Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 16, 1904, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
JV 0SP0lIáí8l(á
1
Polituj s Jahodami ? Nebrané
L O Wlllltm rkulttilitaiilc látnl
Seznam druha jahod pastova
ných na naší zemědélské zkušební
staoict není dlouhý — zahmujeť
v sobi pouze deset známých dru
ha Letošího roku byly konány
zkoušky ohledně úrodnosti jedno
tlivých druhfi následovními vý
sledky: Druhy Marfield Senátor Doug
las Parker Earl a Crescent tvoří
"nejlepŠÍ čtveřici' v ohledu skliz
ní neboť se od sebe v úrodnosti
v daném pořadu mnoho neliší
Beder Wood a Brandywine daly
asi 8o procent sklizně předešlých
Ne o mnoho menší sklizen nežli
tyto daly druhy Splendid a Sam
ple Druh Rough Rider dal asi
jen polovici průměrné sklizně dří
ve jmenovaných osmi druha Druh
New York vydal pak jen asi čtvr
tínu průmérné sklizně druhů
shora uvedených Následkem toho
nenalezne zde již místa v leuťri
příštích neboť se pro Nebrasku
nehodí
Co týče se jakosti zkoušených
druhfi shledalo se že Sanple a
Parker Earl jsou nejlepŠÍ ačkoli
Warfield a Splendid stojí v oblibě
hned za nimi
Druhy Beder Wood Warfield
Senátor dozrály nejdříve neboť
daly první sklizen dne xx června
Rough Rider Parker Earl a pak
Brandywine dávaly ovoce nejdéle
neboť sbíralo se naposled 5 čer
věnce Druh Senátor Duolap t
je prvým ve výnosnosti zklamal v
jakosti neboť plody jsou měkké a
málo chutné Maže však býti že
je to zaviněno přílišnými dešti
které letos v období jahodovém
panovaly Druh tento vyhání též
příliš mnoho Šlahouna následkem
čehož stávají se záhony příliš
hustými -
Itavlnčné a Inřné semeno re
flpojenýeh 8tátcn
Spojené Státy staly se během
posledního čtvrtstoletí nejdůleži
tějším vyrabitelem olejoých semen
na světě Příčinou toho je zúžit
kování semene bavlněného jakož
i rozšíření pěstění Inu Nežli
rozvoj v této zemi nastal nevěno
valo se zde nikterak mnoho pozor
nosti tomuto důležitému odboru
hospodářské výroby Ačkoliv se
sem stěhovali hospodáři z cizo
zemská nikomu z nich nenapadlo
pčstovati zde semena olejná
Mnohé oiejné rostliny začaly se
zde pěstovat! jedině proto že
poskytují též vlákno Jelikož
tkaniva jsou první potřebou cí vílí
sovaného lidu bylo zavedeno do
amerických kolonií prvně pčsto
vání lnu S výmínkou skočce
(castor beán) jehož pěstování jest
obmezeno na některé západoí
státy bavlnfk len jsou jedinými
olejoatými rostlinami jejichž se
meoe používalo se v Americe v
rozsáhlejší míře k výrobě olejů
Je sice pravdou že vyráběl se v
posledních letech olej také z ku
kuřice avšak to byl jen veJlejší
průmysl při výrobě glukosy Ko
nopí jež pěstuje se rozsáhle v Ru
sku k výrobě oleje ze semene a
podzemnice olejná (peanut) jichž
dováží se velké množství do Fran
cie ze Senegalu a Východní Indie
k výrobě oleje pěstují se též ve
Spojených Státech ale ne za úče
lem dobývání oleje Jak malý
ohled bral se na oiejoatost bavl
něného a točného semene v této
zemi až do nedávná vysvítá z
tího že po dvě a pal století pě
stoval se len hlavně a bavlna vý
hraduě na vlákno Teprvé v po
sledním půlstoletí kdy nastala v
této zemi vypočítavost směřující
k zužitkování všeho cenného tu
počal se len pěstovati též na se
meno ač konečně stalo se toto
produktem hlavním kdežto vlák
00 jež bylo dříve nejdůležitžišl
Částí této plodiny stalo se produk
tem vedlejším V té době též ba
vlněné semeno které bylo dříve
jen nežádoucím odpadkem stalo
se nejdůleŽitějŠÍ jednotlivou suro
vinou k výrobě oleje na světě
