Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #
I
- i
' 'i
1
4
r !
v
§ # OMAHA ® #
mi
— líepublikámké předvolby
tlcdlývány byly minulý pátek
podíly důkaz ie tak tvaní refor
mátoři t Fontaotlia klubu itiáceil
u občanstva "glanc' neboť ie
vřech jejich kandidátů prošlo jich
jen několik a to ještě jen nejvřť
šl bídou Povinný llowcll který
tvou vodárenskou komisi uvrhnul
Omshu jen do zbytečného vydáni
byl poražen Chas F Wellerctn
Válenému krajtou p F KaŠparo
vi který sc též ucházel o úřad vo
dárenakého komisaře dostalo se
velice lichotivé podpory v i a 2
wardí )ež zajisté mu poněkud
osladila porážku jsouc mu důka
zem ie ČeŠtf občané stáli při něm
Druhý Český kandidát pan Fitle
překvapil každého svou silou ne
boť obdržel ze všech kandidátů do
legislatury nejvíce hlasů- Jest to
sice potěšitelný výsledek avšak
mohl býti ještě mnohem lepší
kdyby se byla So Omaha držela
jako se držela Omaha a hlavně dvě
české wardy začež českým obča
nům budiž vzdána Čest Pověstný
Van Dusen který se ucházel o
úřad senátora byl poražen a
značnou zásluhu na této porážce
mají za6e dvě České wardy omaž
ské kdežto v So Omaze i ve war
dácb osídlených Čechy dostalo se
Van Dusenovi nezasloužené pod-
pory Vlivy které tajně potíraly
Fítla patrně se postavily na stra
nu tohoto Čechožrouta ale on
přijde Čas kdy s nimi bude súčto
váoo Za komisaře okresního zvo
len byl Fred Bruning a sice veli
kou většinou a v boji o úřad okr
právníka zvítězil WW Slabaugh
Antis z Foutaučlle klubu porážku
je stihnuvší nesli těžce a někteří
jejich kandidáti} jako John N
Westberg který se ucházel o úřad
zákonodárce a propadl jen několi
ka hlasy protestuje proti výsled
ku Též Ilowell chce se dostat
zase "k vodě" od níž v předvol
bách byl většinou voličů odstaven
a domáhá se zrušení výsledku na
tom základě že prý v některých
wardách používáno bylo nespráv
ných volebních lístků O stížno
stech těch bude rozhodovat! okr
( republikánský výbor
— Velké oblibě u českých ho
podyněk těší fcc výborné zboží
českého řezníka Chas J Passicka
jehož obchod nalézá se na to a
Bancrofc ul A není také divul
Vždyr u mistra Passicka dostanou
nejen vždy Čerstvé maso všeho
druhu ale í výtečné zboží uzenář
ské u velkém výběru Hospodyň"
ka která koupila v obchodě tom
jednou nepůjde podruhé jinam za
nic na světě Zkuste to! 5in3
— V poslední schůzí výroční
sdružení mlékařů ustanovilo Že
po 5 říjnu bude počítat! ná
sledující ceny za mléko: 18 kvartů
aa $1 aneb 6c za kvart 32 pintů
také za $1 Ve velkém cena 2gal
lonové konve jest 30c
1)6 la
30 roků osTčdčcn!
