Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 16, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 i
r -wfcjMBe'-lfrJHMmai-áÍ
Dozvuky povolební
Rooseveltovo vítězství v posled
ních volbách roitlo jako lavina
Každý přesný výsledek v různých
atltecb zvýšoval polet elektorál
nich hlasů které republikáoltl
ksndidáté obdrželi Uyla to pro
demokratickou atraou záplava pří
mo ohromující neboť tak strašlivý
rozsudek lidu takové zdrcující
odmítnutí neočekávali Lidu le
patroě zošklivila ta strana klamu
i planého "kri ýgrováof' a proto
u volebního osudí vyřkl nad ní
svůj soud tak zdrcující
Rooseveltova většina 'nad Par
keřem bude obnáleti daleko přes
a miliony neboť obdržel 8356
500 Parker 6143500 hlasů V
celku obdržel Roosevelt 343 elek
torálních hlasů (z těch je 7 z
Marylandu dosud v pochybno
stech)! kdežto Parker dostal jen
33-
Pres Roosevelt když obdržel
tuto radostnou zprávu jakou o
hromnou většinou mu lid projevil
svou důvěru tu k zástupcům ti
sku shromážděným v Bílém do
mě učinil toto veřejné prohlá
lení:
"Hluboce cítím Cest učiněnou
mi americkým lidem že takto vy
slovili svou důvěru v to co jsem
učinil a učioití se snažil Dozná
vám plně slavnou zodpovědnost
již tato důvěra mí ukládá a učiním
víe co leží v mé moci abych dů
věru tu neztratil Dne 3 března
budoucího roku budu míti vyšlou
ženo tři a půl roku což činí moji
první lhůtu Moudrý obyčej jenž
obmezuje presidenta na dvě lhůty
týká se podstaty a ne způsobu Za
žádných okolností nebudu uchaze
fem a nepřijmu nové jmenování'
Theodore Roosevelt '
V 59 kongresu bude nyní zase
datí 248 republikánských a jen
138 demokratických zástupců a v
aenatu bude 58 republikánů a 32
demokratů
Pro Roosevelta odevzdáno bylo
v Nebratce v 77 okrz 90 117647
hlasů pro Parkera 43771 pro
Watsona 13376 hl Obdržel tedy
R daleko přes 75000 většiny
Vííchni rep kongreaníci bylí zvo
leni mnohem většími většinami
nežli před dvěmi roky Tak Dur
kett v t dist zvítězil 1918 hl
Kennedy v 2 dist 701 hl Mc
Carthy v 3 dist 2186 hl Hin
sebaw ve 4 dist 2946 hl Norris
v 5 dist 3879 hl a Kinkaid v 6
dist 358 hl Pro Mickeyhs ode
vzdáno bylo v oněch okr 99313
hl pro Ďergeho 91074 hl Je to
zvláStní že ještě dnes kdy uply
nul již celý týden nemůžeme do
stati ještě všechny přesné výsledný
ze všech 90 okresů Mickey dle
všeho zvítězil asi 10— 11 tis hla
sy kdežto ostatní rep kandidáti
zvoleni byli většinami 20000 hl
Výsledky V růtnýeh sídlech tjkajt
d se íeskýeh íekanců pro
růtnd úřady
české republikánské straně ná
leží česť že bude zastoupena v
kongresu prvním Čechem Tím
jest p Anton Michálek z Chicaga
jehož podobiznu zde podáváme
Zvolení tohoto zcela mladého mu
le bylo to největšf překvapení v le
tošních volbách v Chicagu Demo
kratická strana postavila za kan
