Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 02, 1904, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
ílfilllliř řu
i NEBRASKA é
r _ _ _ _ - -
ir ra ir r r r r r rrzrrrrtr-ii
Na oválenou vollíůn v Butlcr
okresu podávi ToniS Duda
i Edtnlm Met
Letos popokratlcká strana v
Časopisech i ve ivláttních létákách
spustila hrubou střelbu proti tt~
mu ía prý v tiaiem okreiu platí
me vlce dani za republikánské
státní správy nežli jsme platili
dříve za správy popokratické
Hyt jim nanejvýš překvapen
udáním "českého Obzoru" ze dac
ía října Že náš okres prý zapla
til za minulé 4 roky za rcp sprá
vy o I24J75 60 na daních více
ale poněvadž se jmenuju Tomáš
tu tak hnedka všemu nevčfím po
kud se nepřtsvčdčím Nu a abych
se poněkud o údaji tom přesvěd
čil vzal jsem si své stvrzenky od
okr pokladníka za posledních 8
roka a počal jsem je Jůkhdaě
zkoumati A tu jsem k ještě vět
Umu překvapení shledal že co se
státní správy týče tu jsme museli
za popokratické vlády přispívat!
větším obnosem nežli za vlády
republikánské a kdo by o tom po
chyboval ten se maže o tom pře
svědčítt na vlafctnf své stvrzence
koukne-H se na levý její roh kde
nalezne státní rozvrh daní Černý
na bílým uvedený
Pakli náS okres platil víc daní
ta poslední 4 roky tu to neplatil
státu ale našemu okresu A proč
vlastně jsme platili tyto větší
dani?
Většině občana našeho okresu
všímajících si bedliví jeho záleži
tostí bude snad známo že jsme
zbudovali krásnou okresní radnici
na níž se okres peníze vydlužil
Radnice ta myslím postavena
byla náklidem $ 100000 Dále
má okresní železniční bond U P
dráze na krku a to také přičině
ním některých demokratických
úředníka krajana kteří v těch do
bách v okresu úřadovali Ten
kráte v okresu Dutler nebylo jedi
ného republikánského úředníka
když dluh onen na bedra poplat
nictva byl uvalen Těž dlužno
uvážití ie některé towošipy rnají
železniční bondy N W dráhy a
za tohle to "požehnání" máme co
děkovat! většině íusionistických
komisařů a "Český Obzor" ač tak
to nemyslel učinil dobře že na to
hospodářství posvítil aby volič
stvo se zvedlo a učinilo konec
f jsionistické nadvládě v okresu a
zvolilo si úředníky republikánské
jímž by mohlo důvěřovali a kteří
by mu nekladli na bedra tak veliká
(Jířiová břemena
Jest to skutečně zvláštní jak
vždycky před volbami se popo
kratické časopisy zajímají o náš
okres jak překrucováním fakt
chějí vždy docílit! zde vítězství
ťoilední legislatura přijala nový
dBovací zákon který byl i nej
vyšším soud:em našeho státu po
pokratem Sullivanem uznán za
dobrý ale teď pojednou popokraté
proti němu kopou
Proč vlastně bylo zapotřebí
tohoto nového zdafiovacího zá
kona? Předně proto že sjátnf dluh
kterýž má většinou bývalá popo
kratická správa na svědomí ne
ustále stoupal musí být konečně
uplacen aby se nestal jednou v
budoucnosti ohromným břemenem
všem poplatníkům a pak bylo za
potřebí také stejnoměrnějšího roz
dělení ve placení daní aby třeba
soused zi souseda nemusel platit
jíko se často stávalo dle starého
zdafiovacího způsobu
Uvedu zde jeden příklad jak se
to stávalo Když přišel assessor
k íarmeru majícímu jen 10 kusů
dobytka tu tento nemohl zapřít
bo polovic jak některý jeho sou
sed jcul mil třtba 75 kusů
udal lc ho n4 jen 30 kuia Tím
tpůsobem bohitU lidé byli vidy
cky ve výhodě kdelto chudý lir
mer musel nétti poctivou Část
datlových l ícním 1 v jiných pří
pádech dílo se to podobně a'c zs
nového rákona nyníjMho se něco
podobného nrnidic díti '
Mnohý třeba řekne: vždyť kor
porace a dráhy plití také polovic
co by měly platit proč ji bych
nemohl? Ale takový občan je
zrovna jako ty korporace na níž
se odvolává a které ostatně již ne
