Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 23, 1904, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l~ Tržní uí
b rozhledy iikjss
Chicago dne aa list
V min týdnu do vlech hlavních
trlišť hlavní do Mioneapolii ze
severozápadu te pšenice jen hrnu
la Je to důkaz jak rolnictvo je
nerozumné netrpělivé a zbavuje e
svých zásob pšenice za nynější
dobrou cenu co nejrychleji ač
jest oprávněná naděje 2e ceny
její budou později ještě vyšší
Následkem toho v minulém
týdnu pšenice poněkud sklesla
neboť medvědi to hleděli vy koři
stit ve svůj prospěch ale jakmile
e tento týden dováŽky zmenšily
tu ihned zase ceny vstouply a po
hybovaly se v těch samých kole
jích jako z počátku minulého tý
dne Prflměrné ceny byly následující:
Ozímka Č 2 čís 3 J108
Č 4 Ji 00 2 3 ier fi15
Jarka č a 1 10— -114 £ 3 110
ai ixa £ a červ 114—117
Koma se počíná přivážet! více
do trhu a krásné počasí které
účinkovalo příznivě na dozrání
mělo účinek také na trh neboť
tento byl poněkud mdlejšíale nic
méně -stálý a co bylo nabízeno to
bylo bez obtíží prodáno
Korná č a 11 59—59 čís 3
žl 57 3 bílá 49#— 56 £'slo 3
mích 55 — 36 č 4 mích 46 ai
55c
Oves byl mdlý ale měl stálou
o poj centu nižší cenu č 2 bílý
3ty4 C 3 bílý 29-292 4 bílý
a6— 30JŽ č 2 mích 29%— 301
č 3 mích 2JV2—2Q
Žito bylo taktéž mdlé a náklady
prodávány { 3 85—86 č 3 82c
Ječmen nejevil taktéž žádný ží
vot a prodáván dle vzorků k výkr
mú 33#— 36# k sladování 38
až 52c
Seno bylo stálé a pevné ceny
Vybř tlmotby $1250 netříděné
1300— xa 00 prérie netř 1635
kansasské 900—975
Hovězí dobytek jest stálé ceny
a od předeSIého týdne trh zůstal
skoro nezměněn To samé platí
o prasatech jichž jest nyní pfivá
ženo značné množství do trhu ale
na cenu to nemá mnoho účinku
což v zájmu íarmerfi jest potěší
telné Ovce a jebfiata měla dobrý
odbyt a ceny byly pevné a stálé
Ceny byly následující:
Dobytek!
říkal tl Mjlpll voli lift&7ío
Bobeoí ti proftrdRÍm „ S3 Vr&ifu
Vol! IrmmX ViQAtíO
tjiff fz 0f83S
Jtlerrlc „ „ „ IWtfH
TelU S?e!26
PrMU Utkí nJlplí S0&3Í2)
?rMte Uhkt TbriBÍ „ U Wijy m
Frmut broni S4 7R3
Ote pkcrf í k fjbntfm l3-7'-H 4i
hBU 4&4UIH
Omaba ai - list
Omažský trh který jest celkem
jcštfc podřízený s ovSem řídí
hlavně trhem chicagským a proto
—
se ději v ůtm ty samé změny jako
v chicagském Dovoz obili a ku
kulice jeH celkem nepatrný ale
nalézá zde všechno dobrý odbyt
za ceny pevné a stálé
Tvrdá pSen Č a $1 c6— i07č
3 103— 1 04 c 4 aa c a 95 c
Jarka č a 108 č 3 106 č 4 Sic
a bez třídy 75 c
Kgi v ptlltí schati roilioJnc tm
di -li lato výiva ( lita Minulý
rok ívdřnli l čnící wítconninltl
— l'ro liiuicky 4ias uuivmi
tou mirhicanskou irnl rdn bude
odbýván pHItlho března právní
ckou íakultou ustanoveni tfi řeč
olei mrzí nimi lél krajan Vojta
Wrabet z Kcwauncc Wis
Devítiletá dceruška pana Jiřino
Valenty z lownu Franklin u Ke-
waunre zastřelena tiyla v patra
týden odpoledne když sc obírala
ze Školy Hoch li bchle-ise
Csrlton měl v ruce pušku když tu
rána vyšla a náboj vnikl dívčeti
Jo obličeje tak 2c kleslo smrtelně
raněno do náruče své sestry která
9 ním Sla Koronerova porota
Llfi naA milnii mrNnlnn hnnu] a
Koma č a žlutá přineslr 49 c iokvcst( vyncsla rozSllt]ck fe smrt
I 49 c č a bflá 49#c Č 3 bílá Dřivodéna bva nihodným vystře
leni Zastřelená dívka byla chy
trým milým dítětem a náhlá její
smrt uvrhla celou rodinu do vel
