Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 23, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
PÁD
Založen 1871— Horník XXXP
Prvý český koneresník
NVMAHA NKIIH YK STÍIEDU DNK LISTOPADU 1V0I
V j_
ČÍSLO 17
s
Životoplnný' tUt)n
chicagského denofku o nim
a tisudek velkého
Považovali jsme za svou povin
nost abychom podali našim váže-
ným čtenářům podrobnějSí zprávy
o prvém českém republikánském
kongresníku a prostřednictvím
naSebo milého přítele v Chicagu
obdrželi jsme tento kratičký Živo
topisný nástin:
Aothony Michálek byl narozen
% dne x6 ledna 1878 v Radbauově"
kraj táborský v Čechách Do
Ameriky přijel v stáří a ji 3 měsíců
a rodiči bratry a sestrami Otec
býval ve vlasti bednářem Přijeli
přímo do Chicaga Před 1 6 roky
mu otec zemřel jako chlapci 10
rokft "starému Matka jest opět
provdána Antbony Michálek je
svoboden a bydlí se svým mladším
bratrem houslistou v čísle 301
Washburn ave '
Michálek jest účetním a posled
ně byl zaměstnán v úřadovnách
jedné dolovnícké společnosti
Chicagský veliký denník "Ioteř
Oceán" píže o něm takto:
"Michálek bude nejmladším
členem kongresu a prvním Ce
cliem jenž domohl se tak důleíí
tébo úřadu ve Spoj Státech Oa
jest účetním a výborným řečníkem
a politickým stratégem Největíí
jeho Služné jaké kdy měl obnášelo
tu on žije na Washburn ave v L -1
rhiVmt t:: 1 ourn
wuaw£U ua Ullll IU HlCId BC ne - I :í! I J
ké znamenité muže
It' Líll L I X
MicnaieK vyi narosen v ce
chácb jako sedmé dítě manželů
Michálkových
Rada Pokroku Záp která
míli cenu
Sitver Lake Mino
15 list
Vaší rady jsem využitko
val Vyčkal jsem prode
jem své pšenice a v těchto
dnech jsem ji prodal část za ♦
fi14 zbytek jsem si ještě 4
Doaeclul na aazdii Srdečná
t — c t — d
pozdrav
John E Jeřábek J
poplacené a mohou teď se svým
přebytkem poČkati sebe déle
Přádelničtí továrníci mohou dobře
nlařití lir v& IIKrii kiiilnn rnlnf
x:_:i i 1 y _ "
U'1CU uueu sveno vytou- kům jea 60 dní si odpočiňte s
ženého snu státi se kongresníkem prodejem volá lordan aby se
_ zásoby z trhů vyklidily a pak na
itu Dgvoicpni plní 8e oeekáváo( dobré ceny pro
V Chicagu o místo kongresníka všechny Z tohoto povolání je
v 5 distriktu sveden bude koo- zřejm0( že rad p z mají
7V V r ' -r "Da' rolnictvo stoaásobnou cenu nepa
u" 1 i BI J Ja OZDam' trnébo předplatného
ťuaiicuuiiivjuj Bvycn pravmen
wardč pronášel avé argumenty v
angličinř KJyž hlasy byly sčítá
ny tu íhledáuo že porazil dem
kandidáta který začal s obvyklou
většinou 9000 hlasů
Všeobecná záplava hrála při
tomto obratu také úlohu ale řeč
oictví hrálo ji též Michálek po
važuje volbu svou za důkaz že
osud Člozěka leží v jeho rukou
On pracoval neúnavně v politi
ckých místních bojích on organi
soval precinctové kluby a to vše
zástupců kteří úřednímu sčítání
hlasů byli přítomni že v někte
