Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 02, 1904, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1V
i
)
I
í
Ale lilo obtvMMtil tle ta plet la
šedivého admirál tusplt lil
fitkl co míl na srdci
"Ntptiltl jnu vám vídali tett
nebo dik " přivil ♦TtRctthotf nc -dhtje
vil iJvoliloiti t potomovti
'Dekovali nsinAm tač vidáti
C#M jrll rirt itrpiblika ob
zvláště vlak vy osvědčil jtc k
poralcuým tikovou nilidskst
jaké nent v historii vzdělaných ni
rodft rovno Jakoby políčkem
právu a spravedlnosti zavraždi'!
jste nrjSIcchctuějŠílio panovníka
Za tento Čin nechť se rdi republi
ka mtxická před celý li ivřtcm!
Ale ani výčitek vám nechci činili!
Jako vojín jako důvěrník habs
burského domu jako vířný sluha
a přítel zavražděného císaře plišel
jsem k vám jen proto abych vás
vyzval k vráceni zabaveného kordu
císařova Ten kord chci miti pro
ten kord jsem k vám přiSel!"
Hrubý hlas Tegf tthoffův a jeho
hrdé vystupováni Eskobeda ura
zily Uvažoval snad o nějakém veli
kém hrubstvl neboť několik oka
mžiků neodpovídal
Ale rozmyslil se
Necdpověděl mu svárem ííekl
jenom tolik:
''O mínění Evropy se nestará
me nám je první vlasťl Kord vám
nevrátíme to jest naše památka!"
"Nepřišel jsem sám mám na
své lodi dvaačtyřicet děli Admirál
Tegetthoff nikdy strachu nemel!
Chci onen kord!"
Poslední slova pronesl Tegett
hoff s takovým důrazem až se
salon hlasem jeho otřásal
"A což — kdybych vás dal teď
zatknouti pane admirále?"
"Zkuste to" odpověděl Tegett
hoff klidně
Eskobedo neodpověděl Hryzl
se zlostně do rtů a čekal Čekal
aby Tegetthoff již šell
Tegetthoff se chyttal k odchodu
Ná přahu se obrátil a zvučným
hlasem pravil:
"Kord — anebo veřejné (ičtovánl
před lidem mexickým o peučzích
vojenských!"
Eskobedo zbledl zarazil se a
sáhl po rukojeti šavle
Tegetthoff klidně se zastavil
Ruka Eskobedova sklesla s ru
kojeti a generál odpověděl zasmu
šile a těžce si oddychuje:
"Budeme účtovatit Ano
budeme účtovatil"
A sklopiv hlavu na pna ubíral
se dlouhými kroky do vedlejší
komnaty
Tegetthoff odcházel
"Poznal jsem dobře toho netvo
ra!'' pravil v duchu — - "Myslil
jsem si hned že válečná pokladna
jest v lehkomyslných rukou E
skobedo tys sprostý dtfraudant
—tebe se nikdo více nebude báti!"
Rakev císaře Maxmiliána
byla připravena na cestu Byla
uložena na zvláštní smuteční vůz
věnci úplně zakrytá
Tegetthoff a Magnus vycházeli
právě z kláštera kapucínského
když u dveří chrámových zastou
pil jim cestu pobočník Eskobedflv
V ruce držel kord v černé kože
né pochvě
"Pan vrchní generál Eskobedo
posílá zde kord arciknížete Max
miliána týž který při vzdáni v
Queretaru byl mu odňat1' pravil
důstojník
Tegetthoff přijal kord a když se
byl přesvědčil že jest to zbraň"
skutečně císaři ojejmutá ptal se
důstojníka zdali mu Eskobedo
ještě něco vzkazuje?
"Ano"
"Co?"
"Váží si mnohem více vaši ex
cellence než aby se dovedl hně
vat! pro dnešní vaše silné výrazy"
"A vy pane důstojníku račte
mu vyřídili můj vzkaz aby pan
generál považoval má slova za
pronesená ale aby měl ruku na
srdci neboť to co mu řekl Te
getthoff dověděl se již na půdě
mexickéa v této říší všichni Esko
beda nezbožflují!"