Dra RICHTERA
svétoznámý
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER
jest nejlepfiím co může býlí proti
Rlioumixtiwinii
bpleatem nervu
o v ooclcli atu
Jakož 1 EHEU3Í ATICKÍ JI
obtížím všeho dutou1
Cena: 25 c a 50 c n všech lekir-
1 nika neb prostřednictvím firmy
F A Richter & Co
£15 Pearl ni
NEW YORK
VYPRODÁ SK 11 výhodných
podmínek hoMimc v Omate na
lézající sc na mUte vtlmi výhod
ném v thol okolí lest mnoho
Ccthů uměno Obchod jde velmi
dobíe a jedině t chledů zdravot
nich se vyprodává Bližší bude
ochotně sděleno v administraci
Tok Západu' Omaha Neb 5
— Opice udělala z Charlese An
dersona ubohého mrzáka a jest
také možno Že se stane nepřímou
příčinou jeho smrti Ve čtvrtek v
noci byl nalezen na 13 a Jones
ulici na tratích železničních a
Armourovým skladem D V Clar
kem a E Schultzem a byl tak opi
lý Že ani nevěděl Že mu obě
nohy byly vlakem rozdrceny Stě
žoval si jen Že mu jaksi není od
Žaludku dobře Anderson byl do
praven do nemocnice St Joseph
kde mu nohy byly amputovány
Žije v South Omaze a pracoval u
Swifta v jatkách
— František Janda český po
hrobník a balsamovač má závod
svůj v Čís 1235 již 13 ul Závod
jeho zásobený hojným výběrem
rakví a obleků jest otevřen ve
dne i v noci Číslo telefonu 2984
33 —
— V pondělí zavítal do Omahy
rep kandidát místo presideotství
Charles W Fairbanks a předsta
vil se v Auditorium několika tisí
cům lidí kteří jeho znamenitým
důvodům na obhajobu republikán
ských zásad naslouchali s nadše
ním Cesta Fiirbanksova Neb
raskou podobala se triumfálnímu
tažení V každém místě kde
vlak vezoucí Fairbankse zasta
vil očekávaly příjezd jeho davy
lidu jež se vzácným enthusiasmem
ho pozdravovaly
— Výborná pověsť České ho
spody "u ŠBupce" pronikla í do
vzdálené vlasti staré a Žoviálnl
hostinští Franci a Vávra mají z
toho velikou radost V Omaze ví
již každý Že v hospodě "u Š3up
ce" možno se potil nití nejen vý
borným ležákem z proslulého pi
vovaru Schlitzova barvy červené
i černé ale i jinými nápoji řízněj
šími sorty té nejlepší Vedle toho
po celý den chutný zákusek a
notná porce humoru také za něco
stojí Krajané z venkova učiní
dobře když za pobytu svého v
Omaze navštíví hospodu "ti Šfl lip
ce'' roh 13 a William ul 17X
— V neděli ve Washington
Hall řečnil před četným shromáž
děním Eugen V Debs pres kan
didát socialistické strany a jeho
důvody byly přijaty se souhlasem
— Krajané již potřebují dobrou
prácí zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton Bločku Omaha 8 —
— Nejoblíbenější štací žízni
vých krajani kteří mají cestu do
města stal se "The Boys' Home
Saloon" na rohu 13 a Howard
ul jehož majitelem jest starý ko
zák p Ant Křeček U nčho
dostanete v každou dobu čerstvý
a řízný Storzův ležák jakož i ta
nejlepší piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové stará se
náš Toník Výborný '"lunch'
teplý i studený k dostání je ďt po
celý den Pro tý jíi jsou milov
níky doušku říznějšího opatřil
Anton výborný štof "Benton" a
lepších doutníků nenajdete v Žád
ném hostinci v městě Krajanům z
venkova doporučujeme vřele "The
Boys' Home Saloon" a podotýká
me Že pan Anton Japance v ho
stinci svém netrpí Telefon: A
2526 — t
— Plného utnánl od nalich ku
Itnů doilvá řr fetkfnt návrh
n!m kontraktoram (v Stěplnovi
a Sránikovi neboť sotva práci na
udnom tnfMC J kouM lil trnul
ipřchatl opít na jiné Tak rl p
Urodil odebrali sek p Jak Sva
činovi a poítavivíe mu krtinou
rffidenti na 15 Center ul 1
raptičnon nyní stas bu pro pana
Urbánka na jit tS ul To samé
platí í o dovidnýrh nmtnch trd
ntckýcli pp Jo Homolovi 1 Janu
Kautském nhoť č pilně pracují
přece nemohou té nit ani posta
čiti aby všem objednávkám vyho
věli V práci jich pilně jim po
máhají dobří pomocnici pp Vác
Formánek a Jos Banflřka Také
p W Malý čfský lepič a barvil
má nyní velmi pilno a není také
divu neboť kdo sobě povšimnul
krásně nabarvené residence pana
Kar KrČála na 9 a Hickory ul
každý pochvalně se o této práci
vyslovuje Také celý vnitřek
cbydlí toho velmi vkusně do po
řádku uvedl
— Naše hospodyfiky upozor
ňujeme na grocerní obchod jejž
zdárně vedou chvatně známí kra
jané CHLEBOliÁD a KAUT
SKÝ v č 1255 jižní 13 ul Na
skladě mají velké zásoby vždy
Čerstvé grocerie a té nejlepší jako
sti jakož i všelijaké importované
lahůdky Kdo u nich koupil jed
nou přijde podruhé zase neboť
každý ví Že nikde levněji tak do
brou grocerii nekoupí a není proto
divu že jejich obchod těší se tak
velké přízni jak krajanů tak i
jinonárodovců Za vzornou ob
sluhu ručí Chleborád a Kautský
MOk
Kdo se pěkně pobavili
hudbou tancem chceš
na Havelské posvícení
do Sokola spěš
Všechny žerty a legrace
kdo by to byl řek?
