Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    [8 Papírové šípy a šipky p
LíIoí e v poli etikem dr řt
kandidáta pro presidenltký úís1
hltl Jmíoo vltfiee se skrývá v
nich
PRUr
SwallO
DcbS
KooieVetl
PEno
IlcLcomb
Tlor
O krále a monarchie
tajisté Že není co stát
však pod vládu AkSar-Dena
lid v Nebrasce se skláni rád
Hned poprvé jak vyvolil
si za sídlo své Omahu
tu radostně lid uznával
chvályhodnou jeho snahu
Od doby té v přízni vzrůstá
v každém roce Ak Sar-Deo král
a lid na podzim vždy volá:
"Aťk veselí nám Žije dáli"
Také letos jako vždycky
přišli lidé z blízka z dáli
by složili kaŽdoroiní
hold svůj Ak-Sar Benu králi
Skončeno je králování
lid však voli vděčně:
"Král Ak Sar Ben nechť ať žije
jak Nebraska věčně!''
A k volání tomu též se
připojuje světa tvor
jenž v Nebrasce rád vždy prodlí
Emanuel Pyšišvor
#
Howellovi který si pomohl v
Ugislatufe pomocí vody k tuřné
mu Žlabu natekla o předvolbách
voda do bot
Tvé chyby Často přispějí k
zmoudření tvých přátel
#
Jsou lidé kteří ztrácí mnoho
času zbytečným mluvením a jsou
také lidé kteří ho ztrácí zbyteč
ným posloucháním
#
Nebylo by dobře aby někdo
prohlédl váhy naší bohyně spra
vedlnosti jestli nejsou pokaženy?
#
čeho le tniltme dotkat
Ona: Co ti řek' tatí?
On: Řek' že ještě nejsi dost
tará abys myslela na vdavky
Ona: lim co pak zapomněl že
mi jde už na šestý rok?
#
Cleveland stále ještě zaráží hře
bíky do politické rakve Parkerovy
Tuhle zase ho vřele odporučoval
ve filadelfickém týdenníku Proč
pak si Parker nevyzvedne proti
Clevelandovi soudní zákaz?
Někteří demokraté jsou tak tor
že vybrajou že jsou hotovi vsadit
na to poslední— čamrdu z kalhot
Japonci myslit že válka bude
trvat čtyry roky To závisí od
toho jestli jim tak dlouho bude
Joba Bull půjčovat
Staré panny ntrily mluví o
itarých fairch
ZvUtt-i tttrgumy sJ
Z Omaky:
To las bylo porubáni
bea velkřho Křiku
antis teď na rány kladou
li horyap arniku
Ze So Omítky:
Sláva vám tam v první wardí
sláva vám i ve druhé
Van Dusen snad dá si ponor
na svou hubu podruhé
Ze So Omaky:
Vzdor Épiaavé práci
Fitle zvoleni hrdě díme
až přijde čas zrádcům
práci jejich oplatíme
Z Adie:
Od republikána
Koha nominace
do legislatury
byla dobrá práce
Češi nyní ve nadšení
pomohou mu ke zvolení
Z Omahy:
Kdyby byly všechny wardy
držely se jak dvě České
tu vítězství Kašparovo
mohlo býti hezké
Z Ntw Prague Minn:
Politika u nás
se točí jen v jednu 6tranu
demokratům předem
odzváníme zde již hranu
Z Montgomerd Minn :
Hep naděje ve vítězství
ve okresu Le Seur kladou
a náš Kozel přispěje jim
k tomu prací a též radou
Z Chicaga: %
U oás v české škole
Tillmaa do vosího hnízda pícb
tak že na otázky
kladené mu chudák zůstat tich
#
fráce tadarmo
liots: Dnes ráno jfem vás viděl
líbat účetního Za to vám přece
neplatím!
