Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 02, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - — —
il ť '
P
v
Volte pro přítele Čechů
L C GIBSON
kandidát pro úřad stát senátora
Pro tohoto muže známého zvláštním svým přátelstvím k Če
chům měl by blasovati každý český volič bez ohledu na politické
tvé smýšlení Tím prospěje nejen sobě ale i státu neboť L C
Gibson jest muž úřadu toho o nějž se uchází schopný a všeobecně
známa jeho poctivost jest důkazem Že zájmy voličů v jeho rukou
budou dobře opatřeny
!- c ' - s
''
í
7 r7
1 V 4
UM"- - W "T~-
W W SLAB AUGH
rcp navržcncc pro
okresního právníka
Jest povinností každého poplatníka yolíti pro tento úřad práv
nika dobréko zkušeného a takovým jest W W Slabaugh jenž
daleko nad demokratického svého soupeře vyniká Mějte to v pa
měti při volbách dne 8 listopadu a učiněním křížku volte všechny
republikánské kandidáty a zároveQ W W Slabaugh
)
Volte
CHARLES L SAUNDERS
kandidát pro ťiřad stát
ního senátora
V nastávajících volbách jest dů
ležito aby z Omahy a So Omahy
byli do legislatury posláni mužo
vé kteří by tam hájili zájm těch
to měst a k tomu jest Charles L
Saunders naaejvýS způsobilým
Volte ho a prospějte soběl
I V v
Volte pro poctivého zátnpce
Dr IIARRY A FOSTER
rep kandidát do legiilatury
Budou-li letos rep kandidaté
do leg zvolení o čemž není po
chybnosti tu Dr Poster bude v
delegaci z našeho okresu zaujímati
vynikající místo svým vzděláním a
lid okresu Douglas bude míti
všechnu příčinu blahopřáli si k
jeho zvolení
Volte toho kdo toho zasluhuje
H T CLARKE Jr
rep kandidát do legislatury
V mladé generaci omažské za
ujímá Clark jedno z předních
míst Vyšinul se tam svou energií
a do politického proudu se vrhnul
v ideální snaze prospěli svým spo
luobčanům Z té příčiny zaslu
huje všeobecné podpory a ťé se
mu jistě dostane
1 t V V ''"''
N ' ' '
i jTěW Lat- i
Volte pro muže důvěry hodného
B F THOMAS
kandidát pro úřad státního
senátora
Lid v předvolbách si vybral le
tos zvláště silné čekance a k nim
na předním místě náleží B F'
Thomas jehož českým váženým
našim spoluobčanům zvláště od-
poručujeme jako muže schopné
ho poctivého který bude okr
Douglas Čestné zastupovati v stát
ním senátu
EĎ SIMPSOÍ
UCHÁZÍ SE O
konstebla
N P OCDGE Jr
republikánský
kandidát do
legislatury
N P Dodge Jr pochází z ro
diny pionýrů Nebrasky již vzdě
lávali v žíruém tomto státu půdu
když ještě rudoebové zde se pro
háněli po prériích
Ta poctivá krev zákopníků jest
v něm jak každý kdo ho zná do
znává V obchodních svých sty
cích jest jeho solidnost a spolehli
vost příslovečná t
Zvláitl poplatnici naleznou v ním
tasiance svých tájmů neboť iest sám
poplatníkem
Pracujte a hlasujte pro N P
DODGE Jr a pojistěte si další
rozvoj Omahy a South Omahy
Volte mule i lidu!
C J Andersen
itp kanl do kotlat ury
Andersen jot přistěhovalcem a
právě proto zasluhuje cvláltoí dů
věry a přízně českých voličů Jsa
mužem značných Životních zkuše
ností zná potřeby a přání svých
spoluobčanů a bude jim věrně a
poctivě sloužili
Volto pro
S C Barncs
Michael Lee
F S Tucte
Fr J Fitle
Muxen
E
do
legislatury
Mužové tito jsou
vesměs důvěryhodní a
zasluhují podpory ka
ždého českého občana-
'V'- ' ) '
I ? '') 'íJ
V" v" I
v
Volte starého známého a souseda
FRED BRUNING
kandidát pro úřad komisaře
Většina Čechů zná tohoto řádností a solidností svou proslulého
obchodníka který bydlí v naší České osadě ve 2 wardě již dlouhá léta
a za tu dobu získal si tam mnoho osobních přátel Čeští občané za
jisté budou všichni voliti pro Brunninga znajíce ho jako muže dokonalého
Volte P J TRA1NOR
za komisaře