budou vás stát — to je láce —
jenom Čtvrťáčekl
— Minulé úterý večer vstoupili
dva maskovaní lupiči do saloonu
Johna Netlera v Č 3223 jižní 24
ul a rozkázali přítomným tam
hostům a Číšníkovi aby zvédli
ruce Číšník hrál s jistým Whitem
v kostky a tento klidně pravil na
jich vyzvání k lupičům: "počkej
te až ty kostky hodímf ' Jeden z
banditů mu rozkázal ještě jednou
aby zvédnul ruce a když White
neuposlechl tu ho střelil do prsou
a poraoil ho nebezpečně Lékaři
doufají však že mu zachrání život
— Nevítanou návštěvou nezná
mých dlouhoprsťáků překvapeni
byli minulé středy p Ant Brázda
Fred Behm a John Kilián Od
p Brázdy odnesli si na památku
£3 90 hůře ale pochodil p Behm
jenž oloupen byl o J140 pár kal
hot a pár bot a také p John Ki
lián želí značné ztráty 1 108 00 na
hotovosti dále mu byla ukradeoa
medalie MVVA v ceně £25 a oblek
v ceně I30 Musela to být asi
jedoa banda která krádeže ty
provedla a nezanechala po sobě
ani nejmenší stopy Když se ve
Čtvrtek ráno pp Vác Forman a
Jos Bartuška ubírali se do práce
tu na 14 ul blíže katolického
kostela nalezli pár pěkných ještě
kalhot jež ihned odevzdali české
mu policistovi p Fr Divišovi
Má se za to že to byly kalhoty p
Behma
— V pondělí roznemohla se
náhle manželka p Jana Trčky
Doufáme Že choroba ta jest jen
prchavá a že paní Trčkovi záhy
zase nabyde svého zdraví
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobaviti mě-
liby navštíviti moderně zařízený
hostinec u Habru s z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám Šaramantnf čárli nejlepší-
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
NIoí Hiťolii
Dítky a dim kttrt l y i! plity
důkladní oauíiti liti a střihu
dámských ohUko ať ie ptihlisl v
lid ikole tlilo 409 Hrowa Block
Omaha Nrb Adrciujtei Mor
Kn Drtnimaking School Marie
Ne)rpinký tiditrlka (tixi
— Dva ÍÍJr -ČUJ a tli
"Klilka ťrrmyslovoa" a Slovan"
se Udily hfřlein "v spojeni jest
síla ' a chtějíce překvapili české
táhav) milovoé obecenitvo něčím
tvIáMnlm rozhodly sc ie společ
ně na oslavu 5letého trvání uspo
řádají v neděli večer dne ao lišto
pádu zábavu v Sokolovně s pe
strým programem Konáme milou
povinnost upozorflujice na tento
příjemný večer který přičinlivý
zábavní výbor chystá
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav DuŠátko v Č
1260 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaných tabatčrek
jakož i velké zásoby tabáku kuřla
vého Šňupavého a Žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tf
Koncert smlf piv sboru Lyra
Především autno doznati Že
náš pěvecký sbor se prvním vel
kým svým koncertem představil
četně shromážděnému obecenstvu
důstojně Krásná úprava jeviště
elegantní bílé úbory dam a salon
ní obleky pánů činily pěkný do
jem a na cizí hosty koncertu se
súčastnivŠÍ vystoupení "Lyry"
muselo zajisté příznivě působiti
Lrč bohužel ne takový příznivý
dojem způsobila čísla "Lyrou"
přednešená Materiál hlasový je
v "Lyře" pěkný ale výběr písní
pro sbor tak mladý nebyl právě
Šťastný Náladové sentimentál
ní písně vyžadují dobrých sezpí
váných sil a ty ještt někdy v pře
chodech chybí ale mladý sbor
ako jest "Lyra" měl by přede
vším pěstovat! písně jaké pěsto
valy pěvecké sbory v Čechách ve
svých počátcích a takovými pí
sněmi by docílil daleko většího
effektu nežli náladovými sbory
jichž uměleckou cenu široké obe
censtvo nechápe a tím více když
jim schází precisnost a krása jich