SI ChytlavA: Šfir že ne to já
dílám zadarmo
Ochoten to tixovat
Zaměstnavatel: Já bych radši
měl svobodného člověka pro to
místo
Žadatel: To je maličkost Půjč
te mi peníze a já si vymůíu v Chi
cagu rozvod
Johánek Bratři
vlwtnl
první třídy níiIooii
1102 WlIIlam a! Omaha Xeb
Dobrá vína likéry a doutníky— Cliutný
zákusek vždy po ruce V-
hfíDOUSKKSVOU ftličf PLÁNY Kftížf
KUJ Ml Dl! MU STLOUKLI S TÍŽI
i — -Tyt
Mm
Ten dědoušek DavÍ9
zas to tuhle vyved
a své meneŽery
do rozpaků přived
Oni křičí Že jen
prý odírá clo nás
dědoušek však pravil
že je dobré pro nás
Jeho menežeři
zlostí se netají
radí se co dělat
s Davisem prý mají
PyŠiSvor ten pro vás
páni radu má tu
posaďte ho za plot
z ostnatého drátu
tam ať sedí na svém
sudu hezky tiše
rozkažte mu ať jen
čeky pro vás píše
NO MORE BLUE-MONDAYS
SWlFPs PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
3Iado hy 8WIFT & COMPANY
BwiítoTO Prldo mýdlo jest neJlepSím mýdlem jakéhož lze ku praní prádla a
Sctřto svého prádla— nikoliv obalů v
ZDARMA
všechněm nemocným
na zkoušku na dcNct dní
-A
řpillíčiíý elektrický
XMLÍ Pís GIANT
Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Reumatismus zácpu nemoci žaludku ledvin plic měchýře i krve
kašel impotenci (slabosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
zimnici slabost — léčí všechny a není nemocí která nebyla vyléčena
tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám
úplné zdraví a odstrafiuje všechny zárodky chorob
Též i zdraví lidé by měli používat! tohoto pásu který je chrání
aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete-li ho zkusit vystřihněte toto a zašlete Vaší adresou na
NEW YOltK SPECIALTY CO
52 W 18th St New York
a ihned obdržíte pás a vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto ' 33—
JPl&to jenté dncHÍ z
AlJltttSAft
ČESKÝCHJPOLKŮa
OMAHA
Tator Kftrk ě 4T?1 MHA
odbývá tvá rftlMn4 achftie kMnn prvnu a
tfetl v wtic v im ht"1ln íet
t Sokolove Velicí kontil J Hřidi
iHjři r'r rceU ak#r John hlelmráil
klek 1'ltaa "mMovuký ptlvodl J Kohout
vnltfnt málj Kruplíka venkovní tlráf
rr Ilalafka
ful Nokolky Tfrl í I
odbf f I avá chia ieditnu rořtř )!
kitfilou rlft4u tipilMl v (nl MiHo I'f#d
iixUtn Annu chiťnril IDjU I I til ml
UiuÍDiUkim Km ll ix CliUťoráil 1 Willum
dl lJPinlrn Mrl VnHk IKU jll 11 ul
Mn!i' AniiAHnn U uf poklud
nic ►rnliin HHnk Iv JI IS ul cluior
krnt JtHiio MiJk ff l)r mJtku Krnil
lk Kunci Mitry Km Mrli Vnřnrwl
lit f bor Mrla I KilrJ A mm llriHllI
Tádor Nc!rU Lípa ě IH3 HOV '
ixIMtluchAta knMnii 1 nndMI 4 flvrlukv
mCnlcl lni ) J W IIhh In Konmil Jo V
Kultmr tntiukoniil K J Krrjřt klork
Anton Éuchi flftoH Ho ÍOlh ImnkflrAK
Novák
Ioio Jnn Hun l 5 IlyUřA ťjthla
odbfvi 4 ichline druh hHvrtf řtrrUik
