Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ta
i
bří
"2
MINNOlJItl
iCo se stala v Polk County Mo
minuly1 (ýden
tklivir Mo ii Iljn 1904
Krajané: — Stuliv! vydavatel
itvo 'Tokoku Západu" cliltif
fctiopíl touto co nejvíce roiSífitt
uvolila %q postlali lio ua udřeny
vfiecli tulinco v okresu Folk Mo
a sico po dobu několika týdtiň
Proto kdo obdrlí "Pokrok"
-ucelil' ho nevrací ale slejuje jeho
obsah po celý čas co mu bude
docbiiett Nebuík li chtíti Časo
pis odbfrati zastavíme ho sami
aniž bychom komu jediuý cent
Spočítali za čísla na ukázku ode
braná Kdo by ale s?zual ieho
0
iižitečnoat a cenu nechť se při
f JUVsf za odbčratele buďu místního
jednatele pana rranka Valenty
nebo dopisem přímo na vydava
telstvo -adresovaným Doufám
že mnozí z tich kteří nvní 'Pa
krok Západu" zdarma dostávali
J _ — ' 1 1 1 V t
a sdělováním mi místních událost
ulehčí mi dopisovatelkou úlohu a
pomohou učíniti dopis z Polk Co
Mo zajímavým a dokonalým
) S pozdravem Dongres
Neštovice a první lásku do3tane
človék jen jednou ve svém Životč
Kdo si tyhle ne noci jedenkráte
odbyl tak prý má od nich do
smrti smrťoucí pokoj Dobrá to
maže véecbao být pravda než já
vím ještě o jedné praneřádné ue
moci ktará zuří v celých Spoj
Státech již po více let takřka epi
demícky Hádejte co jst to?
Hádáte? Inu U to HÁDÁNÍ!
Nemyslete ale že je to snad ač
jaké hádání te se ženou Tohle
manželské hádání se' vůbec ani
nezačato ve Spojených Státech
nýbrž hned v ráji mezi Adamem a
Evou Skončí pak jak doufám
teprve potom až poslední dceři
pramáti Evy (která tak ráda za
povezená jablka trhala) vypadne
jazyk neb až jí od samého há
dáni zdřevění Ob kdyby to
bylo jeStč dnes to by v: mi včru
1 ulehčilo! Ale tohle hádáni které
já myslím je hádání o nleo neb
ta ntco Dnes hádá každý člověk
Jeden Žvejká smrdutou nať z
bramborů zadělanou plesnivou
melasou jen aby dostal od tabá
I iLl W-_l L i I _
kuvciiu irusiii imes na nauani
kolik dostane náš Teddy dne 3
listopadu větííny Jeden hádavý
nadšenec se dostal k voli tomu
zástoji až do blázince Zmýlil se
' totiž a napjat na nadaci lutek ze
dostane Parker 200000 hiasft
většiny Druhý den už ho vezl
Šerif zašnčrovaného v kazajce s
kroužky Naši redaktoři hádají
f f 'a
irzo 11 paane rori Artrtur euen
dovolil si jít tak daleko Že bádá
brzo ii se sakumpak všichni na
větě zblázníme Doktoři ne
doktoři Zase tuhle čtu jak jeden
tuze učený pán hádá brzo ii se
propadne Chicago áo jezera Mi
chiganu a jiný brzo li přijde
ta kometa co prašti do světa
Zase jiný francouzský "broJíre
sor' by te chtěl hádat 9 celým
svčtem Že má cvrček vyvinutější
mozek nžlj blecha Kde kdo na
f větě buď se° dnes hádá a když se
1 ním nechce už dočista žádný
hádat ba asi ne o náboženství
tedy alespoň "něco'' hádá Tahle
epidemie posedla taky mne A
bych to řekl zrovna a přímo bez
obalu dostal jsem ji z před po
ledního čísla "Pokroku''
Předně a za prvé jsem se poku
sil uhádnout kolik jich asi Šotrab
musel vypít Že se ho až kráva
lekla a zbzikala
Za druhé jsem byl přímo vyzván
hádat kdo je plattsmouthským
dopisovatelem "Pokroku" Tohle
druhé hádání je o "prize" Také
jsem zůstal slavně na něm vězet
Dotýčný neznámý ale jistě vel-'
ml válený a ctěný pan dopisová
Id pile It prý jmo spolu
viděli častokráte v Hirloíovč ku
ihyni v Omat Zároveň vypisuje
pro mní cfitui ťfiih fittttnui
nliáihii-ll Jeho jméno Nemohu
ti tu i tvou mocí ve své hloupé
hiik-ui moikovici srovnat kdo
by (o asi byl?
