Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 16, 1904, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    „ '„ """ " %f-nmfm~A- --ir'lMii„'_ '
i t Jň _ „ '''á°~'''mmm
t
papírové Sípy a šipky tfc
vtot — w am w wv-m
South Omaha přkné mlíto
v nřm je česká osada
k iJarnýmakutkom tamní Čechy
vlastenectví pobiJá
Krásnou stá ti postavili
radost na ni pohledét —
hte! co vfiechoo nedokáže
enereie rázný1 vznítí
České spolky vlastní stinek
budou oyol v síni mít
v ní Česká řeč zvučet bude
krásné České písně znít
V síni té teď Sokol jarý
bude tělo ducha tužit
a v ní v lásce ve svornosti
druh se bude k druhu družit
V ní též České naše ženy
a ten dorost český náš
budou tvořit pro budoucnost
české řeči bdělou stráž
Sláva mužům kteří stavbě
věnovali svoje síly
sláva spolkům s jichž pomocí
oni stavbu dokončili!
Národní sífl ta pomníkem
jest vzácné jich energie
kdo k zdárné té práci přispěl
tomu sláva ten ať 2ije!
To v uadSení převelikém
provolává světa tvor
jehož stavba síně těší —
Emanuel PyŠišvor
Do IVilson Kas
Macíčku náš
co pak děláš
proč pak nám nepíšeš
jestli pak zdravý jseš
jak se tam máš —
či snad nedbáš?
#
Zvláštní telegramy ŠípS
Z Humboldt Neb
Vzdor tomu že náš HerrWatzke
prohlašoval že je Čech
byl bit všude a teď volá
#
Z Prague Neb
Náš Svoboda je ólerajt muž
leč s demokratickou přítěží
to věděli jsme před volbami
že špatně se mu as poběží
Z Chicaga lil
Před volbami sotva který
český volič byl by řek'
že Vopičku tak porazí
ten neznámý Michálek
VVell při tomhle překvapení
zůstala však hlavní véc
Že v kongresu zasedat!
bude přece naSinccl
#
Z Weston Neb
Teď každý Čech ve Weston do
jedné křičí melodie:
sláva skvčlčmu vítězství
náš Džou Pospí! ať Žijel
Mímo Čtky íe zvolen byl
tenhle Matěj Macháček
na to mnohý našinec má
teď dopal a velký vztek
Ač snad tímto telegramem
mnohého zle dohřeju
pravda je ie mezi námi
je přec jen moc "Matějo"
Z CUvetandu
Vevcru kdys šťastný osud
před vlnami chránil moře
ale za to přichystal mu
nyní nové velké hoře
neboť chudák ač napínal
co kandidát všech svých sil
tu v záplavě Rooseveltově
přec se jenom utopil
Z Wisconsinu
Štěkali jsou malí pejsci
na měsíček štěkali
leč voliči na ten štěkot
příliš mnoho uedbali
A vzdor tomu Že slintala
po něm různá havět kletá
tu ohromnou většinou zas
zvolili si La Folleta
Ze St Louisů
Čechové své síly všechny
ve volbách zde napjali
by Ticháčka do kongresu
za zástupce dostali
Ale proti Bartholdimu
bylo mano tentokrát
do zápasu volebního '
Ticháčkovi s ním se dát
Vždyť v Missouře stal se
zázrak
Trpíte rcvmaítsiiiosn
AAAAAi4á4AAA4A4444á4A4AtAáAáAA4AáAAA4AáAAAáAAáA
Iteltrt P tiilff nim riMaiVm
nttiluhnn? Pekli ano taopaiHt
éI tiflr-iiilnt inliirrÁtnt li
umm inu tmu v Minu oniaha Nth a uia vám rlety
ZAnvin mím kalému ÍU W kounrlo ptrul r II (to mirb lvi r V
anHt vtitiv Jptnu ta 8 v Uanírli H irmfnii tom MfCmÝi-h !4ní
niiOMji no it (lořorrm mllmrnlka p i) IIIMMKI1 1'tU ho Ul írert
HmHh OtnMhn Xh Vm Infonnurfl ohlrln lWI'rh vluMnodl vody tvb
mrni i)rn e na rililclo an lliimmlK nrl Dr Abprljrhn Houth Uinaha
in?ne niPTrcny jiou ao n bodlu iHr
TVTVVVTrVVTV?T??ffTTVTVV rVTTTTTTTV TTT VTfVf VVVVVV
Uhli!
