Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ťOKROK ZÁPADU
f " ""TVltf
řumsnto vmKU
"útilUhtd f ISkr-k 1'uMUhtn tVv
lKn nn ilwrJru-llwia
dubtortUo by mul rr yi
YycMí! fcíiiou střela
flMá: YjiaTatclsiá SpoL Fotrem
ISOt DII Howiri - Teltfoi 191)
OKiáíkj
Pttibnť rNn uhliikr iM1u1em ponn
'U krt uculí k nlJiltivi- i'IUiiii iw
Tj Unim# íililtf oli? #)n lki t it-f-Vhují
I pal'1 ílllme 7frr"tfi t flkrá
itií nnuécnt bUhindiil omrU )i íl
i tilfl H pl kM uvlJnMil
řecjiť k prtii p?llni (ihjotlnirr tolik
' lk volkivi nhléluu tulil l pleje ""T
hUlnk ne Uviti lulU Ulillll 19 IVllUlU na
juř feiáat
ZiUllky péuet
nJI)ipínMil„ k'ly kouři na tot
h tipru "M"ny nnir" a ťí nám
taJle Té v r-itfoviiieiii dnit aneb )
l''HUnil liaekurní llke juta Mo
řkcit plfttlit ibetwei ' n bank nechť rull
B a Ctt& prtno e toljk uunluie plnil
tanku la koJekol tneU if koupí uinku
iTfi) naOmahu ltlcgoeb řw lork lNa
nUti drohutch pěné Ujmeme tet I I-
cetiov kolky Víocber tétilky neťhť Uou
MMlány pou Joduoduubou mlrwi puo Uk-
191 Pokrok Zápodti
Omah Neb
Omatit Neb t2 října 1904
Jednotlivců dobra" vole
ta všechno nezmůže
spojí-li se množství v celek
to mnolio zpomúíe
"Nuž" — volíme ku našemu
přátelskému kruhu
"pomozte nám předplatným
svým
a splacením dluhů!"
PADESÁT ROJvÚ hledají demokra
té nějakou zásadu a j"Ště ji nena
šli Až posud usiu povalí Rusové
nyní zdá se že přichází řada na
Japonce '
Ať jen Rusům vzejde
vítězství teď zoře
by Japonců ústup
6končii až u moře
Farma" k byl prvním zakládáte
lem amerického bohatství ob
chodník a průmyslník ho rozinno
žili Zvelebením obchodu s pro
myslu zlepšily se zemědělské po
míry a dnes je americký firmář
s americkým obchodníkem tak
úzce spojen že úpadek jednoho
znamená úpadek druhého Daři li
e vfak jednomu dobře daří se í
druhému Vzájemná důvěra Činí
z nich cebk jehož každá Jedno
tlivá část má z něho společný pro
spěch A na té vzájemné důvěře
spočívá prospěch všeobecný Mě
řítkem pro důvěru tu je záruka
klidného politického rozvoje Ne
klid politický oslabuje obchodní
důvěru a ničí veškerý úvěr takže
ruku v ruce jde s ním neklid ho
spodářský Hospodářský rozvoj
Spoj Států je jín výsledkem po
litického klidu Kdo poruší klid
ten poruší í rozvoj země A po
něvadž na rozvoji tom závisí milí
ony obyvatelstva Sp Států je ne
poch)boo Že všichni ti lidé státi
budou na stráži aby na jejich
ůíet nebyly prováděny žádné po
litické experimenty demokratickou
stranou jež přivodit! by mohly
hospodářskou katastrofu jako za
Clevelanda
Pro naše čtenářstvo uude zaji
sté zajímavo poznati úsudek nej
většího amrirkého íarmera vc
Spojených Státech o Rooseveltovi
Farmerem tím jest David Rankín
z Missourí který v letě zaměstná
ví 700 dělníků a používá ku pra
cím polním 250 potahů Rankin
píše v Leslíe ově týdenníku takto:
"My farmáři máme mnohem
větší zájem ve clu než kdokoliv
jiný neboť clo je v celku nám ve
lice prospěšné Mám rád Roose
velta že jest bez básně Wall
