Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i !
i"'
n
ti
- : i
L -i
I
V
1U
w BIA W V V-W Mš WĚMjrř T
gitlltltMHil HMIMIM Mlt S£ g
8 -" Tržní HSk !
KÍ il r n lil iA r ('
"7
rózlilcdv i
1
Chicí? dno 1 1 října
Pouto nejlepíl druhy vlcoice
udržely te na stejná výši jiko mi
nulého týdne ale cena hcrSIch
druha byla niíší a kolísavá
Dle odhadu předního americké
ho odborníka Saowa pšenice sy
pe průměrně něco málo méně než
1 2 buŠlů po akru a celkovi sklizen
bude obaá?eti asi 550 mil bušlů
bude to tedy značný schodek proti
sklizni loQské
Trh byl mdlý nejen v Chicagu
ale i v Kansas City a v St Louisů
Z Kansa9 City telegrafováno na
chicagskou bursu: "Pšenice k oka
mžitému dodání jde velmi zvolna
na prodej" Ze St Louisů tele
grafováno: "Pšenice Červ ozimka
čís a jest nabízena o ic levněji a
jde pomalu na prodej Před de
síti dny cena byla o 3c vyšší Mly
náři málo kupují Některá pšeni
ce jest již po deset dní na trhu a
dosud není prodána"
V těchto duech vydán byl vlád
ní odhad sklizně ovsa jež obnáší
868200000 bušlů Je to jedna z
nejkrásnějších sklizní již rolnictvo
kdy mělo a oves průměrně sype
321 b po akru Jakost jeho jest
zvláště pěkná
Ačkoli málo nové korný jde do
trhu tu z ciziny jsou již po ní
mnohé poptávky a z newyorského
přístavu vypraveno bylo za minulý
týden 32 nákladu Vývoz byl by
býval mnohem větší ale korná
nebyla ke koupi
Do Minneapolis se hrne tolik
pšenice že zásoby její zvětšeny
byly o 400000 bušla za dva dny
Také v Duluth se zásoby zvětšují
V Rumunsku nepříznivým po
časím zmenšena byla také sklizen"
pšenice a dle Broomhalla nebude
obnášeli více nezlí 521400000 b
proti 73700000 b v mioulém
roce takže Rumunsku nezbyde jí
mnoho ku prodeji
Pšenice přinesla č 3 čer tin
a lx13 č 2 tvrdá li 12 č 3
měkké zrno 96c Jarka byla nižší
o 1 — 2c a sice č 3 za fioo až
Jmi Číslo 4 dle jakostí od Ca do
$110
Koma byla o 1 c nižší Č 2
žlutá přinesla 53 c č 3 žlutá
50-— 53 c č 2 bílá č 3
bílá 50# — 50 c č 3 mích 52
c č 3 mích 50 — 51 c č 4 49—
51 c
Oves přinesl č a bílý 3 1—32
c č 3 bílý 30—31 c č 4 bílý
304 — %o1A c Míchaný č 2
c č 3 29— 20i c
Žito č 3 — 80 c č 4 —76 —
76JÍC nižší druh 74 c Ječmen
k sladování 37 a 50 c ke krmen!