Když jsme e vídávat! v kuchy
ni tak by to mčla být jistoji-tč
lánská Kdyl to podepisuje
"D-Jpilovatcl"! tik by to měl zase
být jistojistě mužský Teď babo
raďt 1 1
jednu věc zapřít nemohu a také
ani zapřít nechci že jsem totiž
dost Často vlezl do PartoŠů ku
chyně očuchávat brzo li bude
pajšl dost měkký nebo chlupaté
knedlíky dost tvrdé Jednou jiem
docela tohle "voíucliávánl ' pro
vozoval tak důkladně Že mne
matka Bartošů vyhnala vlastno
ručně z kuchyně ven koštětem
Jestli plattsmouthský dopisovatel
mne vídával u Bartošů v kuchyni
pak musel být tehdy jistě svobod
ný a kdybych si bl?vu rozlámal
jeho jména tak neuhodnu Bývalo
nás tuze mnoho kteří jsme chodí
vávali kuchařkám pomáhat aby
byl oběd "dříve" uvařen
Eda Tyšler? — Ten dřímá slad
ký sen pod žhavou půdou ostrovů
filipínských a možná že kdesi 6
stop "undor the bamboo tree" se
mu zdá jak odfukuje pěnu s 'bu
láčku" u Bartoše v Omaze
Ten Šlechetný dobrý poctivec
John Krechler našel také po bědě
sklamaného Života konečný klid
na omažijkétn Národním Aby se
mu nestýskalo přilehl si k němu
ta dobrá upřímná duše Antonín
Steiger Možná že si za dlouhých
zimních večerů když vichřice po
hání sníh nad jejích rovy povídají
skrze vrstvu hlíny brzo li Ludvík
přijde do jejích spolku? Inu
zase mám příležitost hádat a kdy
bych hádal jako hádají doktoři
kteří rozumějí co jsou souchotě
pak bychom se hoši shledali
brzy
Než abych se nestal sentimen
tálním budu sledovat onoho do
pisovatele dále
Avenarius to není Ten spí
pd drnem na chicagském Národ
ním štípek robí výborná sedla
kdesi na dálném západě John
Ort? Ten by se přece do Platts
mouth nestěhoval Vždyť tam
jednou v ráži posekal rytířskou
avll celou Čtyřicítku slunečnic o
krvavém rytířském píc nicu a na
konec se sám o svou vlastní Šavlí
popícbab
To jsou asi všichni návštěvníci
Bartošovy kuchyně na které se
dovedu upamatovatí Možná že
Htm toho plattsmoutbského uhádl
pak se hlásím o cenu Jestli
jsem neuhádl pak se hlásím o
'íoršó" Víte já jsem býval své
doby v Americe českým redakto
rem a takový Človék ái smrtí ne
zapomene oa "forŠůs'' Pan J
A Úbl nynf hostinský v Prague
Neb jakož 1 Ct Br AI Keřucha
031$ rovněž od Prague Neb
rádi mi potvrdí pravdivost posled
ních řádek Coí aby mí platts
mouthský pau "Dopisovatel" po
slal onu prémiovou jaternici na
foršňs"'? ? ? Kdyby e st#Io že
by nebrasské prase nemělo dost
Houhá střev na tuhle prémiovou
aternicí tak bych mu poslal jed
no nebo dvě střeva z rnissourských
prasat aby je k těm nebrasským
přišil a nastavil Jinak hádat ne
budu dokud tu jaternici neuvidím
a slavnostoě nesním
Pan F J Staněk který se sem
před dvěma roky z Chaseburgu
Wís„ přistěhoval odjel zpět do
starého domova Zastaví se na
před v LaCrosse Wis u svých
dítek Na jeho zdejší farmě ho
spodaří syn jeho Josef
Robert Klimeš si vzat příklad z
kravského ocasu a zůstal pozadu
zatím co jeho "partneři" jedou na
"světovou do St Louisů Mne
to těší AspoQ budeme chodit oa
houby kterých nyní rosto hala
děj
Váleným rodinám Moučkové
a Janákově vyslovujeme tímto nili
ncjliliibM notittmf Míli přátelé
Vy ttratiti jíte vzorného otce
laskavého roinMa a Ilechetného
děda Donmresova rodina bude
vidy vzpomínat ie % Vámi tél
utrpěla ttrátu pozbyvši dobrého
a váženého přítele
Na listopadové porotě circuitní
ho soudu budou mezi jinými též
"sedali našinci: pp Mat Novák
a Chas Ncchuta
Pan Karel Otradovcc jenž stu
duje v normální škole v Peru
