Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — "Dcbri pít" rrilujt tort':
př ruVopii královédvorsky
traká Omaha I South Omaha mail
milovat! "tyriť' mboť v nl ml
ca f ibor ipaoitomyitnfch pk)ft
a dotrch pěvco A Uiky četkého
tbecettva tailuhuje Lyr tlni vke
U utoinl hojnou anahou a ne
Icillc občtl pliptavujo nám lis dat
z října tvým koncertem politrk
jakfch v Ornáte mime potídku
Program ke koncertu Jenl utpo
tádta bude v Sokolovné et Uk
bohatý a cenný lo by ho nemel
nikdo vynechali jehol pomčry to
dovolují a každý kdo pooěkud mi
imyil pro kriino mil by 10 If Jiti
lovy velikého mudrce čínského
Kooíucia jenl před nčkolika tisíci
roky pravil: "O hudbo posvátný
jazyku IJoha ji alylím 16 volat a
přicházíml"
-— František Janda český po
hrobník a balsamovaČ mi závod
ivůj v čís 1235 již 13 ul Závod
jeho zásobený hojným výlsčrem
rakvi a obleko jest otevřen ve
Sloe i v noci číslo telefonu 3984
33~
— Krajané již potřebují dobrou
práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Daileyho jehož úřa
dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton BlockuOmaha 8 —
— Nepůjdeme domů až ráno—
pomyslili si hosté na plesu lože
Čechie č i8x Degree of Honor
který odbýván byl v sobotu v So
kolovně a také nešli až teprve o
4 hod ranní Nebyť to ovsem
žádný div že se nikomu nechtělo
domů z tak srdečné zábavy a z tak
milé společnosti Cvičící četa tá
boru Nebrasská Lípa čís 183
WOW provedla o plesu zdařilé
cvičení což dodalo zábavě jeStě
zvláStnf půvab
— Naše hospodyňky opozor-
Sujtme na groceruí obchod jejž
zdárně vedou chvaloč známí kra
lané CHLEBORAd a KAUT
SKÝ v í 1255 jižní 13 ul Na
kládě maji velké zásoby vždy
čerstvé grocerie a té nejlepší jako
stí jakož ! všelijaké importované
lahůdky Kdo u nich koupu jed
nou ořiide podruhé zase neboť
' 9 m m
každý ví že nikde levněji tak do
brou grocerii nekoupí a není proto
divu že jejich obchod tSSÍ se tak
velké ořízni jak krajanů tak i
jinonárodovců Za vzornou ob
sluhu ručí Chleborád a Kautský
—V pondělí večer uspořádali Čle
nové Táboru Nebraska č 477
Moderních Dfevařo a členkyně
Táboru Myrta č 922 Královských
Družek dostaveníčko váženým
manželům Petru a Dorotě Tichým
bydlícím v č 1471 již 14 ul Se
Sli se v počtu hojné ti aby se roz
loučili s milým sousedem a mile
nou družkou kteříž asi po 15 le-
tém oobvtu v Omaze odhodlali se
přestěhovat! se do Abie Neb
kdež p Petr Tichý provozovali
bude řemeslo kovářské Manželé
x Tichých získali si mezi krajiny
omažskými hojně přátel a zvláStč
Členové výSe zmíněných Táborů
lnuli k ním upřímnou láskou sou
sedskou Ntjlepším důkazem toho
bylo pondělní dostaveníčko Dru
žky se postaraly o hojnost výbor
ných zákusků sousedé o výborný
pěnivý mok a v přátelské a srdeč
né zábavě setrvali manželi Ti
chých až pozdě do noci Družky
darovaly pí Tiché na památku
skvostný ubrus na stůl Ve čtvr
tek (zítra) odjede rodina Tichých
do Abie Přejem jí všeho zdarul
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtěií výborně pobaviti mě
li by navštívit! moderně zařízený
hostinec 'u Habru a z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mé a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho pošlou
li vám laramantní Čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tí
— IV lrf I If mlg nMl
