Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 09, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' é
'I
jk POKROK ZÁPADU
l'
i
I
Založen 1871--Kočník XXXIV 'IMA1I A NKIUt' VK STÍtKDU DNK i) LISTOPADU líHM
O rv — — — — — —
ČÍSLO 15
I i „ "V ~
$ Vzácné nznáil až z Brazílie
%
X
♦
X
i
#1
(I
LID PROMLUVIL
Zdrcující porážka demokratické strany
Roosevelt učinil průlom do Jednotného Jihu
V Hebraace zarrlinut demogoirUmu popokrato
i"'!
í
ti
V
VítSzství McKinleyho v po
sledních dvou kampaních bylo
slavné ale vítězství Rooseveltovo
v posledním bojí jest daleko slav
nější i ani ti nejnadSeoéjSÍ re
publikánítí politikové neočekávali
že lid vynese tak zdrcující soud
nad demokratickou stranou
Co toto píšeme tu nemůžeme
jeStě podatí přesné číslice nazna
čující veliké ono vítězství ale po
dáváme je aspoň přibližně jak se
v neposlednějších zprávách jeví
Roosevelt a Fairbanks obdrží
ten nejvétSÍ počet elektorálnícb
hlasů jaký kdy který lístek měl
NejyÉtSÍ počet obdržel dosud
Grant v r 1873 a sice 286 kdežto
Roosevelt mi jich zajištěných již
335 a možno Že k těmto připoje
no bude ještě 18 blasů zMissouri
kde snad poprvé od pojmutí toho
to státu v Unií národní republi
kánský lístek zvítězil
Parker a Davis uchránili pouze
Jih a to ještě bet Marylandu a
bez Missouri a tam získali pouze
133 elektorálnícb hlasů
Roosevelt má již dle těchto ne
úplných zpráv více nežli milion
hlaaů populární většiny takže
převýšil většinu McKinleyovu jež
obnášela v r zgoo pouze 849790
hlasa
Veliký západ zapomenul již
úplně na falešnou zásadu svobod
né ražby stříbra a v Montaně Ne
vadě i v Coloradu svítězíla strana
republikánská
Státy Nebraska Illinois Ohio
Iowa Jižní Dakota Pcnasylvaoia
Kansas daly rep straně ty nej
větší většiny které kdy tato v nich
měla
Státy jež považovány byly
dem řediteli kampině za pochyb
né a v nicbž následkem toho sou
středil se ten největší zájem daly
ohromné většiny Rooseveltovi
Tak New YorkNew Jersey aCon
nectieut na které kladla dem
strana ty největší naděje a kde
Parker učinil své neoprávněné
útoky na Roosevelta a Cortelyou
bez důkazů tam lid se proti tako
vému netVstrému způsobu boje
vzepřel a ukázal to Parkerovi úpl
nim íeho odmítnutím
V New Yorku zvítězil Roosevelt!
185000 kdežto McKinleyova vět
šina před čtyřmi roky byla 143
000 New Jersey dal pro Roose
velta 60000 věttioy a Connecticut
30000
Na západě největší pozornost
věnovali demokraté Indianě a
Wiscoasinu V prvně jmenova
ném státě Dryao pomáhal Farke
rovi a Indiána dala 50000 většiny
pro Roosevelta Davis ztratil svůj
stát 40000 hlasv ačkoli demo
kraté ho dali na lístek jen proto
že se domnívali že pomocí jeho
stát ten získají
Uvádíme zde podrobný výsle
dek ze států v nichž Cechové
jsou v značných menšinách aby
naši čtenářové meii tasny ooraz
ohromné porážky demokratů i
zaČíoáme s naším státem
Ntbraika
Ačkoli dosud veškeré zprávy
jednotlivých okresů nejsou podá
ny tu jest jisto že Roosevelt zví
tězil nejméně 75000 hlasy Dle
výkazů které došly až do středy
do večera guvernér Mickey byl
znovu zvolen asi 11000 hlasy a
ostatní rep lístek zvítězil daleko
většími většinami Pokud se týče
koneresníků tu zvítězil jistě v I
D '
dÍ9t Duřket víKennedi' v 3
McCarthy vesměs republikáoé
O legislatuře a ostatních kandidá
tech do kongresu nemáme iosu
žádných zpráv
Iowa
Sousední aáš stát odevzdal pro
Roosevelta nejméně 135000 vět
šiny a také celý státní rep lístek
a všichni rep koogresnící byli
zvoleni I jediný dem kongres
nik soudce Wade z Iowa City by
v záplavě rep poražen Dawsonem
a celá delegace z Iowy bude tudíž
republikánská
Minnesota
Zde udála se zvláštní věc Ač
koli Roosevelt zvítězil ve státě
nejméně 80000 hlasy tu rep
kand pro úřad guvernéra Dunn
byl poražen Johnsonem demkao
dídátem íemuž hlavně k vítězstv
dopomohli Švédové a Norvéžaoé
Z nich bychom si měli vzíti pří
klad jak dovedou si vzájemně po
máhati Všichni rep koogresnící
bylí v Minnesotě zvoleni a jediný
dem kongresník z tohoto státu
Lind byl poražen Fletcherem
Legislatura jest z ohromoé většiny
republikánská
Wisconiin
Dle zpráv jež došly až do stře
dy do rána zvítězil zde Roosevelt
75000 hlasy a neohrožený guver
