Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 "
A
V
i
I
1
í
I
Xprávy o%obtit
Jako kaMfm rokem lak I letos
kril Ak Str-Urn plilikal do Uma
hy illu novech hostí a niclil mna
li poctili nit ivojl nivtlřvoi
bylo ním kuíJn§ potHenlm
stisknout! lim ruč v příjemném
hovoru strávili i nimi chvilku
Jedním i nich byl p Jan Urich
Orarn jhrtl přiviti do Omahy
obchod ťhvrtl do jatek kiru
dobytka jchol se cluíl tbaviti
poněvadž nemohl vypočítali jak
by mu mohl přindsti dobytek ten
ta nynějších nízkých cen ulitek
kdyby ho krmil 45ccntovou kor
nou Agenti jatečního trustu p
Urichovi sice vyhověli ale cena
p Urícha zklamala Wdor tomu
vlak ho to příliš nebolelo a maje
na pamětiŽe "jsme jen jednou na
světě' rozhodnul se že si udělá
výlet na světovou výstavu Ne
pustili jsme ho však dokud nám
neslíbil že nám podá své zkuše
Snosti z tohoto výletu
Ředitel "Hospodářské Besídky"
P Z a redaktor "Hlasatele" p
Jan Janák přijel do Omahy z
Chicaga za smutnou povinností
aby doprovodil milého svého tchá
na k poslednímu odpočinku Vy
slovili jsme mu osobně soustrasť
naši a večer p Janák nalézal se
již zase na cestě do Chicaga
Jiným milým hostem byl nám
- p John Wondra z Wilber který
přijel sem na slavnost a zároveň"
na návštěvu své slečny dcery jež
dokončuje své studie na obchodní
Škole s velmi dobrým úspěchem
Pan Wondra je nyní "pensistou"
ve Wilber ale vzdor tomu jsa pln
síly a zdraví je hotov dáti se
znovu do obchodu jakmile se mu
naskytne nějaká vhodná a dobrá
příležitost
Pan Rudolf Balabán lékárník z
Ilowells zaskočil k nám na něko
lik minut a bylo nám potěšením
seznámit! se s tímto mladým inte
ligentním mužem
Náš milý přítel p Aat Odvár
ka ředitel Pokroku z Clarkson
přijel se svou chotí a pí Vlacho
vou z Dodge a rozumí se samo
sebou že nám byla návštěva jich
nanejvýš vítána Pan Odvárka
je starý kozák a holdoval králi
Ak SarBenu již několikrát ale
jeho choť byla v Omaze poprvc a
slavnosti učinily na ní jakož í na
pi Vlachovou velice příznivý do
jem a obdivovaly se zvláště elek
trické večerní parádě Ač se jim
zde líbilo tu přece jen ten tichý
útulný Clarkson je k sobě táhl
mocí a s radostí dali Omazys
"good by"
Pan Václav Svoboda z Clark
son který meškal návštěvou u p
J J Náměstka jehož manželka
jest sestra p Svobody se přišel
také na nás podívat a při tom jsme
se dozvěděli sladké tajemství Že
zde ztratil svého srdce pul a že si
brzo pro tu ztracenou polovičku
přijede do Omahy Kdo tu ztra
cenou polovici má to nesmíme
prozatím prozradit) až přijde k
tomu čas
Bylo to radostné překvapení
když se k nám pojednou do re
dakční svatyně přihrnula p M F
Bartošová a Anna Bartošová z
Linwood v průvodu pí Dvořáko
vé Dámy se přijely pobavit do
Omahy a Ijtovaly jsme velice že
nám věnovaly jen takovou krátkou
chvíli pří své návštěvě Ale ne
divíme 6e tomu Král Ak-Sar-Ben
má větší přitažlivost nežli zaprá
šená naše redakce
V týž den milou svou návště
vou poctily nás též pí Louis Hro
masová z Lincoln a si Lilly So
chorová z David City Dámy
nalézaly ss v průvodu pí Macho
vé z Omahy a bylo nám příjemno
s nimi se seznámiti
Zrovna před započetím slav
nostních dnu "přepadnuti'' jsme
byli dvěma "nepřátely''— ale na
Štěstí jen politickými Šaramantní
klerk z Butler Co p M J Bouše
a Ct) ktuý pailvi vte
obecné cblil')' jel dopomohli mu
po dvakráte k lak mtlcmu víiřr
itvt p Ivmil Fol ia chvatně ani
mf bankdř i Linwood přijeli do
Omahy a viali niti rrdakti Ato
krm Po tuhé Šarvátce junu un
vřeli i oběma milými hosty pllno
ťf ale Škoda te jtme ho nemohli
stvrdili 'tím výborným plicftikým
ni kterém ti prý oba pánové viítr
přrd tím pochutnávali
Pan Chas Claudii a jeho ipa
oilomyalnou choť přilákal sem
také x Wymoro král Ak Sar JJco
Panu Churdovi ve Wymore daří
ic dobře ate tu a tam za távisti
vodičkáfi mu chtějí ztrpčovat!
