Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 02, 1904, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 '!-'%'j'"'™'w
13
álkAAkkAAkkkkkkkákkkkk
lUlNNOUJtl
Co se stalo v Polk County Mo
minuly týden
Holivar Mo to Mína 1001
Že by Dongres byl tase hnedle
umřel to již snad mi nepotřebuji
opakovat a můřcte to nechat na
lázené Tentokráto vlak to Sto
do opravdy a stará již 1! chtcla
nechat tisknout pcntli na včnec
nadpisem:
Usekýrovanému muii —
Truchlíc! manželka
U ťecka docela slySeli Že jsem
mrtev a nejet kolem jim Procház
ka který jim sdělil že ješté trochu
dejchám přijeli by bývali ve smut
ku do místa oa funus Dnes jsem
prvně vylezl a to jen k voli "Po
kroku" Tak vidíte jak Vás mám
rád
Toto číslo jest poslední před
volbou a myslím Že bude věnová
no veskrz politice Abych se ne
HSÍI od celku budu zpívat tu
samou písničku
VÉtSina nás bude zde roliti
první a předléhá tudíž otázka
kdo voliti maže Každý občan
Sp Států který ve státu Missouri
bydlí nejméně rok ba í ti kteří
nejsou dosud plnými občany a
mají jen první občanský list mo
hou volit jestli si vyzvedli tento
první list rok před volbou a ovšem
zároveň" i rok v státu bydlí
Volí sc sice austrálsky ale po
missoursku sparchaatile Soudco
vé si každý ballot očíslují a pak
volič připisuje Podám vysvětlení
Přijdete do volební místnosti a
když jste prokázali svou voličskou
kvalifikaci přistoupíte ke stolu
kde leží na Šesti hromadách lístky
šesti rozličných stran a sice:
Republikánské Demokratické
Populistické Prohibiční a Dělní-cko-socíalistícké
Klerk vám vydá od každého je
den výtisk tedy všech 6 ballotft
S těmi vejdete do hlasovací budky
1 vyberete sí ten který chcete
hlasovat! a ostatní zahodíte do
košíku Tak ku příkladu vyberu
si lístek republikánský ale chci
dát hlas demokratu Pufahloví
Tedy jdu dolu po tiketě až přijdu
na jméno kandidáta za soudce cír
kuitního soudu přéškrtou jméno
Cox a na lioii která pod tím je
schválně tištěna napíši Herman
Puíahl Vím že skoro všichni
našinci budou toto dělat! a proto
to uvádím
Jiný příklad který bude zase
všeobecným mezí českými demo
kraty Na demokratickém lístku
najdete jméno kandidáta za pro
secutíag attorney a přeškrtnuvše
je napíšete pud ah Ernest D
Upton Vím že tomuto mladému
a všeobecně oblíbenému muži
žádný našinec hlasu neodepře po
něvadž probibíčáci soustředili na
něm všechen boj že není pokryt
cem ale veřejně sí šel koupit k
báru sklenici piva Za to kandidát
demokrata je fanatický prohíbi
řák Totéž platí o dem kandidátu
za úřad šerifa a i mezi republikány
jsou moozí kteří by rádi nynější
ho Šerifa porazili poněvač prý
pije Proto neopomeRte čeští
demokraté na naše dobré lidi a
rny na vašeho jistě nezapomene
me Záleží na tom aby se ukázalo
těm fanatickým pokrytcům že
člověk nepřestává být Člověkem
když vypije sklenicí piva
Vítéřbtví republikánského okr
lístku ju jisté jestli totiž oni re
publíkáné kteří jsou 'vodolízové'
nebudou příliš škrtat Ernesta D i
Uptona a Wilsona Graína Vzdor
tomu se však nebojíme a spoléhá
me se oa naše české demokraty
jimž v odvetu slibujeme pomoc
tam kde jsou poměry zase obrá
cené U prostřed hlasovacího lístku
rozdělující oárodní státní lístek od
okresního nsléti se 5 dodatkn k
oslaví které joii voličnm plnilo
leny k odhlasováni
První:— isplno noeflujo se a
statuta pfijfflnutl cáknu pro nřma
přes 10000 k sřftcnl ptnuiinflio
fondu pro scslárlá a fmrr'ní
policisty
Drahý:— Zahnije so iniciativa a
referendum Každý tákonodárnou
přijatý tikon musí se dát lidu k
odhlasování než nabude platnosti
Myslím Že nebude našince jenž
by proti tomuto zařízení hlasoval
Třetí:— Aby dával stát zdarma
knihy dětem ve veřejných Školách
O tom panují náhledy rflzné ale
co sc mno týče hlasoval bych pro
to oběma rukama Nebí proti tomu
jediného vážného argumentu než
možná nepoctivost těch kteří bu
dou nákup knih provádět! a kdy
bychom na to se měli ohlížet pak
by bylo nejlépe praštit se vším do
žita Zlodějovi je možné všude
a těch pět centu na sto dollarů
assesovaného majetku které se
budou více platit nemělo by pa
dat na váhu
Čtvrtý: -'Nařizuje se dráhám by
dávaly zdarma lístky státním úřed
níkům a členům státní legislatury
Záleží na tom jak si to kdo vylo
Ží Oni pánové dostávají je dnes
tak jako tak jenže za ně musí