34—36 c
Seno vybrané šlo dobře na od
bvt Neil tímothv přineslo
$1250-113 Špatnější druh
I800— 1250 Prérijní iowské
$9 5-
V trhu dobytčím jevila se o
chablost jaká je k pozorování ve
všech tržištích amerických Přívoz
dobytka špatnějších druha jest
stále veliký ale lepších druha
není tak mnoho a proto také ceny
takových druha jsou stálé a spíše
vyšší Nejvíce se přiváží dobytka
- z pastvy a ten ovšem sklesnul až
o 35 c a více Prasata sklesla
též ale poměrně nepatrně a dobré
náklady přinesly stejnoucenu jako
minulého týdne Za to však ani
veliký přívoz akopového dobytka
trh neoslabil a veškeré druhy ne
jen že se udržely v stejné ceně
ale některé zvláště pěkné niklady
prodáváoy byly o drobet dráže a
jehBata přinesla o 10 c více
Jhhttii
Vol! ho krn-itl
Kr
lUítitU
Tvit
Pi-uinU If íká míjlet II
řriMi Uhkt vybrnni
rKkla lttil4
nc tkné ki k rbrním
txhfliiu
la pt8i
i a
II (milí f
íttUllltt
5 wa to
IR (W&rUtt
I1tíí(
4 0í5W
Omaha dne 13 října
Poslední vládní odhad zvýšují-
cí sklizen pšenice o 30 mil bušlů
účinkoval poněkud na sklesnutí
cen a trh byl proto dosti mdlý
jak na spekulari tak l ve zboží
hotovém Takové poklesnutí bu
de ale jistě pomíjející neboť až se
Ndou hrnouti objednávky z Ev
ropy která jest postižena velkou
oeúrodou tu ceny budou stoupati
vzdor namáhání medvědů
Pšeničný trh omažský stále ro
ste ale jakost pšenice která jest
sem přivážena jest špatná a cena
proto velice kolísají
V úterý přinesla pšenice č 4
52 Ib 90c č 4 51 lb 85c korná
č 4 45#c C 2 oves bílý 28íc
č3 bílý oves 28#c C 4 Žito 5 1 Ib
71c
Přívoz hovězího dobytka jest
sice dosti velký ale ne přílišný
pro tuto roční dobu ale z jiných
tržišť zprávy nezněly příliš přízni
vě pro prodavače neboť v Kaosa
su ceny hov sklesly o 15c Ná
sledkem toho ovšem kupovaíi tru
rtu se- cenami zrovna nepředali
Dobytek krmený kornou mě
nejlepši odbyt jako obyčejně a
ceny jeho byly proto stálé
Avšak dobyteK ze západních
renčí přinesl nižší ceny a trh na
něj byl mdlý Kupovači dávali
méně nežli prodavači chtěli a
proto v celku (rh oa tento druh
dobytka jevil malou činnosť
Po kravích byla poptávka rov
nající se přívozu a následkem toho
ceny byly pevné jen nejšpatnějš
druhy nalézaly odbyt jen za nižš
cenu ale lepší druhy přinášely až
o xo a 15c více
Prasata sklesla o poznání v ce
ně a průměrně placeno kupovaČ
o 7 a pfll centu méně nežli přede
šlý týden Trh byl následkem
toho mdlý ale přece jen nabízené
náklady pomalu byly prodávány a
mnoho prasat v ohradách nezbylo
Ačkoli do trhu jest přiváženo
veliké množství skopového dobyt
ka ze západu tu ceny jsou stálé
pevné a cokoli bylo jen poněkud
pěkného to nalezlo rychle kupce
Pěkných nákladů nebylo však
mnoho nabízeno na prodej
Ceny byly následující:
Voli pEknUítORjlfipl! SOOaSftft
Krávy S0&101
Jalovic MO32 00
Voli ke krmeni I200&3 40
FrftU nJlpí( 673A ?
PrnU prodtTmlul SffiSC SO
PreU bmlá tííká S 6035 SO
0ca nJ]pH % VMi t )
JehBtiU i VmfiHO
llrmhnrv nové 4Ó0
s! Z ti SOUTH OMAHV
Vejet íríretvá
Mánlo % mánláren
Máwlo farní Bnjleplí
Mh'a Hrm Ipitná l dobrá
Blfplca
Kachny
Kohouti
Kroctot
19
m lib
ISfl "
1012
sass "
10 ©12 '
Miliony lahví zhotovených vý
hradně ve vlastních sklárnách F
Ad Richter & Co jest každý rok
třeba ku prodeji Pain Expelleru
nejlepsího prostředku proti reu
matickým a jiným bolestem což
nejlépe pravdivost toho dotvrzuje
pouze 25c a 50c za láhev
Předplaťte se na Pokrok
pouze $1 ročné
— Msiitrlé budovy v niž jo
mřdtiká úřadovna ttmÍMini i"0U
ncjlcptl agitátoři pro návih na
tbudováol radnice Ve Čtvrtek
večer kdy! otcové mcsti se ceUi
ke schůzi v niž přijati nitiscní tý
