Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 02, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
lirrr!ir mhi mm irtai irtM ír
w %v %v %v h' %v W W W W W W W W W W
g' $ OMAHA $ §
Z politického viru
KJo! aeu( ještě regUtrovár
nechť neopomene dit tméiti tvé
jméno do volebních seznamů v
sobotu dne 5 listopadu Míst
nosti jsou otevřeny ti do 9 hodin
večer Každý kdo chce volit!
muii býti registrován Konejte
svou povinnost jako občané zvlá
ště v těchto volbách které jsou
vysoce důležité
Chcete li mit za kongresníka
vulti) nalézající se v menšině a
nemohoucí vykonat! nic pro 2
distrikt tak volte Hitcbcocka K
úplné nicotě své se pliznal Hitch
cock sám v dopise který snad
mnohý Český volič též dostal do
ruky a v němž se otevřeně přizná
vá že jthi) kongresnl vliv nesáhá
dále ntlli k rozdáváni semen Chce
ttí-li ale mít' muže který bude
vaším skutečným representantem
který svými schopnostmi a záro
vefi svým postavením jako Člen
většiny a jako zástupce nejpřed
nějšího kongresníbo distriktu v
Nebrasce bude vám moci pro
spSti pak volte Johna L Kenne
dýho a Omaha So Omaha a ostat
ní Část distriktu může očekávati
od Kennedyho nějaké výsledky
zdárné jeho Činnosti Od Hitch
cocka nemažete očekávati ničeho
NejvětĚÍ a nejpřednějŠÍ distrikt
Nebrasky potřebuje v kongresu
někoho jiného nežli Člověka který
jen může rozdávat! semena
Někteří politikáři jsou neodbyt
ní jako jistý druh lidských přiživ
nlků K tém náleží RBHowell
jenž ucházel se v předvolbách o
nominaci komisaře a byl volič
stvem velikou většinou odmítnut
Vzdor tomu však chce se Howell
občanstvu Oniahy nánilím vnuco
vali a prostřednictvím soudu a pe
tice chce dostati se na lístek Vo
liči buďte před takovým lidským
příživníkem který mermomocí do
stati se chce ke žlabu na strážil
člověk takový nesmýšlí poctivě
vašimi zájmy ten dere se násilím
do úřadu aby z něj těžil a proto
potírejte R B Howellaa volte ve
vašem zájmu L C Wellera ta
vodního komisaře Týl jest jedním
z vynikajících obchodníků omaž
ských a o úřad neuchází se aby z
něj těžil jako Howell ale aby
svým spoluobčanům v něm pro
spěl Čím dříve se občanstvo zbaví
všech korporací a převezme do
své správy vodárnu a postaví
elektrárnu tím lépe pro něbo
Pak nebude třeba žádnému po
platníku platit přemrštěné ceny
jako se děje nyní a půjčky které
bu le muset město udělat přinesou
pro občanstvo dobré úroky Hla
sujte proto pro povolení bondů
určených k postavení městské
elektrárny a zbavte se vydřiduí
gkého monopolu
V posledním tomto okamžiku
voláme ještě jednou k českým vo
ličům: Kcocjta svou poviuuost
jako Čechové a hlasem i vlivem
svým mezi íoonárodovci přičiňte
se o zvolení našeho Fítla Každý
z vás má nějakého přítele jehož
může pro našeho Franka získat! a
Čím větší vítězství Fitlovo tím
skvělejší důicaz Ž Čechové v
Omaze a Sojth Omaze mají svou
politickou váhu
Jsme spravedliví i proti politi
ckým nepřátelům a proto uveřej
Bujeme zde odpověď p J P
Krause na zasláno'' p Vác
Legro Pan Kraus píše: "Nikdy
jsem nezapíral že jsem Čech a že
jsem žid Členem Bus Men's
Ass'n jsem nebyl ale členem Gro-
cers'a Butchers' Ass'n jsem Pana
Legro neznám a nevěděl jsem že
ie Čech"
Na tuto odpověď učinil p Legro
prohlášení dotvrzené svědky že
nm rru dobře vSii! ía JaU
Čech a le přece proti němu pra co
val v jarních předvolbách denic
kritických Pan Legro jest Čech
upřímný a vychovává svou rodi
nu v čeikém duchu čehož důka-
fen j-st Že jeden z jeho synů je
horlivým Členem "'Komenský'1
klutu českých universitních stu
dujících v Lincoln
— Nedřloí slabá účast obecen
stva při oslavé 83-Ictých naroze
nin Karla Havlíčka Borovského v
Sokolovně dokázala opětně Že
valoá část našeho obecenstva ne
má Špetky smyslu a pochopení
pro zábavy slohu ušlechtilejšího a
Že jimi nepohne ani dost málo ani
oslava — arci Že ne hlučná — pa
mátky muže tak zasloužilého o
svobodu a existenci toho národa
ku kterému netečníci tito též se
hlásí Ovšem takhle oslavit pa
mátku jeho "velkolepým" plesem
nebo Šindykem to ty jinak táhlo
Připravený program byl skoro
vesměs rázu vážného a celkem byl
uspokojivě proveden a obecen
stvem s povdžkem přijat ač bylo
patrno Že někteří účinkující tepr
vé v poslední cbvili na vystoupení
