Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 19, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i U
I
rMX0 % tJv jtiH#ifc'
OKR0$
ZA
PADU
Založen 1871— ltoóiiík XXXIV
OM ' £ Ví Mt VE STŘEDU DNE ltt ftfJNA lttOl
ClSLO 12
41 as tk4 llhsf 18 ŠS Basl ú íl 4 p-4
w
u
v
í
0
Z WishlBftooo
ZamýíUný úloh na rutkého rytlanct
Přípravní práci na panamtkém
průplavu '
Na přání prei Roosevelta utí
inila vláda zvláštní opatřeni k o
Ashrané Života ruského velevyslan-
4 ic hrahlte ririniho Silný oddíl
ři "S
f VIKUUIblI UCICBUVU JCBk Bllw um
blízku ruského diplomata a nikdo
nemele se k němu přiblížili než
jen ten koho oni dobře znají Za
braníCní úřad se totiž dozvédél že
byl sosnováo plán na zabiti Cassi
ního'a sice mezí nibílísty a přátely
Japonska Vlídni detiktové to
pátráním zjistili a proto president
Roosevelt nařídil aby Život vy
slance ruského byl střežen Také
dům ruského vyslanectve ve Wash
ingtonu jest neustále detektivy
hlídán aby zločinná cbáska do
něho nemohla vniknout!
V těchto dnech panamská ko
tnise podala presidentu zprávu o
rozhodnutí jaké učinila ohledně
důležitých otázek proplavu se tý
kajících a pak jak rozhodla le o
nabídkách na zásoby Komise se
usnesla le zakoupí tři obrovské
vyhlubovací stroje lopatové a
3700000 stdříví Bude-li pozdíji
rozhodnuto že práce na proplavu
bude zadávána kontraktu! učiní
te dohodnutí s kontraktory by
odkoupili parol lopaty a dříví ja
kož í osuto zásoby jež komise
byla nucena koupití Komne učiní
4vé výpočty na každou prácí a vy
píle nabídky na jich zadání a bu
dou~li nabídky kontraktoro nižif
nežli učiočoé výpočty tu jím prá
ce bude svěřeoa
Členové komise zanechali presi
dentovi zprávu ? níž dopodrobna
je vypsáno co jíž na průplavu
bylo udčláoo a na tem se pracuje
Ze zprávy té vysvítá že jest na
proplavu nyní zaměstnáno aoo až
300 íožioýro a jiných zaměstnanců
při pfedbsžaýcn pracích a na ho
tovehí odváděčích kanálu a vodo
vodů na nichž pracuje asi 1200
dělníka V tom není zahrnut
zJravotní odbor ani uřadoíctvo
správce pozemku určeného pro
průplav ani mužstvo z odboru
tyt' zásobovacího Inžinýří civilní vy
' měřujf nyni okolí města Coloou a
dělají rozpočty na zbudování
vnitřního přístavu a na opravy na
venkovní jeho Část potřebné rov-
nčž měření ee koná u Gatun a v
blízkém jeho okolí pro plůplav
jenž má býti mezi Gatun a Tíger
ílill zbudován Inžinýří podél
hlavního průplavu n Culebra vy
jaěřsjí a zkoačcjl nechal li by sa
výměr a průkop Francouzi již učí
něoý zpřímili a zda materiál tam
již navežený by se nedat laciněji
odstěhovat! Jiný sbor iožinýrů
zřizuje obrovskou vodní nádrž v
údolí borníbo Kío Grande odkud
bude dodáno denně nejméně
000000 gallonů vody do města
Panamy jiná nádrž pro dodávku
vody bude zřízena o Ancon Pra
cuje se též na kanalisačních plá
nech pro město Colon kde bude
zbudován veliký přistav
SEfll—l
Poeiti zanltiotého mllencs
Hrozným způsobem pomstil se
v Buífalo Henry Hogankamp vr
tolivé milence své Maggii Marro
vé která nechtěla více jeho něžno
sti prijímati Hogankamp udržovat
s Marrovou známost po 8 let
Před i týdoy vlak se pohádali a
rozhněvali Ve středu večer m t
přiíel Hogankamp do hostince
kde Marrova byla zaměstnána a
prosil tuto aby se s ním zase smí
řila Avlak byl příkře odbyt z
čehož vznikla mezi nimi prudká
hádka Pojednou vytáhl Hogan
kamp nítroglicerinovou bombu již
mrštil milence k nohoum Vý
buch který následoval mohl býti
slyteo na míli daleko Kuchyně k
hostinci připojená byla úplně zni
Čena a část domu pobořena Ho
gankampovi vypáleny oči a utrhá
ny ruce Lékaři diví se tomu Že
jest dosud na Živu ačkoliv nemá
pražádné naděje na uzdravení
Marrova přiila výbuchem o nos
tělo její je hrozně zmrzačeno a
jedna noha utržena Ambulance
dopravila párek do hospitálu kde
oba prosejí smrt aby je vysvobo
dila z hrozného trápení
Dobrodružný český chlapec o presl-
flenta
Podnikavý a dle vieho dobro
družnému životu oddaný český
hoch Fred Racík jenž sotva jest
starSÍ 14 roků a nechá se nazývat!