kající se bondů panovala v
místnostech taková sibiřská tmu
te všichni míli avrchnlby na sobě
a hlavy pokryté klobouky NAfcl
nik policm propustil všechny men
ší ptestupníky ze šatlavy v In js
mentu neboť zimou tam bylo jich
zdraví ohroženo
— Zubní íékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou Dráči iím zhotovenou
~
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku — b
— Městský pokladník Ilowe
obdržel opět ček na $5000 od
Caroegieho jako další dar na zbu
dováni knihovny To činí vcelku
$40000 které Carnegie dosud k
tomu účelu daroval Dudova se
rychle blíží k 6vému ukončení
— Well DŽim jak se máš? Ty
znamenitě vypadáš co pak vlastně
užíváš?— Mámu žízeB jako -trám
k Červenému pospíchám pivečko
má jako křen zkus to bratře jeu
Chc:-li něco k posílení tu nad
jeho likéry a vína není a chceš li
si fain zakouřit! tu červený ti
umí posloužiti Od nynějša buď
místo tvý v salooně kde vládne
Jan Červený
tf na 20 a Q ul v So Omaze
— S policajty nejsou žádné
žerty— o tom se přesvědčil jistý
Josef Huber který pracuj v jedné
dřevařské ohradě Týž prý měl
"přátelský fajt" sHenry Kuhnsem
a Johnem Austenbergem v salooně
pod viaduktem na Q ulici a poli
cista Tangeman upozorněn kři
kem tam vrazil a chtěl zatkoouti
celý trojlístek iluber se mu po
stavil na odpor a policista ho ude
řil několikráte revolverem do hia
vy a rozrazil mu lebku Městský
lékař Koutský dal jej dopravili
do nemocníce
— Dovolujeme si upozornit vše
chny naše příznivce že přestěho
vali jsme úřadovnu našeho dřevař
ského a uhelného obchodu na
výcbodoí stranu 24 ulice mezi
N a O ul do naší vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Casey Co
tf Tel 614
— V pondělí minulého týdne
vyjeli sobě na hon prérijních sle
pic pp Jan Červený Jos Vosácck
Jos Průša a Tom Kelly do Hoyc!
okresu a sice do okolí bpeucer
Neb Jak nám bylo sděleno hon
na "divokou" vydařil sc jim zna
menitě a není také divu neboť
všichni pánové jsou náruživí honci
a zároveň i výteční střelci zvláště
pak Jan Červených kterýdle své
dectví jiných nerad při střelbě
chybí Všichni sobě chválili kra
janského pohoštění jehož se jim
dostalo u p Jos Karla strýce p
Crrvenčho 5 hojnou kořistí vrá
tili se v pátek večer domů a co
nejdříve hodlají se opětně na po
dobný výlet vydati Přinesli sobě
několik fotografických snímků jež
představují zvláště některé poda
řené scény po dobu bonu se jim
přihodivších
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přát
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA DIHELKU
v č 2701 Q ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzornější
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský I2tf
IVkři rldU IM II
Našim mdstskym odhupnlham
Nyní U1 Ak-Sr litu jii minul chceme říci pouce ulovo
našim mřitikým odkupolkftm kleH byli lak shovívavými ll
hem ninulčlio lýdno-tyli ]m tamtitnani-byll jinre nepří
jemně lanířstnini čafcm Jme si vědomi řo jíme nebyli a to
věnovat! tolik iavi a pozornosti kolik by nám mílo bylo na
lim měkkým odkupníkům Přtjeiue li říci žo počínaje
dneškem budeme připraveni postarali sa dobře o našo městské
orlkupnfky a věnovali jim toui péči a pozornost jak jest tiaMm
objčrjim
Pocíiiiijo dnes
nabízíme rovněž velký nový výběr mužských svrchníků po
#13 50 NeoJ oděvního obchodu v celé této zfmi kde můžete
koupili tak dobrý kabát za tu cenu Myslíme že vzhledem k
láci zhotovení btíihu trvanlivosti a všeobecné výtečnouti tyto
svrchnfky po I13 50 jsou vůbec nepřekonatelnými Překvape
ni budou muži kteříž mají ve zvyku chodili ku krejčímu po
hlédnou li jak kabáty tyto J3011 módní a dobře padnou
1
1