Ulili!
Ulili!
Jlfllcte iiPpoMU pciiří ktlji řl koupíte na limu iáolti uhlí u
I T FVÍ-HO v čís 715 jižní 13 ni
ktor)!í md na kln15 ncltenftí uhlí vScho druhu a Jen rufí vám ca to ío
ceny dolft nepůjdou nýbrž ipIAo žo co nofldit vatounnu
Za dobrou a poethou ráhu Jakoi I brzkou dodiWku ne ruří
'f
Chcctc-li na dlouho živu býti
EDEL WEISS ŽITNOU po ránu musíte pítl
i žitnou EdelweiSS a pivo
Po chutné večeři pak to se wals
není nad sklenku pčnirého EDELWEISS
Ptejte i §e ve všech hostincích po Edelweiss žltnd Máme hlavni sklad
Schoenfiofenova piva tak zv Edolweisi neJlepSílio to piva na západě
HENRY ROHLFF roh 26 a Leavcnworth nl Omaha Neb
Velkoobchod pírem a kořalkou
ivd a niiRUJr oDcnnuni cestující prodavač 4—
MIlIMMMMIMtMWaiWIMIMMMIHHIIIiail
ADRESÁŘ SPGlKU
ČrikNr lf Inlrké l'ilMtr Jfdaet
lro ♦#mirilnl itltjrt
Innenota lowa WUronnln Nabraiku
obA Onkoly a Mlrltltn
lilami JNlnota ? M I'aul Minu
1'Ldnlol aKtntm vjlxírem tr a)itna
iinf tiiiilou ViliitfilMHU Krni Hhk
H 1'ftul Mlnn I mllo(ifpilfl J Autinvw
Knifiwi Mlnn II miiiifiltf Jnia
Mnimtikn Ilnukin Mlnn Vlki)lftliiiik
frunt A Kn h t l nul Mlnn VtlkiinukUd
a!k Jmnti rjrm Mlnnimpnll Mlnn
0Uilnrn'irtMt(X(tlhtuii (it I'ui Mlnn
i-nrni Jf tin j iioiitn mk na
li t l'ul Mlnn
řtfrllotnl ipráy ne ikmIIaJI lom tpolkfim
íubnu {(irvtncl FIJnu Ind nu
Č 1 v Montiromcry Mlnn
idbfTá t tchAi ktMou flTrtnu ndAII v
níirl ťřnduod Jan Novotní tnlLiitiřil
Jaknb Wondra Tajpmn řr Mlía
Uftnlk VítUt ťiHřkt 1'okltdnt Vojt
Nřmřo dftvtrolk Krank Vanha
Č II Mladocfch v Le Haenr Centi
Minnesota
v_ odhfí tTnhflt kaídou I nadíll t miiul
_2l HnllOOK PNdaoda J O Krenlk LsHuřur
ufnmr mmni niiainprpq r la vranonk J
LeHounr Ontar: taj JHKalacrani1 I JiUltáal 9
Oentur ííat J Bicek LřHouar CantrMina
C III v St raní Mlnn
odbftáavt aehftie katdoul atfelu t raěiict
Předsřida V4clT Kotnourit tajamnik K J
PavU)íkfl57 Oaoton Bt Canlk Krant Ho'
réíek tii 1'loaaant Are poal Kr iiantal
Č V v Jíové Praze Mlnn
jdbfváivé tcbSie katdou énurtňu w niii
Ptedaeda Vo allla mlatopřed Jan F Ko
i ut íídtník Ant K Vrtiřtnl mjii ir
ItaMf txikladnlk VoJt J Ohalupkj pr
vodil Krant M Korbel vnitřní trá2 Jan
nriHOCDTii Tonini firiEVac ťythU do-
J A Komenský č VI v Hayward
Minnesota
)dbvá ivt sobfiM 1 nedíli r mSafcI Ptaňm
Kr filutflk Auatln Mlnn UK Nofi mUto
itrndi Mat lione i taj Karel Kunfar Olnn
řllle Mlnnj flíotnlk Albert Paoovski (ilen
illleMlnn poklad Viclarftredl: důvěrník
Pro stůl
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOID TOP' lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest z nejlepSího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody— neníť v něm ani jediné přísa
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