své se připravovali Hlavním Čí
slem byla příležitostná dojemná
řeč o Životě snahách a působení
Karla Havlíčka Borovského pro
nesená p F J Kutákemjfcž však
mnoho na své ceně utrpěla příliš
rychlou mluvou pana přednášejí
cího Pěv sbor Lyra zazpíval
zdařile případné dva sbory pí
Bandhauerová a slečny Bílková a
Kašparová přednesly s pochope
ním básně Značné pozornosti
doznal duet na íletnu a cello s
průvodem piana jež zahráli pp
Svoboda a Stan Letovský st i
ml- Pánové byli neutuchajícím
potleskem vděčného posluchačstva
nuceni přidali ještě další čísloTa-
ké patrný byl zájem přítomných
při cviče J {Sokolů na bradlech
— Neistarším a proto také nej-
oblíbenčjším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
do Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'ŠtofVani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na cepu jest stále čerstvý řízný
Metzúv ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd'' nekoupí 23x4
Skvélou zábavu uspořá
dá cvičící četa Táboru Nc
brasskáLípa M83W0W
r sobotu 5 listop v síni
Mctzové KoHskova hud
ba Vstupné 25c osoba"1'
Sladkým poutem manžel
ským spojeni byli v sobotu večer
slečna Marie Prchalova s p £
Schultzem Svatební obřady jež
vykonal rev Jar Dobiáš a i ve
sel! odbývány byly vdomě pčstou
nň nevěstiných Marie rozená
Uičova v útlém mládí osiřevši
přijata byla za vlastní do rodiny
p Franka Prchala Pan Prchal
i jeho manželka vynasnažili se
aby při svatební hostině na ničem
nechybělo Vybraných jídel a i
jiných občerstvení byla hojnost
A ani hudba zde nechyběla k ob
veselení četných hostí kteří po
skvostné tabuli zpěvem a tancem
dlouho do noci se bavili Novo
manželé nechť přijmou naše blaho
přání!
Zkušenost Jest matki moudrosti
týrslki hly hk% ělt imiiy
mt é fiÁit Vtlmi mJU
Již m ch)lujtt Ictolaf kampaň
V" fcrrci a preto v tiw! uikoiik
dnech volič tnuli uvážiti důklad
ně na kttrou urinu o 8 listopadu
vthnu svůj blan Přtd ta roky
bylo vtlmi ruuoho tich kteří sc
dali taslcpiti hlučnými frázemi a
(aUšnými ptrdslírkami a sliby a
pak ctiý národ trpcí za tento oka
mžik zaslepeni po Čtyry roky Též
ktos demokratičtí řečníci a časo
pisy této strany s tím statím hum
bugein a nepoctivým kritizováním
republikánské straoy chtějí voliče
svésti opět na bezcestí a proto
každý občan této země měl by v
pamět vzíti všechno o čem nás
zkušenost přesvědčila v minulých
dobách
Povinností každého občana jest
hlasovali pro vlastní dobro aby
zlepšil nejen poměry své vlasti
ale i poměry své vlastní Nuže
co nám povídá zkušenost?
Za demokratické vlády vždy ná
sledovaly paniky a s nimi nedo
statek práce špatné mzdy a rol
nictvo bylo nízkými cenami za své
výrobky a plodiny olupováno o
mozolně zasloužený výtěžek
Demokraté se neodváží a neod
vážili se to popírali ale poukazuji
na to Že prý za republikánských
vlád jsou mzdy sice vyšší ale také
cena potravin že jest vyšší a že
následkem toho dělník nic ne
zibkal Jest to jeden 1 oněch
prolhaných důvodů které demo
kratická strana a její časopisy
užívají aby voliče oklamaly Po
traviny se sice poněkud v cenách
zvýšily ale naproti tomu rolnictvo
které mělo z toho oejvétší pro
spěch se stalo mnohem lepším
odkupníkem a to zajistilo opět
stálou práci děloictvu
A to jest právě nejdůležitější
věcí: stálá práce neboť právě ta
pojišťuje v příbytkách děloictva
spokojenost kdežto práce nestálá
a trvající jen několik měsíců v
roce jako bylo za dob demokra
tických ta jen přivádí muže práce
do bahna utrpení a starostí
Je to již dávno známé pravidlo
že laciné výrobky dělají laciné
dělníky a proto se nikdo nenechej
plésti tím laciným důvodem o té
drahotě potravin Rolotctvo za
sluhuje za své výrobky slušnou
cenu a kdyby podlomena byla jeho
kupní síla jako se stalo za Cleve
landa tu by dělnictvo pocítilo
toho nejdříve náiledky poněvadž
tyto dvě základní třídy jsou spolu
úzce spojeny a blahobyt jedné tří
dy jest podminován blahobytem
třídy druhé
Každý měj proto na paměti než
přistoupíš k volebnímu osudí že
člověk do jámy snadno skočí ale
těžko z ní vyleze Takový neopa
trný skok učinil americký lid v
listopadu r 1893 a trvalo mu to
čtyry roky nežli se dostal z té
demokratické jámy proto pozor
na tu jámu kterou demokraté pro
vás letos připravují znovu!