Život zlomyslnost jejich se jim
však nedaří
V průvodu p Tauchena navští
vil nás milý přítel p Kulhánek z
Crete jemni jsme s radostí stiskli
pravici Pauu Kulhánkovi daří
se dobře a na darebáctví spácha
né v letě závistivým udavačem
skoro již zapomenul a£ ho to
stálo přes stovku
Celá četa milých hostí přihrnu
la se k nám z Dodge Byli to pp
Jan Hrouda Fr Kříž Jos T
Křepel a Fr T Hliňák vesměs to
mladí inteligentní krajané s nimiž
je radost si pohovořit Pánové
přijeli jako věrní poddaní Ak Sar
Bena a po zažitých několika pří
jemných dnech v Omaze navraceli
se domů s heslem: "všude dobře
doma nejlépe!"
Pan Václav Malý Žoviální ho
stinský a zároveS majitel několika
farem z Touby poctil nás se svou
spanilomyslnou chotí a nejmladšl
dceruškou návštěvou a seznámení
to nám bylo velmi milé Pan
Malý přivezl do jatek káru dobyt
ka a s cenou jako obdržel byl
úplně spokojen Měl tedy lepší
štěstí než p Břich
Pan Václav Kasal z Rogers
spojil zábavu s užitečnou věcí
Přijel se podívat na slavnosti a
zároveň v jatkách nakoupil doby
tak k žíru Na cestu aby se mu
nestýskalo vzal svou roztomilou
dcerušku Přejeme p Kasalovi
aby jateční trust do té doby praák
a on abý vydělal na tom nákladu
aspoň" ioo procent
Vážený p otec Václav Kašpar
z Prague přijel nás na chvilku
potěšit bodrým svým humorem
Die všeho musel udělal znamenitý
obchod ač se nám tím nepo
chlubil
Potěšením nám bylo potřásli
mužnou pravicí p Jos Matičky
z C arkson jehož také do Omahy
přivábily slavnostní dny
Mladý inteligentní rolník J G
Vonásek z Pishelville zaskočil k
nám na chvíli a ze zdroje prakti
ckých jeho zkušeností čerpali
jsme mnohé poučení
Pí Marie Dvořáková s pí Rfl
ženou 0'Hanlonovou a její dce
ruškou ze Cedar Rapids přijely
sem k slavnostním dnům Dámy
byly milými hosty v rodině p
Václava Bureše
Minulý čtvrtek zavítala do Oma
hy paní Rozie Baurová manželka
váženého farmera p V Baura u
Crete Přijela podívati se na
slavnosti při čemž navštívila též
své přátele Byla milým hostem
rodiny Vác Přibyla V sobotu
vrátila se opět do svého domova
kde již byla svým manželem a
milými dítkami toužebně očeká
vána V sobotu o Jj-il do svého domo
va u Weston p Joi Čuda který
za týdenního pobytu v Omaze byl
milým hostem dcery své provda
né za p J F Přityla
Pan Frank Horáček z Brainard
stížen jsa žaludeční chorobou
přijel minulé středy do nemocnice
sv Josefa kde byl s úspěchem
operován V sobotu přijel sem
bratr jeho Josef aby se na něj
podíval a byl milým hostem ro
diny p Ant Brázdy
Pí Marie Giadeová odjela mi
nulý pátek za svým manželem do
Atkinson kdež se usadí na farmě
Pouzo jedna cosla
Občan omažaký ván:
i ukazujo
Pouta jedna ecUa jcit k V)líc
lit boIcMi V aiJrth
Mátání a náplastí mohou vám
ulevit
Nevylíčí vlak
Uolml v sádech manirná nemoc
ledvin
Doatťa Kidncy Pills vyléč