rých preciriktech byly prý panu
Michálkovi přiřknuty hlasy jež
prý patřily p Vopičkovi Při
Jižní Oíikotíi
Česká oseda Tábor u Yankton j
Miller Stewart &Beato&
1315-17-19 Farnam Mrcct Omaha
Výprodej zbytků
Hodlajíce vyfintili nli uklari od rfiznich zbytkft kobereft voskovaného
plátna a linoleu pred přepočítáváním rozhodil Jsme ho učlnltl
neobyčejnou slovu na všem zboží
Linolea
V ceně 80c a $1 za 35c
Zbytky jsou dosti velké pro
malé světnice a koupelny
V ceně 80c a í 1 za 47#c
Ruzne" balíky postařltelné" pro lHln
kaídou ívřtniciod 20 do40 yd 4 1 2U
Vykládané linolea
V ceně $150 a Í175 za 75c
Voskované plátno
Krdtkd dó]ky vosk plátna ve -vSech
Šířích některé v ceně ]hP
až 45c yard JJ[j
50 rfizných balíků postač pro
Jakoukoli světnici za druh v
cen6 40 a 45 c po
Zbyňky a ponřkud poSkozené nn
vykl linolea dle vSeho vý- 7hP
beru yd J[j
Stín id la do oken
I válečkom 6stopová ve
vňecb barvách a g péry
10c
1
Musíte si pospíSit abyste přiéli v čas
Přineste míry
Krajkové záclony
Přes 200 párů různých druhů o 1 2
a 8 párech stejných druhů jemná ja
kost od Nottinhamských až k nej
Jemn Urusselakým Musí býú prodá
ny za ménfi než polovic ceny
50 tuctů holí ke krajk záslonám n
mosazné ozdoby délky 80 až 1 f]p
54 palců ceny 25 až 85c polUu
Otevřeno -v ho botu večer
13 1517-19 Farnam St
Omaha Keo
urevrono -v Hototu vec
iller Stewart & Beaton
JilíWl obdrícl p tíiM- Jíž Dk„ byl rioo bot tý SÍSSlSla§gÍálíllS8iS!ilíiilil0
ick jesie o 100 ni více a podá-11 aen postižena onnem pri nemz vh
opravdu p Vopiika kontest tu I přišel o život Fr Hendrych My Ud
patrně Se dočká se jen znovu dru slilo se z počátku že zahynul ne- p
hého zklamání šťastnou náhodou nyol vSak vySly u'Ř
jací Diazni jsou jeste na avété oa jevo odolnosti a fakta které
toho důkaz podávaií dva okresv v nasvědčují že v oříoadě tom ied Wň
' j ~ B -r_ -#
jihozápadním Mi330uri kde něko- oá se o hroznou vraždu Na mrt
iik zurivcu vyaaio do ouehu petici voie rieoarycnove naiezaii se
Willow Springs Pivovar
d&vA
Q Kt fiřř řlirA()Am knli A I nm!i m m!UX m m AI JE H-
Chicagu na ulic! to ktrá w" V uuuu 88 ou wiasoun a pn
I ZELENÉ "TRADING STAMPS"
boŽák ten byl zavražděn ve spaní
Arkansasu Fe-1 načež 'tavení bylo zapáleno aby
tíce ta měla pQvod v okr Dunkín tím spůsobem zničeny byly stopy
a podobná podpisuje se též 1 okr zločinu Když mrtvola byla z
Pemiscot Tráví se v ní Že žádný trosek vytažena bylo nápadným
Po tii ňnirrti ( Ccst0 Demflže stí hlásíti za že ruce a nohy byly uhořelé na
ro ceia poKOieni nLa Bnt„ M!inn: i„i ua x '11 k„i
Za $3 00 zelených Trad
ing Ktamps 1 každou bed
nou STAItS & STItirES
(2 tucty pintových lahví)
-cena
V rodině tá nífitnván hI 141 T"™ ol"u ufi ues pocilD wmei kucíio nivy uyia
' studu a hanbv Donévadž se stát hen lehce uhořelá Lebka bvla