nér La Follette proti němuž de
mokraté i mašinoví republikáni
útočili tak Špinavými zbraněmi
v čemž se zvláště "vyznamenaly"
české časopisy z Wisconsinu zví
těžil nad demokratickým 1 neod
Náhodou doslal se mi Váš
přiznali že se mi velice líbí J
pro jeho pouČuý národo-
hospodářský směr a jinou
zajímavou látku Zašlete mi Z
všechna čísla od
atd
w
Líii
1
Července £
♦
♦
ČcnŽk Fajta
Coloniti Campjz balles ♦
Brazílie Již Amer X
vislým svým odpůrcem asi 25000
hlasy Rep zvolili 10 kongres-
níků z 11 V legislatuře bude
míti rozhodné slovo guvernér La
Follette a dosavadní senátor J V
Quarles sotva bude znovu zvolen
neboť byl jedním z nejzuřivějších
odpůrců La Folletových
Illinois
Tento stát překvapil tentokráte
celou Ameriku tou ohromnou vět
šinou kterou odevzdal pro Roose
velta Většina ta obnášeti bude
aspoň 310000 hlasů a rep kandi
dát guvernérství Deneen zvítězil
též touto většinou iiad svým sou
peřem a s ním celý státní lístek
Demokraté ztratili několik kon-
gresních distriktů a mezi dem
kandidáty utrpěl 1 porážku bratr
mayora Harrisona a to v distrik
tu který obyčejně dává 5000
dem většiny Vopička v 5 dist
byl bezpochyby zvolen a bude to
první koogresník český který nái
ve Washingtonu bude represento
vali a to důstojně
Ntw York
Roosevelt zaplavil tento stát
vzdor tomu že Parkerovi menaže-
ři se zoufale namáhali aby zde
zvítězili a nešetřili penězi t y toho
docílili Většina Rooseveltova
obnáší okolo 200000 a většina
rep kandidáta guvernérství mg-
gínse okolo 100000 blasů Dem
vůdcové byli tak zdrceni tímto vý
sledkem že nemohli nalézti pro
něj ani omluvy Legislatura jest
obrovskou většinou rep ale co
tyto řádky píšeme tu dosud neví
me zvítězil li krajan Částka kan
didát do legislatury v New Yorku
Missouri
Republikánský státní výbor tvr
dí dle dosud došlých zpráv Ž
Roosevelt zvítězil ve státu větši
nou 2000 hlasů Město St Louis
tentokráte se vyznamenalo ode
vzdáním 3000 hl většiny pro
Roosevelta a dle toho lze souditi
že krajan Ticháček který nomi
nován byl dem za odpůrce kong
Bartholdiho sotva zvítězil Folk
dem kandidát guvernérství byl
zvolen asi 30000 hlasy
Pokračování na itrtně 0
Bolí
Vás
zuby ?
Ubki
Pomoc
Kabclkovo zubní thé
v vléci bolest zubů ve 2 neb 3 minutích
Utvrdí zuby ebránl je před dalfií náka
zou a obyčejní se bolest více n vrátí
Baliček s národem poštou 40c
F Kabelka
605 Hlřb Street RACI NE WIS
32rl
Willow Springs Pivovar
1 ZELENÉ TRAD1NG STfiIPS"
Za Sfi3 00 zelených Trud
ing Stamps s každou bednou
STA KS & STItirES
(2 tucty pintových lahví)
—cena
PS
I
m
Za $500 zelených Trad
InR Htuinps s každou bcd
nou
STAUS&STKIPES
(2 tucty kvartových lahví)
—cena
tru
n'r1
m
Ů'ji
h
h
I
m
m
Zlít
Kromě toho že dostanete neJlepSÍ lahvové pivo doata
I nete též dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad-
ing Stamps''
n
Mň
Objednejte si poštou neb tclefoiiem 1300 nebo 1685
„i:
9 ♦ ♦ 1 ♦ "
0 $ # - -ij — ř — — b — - —Q — $ — t — l — 4
JfeJoblíbflnřJSÍ úhAMo íecliú t Ouiiiliy I venkova Jest
Elcgantng zařízený HOSTINEC
vlní tni
Tos 2íTo"V"dlr č124 již 15 n Howard ni
Výtečný Krugfiv "Cablnet" ítAle na Cepu Jakož 1 nejlepSÍ piva lahvo
vá Na íkíadfi iná pouze ta nejleoftí vína jernuó likéry a výborné doutní
ky Ubutný zákusek vždy po ruco
27— O hojnou přízeň krajanu žádá
JOS NOVÁK
i Nejscarsí a nejlepší místo pro schůzku jest
2
VT TT A TTT5 TTT5 A bbotatoaht a
iiiU ÍXÍO W AwJUJiWíi U0NT1NKU
v iSim íaoo Parnam til
Pravá importovaná piva na řepu Tizftkó z Mčňťanského pivo
varu v Plzni v Cechách llobrau Munich Jiavaria pivo Pivo Anhcuser
IJunrh a světoznámé Faut zinkalo rozsáhlou reputaci
Kavárna pro dámy nalézá se na druhé podlaze 40tř
POMNÍKY
žulové a mramorové
Frank Novák
1413-15 SoUth St Omaha Neb
(naproti Hotelu Praha)
Velký sklad krásná práce a zaručena Kuptt
si pomník v Omaze Co uSethte zaplatí
vám víco než ceatu
i Můžeto
l uj
ušetňti peněz na
všem co nosíte
když koupíte v
BOSTON ST ORB
Vždy ncjvétší ziisoby spolehlivého
zboží--Vždy nejvétší lácc-Obchod
' pro každého
Hej vetší a nejcilejší obchod' v Omaze
6oo až iooo klerků zaměstnáno po celý rok
Naše vlastni banka pod vládním dozorem
Million dollarové podzimní a zimní zboží