didáta veleznámého a oblíbeného
krajana p Vopičku a zvolení jeho
v distriktu tak ohromnou většinou
demokratickém zdálo se tak do
konanou událostí Že žádný z čel
nějších českých republikánů ne
chtěl se proti němu postavit Kdo
přišel na nápad postavit! do pole
úplně v národním českém i politi
ckém životě neznámého Michálka
to není nám známo ale Roosevel
tova populsrita i v tomto al dosud
ohromnou většinou demokratickém
distriktu byla tak mocná že na
její vlnách vyhoupnul se k vítěz
ství i zcela neznámý Český kandi
dát jenž porazit Vopičku i v jeho
vlastní wardě Michálek tvítězil
792 hlasy Týž jest dle jedněch
zpráv účetním a dle jiných krej
čím který pracuje kdesi ve větším
závodě ve městě Jak se ze sou
kromých pramenů dozvídáme p
Vopička z namáhání volebního a
snad také z děsného zklamání
těžce onemocněl a každý kdo ho
zná srdečně ho lituje a přeje mu
brzké zotavení
Chicago zvolilo nejen prvního
českého kongresníka ale bude mít
i v legislatuře státu Illinois první
ho Českého socialistického zástup
ce v p Josefu A Ambrožovi
který byl zvolen v 4 senátním
okrsku zahrnujícím wardy 29 a
30 v nichž se nalézají jatky a v
nichž je veliká síla českých voli
čů kteří patrně snad všichni volili
pro Ambrože Ambrož jest 29
roků stár zaměstnáním strojoík
Narodil se v Čechách ale do
Ameriky přijel se svými rodiči
jako dítě Býval dříve demokra
tem ale již asi 6 roků je socialistou
— 1
-f% t r ' s
ANTON MICHÁLEK rep
prvuf čeik koni-reinfk zvolený v
Chicagu
lip&Jano luk PAojf Ocrlnf ivjdftfornoiitl)
Roosevelt pomohl také k vítěz
ství v Chicagu krajanu Rudolfu
Mulačovi jenž zvolen byl většioou
1100 hl do státní ckvalisaČQÍ
rady Soudce Adolí Sabath který
tím že se vychloubal že má české
voliče v kapse se udržoval stále
při dobrém politickém žlabu byl
poražen ohromnou většinou 86
654 hl čítající a to bude asi poli
tický konec tohoto příživníka na
těle českého lidu chicagského Do
Uori titu Illínoía bvl v Chieaffti
— o- - — j — "
dále zvolna wermák dem a Smej
kal rep
V St Louisů kra an Ticháček
jenž postaven byl jako demokra
tický kandidát proti výtečnému
kongresojku Bartboldimu obdržel
pouze 16788 proti 21277 jež
odevzdány byly pro jeho protivní
ka Inu dem strana potřebovala
tam obětního beránka a oroto si k
tomu účelu vyhlédla Čecha
Ve wisconsinské legislatuře bu
dou zasedati také dva čeští repub
likánštf zástupcové sice pan b
Ledvina který zvolen byl v dist
rozkládajících se v townech: Ko
Sutb Franklin CooperstownGib-
son Maple Growe Two Creeks
-r t ď-Lií r ~ ' 1
iwo itivers scnieiwig uocuuu
Cato Míshicot Eaton Reedvílle
a Kiel Zápas byl velmi tubý
ale všichni jeho přátele napjali
své síly co nejvíce aby mu v den
volby dopomohli k vítězství Kra
jané řídili se dle známého pravid
la: 'Svůj k svému!" atak díky
Zdarma!
