Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 16, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a- ÍBSÉ tlSf SkBka! thBbal IkB IfcBktf ŠMhd thSh kBhSl kBa kf thSlaai thBkSl tfealkÉ tkálhat frkSlA
g # $ OMAHA # #
aSkat tfebhst IkSksl IksriBhril 184 tkBkat SkBaat IkBkal kkaBkd Skakl af Skalhkst Ikris Bksflhaf kkBl řj"'ak t
— Ve spojení spočívá síla a
tdír t proto tli se také spojily
tpanilomyslní dámy t lidu Klička
Přemyslovna t 77 te statečnými
bratry te řáJu Slovio C 78 ca
úitlcrn uspořádání spoleCenské
tábavy aby byl pro nf pojiítěo
skvělý zdar Zábava ta odbývána
bude v ned£li dne ao list v So
kolovně a výbor připravil k n(
zvláiti pestrý program a aby také
tělo mělo nějaký požitek tu dámy
chystají k zábavě výborné zákus
ky Vstupné vzhledem k poiitku
který tam zábavy milovné obecen
stvo očekává jest pouze 25c a
proto jsme přesvědčeni že Soko
lovna bude příští neděli nabita
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutnlkářský
vlastni pan Václav Dušátko v 6
1260 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek Špi
ček importovaných tabatěrek
jakož i velké zásoby tabáku kufla
vého Sfiupavého a Žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tf
— Sličné dámy ze sboru Vlasti
slava Č 29 JČD se patrně řídí
heslem:
"Vždyť jsme jen jednou na světě
z mladostí růže rozkvete
stáří přichází kvapem vstříc
nuž užijme radostí víc!"
a proto také se připravují k výroč
nímu plesu který bude odbýván
dne 7 ledna 1905 v Sokolovně
A že radosti a rozkoSné zábavy
bude v plesu dámami Vlastislavy
pořádaném houf o tom žádný ne
pochybuje kdo jedenkráte rozto
milou tu zábavu navštívil Po
spíšili jsme si abychom oa tuto
krásnou zábavu upozornili v Čas
A všechen ten požitek který ples
Vlastislavy poskytne bude stát
jenom potáček pro dámu 1 pána
Tu každý může zvolat Kecalem
z Prodané nevěsty: Nuže kdo si
přeje kdo si přeje vlc?
V pondělí ráno povolán byl
dr Šimánek do obydlí p Franka
Soukupa st v č 1310 jižní 12
ul Pan Soukup ubíraje se časně
ráno do práce přišel nešťastnou
náhodou k vážnému poranění na
hlavě - Kdýž totiž vstupoval do
káry padnul pojednou zpět na
dlažbu Utrpěl mimo rozštípnuté
jedné kostí též i otřesení mozku
Doufáme že nehoda ta nebude
rníti pro váženého našeho přítele
zlých následků
Kdo americké poivicent
v tábavl příjemné zalit ebeel
ten na ples sboru Ihlttlat
do Sokolovny jistě spěl
Kdo veselost upřímnou má rád
a koho tanec pobaví
ten jistě 24 listopadu
do Sokolovny se dostaví
A po posvícení
chceš li to dodělat
tu zas ti Sokol náš
chce příležitost dát
26 listopadu
zábavu pořádá
k n(Ž program pestrýjsi
již dneska ustřádá
Ač vstupné čtvrťáček —
tu za tu maličkost'
budeš mít legrací
uvidíš vlc než dost!