všechny nemoce ledvin
OmaŽŠtí občané to dokazují
PřcítČtc si toto:
Pan Joscph Donntr 1407 jiin
13 ul praví: 'Mohu dáti Doan's
Kidncy Pills nejlepŠÍ odporučen
ze všech léků jež jsem užíval
Než jsem je dostal v Kuhn & Co
lékárně nemohl jsem ohnouti zá
da a někdy musel jsem přestat na
den neb dva pracovati Ledviny
byly slabý a pracovaly často tak
Že noční odpočinek rušily Zkusil
jsem značně léků žádný mi však
nepomohl až zkusil jsem Doan's
Kidney Pills Ty mne vyléčily"
No prodej u všech obchodníka Cena
50 centů Fostcr-Milburn Co Buffalo
N Y výhradní Jednatelá pro 8p Státy
Pamatuíto 1mono Doan'a a nebořte
Jiných
Pí Gladeovou jež přinesla tolik
malého křiklavého štěstí do mno
hých českých rodin doprovází
tam vřelé přání všech její přátel
aby se jim tam dobře dařilo
O slavnostech zarazil k nim též
starý dobrý omažský přítel p Fr
Fiala který jest nyní usazen u
Rich!and
Slečna Karolina Fibígerova
asistenka v úřadovně zubního lé
káře Dr Baileyho odejela v ne
děli na dvouměsíční zasloužené
prázdniny do Wyomiogu
Poslední milá návštěva byla
ona váženého krajana našeho p
Ondřeje Matouše z Plattsmouth
bodrého to vlastence starého po
čtivého rázu s nimž jsme strávili
velice příjemnou chvíli v přátelské
zábavě
Ve čtvrtek večer odbývána bude
v Sokolovně schůze neodvislého
politického klubu Fřediéhá dů
ležité jednání a tudiŽ jest přítom
nost všech členů žádoucná
Karel Frýzek taj
Krajané pozor!
Doba oklízalýcb slavností rytířů AK'
SAIMJKN sa kvanem blíží a není no
chyby že zase hojno krajanů zevlech
končin státu do Omahy zavití aby zda
nejenom se pobavili afo I rftznó potřeby
pro sobu nakoupili za tun oceiem pani
Aloisie Zelená
clivalnS zmírnil majitelka střižního ob
chodu na WHliam tj!i:l mezi 13 a 14
hojno novým zbožím ivfil obchod záso
bila tak aby mohla každému vftfm
poHloužiti Tak na pK 50c a 75c mužské
spodní nrfídlo (lloeco Hned) prodává za
80r f 10 krámu? ženakó zimní kabííty
víech druhů prodiívit za I5B0 a 8 50
Krajane nenechte i tuto výhodnou
příležitost ujiti 7x4
apřijmoia do
zvláSlnf Jednatelé v tomto okresu a sou
sedním dzemí k zastupováni a chlafto
vání starého obchodnlbo domu založe
ného na aolidním finančním základfl
Služné $31 týdní výlohami ku předu
každÓ pondAlí bankovní poukázkou
přímo 1 úřadovny Kftfi a kočárek se
opatří bude li toho třebi postavení
atálé Adrenai Itlew Hroi & Co Dept
A Monon UJdg Chicago 111 61O
Václav Vokál
Jnůinf Itmkf r Čechách a re Vidní
wjuleat mocbanlk t oboru
šicích strojS střelných zbrani a
hodinářství
vl nutní DřWně mflrenou dílnu v Guba Ran
Jeti rruřnm nožiřem abfltviin věnujo tu
neJvHM posornONt Že Jkhí mtutrom ve trém
oboru dimríilíuji Cotné objed nářky neleň
od Krajana po cl?ch flpol Hiátech ale I od
JnonárxljTc6 Zvláttni vlak pornot vé
nujo lékahikým nántroj&m V katdém pHna
