Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 02, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i-" Tr-iv-ir -ryt jt Tff-i'ia' n
pi Z přítomné doby
______ _ _
1
'h
_ 'i
I
i
í
i
- 9
i
Ukvapenost' ruského admirála
mohla visti k válce s Anglií
bkuteČně nevysvětlitelná ukva
penost admirála RoÍcstvenkého
velitele baltické eskádry jež nalé
zá se na cestě do asijských vod
mohl zaplésti Huško do vilky a
Aoglii v nIŽ byla by ae musela
zúčastnili též Fraocie mající
smlouvu alianční s Ruskem
Minulé soboty 220 mil východ
ně od Spurnheadu v 1 hodinu s
půlnoci začala eskádra pojednou
stříleti na rybářské loďstvo angli
cké čítající 40 škunerů a potopila
jednu loď na niž zahynulo něko
lik rybářů Na jiné lodi 2 muži
byli zabiti a 20 zraněno
Zpráva tato roznesla se blesku
rychle po Anglii a celý národ byl
pobouřen do té míry Že důrazně
naléhal na vládu aby vypověděla
Rusku válku
Lord Landsdowne prostřednic
tvím britického vyslanectví v Pe
trohradě podal u ruské vlády silný
protest avšak neví se dosud jaké
požadavky pro omluvu a náhradu
protest doprovázely
ttva označuj e tuto jako nelidskou
a neoprávněnou Nota končila
poznámkou le anglická vláda
očekává vysvětlení aféry té a íe
do té doby odkládá stanovení
vých polaj ivkfl
Admirál Hožeitvcnský když při
byl s loděmi do Španělského pří
stavu Viga podal vysvětlení síéry
na Severním moři Podle toho co
vypravuje on i co potvrzují všichui
jeho důstojníci jednalo se o zá
keřný útok který byl patrně na
stražen jen za tím účelem aby
bylo Rusko přivedeno do nesnází
i aby su pomohlo Japoncům
Admirál vypravoval Že za noci
z pátku na sobotu př t asi o jed
né hodině za husté mlhy objevily
sc náhle dvě lodě které vypadaly
jako torpedovky mezi oběma od
díly eskádry ruské Bylo na nich
pozorovati činnost' která vypa
dla tak jako by spouštěly torpé
da Rusové neměli času se roz
mýšleli a zahájili hned střelbu
Neviděli Žádných rybářů a také
nepozorovali Že by některá z lodi
byla zasažena Admirál prohla
šuj: a svědectvím ostatních ná-
"í5 íiNL -Ji
JíiÍlmtiianL -3" "xeui admirál éfálkj Aj
VELITELOVĚ BALTICKÉ ESKÁDRY
která se vydala do asiatských vod k osvobození Port Arthuru
Král Edward dal na jevo znač
ný osobní zájem o celou aféru bal
tického loďstva rybářského povo
lav k sobě lorda Landsdowna a
diktovav mu adresu sympatií ma
jorovi města Hulí odkud ry
báři pocházeli projevuje svoj~
"hluboké politování nad proti
zákonným jednáním proti rybář
skému loďstvu v Severním moři"
Lid byl tak pobouřen že u
ruského vyslance hr Benckendor
fa bylo hlasitě pokřikováno při
jeho příjezdu na nádraží Victoria
Asi ifo 030b shromáždilo se ko
lem kočáru který Cekal u stanice
a když lcď s vlakem přibyla a hra
bě vstoupil na platformu ozvalo
se kolem hrozivé mručení Hrabě
zastaven byv zpravodajem zdvo
řile vysvětlil že pouze ví o celé
věcí to co íetl v novinách a Že ne
má co by k tomu dodal Pak za
hlasitého pokřikování zástupu
vstoupil rychle do kočáru
Car Mikuláš zaslal králi Edwar
dovi anglickému depeši v níž vy
slovil svoje hluboké politování
nad aférou v Severním moři a pro
jevil svou soustrast s rodinami u
smrcených a poraněných rybářů
Depeše carova současně obsaho
vala ujištění Že nota anglické
vlády obsahující Žádost o zadost
učinění dosáhne náležitého po
všimnutí u ruské vlády Anglický
vyslanec odevzdal ruské vládě an
glickou notu v níž Anglie prote
stuje proti akci baltického loď-
mořníků dotvrzuje že lodě ne
nesly žádných světel Vyslovil se
že lít ti je příhody této a má naději
že ruská vláda poškozeným dá
přiměřenou náhradu-
Kníže Keretellí důstojník na
bitevní lodi Car Alexandr III po
dává následující vysvětlení: "Na
še dopravní lcď Anatol která
plula před druhým oddělením na
šeho loďstva byla náhle obklope
na osmi loďmi které měly vzezře
