Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 05, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pqkrq Západ u
- — — ~ „ — „„ : : „~~_ „
Založen !87tKočník XXXIV 0 a? MHU VK STÍtKDU DXJi 5 ílfJXA 11)01 ÉlS!
ÁmU VK HTÍtKDU I)K 5 ftlJXA 1004
ÉlSl0 10
w juv zumursKycn Krajů ffi
Novinky z Unwood Neb-
Slcčua Anna Kavanovi
ve čtvrtek do
3:
mají Rusové
ne
Pohyby na frontu obmezují se
pokud se dá soudit z nepatrných
zpráv jež došly do Petrohradu
skoro jen na neustálé Šarvátky
předních stráží jimiž jest generál
uropaticin podél celého frontu 8
Japonci v dotyku Pochod gen
Ojamy zdá se být velíce opatrný
Dosud nejsou známky toho že
počal obcházet! ruská bočná po
stavení Převaha ruské jízdy po
číná se stávati patrnou V dosa
vadních malých bojích vždy zvítě
žila Zdá se že pochod generála
Rennenkampfa na jih 19 září byl
včtŠÍ než bylo dříve oznámeno
Jeho kozáci vykonali 22 září
rychlý pochody narazHi na japon
ské vojsko v Besihu ohrozili jeho
spojení a spůsobili veliké rozči
lení Do Mukdenu přicházejí rych
le posily a mnoho rekonvalescentů
se vrátilo již do služby Oznamuje
se že požádal gen Kuropatkin o
více důstojníků aby mohl nahra
dit! těžké ztráty v bitvě u Liao
jangu
Z hlavního stanu v Mukdenu se Médeu větší
oznamuje mnoho bojů v nichž děl dostal
odjela
Kansas City uavStí
vit stoji sestru
Niso Hlazeni ses hnedle utopila
minulý týden doškrábala se ke
studni kde se nalézal buket vody
a ona se tam viděla a stále na
U_ I „ 1 MU I- I - L l Ifl-J
PnHIfl rntiv ČíňanA ktelt atie „x UaX x u „ &!
w '— — v M 1 m Hlllir Lili: M II I II V NU V l II II ék II
přijíždějí do Čela u Port Arthuru padla po hlavě do vody Bylo I
hnm 1 rti M I i i _ it
uun " 10 siesu ze 11 maixa viaeia a lesie 1
:rcjcj:Hxn:r: r 1211111?
M ¥¥!H ři ' TV
wuiQW apnngs rivovar
Z' i
Port Arthur anebo
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
v
8! U3tavicne
atol W fc
od pevnosti saeiuji ze meu v
těchto dnech Japaoci veliké ztrá
ty na moři i na suchu Potopily
se jim dvě torpédovky a jeden ná
kladní parník narazivše na miny
a vedle toho byl poškozen jeden
veliký křižák snad Niitaka
Na zemi Japanci velice Spatně
postupují Za nedávných útoků
dobyli tri pevnosti důležitých a
několika menších Nyní jím je
zase Rusové všecky vzali Ruské
ztráty byly veliké ale japanské
přímo ohromné japanské loď
stvo má stanovisko u ostrovů El-
Hotových Dvě nebo tři ruské
lodě čas od času vyjíždějí před
přístav
1
Za #3 00 zelených Trud
lnu BUmpsi každou bednou
1
es
8TARS & STRIťKS
(3 tucty pintových lahví)
—cena
1 í-VT 'X
Za $500 zelených Trati
inu títamps každou bcd
nou
STARS k STRIťES
(2 tucty kvartových lahví)
— cena
1 jit
W
Paitii
v čas ji vytáhla
Náš sokolsky spolek opět se
probudil k nové činnosti a cvičí
pod dozorem Otokara Bartoše
Nazdar hošil Tužte páže i ducha
Máme u ná9 svátečního honce
ondyno si vyšel také na hon a vzal 13-1
sebou též psa Přišel na stopu I EJE
zajfce a honil se za ním tak dlouho
ii milého psa unavil Jelikož si
nevěděl radv hodil milého nsíka
přes rameno a pádil dále za zají- tfdnlř&tó
cem konečné no doitiňnul a byla
dobrá pečenka Není přes mysli-'
veckou vytrvalost
Příští neděli odbývá řád Rato
x
lost Miaciocecni cku scnazi a
Kromfi toho že dostanete neJlcpSÍ lahvové pivo dosta
nete téi dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad
ing Stampa''
Objednejte sl politou neb telefonem 1306 nebo 1685
JLtLll t t tttttttt til tUlttt M 11 LULML 1111 I