Každý se diví proč taková
síla lidí se hrne do fitoru na rohu
xo a Bancroít ul Tam vede ob
chod český řezník Chas J Pas
sick a jeho masa čerstvá všech
druhů jakož 1 nejchutnější uze
oářské výrobky získaly takovou
znamenitou pověst v celém okolí
že není divu Že hospodyňky se
ženou k Passickovi jako prou
dem Jestli je tam ještě některá
jež jeho zboží nezkusila ať se jeo
přesvědčí jistě že nebude lito
vali tí
— V sobotu večer odejel do
Yukon Okla p Karel Semerád
chvalně zoímý číšník v hostinci
svého bratra Franka Semeráda
Súčastní se tam veselky svého
bratra Antona se slečnou Šantíno
vou Šťastným novomanželům
blahopřejtmel
Český vyict na Jih
0i Chuti 7Vvji
Kdo ti přeje podívali se na jih
tam mnohé krajiny a města ti
pruhieJiiouti mi právě nyní do
brou přilriitoit neb můře te iú-
Čaitaitl výUtJ který uspořádán
tam bude v últrý due 15 Iittop
Z Omahy vyjedu te 5:15 hod
vtču drahou Chicago liock a
druhý děti ráno budeme již v již
Kaosas Na ob!d přijedeme do
střední Oklahomy a k večeři při
sedaemu již ve Port Worth v
severním Texasu Ten samý ve
čer vyjedeme díle na jih a sotva
ie si druhý den ráno (ve čtvrtek)
oči protřeme objevíme se již v
San Aotonio v jednom z nejkrás-
oějších jakol i nejvíce typických
měst jihu Zde budeme již vítáni
mohutoými palmami dlouholistý
mi banáuy skvostnými magoolic
mi 1 jinými tropickými stromy a
květinami Zde k důkladné pro
hlídce města jeho bohatých histo
rických památek krásných parků
a romantického okolí pobudeme
den načež v pátek ve % hod od
poledne vydáme se na cestu k pří
moří zálivu mexického kamŽ
přibudeme a sice do krásného
města Corpus Christi v osm hodin
večer Město toto je jak svým
romantickým položením tak i
svými stavbami jedno z nejpěk
nljších městeček na zálivu a to
spojeno s podnebím zdravým v
zimě v létě příjemným Činí místo
to hledaným jak pro zdraví tak i
pro zábavu tisícům ze severů a t
vnitra Texasu Zde lidé baví se
a čas tráví koupáním veslováním
a chytáním ryb dále vyjížďkami
na Šíré moře hooitbou a podob
ně Mezi jiným na programu i
pro nás delší vyjížďka na větším
plachetníku po moří což že bude
příjemné a každému milé není
pochyby Dále jeden nebo dva
dny včnovati budeme k projížďce
velkého renče o 7000 akrech který
vybrán byl pro českou osadu
Kenč tento vzdálen jest pouze 2
a půl míle od Corpus Christi
(6000 obyvatel) a je snad tím
nejlepším a nejbohatším kouskem
půdy v celém okolí Povrch jest
rovný půda hluboká černi ornice
a spodek hlinitý Přítomně renč
rozměřuje se do farem o 40 80 a
160 akrech Plodiny které zde
se zdarem pěstovali možno jsou
rozrnanitémczi nimi hlavně korná
a bavlna Než přítomné počíná
se zde hlavní pozornost platiti
zelinářství kteréž v této krajině
má velkou budoucnost neboť
pro své mírné a téměř bezmrazué
zimy je s to do trhu vysílat! své
plody jako zelí karfiol rajská
jablíčka fizole celer ípargl a
podobné kdy zima v jiných Čá
stech Spojených Států je ještě v
zuřivém panování Toto jsou zde
zimní úrody načež následují úro
dy jarní a v mnohých případech i
letní Korná a bavlna pravidlem
zde se dává jako druhá neb třetí
úroda v témže roce Z ovoce daří
se zde pomeranče citrooy fíky
datle hrušky ivestky a jiné Po
dobně i vinná réva je zde domo
vem a není pochybyle v krátkosti
budou zde založeny velké vinice
neb hrozny možno posílali do
trhu již koncem května Tato
krajina má ještě jinou dobrou
vlattoest a to jest vzhledem ku
zdraví Zde Žádný druh nemoci
není domovem ba mnohé jako
revmatismus katarh záducha ba
