Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 26, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
_____ VJ
Založen !871--Kočník XX
OMAHA NĚHU VE BTftEDU DNE 20 ťtÍJXA 1001
OÍSLO lil
y
i
i
f 5
l
II
1 nu nr A vicr v vu f
V
Zločin Maďařil proti SlovákBm
George Mueller ve Stubenville
O znepřátelil si prý maďarský
spolek zvaný "Triaogel Societat"
a za to měl býti přímí potrestán
i se svými patnácti strávrjíky
lesmés blováky V neděli v noci
6 a hodině byl jeho dům obklo
pen maďarskou lůzou a zapálen
Mueller se svou ženou unikl uho
řeni jen a nejvétií nouzí Když
se pak slováčtí strávníci chtěli
spasit před jistou smrti útěkem
bylí uvítáni výstřely z revolverů a
kamením Ubožáci museli se
uchýlit! zpět do hořící budovy a
setrvat! tam až přijeli hasiči
' Několik strávníků bylo poraněno
' kulemi a kamením Maďarská
lůza polila nejdříve dům petrole
jem a pak ho zapálila Proto po
žár než se dostavili hasiči nabyl
tak velkých rozměrů Zatčen
nebyl dosud nikdo
Smitný osud Českého starce
' : V Chicagu ve čtvrtek naThroop
ni jistá pí' špinarová upozornila
p Korporku majitele hostince
že z přízemí v zadní části vychází
zápach který se stává nesnesitel
ným Pátráním zjiStěno že v
přízemí leží mrtvola Českého star
ce Jana Honsy který tam před
nějakým časem nalez! útulek la
skavostí p Rozporky Týž upo
zornil na příšerný nález policisty)
kteří v malé chvílí na místo se
dostavili a vypáčivfie dvéře byli
zápachem odporným tak zaraženi
že na chvílí nemohli ani vkročit!
do vnitř Pak konečně vnikli do
přízemku a nalezli vedle kamen
mrtvolu ubohého starce v tratoli
iti asedlé krve již byl celý jeho
lat promocn ÍJyl to příšerný a
zároveS smutný pohled Ubožák
patrně zahynul chrlením krve a
jelikož nebyl již asi po týden
viděn tu byzpochyby tak dlouho
ležel v přízemku mrtev čemuž
nasvědčoval í rozklad mrtvoly
lloasa byl ženat ale se ženou ne
žil a se synem který bydlí naproti
na téže ulici nemusel být v do
brých stycích jinak by ho byl syn
sotva nechal tak opuStěného
Ilonsa narodil se v lieŽerovicícb
v kraj! táborském a v Americe dlel
jíž po třicet roků
Osudný itrt 21 osudný omyl?
V distriktním soudu okresu Han
cockve státu Iowa byla minulého
týdne skončena pře kteráž k sobě
poutala pozornost vStcli Čechů v
lowě usazených
Minulého jara farmář C A
Burda z Duncin zemřel za pode
zřelých okolností Hurda jenž rád
se napil setkal se v jednom ob
chodě jak se pátráním zjistilo s
páterem Janem lirožem správcem
katolické osady v Duncan Tento
během rozmluvy podal Burdovi
láhev s tekutinou z níž si on
fádně přihnul a na to po pěti
minutách ve velikých bolestech
skonal Ihned se rozhlásilo že
Burda byl otráven a aby se to
přesně zjistilo vyflat žaludek z
jeho těla a zaslán k prozkoumání
lučebníku v Des Moines kterýž
prohlásil že Burda byl otráven
karbolovou kyselinou Manželka
Burdova zažalovala rev Brože na
odškodné a tvrdila Že věděl co
je v láhví kdežto její muž nikoli
a nebyl za to zodpovědným když
obsah její vypil Svědectví Žalující
strany přesvědčilo porotu Že rev
uroz test zodpovědným za smrt
Burdovu a duchovní byl odsouzen
k náhradě lioooo pí Veronice
Burdové za ztrátu jejího manžela
Avlak tím nemá býti ještě smut
ný tento případ skončen neboť
tvrdí se že státní návladní okresu
Hancock zakročí proti páteru
Brožovi a vznese na něj také
trestní žalobu