jest kažena disharmoniemi Ze
se sbory takovými by "Lyra do
cílila daleko větších úspěchů toho
důkazem byla KalaŠova "Směs z
národních písní" jež přednešeua
byla pěkně a každý hlas nalezl v
ní uplatnění což také obecea
stvem vděčně uznáno bylo
Podnikavosti "Lyry máme dě
kovat! za to Že jsme seznali v p
Vlčkovi umělce jemuž mnoho ne
chybí do toho aby staven byl
vedle nejpřednějŠfch světových
houslistů Jeho ton jest krásný
Čistý i v těch nejobtížnéjších fla
žeoletech a dvojhmatech jistota
hmatu umělce neopouští a k jeho
citu pojí se také skutečně vzácná
technika jež nejskvěleji zazářila v
Sarateově "ZapateadS ' a v ru
ských áriích Witniswského Nebyl
to div že obecenstvo unešeno je
ho hrou bouřlivě Žádalo stále a
stále nové přídavky a nemohlo se
téměř nasytit! jeho hry Zůstane-li
p Vlček v Omaze tu tato ním
získá umělce na nějž bude moci
býti hrda Doprovod na pianě
obstaral s překvapující precizností
a s pravým uměleckým pochope
ním St Lítovský ml Mladík
ten jest skutečně vzácný hudební
talent
Po koncertu následovala taneč
ní zábava k níž hudbu obstarala
velmi pěkně sehraná kapela p
Kořiskova
"Lyrase svým prvním velkým
vystoupením do veřejnosti může
býti spokojena a druhé bude za
jisté ještě zdařilejší což si přeje
me v zájmu jejím i v zájmu naše
ho společenského českého života
— Minulé ultdy v Sokolovna
tipoMUI Dr Uka plrdnálku je!
)!'tlnuU h)li ťtným poUr
chaiitvem poíornoiti Vů schů
li talárem byl"Svwbodná obec"
donll d!o ispiati plts 50
členů
— Ncjstatlím a proto taká nej
ohlíhencjMm hoMmccm v české
Praie jest bci odporu hostinec
túuiý 0 UU kujauy p oloupnu
a Krumlcm na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vidy najdete tam
četnou společnost a za nálevaou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijoe podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'Stofu'anÍ
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než ie
na Čepu jest stále Čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd'' nekoupí 23x4
VEftEJNÉ DÍKŮVZDÁNÍ!
— Váženým českým mým spo-
luobčanůml Byl jsem skutečně
překvapen tlm skvělým důkazem
přízně jež tak v značném počtu
byla mi projevena ti volebního
osudí v republikánských předvol
bách Byť i má snaha nesetkala
se s úspěchem tu skvělou náhra
dou za to jest mi vědomí že čeští
mojí spoluobčané ke mě mají dů
věru a v budoucnosti bude nejpo
čtivější mojí snahou abych tuto
vaši důvěru vám svými službami
splatil Ještě jednou vřelé díky
všem již nezištně ve prospěch
můj pracovali a přízeřl svou v ne
očekávané míře na jevo mí dali
Frank J Kašpar
Zprávy spolkové
Těl Jed Sokol Omaha
Sokolové! Dnes večer schůze
Dostavte se všichni!
R Fibínger taj
Lola Jan Has 16 KofP
odbývá schůzi ve čtvrtek dne 13
říjua v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placeni
příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře
Bed Sláma S A a P
ltJLMtlllllltJtlltttlItUt
1 Díkůvzdaní a odpiruísnl 1
3
V úctě podepsaný vzdává
nejsrdečnéjší díky za správné
a rychlé vyplacení úmrtní
pojistky po zesnulé manželce
Anné Krausové
kterou mu úřadkyně spolku
Martha Grove č xo Kruhu
Dřevařek vyplatily
Zároveň" vřele odporučuji
spolek ten přízni našich kra
janek JAN KRAUS
manžel
Omaba Neb 13 října 1904
1 TaTT¥l ITiTOTmTlTtTl
nad bolestnou a nenahradi
telnou ztrátou otce a manže
la projevuje
EMIL ČERMÁK
lékárník
t
Omitfaa Neb II října 1001
mw
"1 Wh!SSJI-Jf -M