Street nemá ho ráda poněvadž
ho nemůže postrašit! a také se jí
to nikdy nepodaří Roosevelt
snažf e provésti co je dobré on
nesnaží se zničit! trusty k vůli
politickému efektu ale proto Že
jednají proti zákonům To jevte
co každý na něm žádá"
Vc vosímjhnlijé
Jet třlko ttlllrl les munice
jest třlko ř vokbnlm loji rapa
bet hopoUM)'ch rlMil Po
nřvadl demokratická sítina nimi
íálných ilad jichž propřhio%t
pto lid ty t)l muili-)má til
Iťtos jeil jeli bn) dvoiíolnř
těžký a proto chápe e i níktc
r'ch nc irovna poctivých pro
středků aby kandidátům tvým
trochu pomohla Tak nedávno
objevil se na západě v nř kterých
ČMopiscch dopis který prý raslal
president Roosevelt předsedovi
unie jatkiřĎ Donnellymu v dobř
stávky a v dopise tom odsuzováno
bylo děluictvo zápasící za svá
práva Účel tohoto dopisu byl
samozřejmý MČI poštvat! řady
orginisovaného dčlnictva proti
Rooseveltovi ale špinavá ta
zbraň místo aby byla Roosevclto
vi uškodila obrátila se proti pů
vodcm a oni postaveni byli na
pranýř veřejnosti jako falšovatelé
předsedou unie jatkářského děl-
nictva JJonnellym a museli ve
řejně doznati svůj podvod
V minulém týdnu opět demo
kratičký vbor v Chteeu chtěl
vykořistit poslední stávku v ja
kách pro kandidáty své strany í
ooněvadž černoši hráli vní úlohu
Jidášův tu byl povolán podávko
vý Tillmaa z již Caroliny aby '
iatkách k deluictvu promluvil a
naklonil je k demokratické stra
ně
Schůze pořádána byla v české
svobodomyslné Škole v blízkosti
jatek se nalézající ale když tam
podívkový demokratický státník
vstoupil tu netušil Že se octnul
ve vosím hnízdě
Tillmaa nevykládal ještě dlou
ho jakou velikou přítelkyní děl
nictva jest demokratická strana
když tu vystoupila jakási paní
Lilian Sorbergová a přerušila Tíll
mana tímto vyzváním:
"Pravíte nám senátore že de
mokratická strana jest dělníkům
příznivá nuže je-li lomu tak
proč postavila v čelo lístku kapi
talistíckého soudce a milionáře?"
Tillman zůstal v rozpacích 1
když konečně na tuto otázku na
šel odpověď tu tato zanikla
bouři souhlasu jíž provázena byla
otázka paní Sorbergové
Druhá rána proti Tillrnanovi
vystřelena byla zase jiným poilu
chačem Když onen vykládal že
Jih je rozhodně pro to aby Píli
pinčům dána byla svoboda tu po
sluchač oien zvolal: "Je li Jih
takovým zastancem svobody
lidskosti proč dovoluje ve svých
státech dětskou práci která jest
hanbou našeho století?''
Na to zůstal Tillman odpověď
dlužen ale aby přivedl poslucha
če poněkud na svou stranu tu
zvolal k nim:
"Kdo přivezl sem černochyaby
zlomili vaši stávku?'
Jeden obtam Demokraté!
Tillman (v rozčilení): Oh nel
Jiný občan: A co je Harrison?
Tillman: Nepřišel jsem sem
abych pojednával o menších otáz
kách Kdo vás porazil? Černo
81 Přivezli tich sem xoooo Až
příště budete stávkovali přivezou
vám jich sem 20000
Jeden pniluchn?: To udělají
když by Parker byl zvolen Se
nátore dovolte mi otázku Vlastoí
černoši bavlnové továrny na jihu?