"Frysco Kíd" přibyl do Wasb-
ingtonu ze Sao Francisca aby na
vštívil presidenta Roosevelta v
Bílém domě Cestu ze Sao Frao
cisca sem urazil a kapitálem ijc v
kapse cídě cestou boty a voze se
na slepo na nákladních vlacích
Od "Zlaté Brány" pustil se na
cestu 1 pevným rozhodnutím do
Washingtonu aby zde cídil boty
presidenta Roosevelta Ve čtvrtek
ráno m t čekal plné dvě hodiny
aby jej spatřil Konečně krátce
"před luncem" president Koose
velt vysel ven do veřejné chodby
Bílého domu a potřásl si a Kací
kem ruce —"Jsem potěienže tě
vidím milý hochu vskutku jsem
potěšen' pravil-— "Dovolil byste
mí vycídit vám boty? ' tázat se na
to Racík spěšně vids že presi
dent se chystá opět k odchodu do
své úřadovny — "Ne ne teď ale
děkuji ti za dobrou vůli" řekl
president a zmizel hnej ve své
úřadonfi — Ve svém přání zkla
maoý hoch snažil se ještě nějaký
čas ořiměti úředníky kolem a
uvnitř Bílého domu aby mu vy
mohli audienci u presidenta která
konečoě mu byla přislíbena —
Racik měl a sebou bedničku
kartáči a leštidlem která pobita
je starými mincemi a čeky z hote
lů oa Divo které zkolektoval na
své dobrodružné cestě
Hledaly úleva ve společné smrti
Minulý týden skončily v Buck-
inghamu IIL dvě mladé dívky
I5letá Ludmila Cookova ai9letá
Anna Iílandova smutnou dle
jejich náhledů pouť tímto slza
vým údolím Oběděvčatazklamáoa
byla v lásce ku lvíma mladíkům
kteří vřelé city jejich neopětovali
a proto neměl svět pro ně více
žádného půvabu Dívky rozhodly
se že zemrou společně Napsaly
dopisy svým příbuzným požily
strychninu a ulehly do postele
Cookové kde později v smrtelném
již zápasu těsně objaty nalezeny
byly otcem posledně jmenované
zouíalé dívky jenž na ně upozor
něn byl jich sténáním
TO Sil! t
pí
in
Bentooville Arkto
Ct red P Z
Zasýlám vám před- i do
platné Stržil jsem za jablka
a umínil jsem si Že se s vámi
vypořádám neboť časopis
P Z zasluhujs podpory pro J
svůj smčr S pozdravem
Váš B Honska 2
Hrůzný zločin krajana
Česká osada clevelaodská roz
rušena byla v pondělí minulého
týdne krvavou tragedií již spáchal
tam líonumu acnnepp uyiem v
aH CaaexeĚĚ ul TÝŽ si umínil
™ w 0
že zprovodl se světa své dítky a
sama sebe a pod jakousi zámin
kou vlákal dvě své dítky Jletého
leníka a iletou Amálku do pří-
sklepl a tam ubožáčkům obvázal
ústa aby nebylo slyšeli jích nářek
položil je vedle sebe na starou
nnetólku a oak každé střelil do
spánku Patrně dítky jevily dosud
známky života a tu Schuepp kla
divem zasadil ještě každému z
dítek ránu do spánku Vykonav
hrozná Čin SchneDO uzamkl
domek a spěchal na woodlandský
_ i __l - Lil l
hřbitov Jcae prea ronem ponrun
svou manželku Tam na její hrobě
vytáhnul revolver a namiru na
tvůj spánek Ruka se mu ale
chvěla a proto první kule minula
se cíle a teprve po druhé ráně se
chnnn akice! na hrob své žen v