CulMa nAmivfJ jmn a
mlrfiu a my vám aaMtnta
TTpUrřnJI nálkftlrntUt na
Mk D0A Jaknl connoil
knihu ntxiliuHci nemam
rftanjrh llkťrů a Jk Je
připravovat)
Hul
ořenl jpit iMinltitm
ko kttiU nhjeilnrirra ká
roval) a krtinou iklonli (
sváteční nabídka
íí"" vo Vinách a likdroch
My činíme následující SKVfLOU KOMBINAČNÍ NABÍDKU ta kupní ceny abychom
mohli tisícům našich uspokojených odtěratclů dát příletitoat k zítkánl nejjemnějších likérů
pro POSVÍCENÍ a VÁNOCE jet se tárovefi hodí výborně k darům Následující kombinace
jeat zapakována v úhledných bedničkách po 6 a 12 kvartech
NAŠE ZÁRUKA— Pakli po obdržení našeho tboŽf neshledáte ie Jste obdrželi TU NEJ
LEPŠÍ LÁCI JAKÁ VÁM KDY BYLA NABÍZENA a to nejlepší zboží které jste kdy oku
sili tu můžete zcela krátce vrátili zásylku a my vám zašleme zpět peníze bez průtahu
PAMATUJTE my tnftleme váni 6 kvarto Jich fena Je $0 sa 9415 aneb 12 kvartů v cue $12
vyplacen ca fHH RaSe nabídka
1 kvart HllliT'1 Ohi Standard Whlikey pravá cena flM
plulná v láne v aill vImIiiI llhoriml ( Hfi UilitlIK Ir t itvritoi vládoii Ki HtAlft
Známku tm kuftiM Mhvl irolJI ( Oitohi rttfl t Mlu
1 kvart Hlllrr Old 1'rlvato Htock Whiikey pravá cena $100
1 kvart lllller'1 I'ure Old Itock and Kra pravá cent $t00
1 kvart lllller'1 Old Cal Port vlna pravá ctna 75
1 kvart IlliUr-a Uherakó Blackberry llrandy pravá četa 1100
1 kvart Jlllleri Speciál Kcierre Aprlcot pravá ctna
Celkem s60u
Tento krdiný výbřr nejvfi Jemných llk£r& v ceně D za $(65 aneb drojí mnoŽHtrí čili 12 kvarto v cení
$12 ra 1875
My zapakovali pouce Jen J lítou ěáat tfclito bedniček abychom zfoknli nové přátelé a proto il musíte a
objednávkami pMupíillil Tato nabídka pozbyde ni platnoitl dne Dl proi IU04 a více nežli Jedou bedničku
objednavateli neprodáme
1800 Farnam
Omaha leb
PiAte Dept A
Ht HILLER LIQUOR C0MPÁNY KJSÍVí
DistlIUM v Importéři
I II! !! JUJIU1
jejich spojeoé síle p Ledvina do
sáhl vítězství a to většinou ples
400 hlasů a to v distriktu kterýž
nikdy dříve nedal většinu kandi
dátovi republikánskému- Krajané
jej volili jako jeden muž davše
svým zdarem příklad i povzbuzení
Českým okrskům jinde
V Kewaunee zvolen byl do legí
slatury p A G Šauerrep za okr
klerka chvaloi známý krajan pan
Jos F Valečka rep a za okr
oávladního zvolen byl Th F Ko
nop dem
V Iowi náš oblíbený krajan
Měkoti který byl demokraty zoo
vunavržen za návladního v okresu
Lion utonul v rep záplavě neboť
obdržel o 3179 h' mín nti1'
jeho rep protivník Také Čech
Tlustý dem který se ucházel o
ťiřad konstébla byl poražen 2a
to ale v Johnson okresu zvitěríl
Dvorský dem a zvolen byl za re
kordera většioou více nežli 400
hlasů Koogresoík Wade lediný
to demokrat t celého státu byl
poražen rep Dawsonem ale jen
malou většinou
V Oklahomě se krajané drželi
znamenitě neboť se tam honosí
zvolením rodáka Josefa Doležala
za okr klerka v N oble Co Jest to
Doorvé co v Oklahomě bvl zvolen
Čech do tak čestného úfadu a pan
Doležal si může gratulovali neboť
zvítězil ohromnou většinou
V Clevelandu ani všestranná a
jednotná podpora Čechů nepo
mohla dem Veverovi který se u
cházel o místo komisaře k vítěz
ství neboť soupeř jeho Fisher
zvítězil 5834 hl což jest v celku