V těchto dnech byly generálu Ne8t oucno aby všichni bratř a
1
12
3
Nogimu paslány posily které se
odhadují od 10000 do j 3000
mužů To spotřebuje Nogi na
útok Také několik
Nogi během týdne
měli vždy Rusové pěší 1 jízdní Ranění Japaoci kteří ustavičně
převahu Dráha jest v dobrém jezdí domů vypravují že bojují
stavu a přichází sem dosti potra- Rusové přímo fanaticky a chápou
_-_ _ Tll-flř _ i W _ r I té v
Diizsi zpiaty o dojí u jup') se vfiecu prostredka na odrazem
nepřítele Někteří dokonce hází
Japancům papriku do očí kdykoli
dojde na bojování z blízka Po
věsti o hrozných spoustách zpá
sobených minami ntjiou nijak
přehnané a podrobností o nich
vypravované típl ně je potvrzují
Rusové kladou podkopy nové a
nové vždy za noci Všecky ce
sty ke tvrzí vedoucí jsou dynami
tem takřka vyšpikovány Obě
strany jsou již úplně vysíleny ale
proto přece bojují 8 napjttím
všech sil
Nad posledním vítězstvím jásá
gen Moessei v denním rozkazu
takto:
"Slával Díky Bohu! Sláva naši
hrdinné posádcel Sláva Illmano
noví Syčavovi a Pogorskému re
Vin
dne 26 září ukazují že napadlo
kozácké oddělení gen Miščenka
provázené baterií dělostřdectva
japonské postavení v němž byla
baterie dělostřelectva dvě škadro
ny jízdy a dvě setníny pěchoty
Japonci byli vypuzeni dělostřelbou
ze svého postaveni na pahorku a
utrpěli těžké ztráty Rusové měli
jen 3 mrtvé a v nocí ustoupili
Pochod kozáků gen Rennen
kampfa kolem japonského pravé
ho křídla byl také znamenitý
Kozáci byli provázeni baterií dé
lostřelectva a urazili v 52 hodi
nách 80 mil Přišli 19 září sev
od Beociapuce na nepřítele ob je
vili jeno pravý dok a pnsii 22
září neočekávaně na japonskou
sestry ee sáčastaíli
Oba naši obchodníci se smíše
ným zbožím jak Ticháček tak
Fayttngwft obdrželi plnou káru
zboží a teď si můře každý vybrat
co v tomto oboru potřebuje
Minulou neděli navštívily paní
Anna Bartošová se svými dceruš
kami' a na Re íHiuae přatelo v
Praze Rudolf Pahiánů už jim
to sliboval &si po tři neděle íe
je vezme do Prahy vždycky se ale
oéco nachomejtlo a on musei v
neděli pracovat lehu talik si
také nedá ani v naděli pokoj a
stále má na pilno Rudolf pří
tomně dělá inžinýra ti mlátičky
p Václava Březiny a mešká v
našem okolf Sotrab
NcjsurŠÍ a nejlepŠÍ místo pro schůzku jest
WTS filT A TTT5 TT5 A RESTAURANT A
HOSTINEC —
v film 1 noa Fiimam ul
1'raví Importovaná piva 11 nčpn Vl-&£ímli6 z MřSťanekého pivo
varu v I'lznl v Oechfich llobrau Munich IJavaria pivo Tivo Anheuser
liuorb a ifítozndmé Faunt získalo rozsáhlou reputaci
Kavárna pro ůáilj nalézá se na druhů podlaze 40tf
Z?T (niié hoHt obnlouíí m liotnfi cliTalnř známý krnjan p Josef Allman
pomníky
žulové a mramorové
Frank Novák
1413-15 So 13th St Omaha Neb
(naproti Hotelu Praha)
Velký sklad krrfnná práce a zaruřena Kupte
al pomník v Omae Co uKetřlte zaplatí
vťím více než cestu
Bolí
spojovací linu u Bensíhu na bře
hu řeky Taice při čemž způsobili kům! Díky našim statečným dob
Japoncům velké ztráty Japonci rovoloíkům kteří zahnali nepřítele
Sí bylí vrženi ve velikém nepořádku ze zákopů a zničili je Bůh nám
k zpět a Rusové pak ustoupili se pomohl odrazití nepřítele buď
' ztrátou pouze nepatrnou pochváleni'
Ntní hvn ni MAnK nrnino Gen StOCSSel tžktj jásá Uíd
meno že loďstvo baltické na dobytím jedoé bory
každý pád na východ ooiede soce důležitou pro obranu vnitřní
třeba že nebylo ur£enokdyrozho: ho Pásma opevnění Když k to
nutl toto olatí i pro ořload Že bv mut0 strašlivému podniknutí žá