ní torpédovek Signalovala nám
o pomoc načež naše bitevní lodě
postoupily ku předu a rozkázaly
neznámým lodím aby se odklidily
anebo udaly svou národnost Na
šeho rozkazu nebylo dbáno nao
pak počaly se mísiti mezi bitevní
lodě naše Nábls bylo slySeti
střelnou ránu nevím odkud a tu
se naše lodě na admirálův rozkaz
sestavily a započaly palbu Potom
jsme ve své cestě pokračovali"
Že mohli Rusové zahájit! střel
bu na anglické rybářské lodě zdá
se mnohému povrchnímu pozoro
vateli směšným a přehnaným
strachem ku kterému nebylo pří
činy Ale kdo si celou tuto
věc dobře rozváží ten bude sou
diti jinak Není úskočnČjŠího
lstivějšího a podvodnějšího nepří
tele nad Japonce Již zahájení
války přepadením Port Arthuru
tomu nasvědčuje Japonci si tím
kouskem získali převahu na moři
a tím si umožnili dopravování
vojska do MandŽurie Nebýt toho
á čilo by íe daes na půdě Japoo
aké jedna veliká biirvnl loď mi
dle mínění toalcft v nynější válce
Mnkojaponk6 lli tikovou cenu
jako divine vojika Snad vřtlí
Ruské Icďétvo settává au mimi
orbo osmi velikých bitevních lodí
sedmi klifiků devíti rychlých
polovytbrojcuých parnlnů (tak tv
křižáků výpomocných) dvanácti
torpédových ničitelů a několika
lodí pomocných To vlečko má
cenu nrjmíft ffio 000000 nc li více
a při tom dlužno uvážili Íe jsou
lodě tyto takřka nenahraditelný
V cizině jich Rusko kupovsti ne
smí a stavba jedné trvá dva roky
Za těch okolností není divu Že si
ruský velitel admirál Rořcstven
ský počíná velice opatrně a ne
připustí ku svým lodím nic pode
zřelého odpovědnost jeho jest
velice těžká každá 6ebe menší ne
opatrnost zle by se mu vymstila
Když viděli ruští velitelé Že an
glické lodi za tmavé noci vypou
ští rakety nemohli ro považovali
za nic jiného nežli za rozkaz ku
přepadení i jest pochopiteloo že
vydali rozkaz k střelbě Ostatně
se sděluje Že dostal admirál Ro
žestvenský dosti podobných va
rování již v Rusku a proto jest
pochopite no že viděl všude ne
přítele Rusko ovšem bude hledět
tuto chybů svého admirála napra-
píiMIlí Uvlfm Rusové a obou
přístavů vymí a pojedou ta Tc
Rrm aby crlé loďitvo udeřilo na
Japonce součaauě 7 toho vleho
)c vidět le mají Rusové před
tebou úkol tělký a jejich opalr
nost je icrla na místě
Celá aííéra jel hrotila mfti tak
dalekosáhlé následky bude urov
nána smírnou cestou mezinárod
ním dohodčím soudem v Haagu 1
čehož íe každý upřímný Slovan v
zájmu Ruska raduje
Boj trvající 10 dnů jenl v hi
storii bude mám jako bitva na
řece Šake zůstal nerozhodnut
Rusové pod nárazy zuřivých útoků
Japonců museli 6Ícc ustoupit! na
druhý bleh řeky Šake ale zde
zůstali státi jako ocelová zeď a
marně snažil se Oyama rozrazit!
jejich Šiky a marné snažil se je
uvésti ve zmatek přímo Sílenými
útoky na pravé i levé jich křídlo
Oyama chtěl srazit! tato křídla
na ruský střed a kdyby se mu to
bylo zdařilo tu byla by a ruské
armády se stala tak hrozná smě
sice rozbitých pluků jezdců voza
tajstva a dčlostřelectva že by byl
musel Kuropatkin v útěku hledat
spásu a co takový zmatený útěk
znamená to víme ze smutné zku
šenosti rakouské armády u Králo
vé Hradce
GENERAL zazulič
poražený na řece Yalu a opět u řeky Šaky
viti a dá Angličanům takové za
dostučinční jakého si tito jen
budou přáti Proto nikdo nevěří
že spor tento dojde k nějakým
vážným koncům třeba by Angli
čané zbraní řinčeli VLvropéje
každý ořesvědčen že Rožestven-
ský jednal správně a že musí týti
velice opatrný
Stejně na moří jako na pevnině
dali již Japonci na jevo svoji šíle
nou odvahu UvážMi se cena
veliké pancéřové lodi a nemožnost
jejího nahražení jakož 1 cena
paaství nad východním morem
pak pochopí každý že se Japonci
proti baltickému loďstvu odváží
všeho Nedávno vypraven byl v
Barry anglický parník Esparranca
aby dovezl Rusům nějaké zásoby
Japonci nezdržovali se dlouhým!