ť s
Dftilojnlk poklonil
Níkolik minut po U vyjel srnu
Utni povos poiftititky clute
Maxmiliáni a uhlril to i průvo
dem k pfutivu
"Novarra" oblíbená kris
ni frigitta císařova bude moci
tvího ktuuuvaiiého majitele jen
mrtvého na icbe plijitit
Vlichni důstojníci lodníci i
sluhové stejné slzeli plakali kdyl
přinášeli rakev mučednického cl
na palubu '
Tegetthoff kynul Vcra Cruzu na
rozloučenou rukou
"Lide mexický Bůh ti odpusť
tvé vinyl" — pravil a zvedl Čapku
k nebi
Námořnický hudební sbor na
palubě spustil dojemnou povzná
Sející smuteční píseň
V očích všech zářily slzy srdce
všech se chvěla nesmírnou bolesti
Vojenská posádka freatty vzdá
vala rakvi čest děla hřměla —
čtyřiadvacet výstřelů najednou za
dunělo "Novarra" zatím spustila se v
lehkém kolébáni do širého moře a
císař který přišel na nový svět
oblažit národy založit vílikýnád
herný skvělý trůn — — vracel
se zavřený v rakvi se srdcem pro
střeleným a se ztrnulými údy do
své zbožňované vlasti k odpočinku
— ke snu o velikém dni slavného
vzkříšení!
KAPITOLA 33
Královský dar
V Pešti na Vácovské třídě
zastavovali se zvědavf lidé před
výkladem vynikajícího módního
závodu
Ve výkladě byly vystaveny Šaty
nevěstiny uherského střihu jež
vzbuzovoly oprávněný obdiv s
pochvalu
Byly to šaty z těžkého bílého
hedvábí zlatem vyšívaného ozdo
bené drahocennými krajkami Byl
u nich Živůtek plný ozdob ze zla
tých Šňůr a labutinkou lemovaný
pláštík jež v letech šedesátých
byly u dam vznešeného rodu tak
velice oblíbeny
"Čí jsou tyto drahocenné šaty?"
ptali se lidé
"Nevěsty generála barona Haj
duka Julie Šarkadyové dívky t
dolních Uher!'' zněla odpověď
"Ta je asi bohatá!''
"Má něco ušetřeno ale šty
tyto data jí zhotovit! císařovna
Alžběta Oblíbila si velice tuto
nevěstu o darovala jí k sňatku
tyto šaty a ještě velice krásný a
cenný náhrdelník démantový"
Bylo přirozeno Že po tomto
objasnění tlačili se lidé ještě více
k výkladu a velkolepé svatební
šaty nevěstiny staly se předmětem
hovoru po celém hlavním městě
uherském
Dva dni před sňatkem byly Šaty
do královského hradu na Budíně
dodány
Její veličenstvo přála si viděti v
nich nevěstu ! vyzvala Julii aby
se do nich oděla a přišla se v nich
představit
{ulic strojila se ee srdcem ra
dostí přeplněným a ukázala se své
milostivé dobroditelce zbožňova
né panovnici
"Generál Hajduk může býti
hrdým na svou sličnou nevěstu
pravila císařovna "Přeji vám
mnoho Štěstí Julie k vašemu
sňatku Po dlouhém čekání a po
tolikerých protivenstvích nadešel"
opravdu čai abyste hyla šťastna
Přijměte také tento démantový
náhrdelník ode mne na památku
Kdykoli ho vezmete na sebe
vzpomeňte s! na mne že jsem vás
měla ráda"
"Oh má nejjasnější paní vaše
veličenstvoť' chvěla se Julie šťast
ným vděkem a líbala se slzami v
očích ruku jejího veličenstva
"Cit který celou mou bytost na
plňuje nelze ani vysloviti Ne
mohu nalézt! slov jimiž bych
vhodným způsobem mohla podě
kovat! za všecku milost kterou
mne vaše veličenstvo po tak dlou