vykonávat všeliké služby Kdyby
dodatek tento přijat byl obávám
se Že by to nebylo ani za mák
lepší Místo tajoého páchalo by
se veřejné zlodéjství
Tyto dodatky jsou vždy tištěny
dvakrát první se slovem YES a
druhý se slovem NO Hlasujete
li™ přeškrtněte tužkou odstavec
druhý kde stojí na konci NO a
hlasujete li proti přeškrtněte prvé
odstavce kde je oa konci tištěno
YES
A to je celé míssourské hlaso
vání Pak se prostě lístek sbalí
prázdnou stranou navrch a podá
soudcům u stolku sedícím kteří
ho opatří číslem jakož í k vašemu
jménu v registrační knize totéž
jméno připíší celý elaborát se
vhodí do urny a máte konec svého
"králování"
liž předem slyším ty své "pHte
líčky" jak budou křičet: "ten se
chce dělat chytrej von sí myslíře
nám bude poroučet atd" Da
ne Mám svých trampot a starostí
více než po krk ale chci podat
vysvětlení tam kde je ho třeba a
kde jsem o to žádán ať se lo
potom líbí některému kapacitovi
nebo ne
Pan Zdéněic Burel z lowy kou
pil mým prostřednictvím farmu od
pana Johna Kojetína u Karlina
Nalézá se zde pan Kouba z
Oklahomy a jestli se mu bude
něco hodit hodlá se mezi námi
usadit
Minulý týden přistěhovala se
sem rodina Lapourova z lowy na
farmu jíž zde pan Lapbur na jaře
zakoupil
Uudiilí do té doby žívnapíši po
volbě něco hodně veselého Do té
zůstávám trojnásobným "hur
rah" vítězství republikánské stra
ny jako vždy Váš upřímný
Dongres
OIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII
Trpí-lí Člověk vážnou jaterní
nemocí tu jest nejlépe použití
okamžitě kapek Dra Augusta
Koeniga Játra budou zase v po
řádku a zdraví vám bude navráce
00 zcela jistě jakmile tyto kapky
užijete
Vzorný a čisti' zařízený
pekařský obchod
vlutnl
Rudolf J Kirclmor
v čís 1504 Wíllíam ul
Krulaná liMní Atihfn VAvi rwlvrt aK-
Jednají aobfi u Kirchnera Zboží Jest
vždy čerstvé a chutné Žitný chléb
t fi t i 1 - _ 1
ruiiiiKv Komíny ruzou notace no le
týče jkkostl iieJou k "bftování" O
přízeň krajana liAk
40tf KUDJKIIiCHNEI
V Čeikýrh domácnostech JakoJ I 1
v amerických juit
I)r AiigtiHt Kocnlg'
Hamburger
Brustthoo
vyioce viífceno Jako lék pro T
kašel nastuzeni zánět
průdušek chřipku
záduchu
Pravd thé" Jent rovnCŽ známo
Jako nejlepSÍ lék k vyléčení
chřipky
Zabřívií krev mírní dráždí ní sílí
léčí a uzdravuje
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkAkkAAkkAkkkkkkkkkk
J m a a _ j 1 _ 1 „ _ ?
(svá 1 mém m stí j "'pniii wnrn jirnum ifMmmn
rpite rovmalismem s? ísís
' l přírodní inimrálnl vodu a
Mt(JMS!A lil ii ItUl N v Zrnili Omaha Nnb a dint nn vdm clctv
Ziirovrn iimJtui kMldi ími trlll l k koupele pand r iIimi nb ím tu IV
1 1 1 n — 1 ť 1 1 1 _ i __ 1 j í
umu TniuiTP jriuni f oh t iiiriiicu při piiiiiirnii min Miiwnvrn iii"
hkI amÍÍ mmI liunomti (iitlti-rnikn O ltt'MMFt& SRÍ 8o"2lM Hlrrrl
South Omnhn Ntl l'm Inřiitiimro ohliídnft ďčlvírh vluMnontl vody neb
Utni (ihrnťto in tm fldltrlo ixhia lliiintnU m-b DraAborlybo H011U1 Umnbn
Iflxnc utevďny Jdou do II hodin vrfer
- - - - - — - -
Novinky z Touby Neb
Pan Matěj Bouěe starý přízni
vec P Z se znovu u mne před
platil na přížtí rok a soused JJ
Kliment vstoupil jako nový Člen
do rodiny P Z a to se samo se
bou rozumí že jsme Pepíka přiví
tali s otevřenou náručí Tak by
měli Činili všichni krajané kt€ř
posud P Z neodbírají List je
nanejvýš laciný — pouze % ročně
—a kdo až posud neviděl P Z v
jeho novém rouše ten nechť si
ho dl od svého souseda ukázat! a
po prohlédnutí jeho shledá že je
eden z nejlepších časopisů ve Sp
Státech
Saloník u nádražf obdržel vel
kou zásilku colorádského léčivého
vína medového vyráběného p V
Koubou a proto si pospěfite kdo
ho chcete okusit neboť to víte u
Váši jde všechno jako na dračku
Lámání kukuřice jest v plném
proudu Rány od klaso se rozlé
hájí jako bombardování u Port
Arthuru a to jest důkazem že bu
deme mít znamenitou úrodu a
peněz jako babek
Frank ftezáč jest upoután na
lůžko revmatismem a nalézá se v
oSctřování Dra Gutleryho z Val
paraiso %
Humorista J Kastl z Westoo
zarazil u nás v těchto dnech aby
nás rozveselil
Pan Vacek z Polk Co M„ me
fikal zde návštěvou u souseda Fr
Hrubého
Každý se diví jak maže Slavík
stavět! tak veliké maStale a dony
Když je tak malým ptáčkem Ho
lečkové slavíček je njlepUm
zpěvákem proč by tedy Slavík
nemohl býtí dobrým řemeslníkem?