sou svůj větší díl a ponesou ještě
větší v budoucnosti až republi
kánská správa je zase vezme do
prádla v příštím roce
již minulý rok za přičinění na
šeho slovutného krajana vydava
vatcle lke E Kostwattra (repu
blikána) byl v státní ckvalisaínl
radě sestávající z guvernéra ta
jemníka atd zvýšen rozvrh dráh
o £19000000 Něco podobného
se za íusionistické správy nestalo
ač tato se vždycky před volbami
na dráhy kasali a pak jak te do
stala do úřadů tu se korporacím
těm zaprodáala s tělem a duli
Věru že fcc dělá až Špatně z
těch farizejců Proč nepřišel
žádný z nich před státní radu aby
pomáhal Kosewatf rovi by na kor
porace byla uvalena větUdafi? Tu
seděli všichni za pecí ale nyní
před voltou tu zas toho napoví
dají a naslibují jen aby se dostali
ke státním Žiabúm a pak si myslí:
"Když voliči to s námi vydrží my
to šůr vydržíme u těch naplněných
žlabů"
Ale voliči v celém státu a zvlá
ště v okresu Uutler za posledních
několik roků o hodně zmoudřeli
Těm ještě tkví dobře v paměti ta
jich pramizeraá správa národní a
mizerná správa státní kde úvěr
našeho státu rovnal se téměř nu e
čímž také občanstvo trpělo velice
na soukromém svém úvěru a na
cenách svých majetků a ti proto
vyhnou se všem nesnázím volením
přímého republikánského lístku
kterážto volba nám pojistí trvající
dobro pro další Čtyry roky Na
zdarl
Novinky ze Schuyíer
(Podáví r ft Svoboda )
Neobtěžoval jsem své čtenáře
tůze často politickými záležitost'
mi ale tento týden není možno
jinak Důkladně jsem věc promy
slil a myslím opravdu že zde po
dávám věci našemu lidu užitečné
Víc jde ale z srdce a jest dobře
míněno Nikdy si nedám od něko
ho do péra něco našeptávata kde
chybím jsem jako jiný smrtelník
jednejte moudře v letošní kampani
a vše dopadne dle toho jak sami
budete chtíti
Letošní kampafi byla tichá až
teď v poslední chvíli to do oprav
dy začíná v politickém kotli vařit
Avšak voliči dejte pozor abyste
se nedali oklamat nějakým po
ťouchlým kořením V tom kotli
se vám může připravovat! tuze
hořká kaše ač teď slibuje něco
sladkého a vydává příjemnou vů
ni Držte se strany která tak
často již dokázala že její zásady
jsou pevné a praktické Psal
jsem nedávnd že strana demokra
tícká jest strana bezzásadní Nebyl
to jen planý výmysl nýbrž výrok
opakovaný po člověku poctivém a
zkušeném který rozumí národní
politice jako abecedě Demokra
tická strana dnes se jen rve o
úřady a kdyby se dostala k vládě
pak by následovaly časy jaké pa
matujeme za správy Clevelaodovy
Demokratický ústřední výbor
zasílá voličům cirkuláře stran
zvýšení dani v okresu Cirkuláře
tt Isou tottsIlAov it tím Aíclmi
aby íarmery a jiné oklamaly stran
nového idifiovaclho lákona 10
můžete inaJno prohlédnout!
kdyl uválíte Ie John C Sprc
cher redaktor a vydavatel 1'rrt
Laňce Uariv Phclps od llowrlla
Journal a Clarkaon llrratd praví
te idaflovacl nový ilkon je dobry
Dle toho tiž napřed musíte vřdřti
Že tákon daleko vyniká nad starý
Též soudce hullivan nejprcdnfjsi
demokratický soudce ve státě
praví lc rákon ten je dobtý Z
toho vysvitá že křik o daních je
pouhou předstlrkou dopisy vát
mají splésti a původci jejich sotě
myslí Že se necháte chytnout! na
lep
Dudo li zvolen Zuclow a
Hughes budou moci něco vyko
nati neboť budou ve většině
Henry by nemohl zmoci ničeho
neboť jeho strana bude v menši
ně a proto bude jen jednání pře
káŽeti
Zvolením Ií j Burketta by
pro nás znamenalo alespoň jedou
vládní budovu v našem okresu
Jeho zvolení jedině docílímekdyŽ
zvolíme Zuelowa a ílugbese Pa
matujte na svůj okres a volte pro
muže kteří budou moci něco pro
nás učinit
Většina lidu si přeje aby byl
Koosevelt zvolen To je vše co
stran presidenta potřebuji psát!
