Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    15
-tU? lt ix? Tv? jtc ve? p: dlivcívc? TO ra ra? re?
Z přátelských kruhů
Ir-- lř řNp' kr
tc pt:- If
ADDISON Va lnc j líjoi
Nevím co je toho příčina te mi
jíl a Čísla l 2 nedošla Snad
jste in přestěhovali do Asieahyste
bvli očitfmi svědkv toho uádu
Port Arthuru který mfcl být jii
před pěli týdoy najisto dobytý a
Japonci bo pak horempádem clitřli
hniti na Petrohrad Tak to totiž
tvrdili zdejSÍ "moudři" Američané
a také některé ty demokratické
v Časopisy Nu joký pán takový
krám Takový "chytrý" redaktor
by se mel drive podívat alespoB
na mapu aby viděl jak daleko je
vTTort Arthura do Petrohradu
Noviny ty taká proroxujf Že
prý Parker najisto zvítězí Inu
tax asi jako ti Japonci u toho Fort
Arthuru Kapitalisté by si toho
ovšem přáli neboť teď za těch
republikánských Časů to není k
vydržení Dělník chce mít vyso
kou mzdu a mnoho jich není na
zahálce kdežto za Clevelanda to
byly časy—dělníci pracovali tací-
' no a bylo jich vSude dost
Letos to mlácení Drázdné slámv
- — r
demokratům však mnoho nepro
spěje a zpátečnické jejich názory
budou poraženy Jsou to pěkní
demokraté ale 9 copem Ti by
rádi vidělii aby se dělník před
nimi kořil a žebral o práci
Co se týče povětrnosti ta byla
zde tento rok velmi příznivá pro
pilné rolníky ale pro lenochy jež
se spoléhají na lacinou práci jak
obyčejně nepříznivá Nyní je
zde Sucho a věirno tak že se zde
vše dobře sklízí a suší Při tom
je dost vláhy pro orbu a setbj
neboť rosy nadržují každodenně
do to hodin Plodiny platí dobře
tak jen aby nám ty demokraté dali
laciné dělníky a pak budem mít
také laciné plodiny když dělníci
nebudou mít čím kupovat Nu
my bychom to ještě vydrželi ale
dělníci by zase se museli spokojit!
9 tou demokratickou polívkou
K tomu ale nedojde neboť rolník
i dělník se nenechá víc demokraty
opentlit S pozdravem Vá5
F Marek
MEMPIIIS Neb dne 20 září
Nemám sice mnoho času ale ne
mohu to vydržet abych do milého
mi P Z aspoň" něco nenapsala
Nedávno jeden z vašich odběra-
J tělo si stěžoval že mu stůně ho
vězí dobytek Jsem na farmě 34
roků a ze své zkušeností mohu
říci že hovězí dobytek může mít
41:1 1 -„ 1 : i _ 1
LJIIM Kll P INK M I J I I II a i : m IMMP
f v korytě drobná sůl mu dobré
V slouží Má li dobytek horkost v
hlavě tu je nejlépe jít do lékárny
a koupit dvft libry hořké solí a
přimíchat ji do uii sudové a ta
pak re dá dobytku lízat To
vždycky zpomahá a osvědčilo se
Také svědčí dobytku v nynější
době změna krmiva Když jsme
byli v Kansasu na farmě tu tam
v okolí pocházelo mnoho dobytka
a to j-n proto Že ho pustili ne
rozumní firmeři najednou do vy
lámaného korniště kde dobytek
našel mnoho korný a nejsa ji
zvyklý přežral se a zhynul My
nechali náš dobytek v korništi
pást pouze dvě kodiny načež
jsme ho vyhnali a nám nepošel
jediný kus
V zimě ho krmíme slámou ale
dáme mu vždycky doít soli a
vody aby mohl plti a nespekly su
mu "knihy" Sol vůbec je nevy
hnutelná pří chování hovězího
dobytka neboť ona ho pročišťuje
Solit vodu jak někteří hospodáři
dělají to však není dobře neboť
dobytku to nesvědčí
Těmito radami nechci však žád
ného Čtenáře P Z urazit! Po-
dávám jn 1 upřímného srdce
dlouholeté své zkušenosti
Také zde budil ještě jedna rada
uvedena Potřebujete li obklady
na rány tu vezměte pajut čerstvé
ho mléka dejte ho vatit pak
vezměte zemáky nastrouhejte je
do toho mléka a kJyž se to pova
ri tax 10 nechte vystydnouti a
přikládejte na ránu a na všechny
bolesti a i na spáleniny je len
obklad velmi dobrý a hojivý
Mnoho lidí mnoho ví — praví
české přísloví a tak by každý čte
nář měl sdělit! své zkušenosti aby
z nich jeho spolublížní mohli