o němž nikdo dřív nesnil — Piv0 v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepSích
ii aicní je jcuuuu uhusiw stan ne raaoymi našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u svého obchod
nika aneb telefonem — Tel Omaha i ua So Omaha 8
Že v té baště demokrata
Teddy Roosevelt zvítězili
Ze Cedar Rahids
Čechy stihla v těchto volbách
dosti velká trampota
neb k lítosti jejich ztratil
boj svůj Josef Měkota
Ař dost přispěl v Linn okresu
k mnohé dobré nápravě
tu utonul přece chudák
v Rooseveltově záplavě
£ Abie Neb
Máme vztek a velký dopal
nač bychom to měli skrýt)
Že jsme v Butler demo baštu
letos nemohli dobýt
Roh sic běžel znamenitě
ale mamo je již lát
že se lid zde dosud zdráhal
na pravou se cestu dát
Leč jifitě než čtyři roky
v moře času uplynou
tu rep též i tuto baltu
v Nebrasce snad dobydou
JETTER BREWINQ CO vaří a lamnji itboni píro
SOUTH OMAHA NEB
'ilIVi fll II U i §
loaeí 1'levka
Karel Yellký í TH v Nora lřebonl
flinnesota
jdljffí I?a!icb6ia Waídou 8 nadill m(i
Predaada Jan Klaln Montrom trrlnn lllt
No nilatopřfldaVoJUnh IfhlIřMontKomerv
nj U B No 21 tajranlk Vkclv A Kdeíl
rwtaonnei inn ttU
(llkonnev Mlnn
ťodoill
Jan noaka KlIUonney Mlnn K U Noí
Jan
No I pokl
JEDINÍ
RYZE ČESKY
MALO-1 VELKOOBCHOD LIHOVINAMI I
v Omaze vlastní hostinský i)
Frank SemeradJ
roh 1C a Wllllant til
Na ikladS velké z&ohv rtizních nroalnWrh "Kentuekv'' IiíiUIiIí
VftcliíA Korb6loa llká 1 kvaelftTlna — Trlnerovo léflró hořko" víno
aneb Korhelovo 73c láhev í-f lm Metzftv ležák Jodlnv tioitlneo kde 10
íepule pravé importované plzcrmké
Objednávkám venujo ae zvláAtní pozornoHt
fltř
A !
Km
TRIUMF MÍRU
% Tel 5441
i JONH LINDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
toraná i domácí
fYelkcobchodnícf 8 IniportéřKT)
3Li±K[0"VI2Sr o LIKÉSRťr
Nántnpclfirmjl L Kiracht 8r Frlck rrbetz
C VIII Rornoat Owatonna Mino
odbviivéacbfitakaidouS nedSli v měifcl v
lidná hodinu udpolvtlnl 6 8 P 8 Předitda
Yt Malinnri mlaíopfedi Leopold Uuiekt
tajemník Jno O Fliíerj (Ifetnlk FrPchk
pokladník Adolf Horák
Spolek č IX v Plne Cltr MlnneioU
#)fil ive acbfice každou I neděli r míalcl v
l fcod odp Předaeda Jan Stoebl mlatopřed
lan Báru tajem Cvr Ku díetnlk Anton
k uofcla Václav Karaa prftrodíl Tom
(Uřll vn trn atrá Jol ProrliáakiL
utrááMatíJ ťrocháaka Plna City Mlnn
Karel Havlíček Ilorevab i IY
Mlnncapollí Mlnn
odbývá tvá aobfita každou 1 nedtll v míilr
fot í Wl eorner oř Waihinf ton & Oedarava
ťNí!'1 Andro J"řJ"ř W Ptřtraka
um— n o„ uiuiniK niMl UUUttltOk I!J7
Wanhnifton ave ook udn k Jan UttiA
Bílí Ontario Htroet flo Kant
t X íechoulovan v Ollvla Mino
Odbvá ivá ach £ druhou neděli ? míalcl
Předaeda Ant Boíek mlítopfedaada John