Co zavlní někdy hloupá móda
Následkem nošení vysokých
podpatků přišla v New Yorku
jedna Žena o Život a druhá je po
raněna tak že může také zemři ti
Jsou to paní Emma Latasová a
paní Osa Gauseyová které spolu
bydlely v jednom domě na vých
44 ul Vedly se za ruce a vystu
dovaly po schodech do pátého
poschodí když tu náhle Latasso
vá která měla "moderní botky"
zachytila za konec koberce a sří~
tila se pozpátku dolů Strhla
svoji společnici s sebou marně se
pokoušejíc jí se zadržeti Latas
sová zabila se na místě Gauseyo
vá rozbila si lebku vylomila si ra
meno a způsobila si jiná zranění
která asi budou mít za následek
její smrt Policii zdál se býti
případ ten neuvěřitelným i zatkla
manžela Latassové na podezření
Ze eenunsvoii zavraždil avšak na
výpovědi Gauscyové zase jej pro
pustila
Dobročinnost přivodila jeti o pád
S F Smith mayor města Da
venport la a po dvacet roků vy
nikající občan tamní jemuž každý
důvěřoval a jemuž svěřovány byly
v ochranu tisíce z dobročinných a
sirotčích fondů odsouzen byl do
vězení v Aneamose na n roků
pro zpronevěření $200000 Při
znal se kvině na jedenáct obžalob
zpronevěry a křivé přísahy a soud
ce jej milosrdně odsoudil jen pro
tři Právní zástupce ujal se svého
klienta a dovolával se milosti
soudcovy však nepochodil Smith
je synem muže po celé Americe
známého] skladatele národní pí
soě "America'' (My country ťis
oř thee) Samuela Franc Smitha
Při výslechu u soudu vyšla na jevo
podivná věc že totiž muž tento
po celých dvacet roků dovedl
klamati veřejnost o svém stavu
finančním Každý byl by ca to
přisahal žo jest jmění jeho ohrom
uó a peněžní jeho základy doko
nalé Nebylo to však- pravda
Pokládali ho za jednoho z nejbo
hatších lidí ve státu a přece Smitb
byl již dávno v úpadku vytloukaje
klín klínem Bydlel v nádher
ném domě účastnil se všech do
bročinných podniků a přispíval na
všecko velice štědře Pravý jeho
peněžní stav pronikl na veřejoost
teprvé letos z jara když jako po
kladník hřbitova Oakdales měl
vyplatit! JIoooo však neměl jich
Hned počalo se o jeho finanční
síle poctíybovatí Smith přepustil
sice spolku svůj dům a uhradil
všecky schodky ale spolek zjed
nal si zkušeného účetníka který
vzal Smithovy účty do rukou a
našel v nich četné padělky Proto
byl zproeevčrec zatčen Jakým
způsobem Smitb zpronevěřené
peníze utrácel nikdo nedovedl
ještě vysvčtliti Žil dosti skrom-
MLAAAAAA
Vzácné povzbuzení
Kushville Neb aa říj
Zasýlaje Vám předplatné
na můj mě zvláště milý PZ
přeji vám bodně odběratelů
jak toho tento poučný a zá
roveB nejvýš laciný Časopis
zasluhuje jenž se zvláště se
svým novým kabátem každé
mu musí líbiti Za P Z by
neměl Žádný dluhovat a měl
by být podporován v zájmu
nás všech Srdečný pozdrav
John Havlík
ftTTTTf fTTfTTTTTTffTTfH
ně a byl jen trochu marnivým
rozdávaje rád peníze aby se mohl
před světem svou dobročinností
pochlubili
Člověk bestie
Sedmnáctiletá Eleonora Wood
cockova dcera zámožného občana
ve Waterloo III nelézajíc se sa
ma doma byla přepadena nezná
mým mužem který ukojiv svůj
chtíč podřezal jí krk a dovlékl
mrtvolu její do pole v sousedství
kde ji chtěl upáliti Ozbrojená
četa pátrá po pachateli který ne
ujde lynčování bude li dopaden
Dle všech příznaků četlo děvče v
pokoji když vrah tam vnikl Jest
zřejmo že rozpředl se mezi tra
hem a jeho obětí zoufalý zápas
