Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 12, 1904, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    llyt oi podiu u itelku
Oltc Timotfj uchopil generál
ti ruku posadil ho tlo loolky
teikitujlcím ipoiobem k ntmu
dáli mluvili
Ti!y káď kt koupání nule
lednéta li do tíit Tikl Tnf
pustím do kádě hodni vUlyu v o
du Jívlrlir iuiir
Líce generálovo 10 iklivilo
'PIH j vllcll Nciuoiu to
hoT přivil Ifptent
Timotfj obrátil s k ohcccnilvu
"To Jest tik ívinll iurrcicH
Kotkitcm vnutím ivou vftli me
dtut Nemám o blízku mi
sklenici vody i pio generál přece
nemalé v horké vodě vydríctil'
Timotej přistoupil ku generálo
ví ovil kipcsolkem jeho tvář i
uspalý se probudil
"Očkuji" řekl Timotej
Generál mrzutě si pohlížel ni
rukávy byl posud v košili
"Co jt to! Kde jo můj kabát?"
K tázal se
f h ríecnaii jsme nu ut vnociu
i ho ihned přinésti"
"Ďas spral vaše řemeslo! Po
f 4 druhé st vyberte jiné medium ale
mne nechte na pokojil''
l A otec Timotej po půldruhé
ř hodiny konal nejpodivněji! věci
Jistému kustodovi o němž bylo
všeobecně známo Že mnoho pije
a od pití jest stále ochraptělý na
řídil — když ho byl rovněž uspal
— aby barytonem zazpíval z opery
píseň pijáckou
Písefi tato byla v šedesátých lé
tech velmi oblíbenou písní v U
hrách A co se stalo?
Sluha který byl stále chrapti
vý k nemalému podivení zpíval
čistým hlasem onu písefi
Tento výjev přivedl zpěváka
Fueredybo člena Národního di
vadla budapešťského nadobro z
rozumuj přistoupil k otci Tomote
jovi zvolal? '
"Pane vy jste nikdy nebyl člo
vžkl Vy jste satan anebo ďábel!"
a ntnmi nnfímností musíme
- & e ffw"~ — r - —
L dodati že přítomní nijak se ne-
smáli tomuto výbuchu Fueredy
Úspěchy otce Timoteje byly o
brovské ' i
Tleskali mu volali mu "sláva
učenci vynášeli ho do nebes řaso
písy pak po celé týdny o něm
mluvily
Na obvyklém banketu který po
přednášce následoval byl příto
men také generál Štěpán Hajduk
Pronesl ze žertu na kněz přípi
tek zmíniv se i o tom jakými ve
likými nepřáteli si v Mexiku byli :
"Ale to již minulo bohudík!"
dodal Hajduk
"Kdepak minulo!" přerušil ho
) kněz se smíchem "Teď teprve
st budeme do opravdy nepřáteli
Ostatní povím vám mezí čtyřma
očima!''
Všichni se smáli považovali to
za žert
Po banketě vzal otec Tmote
Hajduka pod paží a odebral se s
ním do jednoho z menších sálů ve
dlejších "Jsem tady v Peští již dávno'
pravil kněz
"Vím o tom"
"Od koho?"
"Julie mně to řekla'
"Troufala si vám to říci?"
"Proč by si netroufala?"
"Vám jenž na mne pro Julii
tolik Žárlíte?"
"Nežárlil jsem jenom jsem ra
dil k opatrnosti Mám za to že
mám dosti příčin abych vás stra
nil Juliel"
"Připouštím Po dnešním ú
spěchu však dovolte abych k vám
mluvil poněkud upřímně též
otevřeně"
"Prosím"
"Jsem jíž syt touto trapnou ne
jistotou" "Jakou?"
"Rád byl věděl jak u Julie dopadnu"
"Nu toho mftlete brio do
věJětl milý piurt"
"tik to?''
"Juliu sline te mou chotí tlím
jest řečeno vlečko'1
"Tik? To tedy jol vicídtflol
tlvni loihodoulou?"