většina nepatrná povážíme li Že
Rooseveltova v okresu Cuvahoea
obnášela více než 34000 hl Český
kand do Školní rady Jiří Falda
dem běžel jen v distriktu a byl
poražen velkou většinou V 31
wardě poražen byl za radního
dem Wachalec rep Kemym 11 to
hl
V New Yorku zvítězil nad Část
kou rep do legislatury Matěj Ma
cháček dem kaod Tammaoy
Hll nřhof Macháček nebude oro
Čechy plílii velkým kreditem ale
ani v onom distriktu Cechy oby
váném zvítězí i "žlutý pes" jen
když ho Tammaoy Ilall dá na
lístek
V ližnf Dakotě sveden byl nej
krutěji! volební zápas o to zdali
má být město Pierre či Mitchell
kapitolním městem zvítězilo prv
nějŠÍ asi 18000 Mitchell vyniká
mnohými výhodami jako mnohem
větší blízkostí ku středu obyvatel
stva ochotou kteráž nabízela
státu k bezplatnému užívání pěkné
amenné ohnivzdorné budovy atd
Kupon k zaslání předplatného a k
výbCru prémií
Přiložení naleznete předplatné $$$$ na Pok Zip zárovefi
doplatkem ? na prémii Žádám abyste mí zaslali
Občanský kalendář koruny svato "Václavské
Týž má obrazovou přílohu "Poselství české u Bedřicha
Falckého" a množství itatí zábavoých i poučných Cena
jeho je 33c jako prémii dáváme ho za doplatek 13c
aneb za získání nového předplatitele zdarma
Velký Slovanský kalendář
S krásnými obrazovými přílohami a mnoha obrázky z
nynější rusko japonské války Cena 35c dáváme za
doplatek 15c aneb zdarma za nového předplatitele
Vlasť nový prostonárodní kalendář
S obrazem Vereščaginovým Napoleon I na útěku z Hu
ška Krásná četba Cena 35c co prémie za 15c
aneb zdarma za nového předplatitele
Kalendář Amerikán
NejkrásnějŠÍ kalendář jaký jest vydáván Cena 50c
za prémii ho dáváme za 30c
Vilímkův humoristioký kalendář
Nejkvostnější {Ilustrovaný kalendář Nevyčerpatelný
zdroj zábavy Četa 40c jako prémie za doplatek 33c
Oznaití který kalendář il přejete
Jménoi
Polra'
Stát:
aíe peníze platí při volbách také v
íižní Dakotě Čechové ovšem
solidně hlasovali pro Mitchell
vrima Tábora eož dal no hlasů
městu Pierre 79 Mitchell Stát je
republikánský většinou asi 40000
hlaso
V Sev Dakotě zvolen byl soud
cem dist soudu rep L J Palda
ml bydlící v Mioot Jakou ale
většinou to nám není do této chví
le známo
V Minnesotě v okr Le Seur
ooražen bvl dem Kolářucházející
se o zoovuzvolení za okr oávlad
ního Ačkoli úřad svůj zastával
v minulé lhůtě ku všeobecné spo-
kojenosti tu stal se i 00 obět rep
záplavy
V Texasu v llallettsvílle okres
Levaca zvolen poslancem do
stát sněmu rodák C L Stavioo
ha iJem ve Fayetteville okres
Fayette J K Kuběna dem zno
vurvolen za poslance do státního
sněmu
V Celku Čechové v těchto vol
bách učinili značný pokrok a bu
deme zastupováni v různých těle
sech 1 úřadech vesměs schopnými
intelligentními lidmi kteří nám
budou sloužiti ke cti
Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: au "Bee BoUdlo?"
04 II do IS 4opol
Úf 4 ní hodiny 1 Od Ido i „„_
Vnadili od IMoWdopol
Tul v éřa49Toě 604-Tel t byta 1117
0fdli-Oilo 1417 JooM UJL
Zf láltni powrnntt v nuj Oirrvna
Óeská lékárna a pošta
sklad
A Kouby
vínu a
Léčivého
hořkého
vína
ProdJ ve vel kém
i v malém
Vyhlášený lékárník pro nejspráv
něji! přípravu receptů všech lékařů
Předplaťte se na Pokrok
pouze $1 ročně