dříve než tato byla přemožena
Tělo děvčete bylo již značně opá
leno když je nalezl farmářský
dělník a zpravil o nálezu svém
jejího otce
Mladé děvče vražednicí
čtrnáctiletá Alice Klíngenber
gová v Montclair otrávila 30 říje
na mladičkou neteři která svěřena
jí byla na čas k opatrování davši
jí piti směs karbolové kyseliny
Atice bydlila u své sestry paní
Preckerové v hořejším Montclairu
Tato zanechala své šestiměsíční
děcko pod dohkdem děvčete a
když se s vycházky domů vrátila
pocítila zvláštní zápach v jizbě a
seznala že se dítěti něco přiho
dilo Poslala proto pro lékaře
než však ten se dostavil bylo děc
ko již mrtvo Na otázku lékaře
co dala dítěti odpověděla Alice
chladně "Nic" Avšak doktor
měl již odůvodněné podezření a
proto oznámil celý případ policii
Náčelníku policie přiznalo se
po té děvče že dalo děcku Izíi
něčeho z lahvičky označené slo
vem MJed" V lahvičce nílézal
se cresolin Pravila že prý my
slila že v lahvičce nalézá se lék
avšak hned na to doznala Že umí
čisti a že ví co jed znamená Smrt
dítěte jak se zdálo ani jí nepo
hnula Byla zatčena
Bolí £jQ
Vás 1§F
zuby ? f ťwfW
DnmňA C rK
rumuu -
Kabel kovo zubní thé
tvIččI bolen řubft ve 2 neb 8 minutách
Utvrdí zuby chrání 1e pred daléf náka
zou obyčejně ta bolest více n vrátí
lištiček a národem postou 40c
F Kabelka
605 HIfn Street RACI NE VYIS
uti
fltt riflí
i
m
Willow Springs Pivovar
dAvA
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Za $- 00 zelených Tra'd
Ing btamps s každou bed
nou STAItS & 8TKIPES
(2 tucty pintových lahví)
-cena
#123
Za $100 zelených Trud
intf Htamps g každou bcd
nou
STARS fc NTKIťEH
(2 tucty kvartových lahví)
— cena
lít
Pamatoite
Kromě toho že dostanete nejlepíí lahvové pivo dosta
nete též dvojnásobnou hodnotu v ztlených "Trad
ing Btamps''
Objednejte l poStou uch telefonem 1300 nebo 1085
ísaiKsansí
JicJohlíbenřJ&í strallHko Cecliíl z Onutliy i venkova Jest
Elegantní zařízený HOSTINEC
kteráž vlantnl
Jos !ETováúsé424 )iž 15 a Howard ul
Výtečný Krugur "Cabinet" itdle na čepu Jakož i neJlcpSÍ piva lahro
vil Na skladů ma pouzo ta nejlepftí vína JernDú' likéry a výborné doutnl-
sy unuiny zasu-k vuy p ruce
Ulil
4 - ♦
21-
a
1 hojnou pi
(zefi kralanft žádá
JOS NOVÁK
+-4
litttttl tÍttUttWttltttttMAA t IttUlllllllt U tJ JÍUJU 2
3
ED MAUREM
Nejsarěí a nejlepšl místo pro schůzku jest
UESTAUKANT A
HOSTINEC
v tlm 1ÍIOO Farnam ul
Pravá Importovaná piva na cepu PlxwAalcó z MřňlJanského pivo
varu v Plzni r Ccchárh JJobrHii Munlch llavaria pivo l'lvo Anbeuser
Kuicb a ivétoznámó Faust zfskalo rozsáhlou reputaci
Kavárna uro dánr nalézá so na druhé nodlaze 40tř
CiT (Hié Iiohí obslouží ocliofufi elirnlnfi známý krojím p Josef Alt man
i
POMNÍKY
žulové a mramorové
Frank Novák
1413-15 So 13th St Omaha Neb
(naproti Motolu 1'rntin)
Velký (klad krásná pr'co a zamřena KupU
li pomník v Onine (Jo iihctíito zaplatí
vfím víco nul eestti
O
O
w
1 J-V
a
Kupte je nyní
sobím iat
pro mužo žony a dítky
Kooejte přípravy pro studené počasí pokud můžete pro
apSšné vyuiitkovati oalich obdivuhodných zvláštních výpro
dejo a vybrati si z velikých zásob
NojvčtSí omažslíý obchod
Místo to kde jíte vidy uspokojeni — kde můžete dostati velké
líce skrz celý rok
Zásoby za milion dolarů— Více než 600 schopných klerků—
Pět poschodí nového zboží
Můžete vbodaě nakoupit! a ušetřiti penčz na všem co koupíte