Drobné Hospodyni se často
porady při Žehlení stává Že
lepí se Škrob na žeh
liČku Abychom tomu předešly
dejme do Škrobu při vaření lžící
soli
Chceme li snadno vyleštit! re
zavá kamna nebo roury natřeme
je octem
Chceme li zapuditi z komor
červené mravence umyjme police
a natřeme jí pokud jsou vlhké
důkladně solí Jiný způsob jest
rozmělnit! kafr a na každou polici
ho trochu rozhodili Myši nikdy
nejdou do šuplíků neb skříní ve
kterých se nalézá kafr
Inkoustové skvrny odstraní se
když natřeme je roztaveným lo
jem necháme několik hodin a pak
látku obyčejným způsobem vype
reme Studená voda lžíce am
monid a mýdlo odstraní z látek
skvrny od mazu ze strojů když
nelze použiti prostředku jiného
vzhledem k obavě že by látka
pustila
Snadným způsobem naučiti ku
áé chodit na řadu jest neebati
je den a noc zavřená v kůrníku a
zde dáti jím zob a vodu
Používejte jen moderních má
seloíc a librových tvořítek na má
slo Pak bude vás máslaření ne
jen těšiti ale bude vám i více vy
nášeti
Průměrná farmářka nekoná z
pravidla práci svou systematicky
Rozvrhoěte si práci vždy den na
před uvidíte že tírn uspoříte ča
su a že zbude vám nějaká chvíle
na šití čtení neb jinou zábavu
Zkuste práti v pondělí žehlíti v
úterý péci ve středu spravovali
ve čtvrtek čistiti v pátek a péci a
umývat! v sobotu ovšem že musí
se počítat! při podobném rozvrže
ní práce na různé povinnosti na
hodilé avšak ty se snadno vyko
nají když pravidelá práce jest
hotova iiž ráno
Hospodář musí mítí na farmě
vše co slouží k usnadnění jeho
práce On musí nrítí i dobro j
hospodyní A tak měla by míti
vše i ta dobří hospodyně Ta mě
la by na mítí na každý způsob za
vedenou vodu do kuchyně Čehož
dá se snadno pomocí čerpadla a
větrníku docíiiti Má li hospodyně
po ruce vodu v kuchyni pěkný
kabinet uspoří i! mnoho práce a
oesedře a nesestará se tak brzy
Proto by měla každá hospodyňka
oalébati na svého chotě aby jí
vše tak zařídil
Zařízení MluvMí se o zařízení
kuchyni" kuchyně všeobecně
klade se z pravidla
největSÍ důležitost na její pro
strannou ačkoli záleží tu nejvíce
na kuchyňském nábytku a jeho
uspořádání Velká kuchyoě jest
ovšem nejlepŠÍ je-li náležitě upra
vena jinak však v kuchyni takové
mnoho se naběhá Když kuchvfi
ský stolek nalézá se blízko dveří
spíže nebo komory naběhá se ho
spod) nfi doti jí i práci přinášejíc
s odnášejíc růsné potřeby k J 1
vltk imisi býti buďto vitilcdcm k
(Uhodnému místu nebo světlu
stolek umístěn na stran prctČjíl
jest hospodyně odsouzena k usta
vičnému cn chození kttré ji una
ví více nežli všechna ostatní prá
ce kromě čehož zmaří se jím vel
mi mnoho času Naproti tomu
kuchyoě příliš malá je tské nelá
Joucf neboť je tu mnoho práce
s neustálým přendáváním věcí
neboť mutí jich hospodyně vzíti
do ruky mnoho nežli přijde na tu
pravou leč Že by tu bylo zvlášt
ního nějakého uspořádání tak
aby každá věc byla po ruceJscu li
stěny kuchyně dřevěné mohou
se do nich zavrtat! háčky na něž
možno zavěsit! celou řadu různé
ho náčiní a nádobí aby bylo po
ruce takže pak není třeba čhoditi
pro ně do přlstčnku Jsou li však
stěny omítnuté nejsouce opatřeny
dřevěnými lištami mohou se na
ně přidělat! jednoduchým zpúso
bem věšáky v podobě tyČf Do
stěny zašroubují se dva Sroubky s
velkými oky do těchto navlékne
se oblá tyč načež se do ní na
šroubují háčky Mezí kuchyň
ským nářadím jímž práce hospo
dyně značně se usnadňuje zaslu
huje na prvém místě zmínky ku
chyfiský kabinet s nímž nelze po
rovnávat Žádný jiný kus nábytku