Tillman: Nikoli nevlastní
roiluchač: Nuže kdo tam trp
bílé otroctví malých dětí? lak to
přijde že na jihu kde demokra
tícká strana jest v absolutní koo
trole zlo dětské práce jest horš
nežli kdekoli jinde oa světě?
Tillman: To jest pro nás nová
otázka a nebyla jeSiě nikdy před
ložena lidu JI o ní nikdy ne
slyšel nikdy jsem o nf nečetl nic
o ní nevím (Veliký smích)
Jedna léna: Vy jste pravil Že
jsme byli oslové když jsme volili
republikánský lístek Co bychom
byli kdybychom volili Parkera?
„ lllupkil I
rUm%: A pro koha chcete
volit pakli ne pro Parkrra?
'{tU%A t ' Pro Dc-ltícIDeUtl
Tato ilvll oUttk plivf llf
Tillmana tak úplně t konceptu fe
tanrchil další Ml když viJěl 2c
poiluctučktvo jst přilil irttcll)
koulili u2li ťy urittalu do sebe
tpáti starý humbwR o phteUtvI
demokratické strauy k dělnictvu
Možná že ještě tu a tam nějaký
dobráček se najde který tomu
vřH ale přemýšlející a uvalující
dělník se na ten liumbuK více chy
tit nedá neboť demokratická
strana přátelství své k dělnictvu
ani těmi nejmenšími činy nedoká
zala
Jak je vidět z této schůze tu
dělnictvo v těchto volbách se po
číná klonit k socialismu více nrŽ v
letech předešlých tle praktický
prospěch pro dělnictvo to nepři
nese Naše stan jvisko pokud se
týče socialismu jest známé Kdo
by nepřál dělnému našemu lidu
aby se postavení jeho zlepšilo aby
dostal úplný svůj podíl za vyko
návanou svou práci? Každý spra
vedlivý poctivý člověk musí státi
oa straně dřlnictva ale ono samo
není dosti silné aby rnohlo obrá
tili naše zařízení v jiný směr Jen
tenkráte když obě naše základní
třídy rolnictvo a dělnictvo se
spojí tu nadejde jitřenka lepších
dob pro nás ale tyto dvě třídy
musí nalézti jiné základy nežli je
socialismus jehož některé zásady
jsou dobré a prospěšné jiné ale
nepraktické K takovému spoje
ní dojde jako k němu došlo v No
vém Zélandu do té doby však
odevzdání hlasů pro socialistické
kandidáty jest zbytečným jich za
hazováním Přejete sl míli vládo z lida
a pro lid?
Pakli ano tde sou důkazy ie tako
vou vládu poskytuje republikámká
administrace
Chtíce uniknout! tyranii a útí
skům monarchických vlád miliony
dělníků hledalo nový domov ve
Spojených Státech jsouce pře
svědčeni že zde jest vláda z lidu
a pro lid a že tíha vlády není ani
téměř znatelná neboť každý občan
zde požívá úplné neodvislosti a
svobody ve všem svém jednání
Před těmito miliony občanů
předlehá nyní otázka jakým způ
sobem mají hlasovat! a na kterou
stranu se vrhnouti zdali na re
publíkánskou či demokratickou
Od občanské války která učíni
la' všechen lid zd svobodným a
sobě rovným měli jsme devět re
publikánských presidentův a dva
demokratické tedy 36 roků re
publikánské vlády a 8 roků demo
kratičké
Právě v přítomné době jest
nutno tento zde uvedený fakt bed
lívě uvážit!-
L'it mime viaau t lidu & pro
lid Většina zde vládne hlas jed
noho jest tak dobrý jako druhého
hlas dělníka má takovou cenu
jako hlas milionáře Z toho vy
svítá že když lid po 36 roků
se prohlásil pro rep stranu
pouze po 8 roků pro demokrati
ckou že uznal rcp stranu za da
leko schopnější a že byl a výsled
ky kteréž ve vládní správě docílí
la daleko více spokojen nežli
s výsledky jichž docílila demo
kratičká strana Lid si přeje ad
ministracS již by mohl důvěřovat!