i souchotě mají silcého nepřítele
v mořském vzduchu a stejooměr
nějŠÍ teplotě — Pozemky v če
ské osadě jiou na prodej za J1250
akr placeno-li hotově neb I15
akr na čas Zde 40 akrů ve vý
nosnosti snadno se vyrovná 160
akrové farmě na severu Na zpá
teční cestě možno se zastavili v
Houston Galveston a jiných
jižních městech Dále ti kdož
budou si přáti navštívili světovou
výstavu mohou tak malým do
platkem učinili při avém návratu
Kdo jtítě tuto velkolepou výstavu
nenavštívil měl by tak učinili ten
to měníc uch )ii blili ku konej
a vynechali ji není přece ttioluo
Pojede nás tam trntnttriif vir %
proto pojeďte také Výpravu na
jih jakož i do St Louis doprová-
ztli budu osobně Lístek c O-
mihy do Corpus Christi a spět
bude stáli pouac J32 G0 t Clark-
kou £34 35 t Wilber f jo 00 t
Lincoln $3160 O liuratoru
vzhledem ku krajině a jiné bližší
podrobnosti dopišto na
S L hostoryz
1911 So 14 Str
Omaha Neb
Na nvážeooQ voIiiíé
!
Demokraté útočí velmi nespra
vedlivě proti Geo W Wtrtzovi
republikánskému kandidátu pro
úřad okresního návladního a snaží
se ho učinili zodpovědným za
práci kterou učinila populistická
správa komisařů jež jedině nese
vinu za stavbu moscu přes Platte
Pravda vlastně jest že Wertz stál
a potíral tuto stavbu tak dlouho
jak mu to správa komisařů dovo
ila On postavil se proti Žalobě
vznešené Jamesem Gadsdenem v
nejvyšším soudu a porazil ji když
Gadsden s pomocí nejlepších práv
níků ve státu chtěl ptinutiti sprá
vu komisařů aby tito znovuvzbu-
dováli most Po tom Wertz na
léhal na komisaře aby se posta
vili proti žalobě podané opět
Gadsdenem a týkající se okresního
dříví a ovšem když komisaři roz
hodnuli že mot má býti znovu -zbudován
tu Wertz nemohl sám
o své vůli více dělati
Howells Journal a Pree Laňce
vytloukají politický kapitál z toho
to činu správy komisařů a Harry
Pheips nespravedlivě útočí na
Wertze což jest jen dílo msty po
něvadž Wertz odporučil komisa
řům aby zamítli nároky Phelp
sem na správu podané To jest
pravá příčina útoků jeho na Wert
ze a proto se ho snaží porazili že
poctivě bájil zájmy poplatnictva
Wertz jako okresní návladoí
spravoval svůj úřad s menším vy
dáním pro okres Colfax nežli kte-
rýkoliv návladní před ním Rekor
dy vedených jím soudů podávají o
tom důkaz a každý se o tom může
přesvědčili Ze všech obviněných
na jichž potrestání Wertz naléhal
pouze jeden byl porotou propu
štěn v distriktním soudu Tako
vým rekordem nemůže se honosili
žádný okresní návladní který kdy
úřad ten v Colíax rastával
Odpůrcem Wertzovým jest pan
Frank Čuba který dříve byl okre
sním soudcem Týž jest znám
po celém okresu My nemíníme
nikterak útočiti na pana čubuale
poplatníci a voliči okresu Colfax
učiní dobře když porovnají jeho
rekord úfadovací s rekordem
Wertzovým Tento jest považován
za jednoho % nejlepších právníků
v okresu Colfax kdežto p čuba
sotva se odváží kdy k provedení
některého procesu sniž by si při
bral na pomoc nějakého schopné
ho právníka
Voličové by měli bedlivě uvážit
ktato fakta a není pochybnosti že
odevzdají své hlasy pro mužejenž
ukázal se býti schopným k řízení
všech sporů okresních bez pomoct
a který docílil již rekord za prvof
dobu svého úřadování na nějž
může býti pyšným "
Zájmy poplatnictva okr Colfax
daleko lépe budou chráněny a o
patřeny zvolením
GEO W WERTZE
Špatný krok často způsobil zlé
vymknutí údů ale rozhodně každý
učiní dobře když v takovém pří
padu použije oleje sv Jakuba oa
hojí a sílí zároveQ utišuje a zahá
ní všechny bolesti