maníci t a noům nrnr tpomoT mminoiii
B„ll- V 1(1 KUI tttA II tli
DUHUIUT II W TUlilit nif lvi ikii l fl -1 w
tU MU Ho IA Miř K H ťritd HIAiiia
16 Ho 14 Htr Anton Turynek M of r
lodp Sokol Tyrl ě 1
oábfvi tté tnhfixi dvakrát mSiiInl katdoU
1 ndSII a 3 pmidftli v mAticl v nlnt Motoí
Oeloroínl rhftíBodhf 4 ge 1 nndAII v Tljna
pftlIntnltchAne I nedali v dubnu k C tmi ctní i
Urinu a iřuna ťfmldodii Kriink BvoJtck
WUHo 1 t inUtofircddPdn JH l'ťli 1UI0
Ba o Ht tJ f Mř TlchtMiY do M rtorft nik
hil Krnr iwo ia ei pokutánu v r
Kunci im Bo II Btr vbor majetku Aur
Sorpán rtlmon Kokunk Jo Nflmec prapo
tetoik Hnit Doudar vp pr V J líobrov
nUf náfolník J V Ka'uar rfp Bií Ant
vak retnaorni ryoor adi ahvik
KaApar donorce Joa Jindra
Těl Jed Sokol v Omaha
Odbývá vépravldolná ohflzfi kaídou druhou
itreda v mílol vefer ve tvé mittnoitl iVJt
So I3th Bt HtaroHta K Havelka tajemník
kiid Klhlnirer 1213 Willliim Ht ůíetnlk Ant
8ucb pokladník Jan KoláXn
Sbor Hvfizda Noré Doby i 86 JCI)
odbývá i v acbAte kaKdou S nadfill r mímol v
% hod odp v Národní ttnl f rednedka Anna
Duda flcetnxie Mario Kneonniuor poklad
nice Maria Vantat 1418 WlIIlam tajemnice
VUD nrto ije ropieuin Ave
8bor Itolclara ř 60
odbývá achAce kaMou druhou nedCII v mfatej
v Atroooi aini o vn non oup vjraiourua
pfedsedka Anna K rej Cl prediedka Vinci ('sr
mák 1444 Ho 10 Ht námitka Jonoa Ort
tajemnice Frantllka apeklilH MirthaSt
áíetnlce Ant Mar:h 124 Ho IA Ht poklad-
Jonefa Jelen výbor majetku KiOorlna ilenák
Marie iiuaeceif jrranunaa reea
Tábor Mrrta lin 922 K 5 1
odbývá acbftr1 první nedíll t rnénlcl viokoi
K mni rreoaeoK Marv nonv miK
ŘledMcka JotefaHlárna vlou7lláprededka
[rle Houkal tajemnic Kateřina Vela
obovRká l7WhVethS Ht pokladnice Mn
HrixdiVŠ kanctfk Jarota Tlcbá marfál
ka Maria FMMl vnltmlatráá Maria ťé
chota venkovní atráá llarbora Ilmbf vý
bor maletku Anna Hráxda Krant Pnáek a
Joatfa HUtJitkal Hpol Ikar dr L Hvoboda
SOX7TZX 02AZXA
JláJ 1'alma MlhnUÍ i (6 WC
Odbývá avá achfixe kaídou tfeti ntfedu v
mfW:l ve S hod rxlp v mídtnotl p LaJtnera
gaiMitiaU til nrior ftacek dftutoná t0
ruínlcej Anna Vlach mUtprednedkat Ki ika
VooánektaJ Sfl7HoŽ1 t Marl Vomáíaa
rrjkladnlcei Bol firámek prfivodílj Franl
rámek vMtkvnát France Darta vntfrH
itráái llarbora laltncr venkovní utráf f ví
bor matetku Krancea KaUJ Klonora Kbefl
a Marie Kevářík
Dia s pMovf mi w
DO TEXAS
z r
i
PallmanoTjBnnetoTé spaoífozja relne
ponore wr na tccd rlatuCli
Nejlepií drAba do vfiecb míit
EanNtti IndláiiitkéHi úwml Teiasa
nexiao a na rn iucaem pouretl
Jdo přímo do
"jLlOň Chermaa C7mliv
Mat! řt Worth EMm
?anhcMo¥aco TompVí
SsAtea Tajlor OalnssTUlo
lockiiart Emrlctta Oanarcos
'aOrango Scntca Alrarado
I0I1STOH GílVESTON AUSTíV
i SÁN ANTONIO
"v -
7
prttlIWf
i i
I