Hugh Hughes kandidát za
státního senátora Žil v tomto
státu 34 roky a v Columbus byl
v obchodu 20 let Vlastní v okr
Platte pozemky na které platí
daně Jeho zájmy jsou stejné s
vašimi Volte pro něj-
Kdokoliv si přeje aby byl
Koosevelt zvolen má volíti pro
Zuelow a Hugtese neboť on!
pomohou zvoliti Hon E J Dur-
kttta za senátora do národního
kongresu Není nic plátno zvoliti
Roosevelta' pakl! zolíme lidí již
by mu překážel! v národní admi
nistraci Na začátku dopisového útoku
jenž se cpe českým voličům v na
šem okresu dává se výstraha aby
každý volič ttudoval charakter
kandidátů Zde je dobrá rada
již měli demokrati uvážiti když
dali jméno p čuby na lístek Pan
Čuba sé snad ani jednou v tomto
okrem neodvážil vésti pří v dist
riktním soudu bez výpomoci a ta
kový právník by měl zastupovat
náš okres a ještě k tomu teď kdy
máme vyhlídku na soud s okre
sem Duttler? To by zajisté jeho
oomahači též něco stáli Volte
jen kandidáta republikánského
třeba se všem nezachoval je přec
právník dobrý a muž spolehlivý
Volte G W Wcrtze
Mezi českými voliči v okresu
Colíax rozšiřován jest dopía proti
přítomnému koogresníkuz třetího
distriktu p McCarthymu V do
níue wtólíá fe McCarthvmu ie
Čechy za své lhůty úplně ignoro
val a jako důkaz udává se že se
nepřičinil aby v Dodgea Howells
dostal Cech místo poštmistra
Nevíme co v tom tylo v Dodge
ale v Howells byl ustanoven
Walker na odporučení dřívějšího
poštovského p J L Svobody
Tady máte zase jeden útkok kte
rým se demokraté namáhají zí
skat! hlasy pro McKillipa jen
se oenechte ošidit tím úlisoým
slibováním Že nemůže ani Mc
Carthy ani kdo jiný dle vůle své
poštovské úřady rozdávat! o tom
jsem se osobně přesvědčil
Co se týče místních úřadů aebyl
pisatel těchto článků nikdy zary
tým stranníkem a jednalo lí se o
krajana schopného nehleděl na
stranu tak jako na národnott
Dále co týče se okresních úředníků
letošního podzimu vůbec docela
málo isem si taho všímal' Teď ale
je viděti U někteří páni kutí špi
navou politiku a proto se též
musím chopit zbraně Demokraté
populisté si letos vjeli do vlasů
každá strana se dala jinou ce
"Lot tho OOLD DUST TVIUS tloyour viorít
99
1
r
Goid liiMt uAotrí vitm čum I"!
"Pukli a nn 'Mu fintil linut Vlítli ta flMnASÍ Co lfl t
pUtno mýtí nídnbí ÍWWkrát roce kdyl mfiXcte s
(SWILM BNUST
uKctfllI polovici Cnll
Oold Pust Ji-st Jndlný na svítí a miU by mu data býtl před
noit píed vtami číslici
Oold Dut IMyti podlah praní prádla a myti nídobl ílNtínl dřevjnh
přflm-lft kového platná mflbrtiAho a plerhovílio n'ilil
6f)h-hťm nimnni:h phtdmftift koiiix lxn rour titd a tárurefl k vfroié
Uputfnbitl I DCjJctnoéJiíljO měkkého injdla
Vjribt N K KA1BRANK í'0 OiIchko VyrahltoU Falry Soup
(JOLO DUST zméní tvrdou vodu v mékkou
stou V demokratické kuuvenci
nabízeli nominaci za ok práníka
(návladního) Fr Čuboví Ten ale
nominaci nepřijal ze strachukdyž
viděl že nebudou populUté spoje
ni s jeho stranou Některým pá
nům pletichářům to však nedalo
pokoj a proto namluvili p Čuboví
bůh ví co a konečné jej dostali
Že přivolil aby výbor dal jeho
jeho jméno na lfstk demokrati
cký Nu ovšem G W Wertz
nynější okresní právník a znovu
navržený stranou republikánskou
porazil před dvěma roky ' tátu"
llarry Phetpke z Howells Tento
Hrry chce pomstit porážku otce
svého a jelikož je předsedou cen
trálního demokratického výboru a
vydavatelem dvou časopisů myslí
Že má české voliče v kapse De
mokraté brojí proti Wertzovi že
prý způsobil velkých zbytečných