Neb přijede sem asi týden před
volbou aby nám pomohl trochu
zatlačit náš republikánský vůz k
tomu největšímu vítězství jaké
kdy který preiident ve Spojených
Státech dostal
V pondělí tento týden vyslýchá
no bylo svědectví v soudu "hosti
nec proti okresu'' před apelačním
soudem v Kansas Ci'y Žádá se
za mandamus jímž hy bylo okres
ním komisařům poručeno vyJati
hostinskou licenci vzdor poslední
volbě při níž zvítězilo '"local
option"
Pan Štěpán M?ixner přijel min
sobotu do Bolivar aby se nám
pochlubil jak pěkný knoflík
Rooseveltův nosí a zároveň aby se
s našimi českými děvčaty na ná
městí pobavil
Naši "Spekulanti' pp Sojka
Zrůst a Kocián i(reří v průvodu
jednoho místního pozemkového
jednatele odjeli do Oklahomy na
podívadou vrátili se v neděli zpět
Našli Oklamanou na tom samém
místě co byla hned ten první den
když Stvořitel oddělil vodu od
pevné země To j asi vše co
udělali mimo přesvědčení se že
je Missoura pro ně dost dobrá
Naši čeští vzdělavatelé mládeže
sl Lunie Svobodova a pan John
K Francka pojedou do Humans
ville aby se sáčastnili t chůze ufi
telů veřejných škol
Pan F Svoboda bývalý ho
stinský z Prague Okla přijel
sem ve středu skončit prodej své
zdejší farmy Jede do Nebrasky
a na tichomořské pobřeží
Pan M F Divin který odjel
odtud do Cuba Kans píše do
místních bolívarských listů že se
mu na jeha novém místě znameni
tě líbí Každý kdo pana Divina
zná bude potěšen slyšeli tuto
zprávu neb on st zaslouží všeho
řtěstí a dobra které mu přejí jeho
četní přátelé z Polk Ci Mo
Povídá se kdesi cosi o jakéji
veselce' ale poněvadž mi nevěsta
slíbila Že mí utrhne obě uší jestli
si dovolím říci v "Pokroku'' slovo
dříve než to bude všechno na
courthouse sepsáno tak budu ra
ději k vůli těm svým dlouhým
uším mlčet a zůstanu pro dnešek
pouze s pozdravem Váš upřímný
Dongres
Novinky z Able Neb
V sobotu dne 8 odbývala ie
taneční zábava v fini p Roubala
I L Svoboda rovná místo pro
svoji velkou residenci kterou poč
ne stavět jetě tento podzim
J F Roh á manželkou odjeli
do Omahy na slavnost Ak Sar
Ben Naši republikáné z Linwood
township v primárních volbách
navrhli následující lístek: J L
Svoboda pokladník Anton Hurt
zápisník Jos Malovec cestář pro
dist č 1 Julius Ustohai cestář
pro diet 23
Jos F Vobořil shání petici k
cestářstvíjelikož propadl při volbě
primární
F J Roh byl navržen za kan
didáta do legislatury z okresu
Butler Jest žádoucno aby pan
Roh nominací přijal neb jest to
první Čech z tohoto okresu kte
rému se dostalo takové cti od
strany republikánské
Ve straně demokratické uchátel
o te i tan ý Afad pan Josef Do
til ale pochodil Spatně To to!
Aby demokraté dopřáli také fiáko 1
tu kosť Čechu! Takhle činké h!a
sy jsou jím dobré ale Čich ně
kam dát do ňfadul Ani pomýšlení!
Nali výměnkáři míli by sáhnout
do punčoch pro Aáké ty plesnivá
ky 1 postavit pár obchodních bu
dov a pak několik příbytků Teď
te nám hláií několik ferníků a
Sedlářů a řídi by se zde usadili
jeu kdyby bylo něco k pronajmu-
tí No tatíci pusťte se do stavby
přinese vám to dobré úroky
Ucho
Náhlé změny v počasí způsobují
obyčejně nepořádky v žaludku
Proti tomu jsou nejlepší Dra Au
gust Koenig's Hamburger Tropfen
neboť ty s úspěchem uvedou
system do nejlepšího pořádku a
vyléčí Žaludkové obtíže
9 9
V TT '
m ijpuuruuiu
Všechny vážené krajany
kteříž mi jakýkoli peněžitý
obnos dluhují Žádám zdvo
řileaby pohledávky ty složili
pro mně u mého syna Henry