kébo zármutku
Josef Veselý jenž má rozsáhlou
farmu ve West Kewaunee při orá
ní na svém poli přišel na ložisko
měkkého uhlí Ukázka byla poslá
na do Madison kde bude uhlí
prozkoumáno na výsledku zkou-
připraven jeví ncjicpti prou
NEURALGII
rheumatlsmu ústřelu atd
DRA RICHTERA vtezrUiny
KOTVOVÝ"
PAlfJ EXPELLER
PmW Um t ocbrsnnott tténktm Ki"
Jwfiíó 1 WMkTilocb Ujrůítkfch ryír&ifatJ:
JftYofkZlirpna Ii7
XCraRíchtarsKOTVO V V
PAIN EXPELLER owi&il M
e (npoko)ujíeí óomicí
0U0i 4 rk mg Bi M mAl+
eurťit0ktr isem mč
3
49 c č a mích 49MC1 č 3 49c č
448 a bez třídy 463 c
uves mích ca 37 — 28c C 3
26%— 27c č 4 28Jvc č 2 bílý
28 c č 3 28 č 4 27-27 c
Minulého 1 počátkem tohoto
týdne se dováží veliké množství
dobytka nejen do Chicaga ale i
do Omahy a následkem toho ctny
byly poněkud nestálé a hlavně
špatnější druhy Sly slabě na odbyt Ly2ávis{( CQ de bude podoik
iuuiy a nuiuuii iiucuy uumicn
puose v Sicne usne ceny paD Anna Hamáčková matka
anoz počatu minueno lyane pok!adaíka mřsřa Kewanee W
"eu"era 0"° v'y olZbl 0 3 " ° rnkA následkem eClosti věkem
rpnlft I
Průměrně byly ceny následující: I v Kr°řu wauDec
Voli pikat ínJJp 5 W3 15 17 ?
g4Ty 2izizotesyc" svateb v okolí tom kdy
Hoit 2 2fjai Dořádanvch livla to svatba pana
Voli kf krmanf IŽWSIOO vftH olA Vofnvn„' tr
tw7nv nez irt sia roaia dvio k qi se
37VK D(r IorJ (C!1
4 ď)fS 00 I ICU VCH nul fcjaian
os ml v Ushkcsr Wis se zarzujtci
PrMBtaDKjlfpíi!
PruU prntMaí
PrKU hrubí třžkí
írc uejlopíi
Jl)Bftt ' „
Brambory noré
V6M rřrtí
Mátlo mfeKren
Mávlo řirm xjlipli
Málo řrm Ipstoé í dobr
Slepic
KrřirX
Kohouti
Kronol
1S lih
l&f
mu"
sai'
10 ©!J
žalobu na 25000 odbkodoého
proti paní K Jooášové vdově po
zvěčnělém Karlu Jonášovi vyda
vateli a redaktoru Slavie vině jí
že mu odlóudíla rnauželku svoji
dceru Žaloba byla vyvolána k
projednání ale žalobce se k soudu
nedostavil a byla proto Škrtnuta
Manželka jeho as před čtyřmi mě
síci zadala od něho za rozvod a on
v odvetu zadal žalobu na'odíkod~
né proti její matce Paní Saláková
rozvod obdržela a jejímu rozvede
nému muži soudem nabízeno aby
Sj liikn řtiu t im
f
mUImIíII O mm O
líiuftH uuitw ír o
a zimníky UvyM
Nafie Jtto a Jtia obleky a zimníky budou se líbiti daleko
více v8em mužom kteříž byli zvyklí platiti kdekoli od ř 5 do
lao za tyto fiaty
15a$20
nu zakázku délané
obleky n zimníky
NaSe 115 a $20 obleky a zimníky uspokojí zajisté i nej
pečlivější strojiče Jsou to oděvy na něž by byli pyšni i nej
přednější zakázkoví krejči v městě Pravíme-li na zakázku
dělané míníme co díme Každý oděv jejž nabízíme za tyto
ceny jest nejlepším vzorem nejdovednějŠích krejčí
Jest zcela nemožno dostihnout! výře uvedených bodnot mužských
oblekbfi zímnfkĎ kdekoliv kdykoliv a z jakýchkoliv podmínek a okol
noHtí HkutnčnoHf fs odívnt obchod "Nebraska'' Jest jedním z největ
íích ve Spojených títátech dokazuje jasné Jak veřejnost o obchodu tom
sraýáli
M
DowMncFnrnÉreO
i
rTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVV
Mladý Jiří Tuček z La Grosse
ve městě tom všeobecně známý
usmrtil neznámého muže Policie
nvnl hlfrM ííl írí irlnallí Tnrt
v sebeobraně když člověka toho } Platil viv°é cotž ?n odePře [a
o život připravil či jedoá-li se o W P'oto fhtnía á '°u3! kb?T
ka tr„ ti zodpovídal z urážky téhož V
pfll 3 hodině ranní přiběhl Tuček ?°té ií ztdr1Ž0!al "e J OshkJ0S5'