hý Čas milostivě zahrnovat! ráčilo
8
Revmatické
bolesti
Bolesti revmilických ušetřen bývá máto kdo
Mladý i tttrý ilovčk stejně podroben jest
útrapám této choroby a i kdyl není někdo od
revmatismu zrovna zmrzačen snášeli musí
značné obtíže a bolesti Tikovým odporučo
vali bychom
SEVEKÚV OLEJ SV GOT1IAHDA
jakožto nejpůsobivějŠÍ a nejmocnějŠÍ prostředek
v trhu
SEVERUV OLEJ
SV GOTHARDA
hojí vymknutiny obraženiny rány spáleniny
opařeniny neuralgii hnisavé bolesti a jiné
kožnf choroby Cena 50 centů
Dopis starce
Ctěný paoes Va5o léky pfisobf Jak
o nich tvrdíte Jacm 73 roky ulár
Před krátkým čuem bolela mS ruka
tak ío jsem se bez pomoci bdí
obléknout! nemohl Přiložil jHcm st
Va8í Hojivou niíplasť a čtvrtý den
byla bolest ta lam Toké Jsem upo
třebil Viiňobo Oleje iv Gotharda na
namočenou ruku a po několikerém
natřeni bylo dobře Od té doby ne
cítím více žiidnych bolemí a proto
ncvčřím fMuým Jiným lékům nežil
VaMm 8 upřímným pozdravem
Thomas Koeníg Carns Neb
Scverovy léky Jsou na prodej ve všech lékárnách
LÉKAŘSKÁ PORADA ZDARMA
1 r L f rih
r
Souchotiny #
vyžádají si kaž'lý rok tisíce V
obětí Ale nikdo nemusí na ně Q
zemříti pakli v Čas chorobu O
zpozoruje a soustavně ji léčí
Scverovým Jjalsámcm
pro plíce
Souchotiny vyvinou se často z
obyčejného nastuzení nebo za
nedbaného kašle
SeverSv Balsám pro plíce léčí kašel
I nastuzení Cena 25 a 50c
Obličeje zohyzdené 8
uhry a vyrážkami vzbuzují po- V
litování ' Chcete-li se uhrů V
vyrážek slaného toku lišeje
nebo krtic zbavit! musíte dříve W
vyčistili krev O
Sevcrův Krvcčlstitcl R
zbaví krev všech nečistot a pleť O
všech ohyzdných skvrn a vyrá- r%
2ek Cena J5ioo
Chfadnete-li ať z příčin jakých- X
1-1: xt-i- %9
Sevcrův
Životní I3íilHfim#
Dodá Vám nové síly životní
Cena 75 centů
Tvoří se usedlina ve vaší moči?
Pozor abyste nedostali Brígh
tovu nemoci Užívejte
Noveríkv Šili tel
ledvin rt jnter
Cena 75 centů a $1 2$
mm
2U-jjjuj
Jos Yopálka
Řezník a uzenář
na 5 a TTilllam vil
má v tísobfi Tidy dbJ!bi!i vJMr fcirutrého
innM vloho druhu Jukoíl vteínýub vfrob
k& uJ!n4fWch Kupte u nebo na gkoulku
a ujišťujeme ván žo podruhé přijdete tn 28
Zfcoží ie dováži a můžete il Jo ohled
nutl telefonem Tel A mí
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrat!
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek -
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhP pro
plodiny íarmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
poiemko vý komliaf Hudion Wl'
aneb na # jj% M{Ratt
Q P A St Paul Mlnn
80 proc
jednoho
jízdného
za ooloix olcrxxžnl cestu
—NA DEN—
11 října a 15 listopadu
Téměř do všech míst v Mississippi Louísianě Alabamě
Floridě Kentucky Georgia Tennessee North Carolině a
Virginii
Platí po 21 dní— Přestupování dovoleno
Znamenitá příležitost k prohlédnutí far
merských pozemků na jihu
Pište a s radostí vám zašlu všechny bližší zprávy o
ceně lístků o cestě spojeních atd Pište si
W H BR-H-iL
Dist Pass Agt III Cent R K
1403 Farnam St Omaha Neb