Gladea v obchodu pana Bru
ninga zaměstnaného V na-
ději že se krajané co nejdříve 2
se mnou vypořádají zname
nám se v úctě
Marie Cladeová
Mvtlntáfcy l)r IAky
v OkUhsiN a Tnatu
V Yiikon OkU v sobotu H Hnn v
klul OkU Itulnik a v tu 411 Í4IÍJ
ve 8 Itoil od n
V Kmil Tet v rtterJ 1 ííjnu ve 8
IhmI oiln
V l'rie Tn ve nfedu 19 říjnu t
9 litil (ulp
V Momvn Ttx ve ftmek SO říjet
ve 8 hod oilp
V Nelimnvlll Tet v sobolu' 22 říj
r '1 hod oln
V Snnny HldeTo v ncJíll 23 říj
e 3 hod udp
V llarcn Ark ve řlvrtck 27 íljna to
2 íirut Oilp
Y OlílHhnma City Okla v pátek 28
října v 8 hodin vte er
Vo WIIbou Kuní t ncdiMI 30 října
re 2 hod odp
1'íejoii II ti krJaii! jiných oind v
Texasu rřednátku necht se rozhodnou
na který don bj Jejich osmia e dula do
abort uvedeného rozvrhu pojmout! t
nechť mi doplftou nt tuto adresu
Ir Iika caro f Sranda Ynkon Okla
Počátkem listopodu vrátim s} přes 8t
Louis clo Chicaga
IIIé se W seli
16
Stálou práci při dobré mzdě
obdrží dobrý sedlář v pěkné pro
stranné dílně u níŽepsaného Jen
střídmí a dobrých mravů ať se
hlásí u Frank MiŠko
11x3 Ord Neb
5 ibl i! Dozmdn
pí
ul
a pěkné stavení v Butler County
Neb čtvrt hodiny od katolického
kostela a školy sester se prodá za
levnou cenu Vše bližší se sdělí
písemně Pište na 11x3
P O Box Sr Dni1 Cit v Neb
lim
mm
ILEROVA
cista sladová Málka
vyznamenaná nejvyššf cenou
na zíiiiiississippské a meziná
roiiní výstavě roku 1898 y
Omazo U S A!
I mm - il l 1-1 -i L )' ' t ii f ' rti "
I i t J 4'' V
mm
1 lrl
1 in$¥ViPM%lMň
bf III ' xwv'r I
'Z
Dvanáct příčin
proč Ilcrova čistá sladová whisky získává gl 'přízné
přes všecky jiné kořalky ěkotské Irské
kanadské neb domácí jest:
1 PoiiStmíIJÍ J (ťtntnoa kombltikct Tlcchbez
rhjfb kterákoliv t t leh
2 l'otiSra'12 pFelE{ ▼ jeranontl lslio 'nořtl
pflchatl viacko co bylo dosud TyrobEO a n
dtitio do trhu
8 PontSmdl zamlourA te zrornt tuk znalctm
Jnku Jemní chuti a 2aludkn Zen a nemocných
A Vuali&Al fvojt Tyiií Jukuřtí chull a ílřto
tou (-tulii e oblíbenou n léknU v rodinách m
nál'TBOii Jnkí ř t fa kredennt
5 PonSv8d£ phiii vlečky ontatni kiřulky na
(Ičlitii horkob nápojfi k na pflmlsetil do řodovky
6 PonSvadi Jeat to jediná aladoTá whlakcy
unbiisená [ifiino od vlnopaluíků nimt nikdy pro
dátína T ndtch nýbrZ TŽdy T lahvích pod
známkou vtnopaluika
7 Ponívadi Jo vyrábSna r Jediné e ncjvftalch
tlniipalon v zemi JoJiZ oclinmná cnámka jat
nojlepíi rárukoa rýteřné Jakoatl
8 Voutvaůi Je toa ]d)nou whírkey prodá
vanou pod podstatnou stámkon Slalety 1 1000
ryplatt tn intňéma kdo objeví r nt nfjnká
Škodlivé látky nob umSié zliarruní přírliuT atd
9 1'onfivuili! Je nálcžHfl vyráběna t nejlepileh
láti k a nikdy ch neprodává dokud tiedoaihla
plného atáli va vláilnicb akladlátl h
10 Poiifviidi m( cl ceatu k oblibo ivojt
vlaatnt hodnoton bo vynakládáni bájuínfch
mm za uniiraováni cd muat hýli pflpoCteno ko
ceuS zlxií! a za ffž apotFebovatel na konoc pluti
11 PonSvadí je niiblna nikoli jako patnntnt
lektvar yllbujld vybojeni ráoch nezhojitelných
nemoci nýb ž ísn to íítn akatetnt Je— prvnt třídy
eilivý proatFeilok povzbuovatol a zbultiný
pokrm nnJvylM moZné jukoatl
12 PonSvadZ prodávána je pFl malém legi
timním výdSIku opráviíném Její výrobou a
prodvjvm v ohromném mnoŽHtvl vlnopalnon jež
pouze na vnltrozemtiich daulcb plat! tři miliony
dolnrft roSni
WILLOW SPR1NGS D1STILLERY
OMAHA
KEB
Vyrabitelé Goldeo Sheaf čisté Žitné a Bourbon Whiskey
a Ilerovy Eagle jalovcové