útrat okresu To ovšem není
pravdou a dlužno poznamenat! že
podobná výtka se činila p Phelp
soví před dvěma roky Wertz
skutečně učinil více nežli kterýko
liv z jeho předchůdců a rekordy to
dokážou myslHi čeští voliči Že
by v tom úřadu bylo třeba lépe
hospodařit to zajisté nebudou
voliti p Čubu neboť ten je znám
pro drahé služby Na doklad uvá
díme případ mezi mnohým! jinými
p Drápela jenž mu světil záleži
tost zabití své manželky vlakem
Pan čuba počítal chudému člově
ku jenom lioo za nějaké škrábnutí
pérem Za napsání poslední vůle
počítal $75 a za papíry k přenosu
majetku Í50 To je pouze vzorek
jeho práce Hloupý (?) Čech k
němu musí ať za to zaplatí Jeho
rekord co okresní soudce také
není tůze skvělý
Starý náš (juill a po něm pa
pouškující český Obzor tropí vel
ký povyk k vůli tomu že za po
s'ední rok 1904 musí rolník a
vůbec každý platit! mnohem vytlí
daně v našem okresu nežli za více
roků minulých Míří tím ovšem
na republikánskou státní správu
Nevěřte však takovému zouíalému
politickému "tričku" Kdo by si
dal práci věc důkladoě prozkou
mat seznal by Že naše státní daB
není o mnoho vyšší nežli léta mi
nulá a je-li nějaká změna připočítá
se tomu že nový zákon přivedl na
světlo mnohé co dříve dennímu
světlu ušlo Naše okresní daně
jsou zvýšeny přičiněním neboipo
dářskýcb demo-populistických o
kresnícb komisařů Pamatujte že
ještě nedávno naši páni komisaři
celé náklady materiálu na mosty
skoupili to proti zákonu a pouze
souduí zakročení zastavilo jejich
řáJění Někdo ovšem musí takové
hospodaření zaplatit a tím jsou
voliči kteří dsmo-popy za komi
saře pomáhali zvoliti — A dále za
nynějších časů i kdyby byla důle
žitá potřeba zvýšení daní okres
ních ani by těch několik dollarů
jednotlivce nepoznal Risk po
pokratickou správou je přilit váž
ný než aby ho některý poplatník
nesl proto že platí pár dollarů
daní více
Kdo by chtěl vrhnout! svůj hlas
straně která nikdy skorém ničeho
neučinila ku zbudování nynějšího
blahobytu ten by zajisté bojoval
proti svému vlastnímu prospěchu
Za správy demokratické zadlužili
jsme své majetky platili úžasné
vysoké úroky prodávaly plodiny
své za mizerný peníz Pamatujte
na dobu kdy se platilo 15 12 a 8
centů za kukuřici a skorém se ani
prodat! nemohla za tuto hanebnou
cenu Porovnejme naproti tomu
dnes její cenu 40c za buši To jest
jediný příklad Za republikánské
vlády se sta Čechů zbavilo svých
dluhů přikoupilo pozemků a ulo
žilo peníze do spořitelen Ne
nechte si Uáhnouti vlnu přes očí a
pamatujte Že demokratický boj
proti trustům je pouhý humbuk
je to pouze politický úskok a
způsob jímž se demokratičtí úřa
dolovci chtějí dopomoci k výnos
ným postavením
Kícbie's Honey-WíneTonic vy
léčí každou plicoí chorobu kašel
a nastuzení Pro slabé a nemocné
jež potřebují osvěžení a posilnění
lékaři dnes odporoučí a předpisují
tento vinný tonic který jest vyrá
běn z Čistého coloradskčho medu
Každá domácnost by měla zkusit
a mít! na ruce tento nový výrobek
V lékárnách vzorky zdarma 14x3
Holnó zásobený
tezDíckř wm Wá
vlaotnl
Bratři Semínovó
v č 1331 Willíam ul
Mají nu výMr vidy hojnost Čerstvého
masa vieho druhu JHIch uzenářské
výrobky MM se té nHUp&í povřutl %
1'řljďte tihftrčdoto vel ObjednArkr
tnožoo ujTjft (A telefonem řínlo ktXYt
Dr Geo F
ČCHký lékař
v Čís 1260 jíž 13 ul Omaba
Cfadril hodiny vhytli 04 SdoSodpi od
jf Jo 1 ÍU #r-Tl Í7W
Úfadovna v S poixll McCavu UM 15 a
iKUStn ul— Cfadnl faodlnr 'f
Od I do 11 bod auy- ToUfou IMS
SímánoK