mezitím Japmci zničili loďstvo dai o dobrovolníky tu se hlásili
port artburské Baltické loďstvo r6'6"1" vojuove oioessei si
amo o sobě vvrovná se vždv ia vybral z nich jen prapor a kapitán
panskému a může s ním směle Svčav Poníťl 1'ogorsky byli
íílyzměřiti Na papíře se obě Jeho vflňet' Mužstvo bylo ozbro
bn srKJi rnvnaíf ='n ]eno ručními Rranaty vážícími 2
se le Rusko sílu svou tail a že až 6 ''r nimiž napadlí Japon
bude v mnohém ohledu nad ja ce v zákopech a zahnali je Ztráty
nnU vvnikatL Odoomčovalo o ouou siranacn Dyn veiiKe
ie ahv loďstvo Dočkalo až do V posledních čtyřdenních bo
jara neboť potom bude ještě Ních ztratili VÍ Jponcra Port
značně silnější ale plán ten měl
by také své nevýhody hlavně tu
Že ani Japanci nezahálí a přes zi
mu učiní všecko možné aby lodě
syé do pořádku uvedli V Rusku
se vyslovují naděje Že eskádra
mhy
Lebká
Pomoc
fcTiTTiBMflPŤf
r
Mkrn ::
řííjoMíbeiiřJSÍ střwlldko Čocliů z Onmliy 1 venkovu Jest
Elegantně zařízeny HOSTINEC
kivr ji vluatuí
Tca JSToygilr é 424 Již 15 a líoward ul
Vtfteřntf Kruírňv "Calilnet" ítille nu fenu Jakož I nellenAÍ piva lali vo-
Na uklarlft má pou ta nejlepM vlna jemne iiKCiy a vyoorno wmun
vá
kv
27-
Chutny rAUmck vzdy po ruco
O ňojnou příze A krajanů žádá
JOS NOVÁK
Kulici kovo zubní tlié
ivWI bou-M ziiba ve 'i uen D minutu
Utvrdí zubr fthránf Je před dalftí náka-
UM UAcHt zubA ve 'i ueh 8 minutách
jež byla vy-1 ou obyěeJoÉ so bolest více nvrátl
F Kabelka
605 Hlen Street RACI NE WIS
au i
Arthuru na 20000 mužů Hory
pokryty byly mrtvolami v jednom
zákopu zahynulo 300 Japonců a
200 Rusů
Jeden z japonských pluků byl
zničen temčř úplné a zůstal t
kttfll
port arthurská japanským útokům né° Pouze hlouček vojáků
tak dlouho odolá nežli jl přijde v utfcKU naiez" gPa9U
pomoc z Evropy ale proto přece Zubní lékař Bailey Zim£6t
na udržení Port Arthuru se nepo- návaj(cí £eského assístenta ruči
Čítá Loďstvo baltické bude moci za veškerou práci jím zhotovenou
na východě existovali operovati Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
t zásoby tvé doplfiovati ať už Pazton bločku —3
Krajané pozor!
Doba okázalí tli alavnontí rytířů AK
HAH-UKN ee kvapem blíží n nnl po-
cbrtiv ze zaso hojnú krajana ze nach
kontln státu do Omaby zavítá aby zda
nřjenom so pobavili ale I r&zné potřeby
pro tm)m nakoupili Za tím účelem pani
Aloisie Zelciui
cbvalně známá majitelka stHžníboolh-
cboilu na W lilium ulici mezi va a 11
bojnfi aorým zboZlm ivfil obchod záno
bila tak aby mohla každému vsím
poMlotiZiti Tak na pf 50c s 75c mužské
podřít práíllo (lleece linod) prodává za
ílOc $10 krásné Zeniké zimní kabáty
vS!(:b drubb prodává za lloO a 3 50
Krajané nenechte ei tuto výhodnou
přflcžítoit ujiti 7x4
D Hi
13 a řlerce ul Omaha Neb
vymění s vámi nový ručně zhoto
vený koSský postroj za starý
NrlUt o i aneb nim doylJio-HtaH ťMrr
iciio aruou twí na ruoo tm
M _ _ _
Kcjvctší
I
I
tfxje
omažský obchod
Když zavíáte do Omaby rozbité svůj hlavní stan v lioston
Store a prohlédněte si naSe nesmírné
Míllion dollarové podzimní zásoby
Můžete ušetřili peněz pfi každé nákoupi svého
podzimního a zimního zboží Nyní jest „právě
velká příležitost ku koupi během našich
velkých zvláštních výprodejů
Boston Store zaujímá celou polovici Čtverce — má pět vel
kých poschodí — všechny plné — Zaměstnává od 600 do 1000
klerků po celý rok — Naše vlastní banka-náš vlastní telefonní
systém— oaíe bezplatné Čekárny
ZAŘIĎTE SE ZDE 1'0 DOMÁCKU
Bude nám potěšením posloužiti vám dle nejlepŠÍ své možnosti