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobaviti mě
li by navŠtíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' 1 z roh 13 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám Saramantní čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
— Pan Frank Vodička známý
majitel jednoho z předních krej
čovských závoda v Omaze hodlá
se pokusitio založení kooperativní
krejčovské dílny podle způsobu
takových dílen jež zkvétají v New
Yorku v Bostonu r St Louisů a
jinde Myšlénka je zdravá a do
brá a přáli bychom mu aby se mu
zdařila
— Dr Šimánek vrátil se v ne
děli z Prague Neb kamž povo
lán byl ve středu drem Kašparem
by společně vykonali operaci oa
Emilii Ouřadové dceři váženého
farmera p Ouřady u Rescue
— Franci a Vávra jsou salonfci
"A number one'' proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Scblitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u ŠSupce"
zavitá a kdo rád štof má trochu
silnější ten "u Šfiupce'' vždy na
jde to nejlepší a doutníky jaké
kouří Mabomed v ráji Franci a
Vávra také tam maji a pakli něco
přijde tobě k chuti tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam stále vtip a
smích Že by to byl pro každého
hřích kdo by v Omaze při návště
vě své nenavštívil kumpány tase
veselé na rohu 13 a William ul
íl
vuuu
í
n
1
Mřimo na- Nklndó vňeelmy druhy
mókltólio jraUož i tvrdólio uhlí Drale
111 ram e lioinont tvrdého 1 mčkkóho
dříví iiíi rozdélravraní oluič
Washed Egg Coal
Ceny mírné — Uélflto zkouška a přesvědčte se
Pittsburg Coal Bldg Supply Co
Novák ra Synovo majitelé
TELEFONY : 4221 4222
Ochotníci omastí schni
Jí dojemný kus "Mlynář a
Jeho dítev ticdéll S7 II-
stonadu t sokomne uf
vyklo ceny míst
— Ve střelu a ve Čtvrtek bude
zde odbývána konvence spolku
maloobcodalko i Nebrasky a sice
v místnostech obchodního klubu
Mayor Moores konvenci uvitá a
oa uvítacím výboru nalézá s také
známý náš krajan obchodník
Bárta
— NejobKbenějŠf štací Žízni
vých krajana kteří mají cestu do
města stal se "The Boys' Hořte
Saloon" na rohu 13 a Howard
ul jehož majitelem jest starý ko
zák p Ant Křeček U něho
dostanete v každou dobu Čerstvý
a řízný Storzav ležák jakož i ta
nejlepší piva lahvová Než nejen
o Žíznivé ale i o hladové stará se
náš Toník Výborný "lunch''
teplý i studený k dostání jest po
celý den Pro ty ji! jsou milov
níky doušku říznějšího opatřil
Anton výborný štof "Benton" a
lepších doutníku nenajdete v Žád
ném hostinci v městě Krajanům z
venkova doporuěujeme vřele "The
Boys' Home Saloon" a podotýká
me Že pan Anton Japance v ho
stinci svém netrpí Telefon: A
2526 — t
— Při lovu kachen na Goose
Lake 25 mil jihovýchodně od
0'Neill Neb utopili se v sobotu
k veCeru dva Omažané a sice:
William Balfour Číšník a Iver
Johnson cestující Nějakou ně
šťastnou náhodou převrhla se s
nimi loďka a oba zahynuli dříve
nežli jim mohlo býti přespěno ku
pomoci Mrtvoly jejich nalezeny
byly teprvé po dvoudenním hledá
ní v jezeře a dopraveny k pohřbení
do Omaby
— Každý se diví proC taková
síla lidí se hrne do Storu na rohu
10 a mnerott ui lam vede od-
chod Český řezník Chas J Pas
sick a jeho masa čerstvá všech
druhu jakož i nejchutnCjší uze
nářské výrobky získaly takovou
znamenitou pověst v celém okolí
že není divu Že hospodyfiky se
ženou k Passickovi jako prou
dem Jestli je tam ještě některá
jež jeho zboží nezkusila ať se jen
přesvědčí jistě že nebude lito
vat! tf
Ricbíe's Honey-Wine Tonic vy
léčí každou plicní chorobu kašel
a nastuzení Pro slabé a nemocné
jež potřebují osvěžení a posilněni
lékaři dnes odporoučí a předpisují
tento vinný tonic který jest vyrá
běn z čistého coloradského medu
Každá domácnost by měla zkusit
a míti na ruce tento nevý výrobek
V lékárnách vzorky zdarma 14x3
— - Přípravné práce k postavení
ohromného obilního elevatoru v
Omaze se blíží k svému skončení
V poslední schůzi podnikatelů
zvolen byl G W Wattles za pre
sidenta a v této schůzi přijaty
byly také plány k zbudování ele
vatoru některými změnami Bu
aova budt postavena ale vzoru
nejlepších elevatorů v Minneapolis
a bude aestávati 1 desíti ocelových
nádrží z nichž do každé se vejde
100000 b-JŠlů obilí Na celé kon
strukci nebude užito ani kousek
dříví V celku elevator vyžadovali
bude {(250000 nákladu a se stav
bou má býti započato co nejdříve
— Naši ochotníci se konečně J
probudili a jak jsme již minule
podotkli zahájí letoší pořadí her
známým leč vždy zvláštní půvab
v sobě majícím obrazem ze Života
"Mlynář a jeho dítě" Zkoušky
jak jsme zvěděli konají se svsdo
mitě úlohy pak nacházejí se ru
kou předních našich ochotníků od
nichž lze se nádíti vzorného před
vedení hry této Datum určeno
na neděli 27 listopadu a dle
zájmu obecenstva soudíme že
bude to jedno z nejlépe navštíve
ných divadel t Sokolovně
Oznámcmí úmrtí a díkůvzdáni !