~ — - — - 1 4
Za $!i 00 zelených Trad
ing títampsi každou bed
nou
STABS STRIťES
(2 tucty kvartových lahví)
—cena
k hudbě ale jinak ničím jioým se
rodina ta nevyznamenávala— byla
jako tisíce jiných již z národnosti
té si hledají zde nové domovy
Mladý kongresník jest vysoký
řtlhlý bledolící muž tiché a pře
mýšlivé povahy a má zvláštní
nadání k řečníctví V jeho wardě
11 přátelé jeho nazývají ho řeč
níkem vysoce talentovaným a po
litičtí vůdcové se vyslovili o jeho
kampannícb tečích že byly ty
nejmi itrovštžjší jež proneSeny
byly v kampani od kteréhokoli
řečníka
i:
jiz preia ucmi rouy vznikla v
něm myšlénka že se bude uchá
zet! o místo do kongresu kdežto
#225
vyslovil pro republikánskou stranu rozdrcena a sice tak Že jen lidskou
a tím přesel ve vládu trustň I rukou mohlo to bvti sofisobeno
Vzhledem k tomu že se moc tru Hendrych byl znám co muž spo-
stá stále rozmáhá není více nadě řítelný střízlivý Měl prý v kufru
e— -praví se v resducí — že bude ve avé světnicí několik set dollarfi
stát opět někdy ovildán demokra Jedná se tedy o loupežnou vraždu
ty — Inu blázní k zrovna jako a žhářsstvím měly býtí smazány
Pamatujte!
KromS toho že dostanete nejlepSí lahvové pivo dosta
nete též dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad
ing Stampi''
stopy hrozného toho činu
SALE
1 1
niupaci niKay nev ni „u
V Colorado jako každý rok tak
1 let09 o volbách bylo spácháno
mnoho podvodu a někteří z úřed
níků byli již pohnáni k zodpověd
nosti a tři z nich bylí v Denver
odsouzeni minulého týdne Jsou jest místo nejlepSí pro nový do-
to r bhepardson P Miller a M mov Zde dodali jsme tři zvláštní
Uowd vesměs demokraté kteří v ceny ze světové výstavy v St
jednom precinctu zaměnili vSech- Louisů V okresu Dent je počasí
Dont Co Missouri
Objednejte si poílou neb telcřuiiem 1300 nebo 1085
vl111 Ytyi 11 íii _ _! _ T
iirjuinMii)'jHi sin-uisKo mc-iiu % umaiiy 1 venkova JOHI &
Elegantně zařízený HOSTINEC
kterž vlttutnf
- J"cs- SSToválr é424 již 15 a Uoward ni
vá
27-
iohn mlíi Krar --:i uj wuwvunc uiasovaci nsmy za peKne mirne poaa ponata ao-
státi e alavntfm hnioM jioé' Shepardson a Miller byli brého dříví hojnost a pozemky
Michálek se oočal ořinravnui 0?90uzeo k °90 Poklty a do acÍDá- Vzdřlané íarmy od $6 do
k provedení svého olánu n'ln vrziV ° rok' DowJ W odtomtn t 20 za akr zalesněně pozemky od
studoval politické otázky národní í P°? ?350 do vězení na 60 $150 do 1730 akr Adresujte
vyiecnv ivrugov "uaninet" ewie na cepu jwkož 1 nejlepSí piva lahvo
Na skíadfi má ponzn ta nnjlepSÍ vína Jemné likéry a výborné doutní
Chutný zákusek vždy po ruce '
ObrJnou prííeB kralanft žádá JOS NOVÁK
' — — ♦ 1 ♦ ♦ ♦ ♦ m j — 4—4
1 J K
nuspousrsivi poiuiCKOU nistorn a
cvičil se v řečnění
dno Právníci odsouzených ho
dlají se odvolati k oejvyšěímu