a poněvadž demokratické straně
důvěřovali nemohl tu její kandi
dáty u volebního osudí zamítal
Všechny zákony které kdy v
kongresu byly ve prospěchu děl
nictva a jeho zájmů prosazeny
prosadili republikáné Tak ku oř
Čí&anúm již lacinou svou prácí
poškozovali americké dělnictvo
byli hranice této země uzavřeny
Clem překažen byl přívoz laciných
výrobků evropských a pojištěna
tím práce americkému dělnictvu a
tak mohli bychom uvrtili jvště
mnohé jiné příklady Naproti to
mu demokraté kdy! byly vlády
ve prou přeli dřlnictva luhnuh mi
přítem ale naopak snílcnlm cla
strašlivě ho poškodili jak pamět
nlci 1 r t Htjjj — 1896 dobře vMI
Nyní sálctt to opít na občan
štvu aby rozhodlo tdah chce mít
další čtyry roky poctivé 1 pokro
kové vlády aneb rdali ú přt-jou
míti demokraticktu vládu jejíž
neschopnost v minulých dobách
tak smutným pro tul řim rpno
bem byla prokážána a jež zavinila
úpadek průmyslu a ho?pod4řstv'
snížení cen hospodářských výrob
ků a snížení mzdy
Bitevní loď Metraska
Náš Žírný stát zastoupen jest v
mocném loďstvu strýce Sama již
také jedaou bitevní lodí j?ž spu
štěna byla na vodu v Seatle mi
nulý pátak
S avba této loď nesoucí jméno
Nebrasky autorisóvána byla kon
gresem dne 3 března 1899 avšak
smlouva zbudování lodě podmiňu
jící nebyla podepsána až teprvé
7 března 1900
Kongresnfm usnešením od r
1899 do 1900 byla autorisóvána
stavba pěti bitevních lodí a sice:
Nebrasky New Jersey Rhode
Islandu a Virginie
Smlouvy pro čtyry tyto lodě
zadány byly východním firmám
pouze loď Nebraska dána byla ke
zbudování do Seatle kde občané
sebrali mezi sebou $100000 a na
bídli je podnikatelům tamní lodě
nice aby tato mohla vítězoě sou
těžiti s východními firmami což
se ji také podařilo a stavba lodě
Nebrasky byla ji zadána
Stavba těchto lodí autorisova
oých kongresem byla vesměs
zdržena Virginia jož staví se v
Newport News měla býtí hotova
v únoru tohoto roku ale stavba
její dosud není dokončena Geor
gie nalézající se ve stavbě v Uatli
Me jest 18 měsíců za vyměře
ným časem smlouvy New Jersey
jež stavčna jest ve Quincy Mass
jest patnáct měsíců pozadu
Rhode Island jest též 15 měsíců
zpožděn a stavba Nebrasky se
opozdila o 17 měsíců
Pozdržení toto zaviněno bylo
obtížemi při dodávkách potřebné
ho materiálu ale v tomto roce
učiněn na stavbách oněch lodí tak
značný pokrok že všechny doho
toveny budou v příštím roce
V našich loděnicích stavíme
nynf lodě s takovou rychlostí a
dokonalostí že žádná jiná námoř
ní moc vyjímaje Anglie se ne
může v tom ohledu nám vyrovná
ti Od španělsko americké války
v roce 1898 rozmnoženo bylo
naše loďstvo o tyto bitevní lodi
prvé třídy: Maioe Missouri Ala
bama Illinois Kearsarge Ken
tučky a Ohio Z lodi objedna
ných od roku 1900 Connecticut
Kaasas Louisiana a Nebraska se
blíží k svému dokončení
Nebraska má snosnost 15000
tun a jest tudíž o 2500 tun těžší
nežli nová Maíne a téměř o 5000
tun lěžší nežli Oregon
Její úspěšné spuštění na vádu