Slavnost odhalení praporu
poládali biido
z VAfiiiui A na 1- 17 A h
_ i _ v ť - - M OA a U til w Un Ilmaha JU
S f mnh U línímu " ' - '" v VfCt
UL4 AÁ 99 Kina lllfli %Žé
4 Vstupné 25c osoba Začátek v 7 hodin večer
jí Uniová kapela p FraBka bude úíínkovati X
Ilťlllll J
K hojné návštěvě zve údive vxuun m
AlAAAAAAlAA-iAAA-AáAAAtaAllAAAAAAÍ-A-áiaaA14A4AA
Trpíte revmatismeiT)jj
i1nni nrili Interním ledvino
win nirliíi 4atiifli'nfin tiAliilitm
H(!(luh')m7 Pakli ano fcaoputhe
I tl(rwlri( mini rlilní kiwlll X
V VM —
1 iiviiui 1 iii'! iinrv _ UK KaU 11 ílnfr ku várn líluvv
iTIAlÁnriJA lirlli Ulil nwum wiiihi — —
Zárovtft moíno kaJídímu rzítl ni tél koupele purrií řa tím aneb St rn %
an b VHiiové Jednu za U5c v lázních ft pr'"""" TAmmtch lozilo
8cuih Omaba Neb I'ro InforrnHre obldn6 Wclvýjh vl9Htnot( ? y n-b
láuí obrařte se na řldltcla panu Ilumrnk nh Vru A berly ho Houtli Oi ftba
ÍA-M otevřeny Jiou do 11 hodin veřer
lTVVVTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTaTTTTTT?ff?TTffT?TTfTyTTyř
— Klub 'Komenská vzdělá
vací to spolek mládeže bude
konati pravidbiou schůzi svou
ve Čtvrtek due 20 t m v 8 hodn
večer v síní p Laitnera na 19 a
Q ul Otázka o které se bude
debatovali jest! "Co jest lepší
vzdělání či bohatství?" Stranu
kladnou zastupovali ' budou p
Dienstbir a sl Hěla Ka lavý a
stranu zápornou p Edward Kubín
a sl Volencova Mimo debatu
bude proveden též pěkný pro
gram IJisnč předaefou sk-čua
Diřfi-Jtbierova a sl Opočeiský
Též několik otázek k rozluštění
jest přijiraverjo pro strýčka "Pří
hodu'' Každý jest srdečně zván
a vítán
— Zboží za ceny nejlev&čjŠÍ
můžete koupili u
íosefu Stčrby
jehož střížní obchod v Č 2014 na
O ulici úžasuř vzrůstá a jenž
dopIRuje své zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levně prodává Má též velký
výběr trvrnlivó módní obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a
levně rámuje Neopomeňme že
nikde zboží tak dobré levněji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
svědčit 12 —
— Pan Josef Pavlík který před
časem vykoupil řeznický a uzenář
ský obchod od Franka Faníerlíka
na 21 a S ul musí se nyní jak
náleží činit aby hojné své pří
znivce obsloužil Prodává pouze
to nejlepš maso a také výrobě
uzenářského zboží věnuje tu nej
větší pozornost
— Příští pondělí dne 17 října
kdo bude ni přát navštívit LJeJřícba
Dienstbíera nale-sne ho v obchod
ní jeho budově v č 164 jižní 21
ulice v So Omaze Pan Uedřich
Dienstbier k ochotou vám ukáže
všechny zásoby své a uvítá vás
přátelskou urřímaoití a byr jste
koupili neb ní jste kaž Jý z váa u
něj vždycky vítán
Horno Fiirnlturo Co
503 -507-509 S 241b St— Pro
dáváme veškerý nábytek o 20 pro
cent Ivní'jí Hfž v Omaze a to za
hotové oebo na výhodné splátky
Přesvědčte sel tf
— Pan Jan Červený oblíbený
liósiiitíký na ao a Q ul obdržel
v minulých dnech velké zásoby
výtečných kořalek a vín jež velmi
lacino bude prodávat Krajané
učiní dobře když dříve než koupí
jíode u Jana se nastaví i zboží
jeho ochutnají
—Lázně u našeho Heil-Urun v
Drownparku dělají nyní znamenitý
obchod Za úplné lázně počítá
se jedinký dollar za šest pětku
Lázní těchto použiti by mělo též
naše něžné pohlaví neboť voda
ta léčí různé kožní nemoce a
jak nám pan Kolovrátek sděluje
dostanou po vykoupání kůžiČku
jako aksamit a jsou hezké Jako—
inu zrovna k líbání
Ct- odtératelflm v South Omaze l
Pan Joseí štěrba Č 2014 Q ul
převzal z ochoty jednatelství "Po
kroku Západu" a ctkrajaoé mohou
se na něj ve všech záležitostech
listu tohoto se týkajících důvě
rou obrátiti Doporučujeme vřele
p Štěrbu přízni našich krajanů I
jí
i
1!
1 "
✓