re srdci kltfrnyml nethojllttaf m bolem a tármulkem otnamujem
Um pfáulam a tnámým U nál tnllovanj ijaifek
odebral i ha vMnoit v pátek dnt 11 listopadu 1904 vt 4 bortiny ortpol
vt itáM 10 robi a robfbrn byl v neděli 13 Hit ta Česko Nir hřbitov
Jtt milou naM povlnnwst! vadátl nejsrdefnljll diky ctlnm rodinám
pp Vác Hurele J W Zenana a 8t II Letoviklbo sa pravd bratmk é a
eitemkd neocenitelné služby ním prokáanó Jak v namoci tak I pfi po
hřbu naleho miláčka Díle neeht přijmou srdeřn dik aál p R Holička
ca proneseni dojemných slov útěchy jtk v dome smutku tik i na hřbitov
pp hudebníkem 8 li {otovskemu A Kořiskovl H FlbliiRerovl a J
TrochářkoTl ta dojemný kvartet Traumerel v dome1 amutku ct mletu
Nv Sboru Lyra pp J V Milkovi Fr Vodičkovi Fr lUbkovl II Uar
totovl a V Pake&ovl ca npřnl dojemné pitné na klbltové pr&vodei
rakve pp U Flilnger 8t B Letovuký ml F J Turínský Emil Iland
hauer J01 Kunci a Emil Pakcl ct ikolnimu vboru Čel Svob Školy
pp Jot Šránikovl a J Kolafnému a vSem žikftm ta hromadné idcaitnénl
10 a doprovozeni naSeho miláčka k poslednímu odpočinku Dále vfel dik
nál dárcům překrásných véneft a kjtio a slcei ftád Dobromila C 110
ZČBJ ftád ilovsn C 78 ZČBJ 8bor Vlastislava C 29 JČD Loie Jan
Hus C 5 K P Lilllan Terapie No 1 Rathbone Slstera Tersonál Pokroku
Západu Ttl Jed Sokol Pév Sbor Lyra Cciká Svob Škola Česká Ne
dSlof škola dále ct rodin p Vác Burele pani E Bandhauer pan apl
Jos Novák Emil Čermák pl L Milkovská F J Turínský Mra J Ma
honey sl Mollie a pt Pinie Swoboda rodina p Leo Barocha rodina p
A Vaiáka rodina A Swobody pp Anton a Frank Novák rodina Chas
Kuncla pí L Schmidtová a Emma a Otto Laulman rod J L Kubáta
rodJosZelenyhopl VPakeSová rolina Jos Hofmana Mra Jno C
Klotz Mra Ed Rosewater Miss Redfleld pan a pí Domgren rodina V
Soukupa rodina V F Kuncla rodina Kalinova rodina Steinerová rodi
na J W Zmrzaná rodina Louis Berky ilecny Rose n Emma Hoslckck
pi M Loder rodina B B Letovskébo pl J M B a Emna Letoviky
George a Bert Procbáska Cedar Raplds la Té srdečcý nál dík nechť
přijmou vllchni přátelé a příznivci na!! kteříž nám Čímkoliv přispěli v
dobé nemoci i při pohřbu a v tak hojném poCtu se dostavili a tak bol nál
smfrniti se snažili Té2 nemůžeme než vzdátl vřelý dík pob rolníku p
Franku Jandovi a jeho ct choti za vzorné a bezvadné vypravení pohřbu
Jeitě jednou nejupřímněji! díky vlem a vizte že upomínka na vřelý soucit
Vál nevymiz! nikdy t myslí nalich
MIROSLAV A MARIE B LETOVSKÝ
OMAHA 14 listopadu 1904
Yá&enému příteli a kolegovi
p $Iir oslavu J2 Jebovskému a jeho
apanilomijalné choti
vyslovujeme naši nejhlubií soustrast
nad úmrtím jejioh synáčka
glmila
personál cffoh Jídp
Velkolepý PT K8!
_ — — 4 M af
— uspořádá
Stor Boleslava l 60 J Č D
v Solcolovnó
na arrsrlcké posvícení ve čtvrtek 24 list 1904
Vstupné Dán s dámou — zahrnujíc vtíeřl — 75c
M f l-ISllit-4
HB-SHSřSHaWJL _s_as
l Skvělou společnou zábavu]
s pestrým programem uspořádají l
m míli ťreraysiDYna í 11 1 u mm í la
li v neděli večer dne 20 Ilstooadu 1904 v Sokolovně it
na oslavu pltiletébo trvání
"Vtnpn6 25 centů osobo