n hlavni noliri-iní ařanír! a vwnr ae mel oucnou a iyi usn uoo
voval že usmrtil muže jehož "činného 8P°lk P P8'1- Jak
i ií am i_:„ se sděluie nyní odtud zmizel a
1 llVUia ICI VE VUUC II £C RA 11 iri ' '
fÍMrlinírřon Títlft vvllni hnl l™ BC zdržují"
několik policisto kteří na udaném
místě mrtvolu našli Tuček udal
že setkal se s neznámým tím mu
žem předcházejícího večera a Že s
ním vypil několik sklenic piva
konečně nabídl cizinci Že jej ne
chá 11 sebe přespat Když přifili
na osamělé místo na cestě přes
bažinu dělal cuuiec Tučkovi ua
bíd ku které mladík nechtěl vyho
větí Neznámý na něj útočil a v
zápase oba se svalili do vody asi
4 stopy hluboké Ještě tam spolu
se rvali Tuček konečně chytil
V Kewaunee započalo se právě
pracovali v nové rakvarně jež
zbudována byla společností s ka
pitálem 540000 v níž hlavními
podílníky jsou Češi pp Václav
Kíewíg J M Dorgman Karel
Metener C V Masek "Frant J
Šimek L A Kare] a jiní
Úřady washingtonské oznámily
poštmistru v Kewaunee krajanu
V Šulcovi ustanovení následují
cích listonošů pro venkovskou
svobodnou dodávku již s úspě
chem složili předepsanou zkoušku
11151117 líiriiiiin Ht Omnhíi
Není vám
známo
žo máme na skladč vel
mi velké zásoby všclio
druhu nábytku a žo fej
prodáváme za JÍEJNIŽ
Sí ceny?
Dubové houpáky 3(175 a výše
Skříň na knihy dubová neb mahoganově polfrovaná 750 a výše
Dubové stoly do jídelny 575 a výše
Železné postele (dobré) 225 a výše
Skříně na nádobí 1700 a výše
Kredence dubové 1300 a výše
Prádelníky dubové 1100 a výše
a vůbec vše jiné do oboru našeho
dající za stejně přiměřené ceny
spa-
J
svého protivníka za hlavu a držel Jpu to: Karel Fiala Anton JPo
mu ji pod vodou tak dlouho až pelka Jindřich Maštalíř a Bohumil
rřital řinin um kriniii Pntom Albrecht Náhradníky ustanove
vSak se ořesvědčíl Že muž ten íe ou Eduard Fiala Anton Uaik
9 : „ liti _ £! A
mrtev a nrftfft hf t na nolini I AIDtri I lricnsen Dimon n
Úřady vypravování tomu nevěřily Laogf
zavedly vyšetřování Uěhem m J ' H --klv
Unik lvi mrtvol pn UO j QÍLfáLQtí ůTSXU
shledáno roztříštění lebky tupým
nástrojem Tuček je 21 rok stár první třídy Híllooil
a rád se rval když byl pod vlivem m utUUm nl Omaha Vb
íbu rád prý též ukazoval svoji Dobrá vína likéry a doutnky-Chutný
zákutek vždy po ruce
2Sa 50c m vScch Ukérnika neb pWU flrmtl
Af KtrhUr a 10 Zlí Prarl uU 5w lnJ
as ZUTÝCH VYZKAMEMASL !
Vlkn i nuOntíkárntky JO'é
aucnomunU tun
sílu a obratnoit Mrtvý muž byl
6 stop vysoký silný černých via-
sq a kníru a téže barvy Při rov
ném zapase lucek sotva by jej
byl přemohl
Universita z Ceorgetown vyzva
la právnickou fakultu wisconsin
ské university k řečnickému zápa-
eni bude ndhvvin v treznii I muub f m
tr„L' T - fi_x-:i1 obrití Odporuíujffron Jej em krajiuilm
vc vv sbuiuKiuuu as v ivc1u11a41 ktBi nrirBl wumaw oowebuiu s
Louis Berka
český právník a veřejný notář
943 5 Y Life J!Mfff Omaha
V í dorn poutě odpoledte od Uo S bod
Kdo by pjtf!íorl rada nb itnpí:
tiráraíob tiieZIUMMoh notářxod pri:l b-
trakt aoel) Chté: přeéiei1 iná-ll dobry
Ncjvětší
1
C3
n
11 J
sou
1
obchod v Nebrascc
Nojčilojší obcliod a noj
JopSí obchod v Omazo
Nikde jinde nenaleznete tak velký výbér vý
borného zboží za ceny tak mírné
Zaměstnáváme od 600 do 1000 klerko po celý
rok k vaší obsluze
Naše vlastní banka pod vládním dozorem
Pfedplafte se na Pokrok pouze SI ročně