ií obraťte e dArtrou na i
VÁCLAVA VOKALA tuba Kans
Skvfilou společnou zíhavuii
K pestrým prcrimrm uipolidají i
ČJt 11 1 g
b v ncdíll večer dno 20 listopadu 1904 v Sokolovnč jjj
q na oslavu přtilttťlio trvání
JOHN MFIXAMII 8 HOSTINEC
f v čísle 1520 Doiliro ulice h
x v
men starou a novou ponimi wew
Řízné St-louisské stále na Cepu Chutný zákusek vždy po 1
ruce — Vzorná obsluha 5Im3 A
000
0-0000000000(0' i? ooooooooo o
NelvétSÍ MWfWf I Ncjlcpáí
zásoby u$ fcúVjj h riU Uma jakost
mód v ceny
1 v 1
SpoleliHvý bchod
Mš fíjnovy výprodej prádla
Zahájili jsme největší výprodej prádla kdykoliv v Omaze piáno
vaný Za mnoho tisíc dolarů nejlepSího prádla za ceny meofií než
kdykoliv uvedené Nyní jest čas abyste si opatřili potřebné prádlo
pro budoucnost
llučitíky
i2Ác velké vzorkované ru£ ni
2b
40c jakost sněhobílého 1 n
damašku yard po 12
45c jakost těžkého žlutavé' flř)l
ho damašku yard L(xl
60c jakost celolniného bíle
ného irského damašku yd
85c jakost stříbrně bíleného
německého damašku yd
$1 jakost pěkného Skotského
damašku yard
Ubrousky
$12$ jakost bílených celo-
lněných tuccťpo
i50 jakost bílených celo 1 IP
lněných tucet po 113
1225 jakost bílených celo- 1 Při
lněných tucet po 1JU
Vzorkované ubrusy
$2 obroubené lněné ubrusy fíQp
104 velkosti po "uOu
$2$o vzorkované ubrusy 1 PP
velkosti 8 4 po 1 Uu
$$ 50 vzorkované ubrusy f) QP
velkosti 10 4 po 61UJ
t vzorkované ubrusy
velkosti 10-4 po
niky po
15c vzorkované a damaSkové Ifjn
ručníky po lUt
19c vzorkované a damaško IQp
vé ručníky po
15c dvojité bílené turecké IHa
ručníky po lUU
19c dvojité snovací bílené iQlp
turecké ručníky po luU
25c dvojité bílené turecké inp
ručníky po 13u
Vkusné prádlo za poloviční cenu
Láce inu šel inu
7c těžký huždý mušelín Pp
yard po 3l
8c tčžký hnědý rrtuŠelín fil
yard po (J2
oc bílcnv i-inii mušelín
yard pa
15c aDglíďY dlouhé plátno
yard po
15c jcmn5 Cambric
yard po
ÍOC
Poštovní objednávky rychle se vyřizují
HAYOEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
Ho1n6 zásobený
fezníckí a múw obchoď
vlantnl
Bratři Somínové
v č 1 321 Wílliam ul
Malí na vVbír vždv holnot črtvího
masa vficho druhu Jejich wonAhků
výrobky ttňí se té ncjlepíí povčnt 3
PHlďte a nrcavfidHe ael ObieIn(lvkv
možno učinit též telefonem číxlo A217U
ňlcí Htrojo
VVheeler & VVilson
Hlaste se u
flbnVn nmh Mh M
UUUUU UUUUUU U1UUUU
— Předplácejte se na
Pokrok Západu pouzo $1
rocné
CackleyBros
výhradní majitelé
Jackdaw a Puro Peter
Hamožltných kořalek
Západní dodavatelé
Foderlck Dhu žkotské kořalky
Escapernonř a Vlrřlnla Dare vín
Fcpsoldových Kalifornských vín
a pálenek
Kxcelsior Springs Mo
Salpiio-Salíne a Regent minerálnlcb rod
Též
"LToilexiei"
Jediné americké přírodní katari
cké vody
CACKLEY BROS
Importéři n vtilko
obchodníci lihovinami -
OMAHA NEDKASKA