Zatři roky dosáhnul Michálek T u Uiu?V°mM
} (i „iAtt u dí " oejvyfilí státní soud nemá
- iiudi uiii ni„
né do vězení bez rozsudku poroty
17x4
Arihur Bros & Ilodget
tou
apčje k němu a v těchto dnech
odjede do Brusselu kde dostane
se mu bezplatného vyučování od Jak ralt Pokrok tak radí I stolek I
jednoho z největších houslista ít fcarloy
avěta (Isaye? Pozn red ) ílarvev lord
w ' I J J — ff"'-wv-
Aothoay Michálek věděl že noty na oebrauu pčstovatelů baví-
místo kongresníka može dosáh- ov učin í nrnvnlání Iru tf£m
„ - j t - — — ~vavua n v It
nouti pouze tenkrát učiní-li dojem kdož drží bavlnu na prodej naba- n
na voliče svými řečmi a dále zna daje je aby neprodávali dokud se HÍ1 fflíjn %
Ion různých jazykl mu v kampani cena nepozvedne a aby svolávaly 1 v"Jw
Bolí dá
Vás JMt '
zuby? f Qtyfe
4ttAlttlttlttllttttttlttt -tt JttlltltAtttilUtt At AttA
ejsarsi a nejlepsi místo pro schozku jest
RESTAURANT A
HOSTINEC
v tím 110(1 Farnam ul
Pravá importovaná piva na čepu PlzeftaUó z MMťanskďho pivo
varu v 1'lznl v CechArb JJobran Munich Uavaria pivo Pivo Anheuser
IJusrb a Bvétoznitmó Faust zfakalo rozsitblou reputaci
Kavárna pro diíny nalézá se na druhé podlaze 40tf
ED MAUREM
TJířiiitc Hvíij domov Ilíiis'iiýiii
HNLY
leho též značné nnmibala Mi U
-- — i s viUbW M IUI1I DC IUIUILI Ja I ř" 1 II 1 t ít A
chálek dlouho žil v Ghettu kde bv ie uchránili ríA
naučil se jako chlapec židovské lanto kteří rolníky olupují aby RlíS
wuviue y- nnuo uuy vainj i Balili zuonaui A QOSUuul JordíD I zou n ouycejne 80 uoieai více nvraii
Židy mluvil k nim jich řeči v 10 drželi se rolníci s bavlnou dobře Italek s národem poítou 40c
wardě mluvil k Cechom jich jazy sice by byla cena v říjnu sklesla F Kabelka
e-4T4
domlcfm huCfibolm trojím Je to DeJnořJíf a
nejtpr11 bu(limf ntriJ UJ-iJet v!c riidoií neí
koj lIu-I khIIIiO varhuny Jciíto Je vly pol otovi a
kutil n6t nnS hrátl Niřmuíte ínátl Jak hritl
1 uité mříže rHÍl hritl Kaédf Je ofelirai en a uokol
jpn jezro -i ipi nfii preaiiarovKll ' iiraie pře
as '
ni
vidno i Uštu Dolanébn každrm 11
dehniui xtromra ffmto Mfií ho bít ui to t k o i
WM tnfi Jh
HAKĚŠHSR
uvu 4 nut nit cetitrk
lirb n déluli h íkoUch lifKilnAaotech řpéTárkfcf
n Iturn iiitrwn fc jeiita Tcwr ROBIII JplHT
lítaje v rriírn hymny pochodyvilAiky polky'
ťtrytiT tance tkotsxé lanoe a vBufiy t oper'
jHkií I vlčeny obyíiJné p!o4 Vilec Jak na obiazu
vldtl tnán'-'lové hroty J' i pfljdou ufl otiíení do
tyku klaiikntni hu'€l'iího ttroje Mfilete opaku
vatl kua Jak dlouho chcete
Jen IGOU t přkné schránce s hudbou
Přelet II tl poHlnma vám ho no obdríení li 00 a
vr loplatit octatek dovocm tohoto bud (troje
Jednateli vydCUJt peníze 16x£kdt
na 8c Rolníci mají své dluhy éos Hlřh Street RACI NE WIS 1 STANDARD MFG CO 29 MlMl St" BOI 1119 Dfyt 64 K6WW NY