protesty které by byly asi mnoho
nepomohly ale najednou když
loď měla vyplouti byla náhle
poškozena tak že nemohla z mí
sta a musila do loděnice Kdo to
udělal Japonci ''neví'' Rožest
venský může se považovat! za
šťastného podaří-li se mu loďstvo
na daleky východ bez pohromy
dopraviti a tam je bkrycnovovi
odevzdat! Z japonského loďstva
bude tam na Rusy čekat! šest ve
likých lodí bitevních 23 křižáků
všeho druhu a asi 20 torpédovek
a torpédoborců Admirál Togo asi
od blokování Port Arthuru upustí
a bude hledět svésti s Rusy roz
hodnou bitvu ještě dříve nežli se
Leč ani ty nejzuřivější útoky
nevedly Oyamu k zamýšlenému
cílí a konečně vojsko jeho bylo
vysíleno takou měrou že musel
od nich ustátí a aby dopřál odpo
čioku svému vojsku tu ustoupil
ám na několik mil kde se opev
nil Generál ZazuliČ který u řeky
Jalu poražen byl Kurokim setkal
se jako velitel jednoho ruského
oddělení s tímto starým svým
sokem na řece Saké % starý nezdar
tohoto jinak hrdinného ale ne
šťastného vojevůdce opět prová
zel neboť oddělení Zazuličovo
nejen že bylo poraženo ale octlo
se po porážce v takové tísni Že
bylo téměř obklopeno přesilou
Japonců a jedině hrdínností Zazu
liče se podařilo oddělení z kritické
té situace vyprostiti a Zazuličovy
pluky se probily bodákem řadami
Japonců je obklopujících a dostali
se k hlavnímu oddělení Kuropatki
Po krátkém odpočinku jejž
tento neúnavný velitel ruskému
vojsku popřál již opět obnoveno
bylo druhé krvavé jednání na řece
Šake srážkami předních stráží v
rozvídkácb jízdy a dělostřeleckým
soubojem Kéž toto druhé jed
nání skončí úplným úspěchem
ruských zbraní!
Proulatený liiírlmlk vrnatril tajnou
slouírnlnti ktrrá Hfml( míWt
tlasA u lultiklaTjrlu
Objpfltfl pnllo YjpUornř lék trn aa
iknulku txrni kdot on poládají
— Předplaťte se na "Pokrok
pouze ti ročně
Podi7Dbodiiý yzrísl
4
6#
A
# J f
Ualířek tohoto iioirélio a ro'l Ivu hod
ného tóku kterým docílí c vzr&at vinuli
jak naznačuje hořeno! lllmtrace poAle
e di zkou&ku poAton na pltsuvmfant
víem lidem že lek přivodí vzrfist nových
vlaaft zastaví lích vynadíváni odtraní
lupy a I na holých lebkrtcb počnou vlaay
rtiíti a nabydou tvé přirození') lesknoucí
as barvy 'AnMcte avS jmípo a adroiu
Altenheim Medícnl Diapennary Voo
Jíulldlnff Clnclnriatl Ohio pro haliCck
na zkouftku a přiložte 2c znírnku ku
kryti puAlovnčIio 1'iAto dnta
nástroje
ZaafMrn zdarma moje
kraW) llluatrované cen-
nfky hudebních níntro-
J6 Kríoií plana ora
ny foukací n&ttroje
housle pravé feaká harmoniky konenr-
tlny aj Nejnižíí ceny
Vydavatel (: ekf cu nuueDnin po napciy
Výhradní jednatel V r ctřveny a
Synové avttoznámých hudebních ni
atrojů Pifitehnad
LOUIH VITATC
ímí 204 WabMh Ave Chicago lil
FRANK W BARTOŠ
-prťtvníU
VE WILBER NEB
1
se odporučuje všem českým obča
oům k řádnému a poctivému vy
konání víech prací do oboru jeho
spadajících 10tí
ř
í
11