I lied Ilotok pokladník Karel Kolín
Čechle i XI v Ho Omaha Neb
Odbývá (Rhnca ka£d# drnhv Atnl#
Ol o ora bodlo vefter v cinl i r Lallnera Před
edaan Carvan 80 a O mlatopř Yr řalt
nnr tajemník a úffelnlfi Adolf Zeiulák m
liiírvii v ut uuil t VUCBiaiIl m U Ht
ČíhIo XII Chrudim v Raclne WU
Odbvaavé ichu kaádou trati i
v 7 hodin vaíer PředMda K
IVX4 N Ueneva ati mlauiurmia
i iwa itnneva iti taj a ocat lim Ilavllna -líííAibertSt!1
"t'' UokUinik VácJanota
CíI XIII Ceaký Lev v Heaforth Ited
f wood Co Mlnn
odbvvá ecihfiie každou drahou naděli nt i
Předaeda Karel IloulekVeaia Mlnn) mfato
přede Václav PUtuika Heafortb Mlnn" taj
Henry Jertllřka Veala Mlnn úíetulk Ant '
VnUVm' M'Dn p0kUnk Jn otT''
Clilo XIV Ladimír Klacel
v Tuacobla IVU
odbfvá ohíta kaídou druhou nedli mlalcl
Předaeda Albert Kuía Joa Soukup mláto
předa tajeninia Ván J amank Joa Havel
Mělník ío Krahulec nokladalk 1
lan lín éi XY Hopklna Mfna
ví h
mi Uiiauiiinii aut Diopanei taj Joa
1
iclne ITla
ti aohotu v má
Ur Cálarikf I
Jot PetrCílka J
í
lOOlFarim ulM Omaha lTVJSTl
nox uiauipreoa Joa HUuioaí tal
Hayda Boi li HopWIna Mlnn ííetnlkJan
Červen pokladník Tlfrank KHI' UC9WltJia
Kebraaka í XVL v Omaha Jleb
výtečná
St
m imoi
ya
liry
zvláště ale proslutou z r 1881 OFCá JS Taylor
Za jakost všeho zboží se ručí
+ Telefon 1815
5
1209 Douqlas ul OMAHA NEP
HOTEL PRAGUE
Zmlkly hrozby řinkot Satlí
jimiž hrozili ve hniví
Joba Bullfk a baťuSka car
tam oa Temži a na Nžvě
Lidstvo nyní v budoucnost tvott
lepSÍ může mít! víru
když ti dva své hlavy sklání
v Haagu před bohyní míru
ČESKÝ HOSTINEC
o mésta Prahy
na rohu 13 a WÍIIíam ul Omaha
Čltlé a pohodlné zaHzcné pokoje pro cestující Jakož I výborní řeiká
atrava a vzoraiobiluha V hostinci obdržíte vtečn STORZÓV LEŽÁK
nejlepíí druhy vín a likérů a nejjemnf J&f doutníky
Krajané zavítáte-li do Omahy návítžvou ubytujte ae v hotelu Praha a
uSetflte nejenom peněz ale zbavíte te 1 víelikch ninázf 8
Tel 11814 OpHzefikraJas&Sádá YIJÍCESC J DOBROVSKÝ
odbývá aváafhfiiakaldá prvnt dterý v mtafot
vámi Xfi W Hrocha Předa i W Hroch
tajemník a áíátnlk Jaknb Maref U10 Ho 1S
K Pkladnlk Karel Mareá 'b cor íth
and Wllllamt Bt
Číslo XVIII IJratřI gevera
v Vrywood YTIs
ivolUlal náaledujletářadnlkyi předaeda Ja
Plller mlatopředaada Vrank Ktnkor taj
Joaef rnnba ňfet Knhnmli Vkt
Toru Kyaalko přivodil Jan Svama vnitřní
atrál Joa Joalřek venkovní atráí fiunán
Najbrt pofetnl výbor Váo Novák Joaeř
Vlaanlk Jan rormin RrhSt u rfhn
kaádoa drobou neděli v milici
Dr Geo F
česk lékař
v Čís 1360 již ji ul Omaha
Úřadnl hodiny v hrU' Od tdolodnt ~1
0ďo7:iavaar-Talrfl0
Úřadovna v S poacrodl McCat ua Bld_ ta k
Itodfo al— UHdnf hodiny ide
Od do 11 bod dop— Telefon I84C
Simánok