bylo triumfem podnikavosti a obě
tavosti občanů v Seattle
Nebraska jimic jednou z nej
dokonalejších a ne j větších lodí
oa světě bude na mořích světa
důstojně representovat! náš krámý
Novinky zjlutte Neb
říád Lipany Z Č 13 I v Lynch
Nebr odbýal slavnost odhalení
spolkového praporu doe 1 října
Počasí bylo kráine a slavnost se
vydařila znamenitě Súčastnily
se řády: liílá Hora z Verdigre v
počtu 62 členů s praporem a hud
bou řád Karlín ze Spencer s pra
pórem byl slušně zastoupen dále
byly zastoupeny řády: Soběslav I
z Fairfíx slušným počtem Členů
a Vyšehrad z Niobrara a Sladkov
No a ano
N nliysto inynloll Jo lrp!i5
1Hjciiiih! pohnul vila uchrání od
lOlMtí HVftlii
ťltlU li líOMtí
Tyto se oblevují v tlHfďrnh
rtinýh zpfUobfch Ala vAo
chny ty zpuoby nemoci mokou
ryrlilo R listft 7hoJctiy bytl
upotřebením
St
Jakobs
Ocl
Nejlcpňího hojivého Íčku
#
Cena 25c a 50c
ský z Pischelville delegacemi
Slavnostním řečníkem byl dr Iška
a řeč jeho se líbila všeobecně
Předseda slavnosti p Aotoníu
IJašta představil řečníka a sám
několika dobře vybranými 6lovy
vysvětlil účel slavnosti Pak řeč
nil anglicky okresní sostdce J D
Lee a družičky přednesly několik
přiměřených proslovů jakož i
matka a kmotra praporu Dyla
to nejlepšf slavnost jaká ee kdy
v Lynch odbývala a každý byl s
výsledkem spokojen Slavnostní
průvod který se ubíral městem
dvakrát byl více než tři bloky
dlouhý se třemi skvostnými pra
pory a dvěma kapelami Průvod
tento byl pro zdejší krajinu uchva
cující Druhý den bylo slyšeri
od Američanů jen samou chválu
Po slavnosti následovala večeře a
po večeři taneční zábava která
trvala až do "rána bílého"
Po krátkém odpočinku příští
den shluklo se nás několik Že si
půjdem prohléinouti mlýn který
jest vlastněn českou společností a
hnán jest sílou ze dvou artézských
studní Voda z těchto studúí je
teplá a když vykonala svůj úkol
ve mlýně odtéká do potoka Pon
ca Část této však teče do pro
storné plovárny kdež mladí i staří
maji rozkošnou zábavu Tak i
my použili této příležitosti Mezi
námi byl též jeden potomek Abra
hamův a jak každý ví žid sc vody
bojí a proto í tento se držel od
plovárny ve slušné vzdáleností
Po chvíli ho to však unavilo a
proto si přišel usednouti mezi
společnosi Jeden ferina Který se
koupal pozoroval jeho manévry a
pří první příležitosti jež se mu
naskytla vplížil se za židáčka a
Sup s ním do vody a druhý již
tam čekající ho notně potopil a
při tom ho křtil ve jménu Abraha
ma Izáka a Jana Křtitele což
ovšern způsobilo ohromnou vese
lost pro kolem seskupené obecen
rtvo — Minulé dva týdny byly
bohatý na návštěvníky z Butte oa
SťLouiskou výstavu
O I Koow
český farmer zastřelen
Nenadálá smrt zastihla minulý
týden zámožného íarmera Jiřího
Jindřicha u Eleveth v Mino Ja
kýsi neopatrný a neznáný střelec
ho bezpochyby považoval za jele
na a střelil po něm a také ubožáka
zabil Mrtvola jeho nalezena
byla v lese nedaleko jeho farmy
se rozprostírajícím