Macek
Farma na prodej
399 akrů dobře vzdělaná farma
leŽícf blízko města Weston s do
brými hospodářskými i obytními
stavbami prodá se za mírnou ce
nu íílížlf podrobnosti sdělí
12— Václav Handlíř
KFD No 2 Valparaiso Neb
oRononononostonostoHonoHono
lDrVAnýž
o
ČESKÝ LÉKAŘ
§ v Clarkion Neb
w r 1 II t _ — 1
V uone p HODm Tuuio umem vit
oMottofcotooiioftofcottotaoiiofeotooM
o
tt
o
ar
1
í umu
1
XJtLlil Ulili!
I LEVI-HO
Mrtžcto iiMpoMtl eiiřz kilji koupilo 11 i rl mu ráHibii ulili u
véís 715 JižnílU ul
Telefon 101 n
kterýž tnit na nklfu5 noJlcnSI iiblí vScho druhu a jonž ručí vám za to že
Za dobrou a poctivou váhu Jakož 1 brzkou dodávka se ručí
JOfWI
uuiéim
9— 9—Q9ŮfW9— tX— —ti
Clicctc-li nu dlouho živu hýli
KDELWKISS ŽITNOU po ránu musíte piti
žitnou EdelweiSS a pivo
Po chutné večeři pak' to so waís
není nad sklenku pénivého EDELWEISS
Pttjto e ve vScch hoatincích po Kdelweins žitné Máme hlavni sklad
8choenhořenova piva tak zv Kdelweiss nejlopSlho to piva na západě
HENRY ROHLFF roh 26 a Leavenworth ul Omaha Neb
Velkoobchod pivem a kořalkou
JOS K SI KULE obchodní cestující prodavafi 4-
Pro stíúj
Ti kdož dovedou oceníti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naSe "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící sc a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest z nejlepSího chmele vybrané
ho ječmene aíístó vody — neníť v n£m ani jediné přísa
dy jež by byla Škodlivá ueb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepSích
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými naSimi
zákazníky
Dodává se v bedndch a sice v lahvích kvarto
vých neb paíntových Objednejte si u svého obchod
níka aneb telefonem — Tel Omaha 1542 So Omaha 8
JETTER BREWING C0„ vaří a labTUjí TÍM jintó
SOUTH OMAHA NEB
— 1 I! I 1 „I f
lil ň LU 1 r íjLJíUUJJUUUU U1UU f 1UÍ11U1
ryzk Český
v Omaze vlastní hostinský
Frank Semerad
roh W a Wllllnm ul
Na dkladfi velké ziísoby rĎzných proululíh "Kcntucky' kořalek
Výteční Korbelová uladkií 1 kvelAvína — Trinerovo lóílvó hořké víno
Hiieb Korhclovo 75c láhev íllrno -Metztiv ležák Jediný hostinec kde u
fepule pravé Iru porto vnné plcňHk5
UojeiinavKfini veriujo 10 kvkihidi poorno-i ou
A
11
1
m
Son
CVei::obchodnícI a ImportéřiCí
KáMtapcifirinyt E Klmdit Hr Frlck erbetz
Tel 644=r- 1001 Parna ul Omaha
JO N H LINDER velkoobchodník lihovinami
má na skladé
Tjji&i dni ímportoraná i ioiáci íto lořally a likéry
zvláStB ale proslulou z r 1881 0 FC& JS Taylor
Za jakost vScho zboží se ručí 5 a
Telefon 1815 1209 Douqlas ul OMAHA NEE
IHES
HOTEL PHAGUE
ČESKÝ hostinec
d města Prahy
na rohu 13 a Wíllíam ul Omaha
Čiíté a pohodlnř zařízená pokoje pro cestující Jakož i výborná letit
gtrava a vzoraá obiluba V hoeliDcI obdržíto výteíný 8TORZŮV LEŽÁK
ncJlepM drubv vín a likérů a nejjemníjfií doutníky
Krajané zavítáte li do Omahy návfitčvou ubytujte te v hotelu Praha a
uSetlíte nejenom peníz ale zbavíte te 1 všelikých ninázl 8
Tel A18U O pfízefi krajana žádá YIMTNC J DOBROVSKÝ
Si