těŽiti
V Nebrasce se mi líbí ale v
Oklahomě kde jsme bydleli po
deset rokfi se mi více líbilo a do
sud si vzpomíoám na všechny
známé tam kteří nás měli rádi
V Oklahomě se nám dobře vedlo
Minulý rok jsme tam dostali za
bavlnu 15c) úrodu jsme měli vel
mi pěknou Ale nejen ta úroda
leč i upřímnost a srdečnost našich
rodáků Čecha i Moravanů se mi
tam zamlouvala
Nýní zde máme krásné počasí a
já se zabývám sušením jablek
kterých zde máme dosti S po
zdravem na všechny čtenáře a
čtenářky tohoto listu jsem Vaše
- A J Kopecká
1IALLAM Neb 2 řijna —
Přiloženě vám zasýlám I100 za
jednoho nového předplatitele kte
rého jseu vám získal neboť váš
časopis zasluhuje podpory pro
svoji cenu a směr Hodlám sena
jaře podívat do staré vlasti neboť
toužím po tom podívat se tam kde
stála moje kolébka a pak se zase
navrátím a budete mi posýlat
P Z stále neboť chci být jeho
čtenářem dokud budit vidět V
Americe meškám teprve Šest roka
a odbíral jsem dříve jiný časopis
ale ttn se mi daleko tak nelíbil
jako P Z který jeBt upřímným
rádcem Četl jsem že dělníci
jezdí odtud zpět z Ameriky ale já
to nemohu pochopit Já bych zde
mohl pracovati na desíti místech
a za těch pár let co jsem zdeuše
třil jsem si již přes £600 Pochá
zím z Prapořiště u Kdyně a z
mládí jsem chodil do německé
školy Česky číst % psát jsem se
naučil sám neboť srdce mne k
tomu táhlo jsem svoboden 35
roků stár a stále pracuju ni farmě
a jakmile sc navrátím ze staré
vlasti tu se budu hledět učinit
samostatným Pozdravuju všech
ny spanilomyslné čtenářky a čte
náře P Z a jsem váš věrný přítel
Jiří Fořt
Pot rcd— Dčkujcme Vám sr
dečně za Vaší snahu Kéž by
P Z nalezl mnoho takých pří
znivců aby se řady jeho odběra
telů ještě více rozmnožily!
BOLÍ VAK Mo 26 září—
Stále prohlížím jestli také některý
jiný krajan přispěje odtud do mi
lého nim P Z nějakým dopisem
aby nezůstala ta práce jediné na
p Doogresovi ale marně Pan
Dongres beztoho teď má málo
času od té doby co se přiučuje
řemeslu kovářskému u p Zahraď
nika S tím tovaryšstvím mu to
ale asi půjde pomalu neboť sotva
Že si trochu začerní ruce tu již
utíká z továrny ven Počasí zde
máme nyní pěkné setba pšenice
jev plném proudu Též musím
sdělit že úroda zde byla dosti
obstojná až na ovsy které se ne
mohly pro veliká mokra posekat a
tak ho polovic poklesla tak Že
sypal průměrně jen 25 buŠlů pše
nice sypala od 10 do 20 busio
jsou jit dotrálé tnidrmt tuft do
drou tklittftt srna jsme ncli také
dost) trnu obilí mime Ittot do
hrou neboť plcnicv platí JI 100
oves ioct nová koma mci lak
la 1 tím můře lift kaldý spokojen
Kdo by ze čtenářů si plál vedřt
nťcoo pozemkách tu mu sděluji
te jtou tde dobré a Spatné potem
ky Ty špatné byly kdysi také
dobré alo byly osatovány po Ida
kornou následkem Čehož so vy
čerpaly Ale před šesti roky co
ne sem počali stěhovat! češi ktrlí
pozemky vykoupili od jiuooáro
ilovců tak pozemky ty zase spra
vili svým přičiněním a pozemky
následkem toho značně stouply v
ceně tak £e se prodávají od $20
do I50 za akr dle hodnoty po
zemka výstavnosti Kdo by si o
tom přál vědět něco bližšího tak
Vám odporučuji buď pp Don-
Křese aneb Klekara kteří vás
provezou krajinou a vše náležitě a
svědomitě vám vysvětlí Přeiu
vám mnoho nových odtčrate a a
zase nechám brzo o sobe vedet
(Bude nás velice těšit Poz red)
Na zdarl Alois Sixta
WAUKOMIS Okla 30 záH
Ct red Uplynulo léto na
stal podzim Farmáři mají všich
ni zoráno a chystají se k setí
Někteří mají již dosti zaseto De-
tik by prospěl pšenici ku vzejití
Letošní úroda byla dost ucházejí
cí ale velice nestejná Někomu
sypala 26 buŠlů vedle sousedu
třeba 20 nejvíce od 10 do 14 bu
Šlů průměrně po akru Čím dále