Byl přivolán český policista Skala
který vida žeSchnepp dosud žije
dal ho dopravit! do nemocnice
ax win uhn hv 1 velmi tezita ru
nv w'"—
po provedené operací podařilo se
iViaM w r w
život a týž jest úplně při smyslech
leč na doléhaní co no pnmeio k
vraždě a pokusu sebevraždy od
povídá jen: "Takový jest život''
M Vrhncnm odoHsáhnUt bvl DO-
licil zatykač obviňujícího z úklad
~a Altek a lak te trochu
pozdraví tu bude dopraven do
okresního vezeni
BOIÍ (Qy
Vás
zuby? M&'
rumuu
Kfthclkovo zubní thé
Tvlííl bolent řubft ve 2 neb 8 minutách
Utrrdí zubv cbránl 1 pfd dalsf náka-
iou a obyčejné se Dojen více nyrBii
ItalúVk a ár4éi)i tHtoo 40e
F Kabelka
605 Hlřh Street FtACINE WIS
Mři
Johánek Bratři
VlMtnl
první třídy naloon
1402 Willlam dI Oraaba Xeb
Un}ri fn Wkárr a doutn'kr— Chutný
zákutek vídv po ruce 11-
Dr Goo F Simánok
éenký lékař
v čís ia6o již 13 ul Omaha
Úfiwlnt bodlnjr rU Od S do lodpi od
t jii doT:W rotMT—m iiv
ÚfKloo ▼ S poí'Mll McCm Bldg 15 a
IhxIk ni— umdI boomr iaei
Od S do líbodiop— Tlfon 143
Willow Springs Pivovar I
1
J
i
ZELENÉ "TRADING STAUPS"
Za W 00 zelených Trad
Inj? títamps s každou bed
nou STAItS & STKirES
(2 tucty pintových lahví)
-cena
$125
'lunosiaS :
Za $500 zoloných Trad
Iiik Btiimpg a každou bed
nou
STAR8 STKirES '
(2 tucty kvartových lahví)
— cona
PamatQiiB
Kromfi toho žcdoitancto ncJlepSÍ lahvové pivo dosta
ncte tif dvojnÓHobnou hodnotu v zelených "Trad
lng 8tampi''
Oblodncíte al noStou neb telefonem 1300 nebo 1GK5
Ni'Jblíb(!iiřJKÍ Ntř(MlIxko Čechli z Omnii j I venkova JcHt
Elegantní zařízený HOSTINEC
Tos 3STová3r již 15 a Howard ul
vá
kv
27-
otííle na čepu lakoí I nellepRÍ piva lahvo
ina pouzo ta nejlepíl vína Jomné Hkcry a výborné doutnl-'
V5(řnJ VrnirftT "('ntilncl
Chutný z4kuiek riar po ruce
O dojnou prízeřl krajanů 9M&
1 1 ~f— -p ♦ e 4
JOB
NOVÁK
POMNÍKY
žulové a mramorové'
Frank Novák
1413-13 So 13th St Omaha Net
(naproti Hotelu Pruhu)
Velký sklad kr&n& práco a jjaruCona Kupt
gl pomník v Omane Co ufictílte zaplatí
vám více než ccatu
Niřiataršl a neilepfií místo pro schůzku jest M
n1 I A TTTiTIW A 11ESTAUHANT A
3
HOSTIKEC
v rilp 10 Jfnrnam til y
Pravd Importovaní piva na ( cpu PlJ!ňlti t MMfannkíího pivo-
varu v rissnl v Cechleh Ilobrnn Munlch JJavarla pivo I'ivo AnheuHor-
Utmf h a ivřtozníímé Faunt zinkalo ro?!i4blou reputaci
Kavárna pro dárny nalézii so na drubó podlaze 40iř
tirar- 1'iMkí uii ililint( ActutfnK rhvalofi zniímý kru tun n lonvi Altiniin
0m
rn rzs
M 3
Oznamujeme Jakožto zvláště
důležitou událost velký
říjnový vyprodej
tisíců opravdových lácl v každém oddéleol
velkého naSeho obchodu
Milion dolarové zrisoby
za zvláltoí ceoy pro tento zvláštní
karueval licí
NojvCtSí obchod na západě
STA ZKUŠENÝCH KLERKÚ
STOJÍ K VAŠIM SLUŽBÁM
lírandcls vždy skýtá skutečné velké Iáce