pokud se jedná o úsporu kroků a
Času Má-lí kabinet takový plnou
měrou účelu svému vyhovovat! tu
musí býti zbudován z náležitého
materiálu musí míti žádoucí roz
měry a uspořádání Kabinet zbu
dovaný z dobrého vyschlého dře
va aby se nesbortíl aneb nerozta
hoval vydrží po celý věk a po
třeby v něm uschované jsou chrá
něny před vzduchem a prachem
lépe nežli v jakékoliv obyčejné
skříni na nádobí Kabinet který
obiahuje několi šuplíků na mou
ku spojených s přesívacím
zařízením příhradu na cukr ně
kolík políček na koflíky a řadu
šuplíků pro různé potřeby a má
zároveň pří sobě pracovní sto
lek s dvěma vytahovacími prkny
k pokládání různých předmětů
jest neocenitelnou výhodou V
kíbínetu takovém jsou při ruce
nejen všechny zásoby ale i nádo
by a nářadí následkem čehož
ušetří se jím velíce mnoho na
chůzi i na čase Příhodné kuchyně
jsou výminkou v domech najatých
avšak hospodyně která má po
dobný kabinet je vždy ve výhodě
7 kiUém (lomě—Psn Adam Sko
fronský t Gaylard Mich píše:
"Nemohu nalézt! dostatečných
slov ku vyslovení vděčnosti za
výsledky získané Hohokem Moje
žena byla nemocna mnoho mnoho
roků v pravdě od té doby kdy
byla dívkou Užívala mnoho
druhů léků a zkusila velký počet
lékařů však nic jí nepomohlo až
počala užívat! Hoboko To ob
novilo její zdraví Já sám trpěl
jsem revmatismem a též mne
uadravilo Hoboko mělo by se
nalézat! v každém domě"
Farma na prodej
299 akrů dobře vzdělaná farma
ležící blízko města Weston 1 do
brými hospodářskými i obytními
stavbami prodá se za mírnou ce
nu Bližší podrobnosti sdělí
12— Václav Handlí!
RF D No 2 Valparao Neb
Vzorný a Čistí zařízený
pekařský obchod
VlMtoi
Rudolf J Eirchnor
v Čís 1504 Wíllíam ul
KríUné už íní dobře když pattro ob
jedokjí sobé u Kircbocrft Zboží leat
vMr žeritvé chutné ZHoý chléb
rohlíky kobiíbz a rfizné koláíe co se
iýU íUoatl u#Jou k "Litováni" O
pHzon krslsna tMi
40tí HUD J KIRCILNER
AT i JÍfVTITTTTTWSV ~ arVUU I rk
w
1
STORZ
BLUE RIBBON
obsahuje v sobě výživné
látky Čistého ječmenného
sladu a Živosť a příchuť
importovaného českého
chmele
Přítomnost jeho v do
mově provází radost a
zdraví
STORZ BREWINO CO
©MAMA -
Něco co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového Života za parného
dnejest sklenka čistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu
Pijte "METZOVO" k vůli svému
zdraví
Telefon ÍIO
MCT7 DDflQ DDCUIMH PII vaří a lahvují jen
uiLiL unuoi un1ifi1U uu
výborné pivo
MWollstein&Co
prodá vám gallon
dobrého clareíu
lehkého červeného
vína
za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 60c
WOLLSTEIN & 00 INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
PC
Riley Brothers Co
s VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Old Milltury Hyc — Diamond R ltye
N B Arcíicr IJourbon
1118 FariHim t OMAHA
Web
n
n
jest jediná linio
po které dojedete zrovna až k výstave
Geny otožÉI liifi rouby m lilo:
$850 denné vyjímaje páte a sobotu Plat
né pro 7 dní
$1380 prodávány denně platící pro 15 dní
Wabash dráha jest ta jediná která doveze cestující až k hlavní
mu vchodu svétové výstavy a také jediná která vám Ceku je zavaza
dla do stanice na výstavě Uvařte co tím ušetříte času namáhání
a peněz za káry
Všichni jednatelé vám prodají lístky na Wabash
Velice levné ceny do mnohých míst na jihu a jihozápadu
Pro krásný obraz světové výstavy a všechny informace zastavte
se v i6ot Farnam ul aneb pište na
HARRY 33 MOORES
Gen Agt Pass Dept Wab R R
Omiiliíi lVel
Pfedplatte se na Pokrok pouze $1 ročnů