jihu pšenice byla Špatnější
Senice váží od 50 do 63 liber na
iušI Cena je podle váhy Oves
následkem jarního sucha byl
špatný sypal od 5 do 35 buŠlů
po akru V náhradu za oves má
me pěknou úrodu korný Pan
Špenát z Brainarl Neb nedávno
pravil že v Oklahomě pokračuje
me jako raci nazpět Co e nás
farmářů týče to je pan Špenát
na omylu neboť ačkoliv skoro
všichoi jsme z Nebrasky přece
po ní netoužím neboť jsme zde
docela spokojen! My netoužíme
po ničem jen když máme co vozit
to jsme chvála Bohu zde měli a
máme i letos Cena obílí je vy
soká a proto zdejší Češi kupují
army o přítrž Ťeprvé jeden če
ský farmář odtud odejel a to pari
Šindelář Z Nebrasky sem přijel
po voze a z Oklahomy jel ve voze
Pullmanově Ostatně mysem žád-
oého nevoláme Když nejeli Ceši
když byly pozemky laciné nyní
e již pozdě Němci viděli lépe a
mnoho farem zde koupili a pozem
ky zdražili takže pod šest tisíc
pořádnou farmu nekoupíte Jak
se dozvídám byl v našem okresu
Garfield na demokratickém lístku
navržen krajan pan B čapek za
okresního klerka Je to první
krajan co kdy v našem okresu
navržen byl a jelikož je to krajan
oblíbený doufám že mu zdejší
Češí bez ohledu na politické pře
svědčení své hlasy dají S po
zdraveni Oklahomák
Jednoduchá otázku Potřebujete
obnovitele po horkých dnech uply
nulé sezony? Cítíte že by jste měl
zlepšiti svou konstituci sesíliti a
vyčistit! váš systém? Kupte si lá
hev dra Petra Hoboka Pomohlo
tisícům proč by nemohlo pomoci
vám?
nnb 11 Hwfinr )wt ryku nkoukftU
m nM tn uHraíi-k NftflliUe Jol
iarfniu a uodrubi uFIJileta IWt
- r 1 j ' - -
Mlácení je úplat skončeno korný Iaaaaaaaaaaaa4A1Aaaaaaa
Jakub Svačina
vlMtot
ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
řrocernl obchode
t 2 1200 JI2 6 allee
tomto nulAitnnt oulnf
irrocrn'hr imt
la lenivé urvé UkMtl Míra dolr
V fihrhod
IM§CI
CliTlr-ll tm dlouho lvu Itfll
i:m:iiVi:SS fclTXOU io ntnu musilo [)HU
žitnou EdelweiSS a pivo
lo chutntf vočeM puk to no wiits
umí nad sklenku prnivťlio lDLMVLISS
Pl Ito in vo Vhm1i hmtinťfťlt tm IMpIwpIm fltnrf MAmn LUrnl nkhul
HrlioenhofenovA pivu tuk KilulwoU nrjlepslho to plvn n edpulí
HENRY ROIILFF roh 26 a Lcavcnworth ut Omaha Neb
Vvlkoiilirliod pivům a kořalkou
JOH K MKKnK olfholní cciulu jfrí prmUtafi 4-
W9W— —9999ff ——999Q
Pro stůl
Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest z nejlepŠího chmele vybrané
ho ječmene a Čisté vody — neníť v něm ani jediné přísa
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u svého obchod
nika aneb telefonem — Tel Omaha 1542 So Omaha 8
JETTER BREWING CO vaří a labTtii rtlorií síto
SOUTH OMAHA NEB
Muž kterýž
hledá
stále příležitost k zlepšení svých poměrů
jest mužem kterýž jednou docílí svého
účelu Jestliže se muž ten obrátí na
Chicago Milvaukee & St Paul R'y
obdrží takovou zprávu ohledně pozemků
ležících na této dráze aneb k ní sáhají
cích že mu přispěje v honbě jeho za Ště
stím a blahobytem Adresa
F A NASH Ocn'1 WcNtorn Agt 1524 Furnam St
OMAHA NEH
3£J
n
im
jest jediná Hnio
po Které dojedete zrovna až k výstava
si
Ceny okrožních llstRfi i Omany isoi tyto
$850 donně vyjímaje pátek a sobotu Plat
né pro 7 dní
$1380 prodávány denně platící pro 15 dní
Wabash dráha jest ta jediná která doveze cestující až k hlavní
mu vchodu světové výstavy a také jediná která vám čekuje zavaza
dla do stanice na výstavě UvaČte co tím ušetříte času namáhání
a peněz za káry
Všichni jednatelé vám prodají lístky na Wabash
Velice levné ceny do mnohých míst na jihu a jihozápadu
Pro krásný obraz světové výstavy a všechny informace zastavte
se v 1601 Farnam ut- aneb pište na
izAJrcnrr e moores
Gen Agt Pass Dept Wab K R
Oiiiiilm IVol