"Ano vlil difinliUoě toahod
nutou'
"Kdy to i ní oženíte'1
"Jikmila uplyne rok smutku
Mám ta to ! víle to mou choť
knřřnu Lukrccii MexikánJ ta
vraldili?"
"Vím"
"Víte tedy všecko?'
"Vím s jistotou jen tolik Žo ne
bude dobře čekati tik dlouho le
sňatkem"
"Proč?'1
"Protože miluji Julií se Šílenou
vášní a mohl bych sí ji nikloniti"
Hajduk se usmál
"Pak neznáte mou Juliil"
"Viděl jste při dnešní mé před
nášce že udělám Člověka naprosto
neschopným a že dovedu někomu
vnutiti svou vůli? A jednou poru
čím i Julii aby mne milovala! A
co pak?"
"Julie se ode mne neodvrátí
ale vy milý brachu potáhnete do
pekla k Luciperovi"
"Nerozčilujte se můj generále!
Hněv je Špatný rádce Otec Timo
tej může ještě mnoho nemožného
učinili možným Ale tím nechci
říci Že vám Julii přeberu Nikoli!
Vy máte přednost! Prosím vás jen
za to abyste dlouho neotálel se
svatbou sice za sebe nestojím!"
"Pijme milý otče! Váš rozum
jest napolo již pryč Mluvíte rady
už mnoho nesmyslň!"
Hajduk chutě se zasmál a při
táhl kněze k prostřenému stolu
Pak zavolal si cikány dal si od
nich hráti a při hudbě zpíval ony
krásné melancholické písně jež
ještě z dob dětských znal
Zpíval zpíval nemohl však z
hlavy vypuditi slova otce Timote
je jakoby mu posedlý vbodl bo
dák do srdce nedovedl vyzpívat!
si ze srdce všecku tu hořkost již
mu slova knězova způsobila _
Zábava skončila při ranním sví
tání
Iiyl jasný den když se Hajduk
z banketu Tímotejova na hrad
vracel
Víno ještě mu vřelo v hlavě
Cikánská hudba hučela mu ještě
v uších
"Mám si ulehnout!?'' tázal se v
duchu sám sebe "Nikoli! Voják
nechodí spát ve dne po promaře
né nocí Hejl Sluho! Jánoši f
Zavolej mně z hotelu "u arcivévo
dy Štěpána" cikány postav je
pod okna slečny Julie Šarkady
ové ať jednou zase zavznf na
dvoře královského hradu proslulá
písefi jihouherská!"
Jánoš drbal se za uchem
"Excellenci" pravil váhavě
"nesmím je sem přivést! je zde
jeho veličenstvo i její veličenstvo!
A pak — slečna julie již dávno
odešla z domova nadarmo by jí
zde hudebníci hrálil"
"Odešla? Kam šla?" tázal
se Hajduk zaraženě
Pokrajování
ROMOROMdKOROStOltOltOltOltOltOStO
8
m
O
V
o
IDrXAnýž
ČESKÝ LÉKAft
T Clarksoi) Neb
m V domS p Noha vedle hotelu Clí £
OMOKOUOllOfcOiftOMOilOllOllOSlOHOM
1 JAN I KODTSKÝ
český lékař
V SÓUTH OMAHA NEB
Úřadovna v Glasgow Bločku na 21 ul
POKOJ Clň i
fjíadnl bodlnyi Od 9 do 12 bod dop
Od lí do li hod odp
Od 7 do 8 hod večír
Telefon v úřadovně 142
Telefon v obydlí 309
§ Clicoto klidní spiltl?
ffc Zdili pik jito i ul nikdy četou noo
8SSW povitovili ni posteli mil byítt mohli
utnout? NemOleti li spáti jeit to
proto ponlvidl ctrvy tilu vilcmu
nedopřejí pokoje Dudete II nervos
_ not svnjl léíitl
Hovorovým Xcrvotoncm
K budete se tne téllti klidnému spánku
SSV jiko v dětství Nf ní to lék který by
omámil nýbrl vědecký prostředek
čivní Cena Jit 00
Ženská krása
Slibott a clnroba lenu {hroutí při
I!
I!
ti- a
prav! ji dfíve ti pjídřil o pěkné jtj( li
vicířcnl KildA lena měla by ulíviti j
o
Hovcríiv Itcguliftor
ženských nemocí
řék ten ibivl ji bolesti vrátí zástavo
ný měsíční tok zabrání pctriccní
usnadní těhotenství a porod — — —
Cena řtoo
I
Hcjyroc
Tato proslulá Hořká odstrafiuje všechnu nečistotu podporuje
přirozené vyměšování a přivádí žaludek do pravidelného stavu
Není to pouze chvilková umělecká pomoc zažívání nýbrž cenný
prostředek vědecký který má za následek trvalé vyléčení
Cena 50 centů a £150
Dva doktoři 8l
nevěděli rady
M6J bratr byl v letfi nemocen Po
volali Jflmo dva lékaře avšak nemo
hli nro nřl nic udclat Poradil jsem
tnu aby užíval Vafci Žaludeční Hořkou a Jedna láhev
jej uzdravila V úctí
Joa Dubsky Btanton Neb
Chce celý
tucet
Zkusil jsom Va5í Žaludcíní Hořkou a
zpozoroval jsem velikou úlevu na prsou
Pošlete mi tucet láhví
Váš John Zawiszewski
88 McIIenry 8t Chicago
Tluče-li Vám srdce nepravidelně slabě
nebo tuze silně můžete z toho souditi že
trpí ústrojoou slabostí nebo chorobou
Každým způsobem jest rádno užívat!
0 Dut vru Dimui diucuj
který působí přímo
upravuje oběh krve
Cena $100
na srdeční
a sílí slabé
svaly
srdce
Sevcrovy léky Jsou na prodej ve všech lékárnách
_ O
Svalový rovmatismus 8
zachvátí pouze svaly avšak působí ne
Obyčejné bolesti a pakli se několikrát
vrátí může z toho povstati revmatismus
chronický
Severův Lék proti revmatismu
jest jediný spolehlivý lék specifický Ničí
jedovatou kyselinu močovou a čistí sou
stavu Kdo ho v čas užije nemoci pře
dejde a nemoc yyhojí Cena Si 00
MM
ji
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
na B a "Wllllam ta
má v ctVib rídy ollici rfhtr rtého
kli uwniHUfiíh Kupt nfho ni ekoulku
uilťuiem rá te podruh přijdete iu m
Zboííso dováží amftžeto aljoobied
nati telefonem Tel A 1922
Železniční pozemky m prodej
V severním Wíscousinu Chica
go St Paul Minncapolij& Oma
ha dráha má na prodej pří nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkft rolnických Ti
kdož koupf záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách 1
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhfl pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pištěna
Geo WBelt
potmko vf komliaf Hudion W
a P A S Faul Mina
Česlsé
HARMONIKY
pro umřlce a bráře ze řemesla levníji
nežli nčmečtí dodavatelé dodává
1 Antonín Hlaváček
tovární výroba bnrinonlk v Lounech
Král Oekó (Evropa)
Dílny a sklady ve vlastním dom6
y Zásilky do celého svita 500 díkuvzdání
Četná vyznamenání z vťatav
ťltt ul o volk cennfk
8x10
1 ÍNT HLAVAčFkJ £ J
I
Krugovo SELECT
jest pivo jož máto rádi
Jakožto silice a nápoj vyrovná se každému pivu vařenému
Nalévá se v nejlepších hotelích a restauracích na celém západě
Objednejte si bednu na zkoušku— v kvartech nebo pintách
IQtiďíe přcHVÍítlóciii
že není lepšívo piva vařeného
Ered Krug Brewing Co
Telefon 420 Omazskf vztint ilTorar ojiaiia
LeG-Glass-AndrecsGn Hardware Gomo
l — přodávJi ve velkém—
Tiaíené vyrážené 1 lakované" plechové náčiní — Cínovaný plech '
íelezný plech a aovovó zboží — OstnntÝ drát hřebíky nožířské
zboži bicykly střelné zorané náboje aeportovsKÓ zooži
9th k Uarney nlke
Ornaba Sebr