nik inintý v tenkých křtitlch a tpa
luohtan nit ttcháiUe o nominací
ta ulál oktrinfiio komUale a ipo
lehl na podporu čcikých voličů
~ NefóMIltfiiljll (tací llanl
vých krajan!! kleli mají retu do
místa stal ae "Tne Ho)V llomr
Saloon tu rohu ij a llowurd
ul tkol majitelem jest starý ko
tik p Ant Kliček U nřho
dostanete v kaldou dobu čerstvý
a lltný StorzAv lelik jako! i ta
ncjlcplí piva lahvoví Ncl nejen
0 žíznivé ale i o hladové Kari se
nil Tonik Výborný "lunch"
teplý i studený k dostání jest po
celý den Pro ty jii jsou milov
níky doušku říznéj&llio opátlil
Anton výborný tloí "Hcnton" a
lepSích doutníků nenajdete v žád
ném hostinci v místí Krajanům z
venkova doporučujeme vřele "The
fíoys' Home Saloon" a podotýká
me že pan Anton japance v ho
stinci svém netrpí Telcíon: A
2526 — t
Johánek Bratři
iti
první tiíťlv Nitlooii
IlOi NlllUm ul Omaha Vl
Dobři vlna Iikry a dnky— Chutný
rAkutrk vMy pn řNfi V -
Hojně zásobený
řeznický a
Bratři Soinfnovd
v Č 1321 William ul
Maji na vjbřr vidy hojnost čvratvého
mnsn yMn druhu Jejich uzeuářakť
výrobky třil sa tó wMlcpsl pnvřstl 3
1'HJďte a pleKvedHo sol Objednávky
raníno učinit tčJ tolcfoucm číslo A2172
mim ottfl
VlMtllI
Kciíffil
í
ilASNY KRÁM
l'olp Sokol T)TÍ řÍM I
Tyršáci Pozor!
V neděli dne 2 řijna odbývána
bude výroční schůze ve spolkové
místnosti Jelikož předléhá velmi
důležité jednání a též i volba úřed
níků jest Žádoucno by se členové
v plném počtu schůze té sňčastni
li Nepřítomní dle pravidel pod
léhají pokutě Petr Tichý
2IX2 taj
Myrta Camp Čín 922 R N of A
odbývali bude Čtvrtletní schůzi
svou v neděli 2 října ve 2 hod
odpol v Sokolovně Jelikož před
léhá důležité jednání jsou družky
Žádány aby se v plném počtu do
schůze této dostavily Z nařízení
Táboru Kat Velechovský taj
Marie Holly předa
II I
řečniti bude v Sokolovně v Omaze
ve středu dne 5 října Thema
přednášky jeho bude: Život pod
tíhou tmy a Uvol v idři osvity ''
Vstupné 15c osoba Začátek v
8:30 hod večer SníženéelezniČní
jízdné ze všech Českých osad
Každý jestuctivě zván 8—
na JII ttraaft míita vlastní kraj ani
Driitíí Kunelovó
[Ulo 1244 jilnt IJ ul
Nejvčlil Kftioby masa ticho druhu
Ubnek galám! Šunek a vůbec vSeho co
r obor tonto spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
CackleyBros
výhradní majitelé
Jackdaw a Puro Peter
Samožitných kořalek
Západní dodavatelé
Roíerlck Dnu Škotské kořalky
Escapernon? a Vlrglnia Dare vln
Repsoldových Kalifornských vín
a pálenek
"iMTiilt Murrow"
Excclsior Springs Mo
Salího-Saliiie a Rcgcut minerálních ?ofl
Též
ii
A-Toilena"
Jediné americké přírodní katari
cké vody
CACKLEY BROS
Importéři a volko
'obchodníci lihovinami
OMAHA NEBKASKA
' r r Cm -
''I tZ ' Vít
'' ' ' i l-e
Pan Josef Vopálka řezník a uzenář na 3 a William ulici jest
majitelem vkusně a dovedně zhotovených hodin jichž vyobrazení
tuto přinášíme Hodiny představující koste1 jsou krásnou a umělou
nnrl IWháf skoti kraiana d Iosefa Křečka 70 bo Umahv Kozmer
íírh lest 1 stODv dIí 11 Dalcích a vSka obnáší %XA stopy „Celá
konstrukce jich kromě strojku hodinového a strojku hracího jest ze
dřeva Hodiny ty bijí vlastně zvoní každé půl nodiny prj cemz
hrací stroj uvnitř se nalézající hraje jeden z pěti pěkných kousků
Za hry té kráčí 6 ozdobných figurek představujících apoštoly kolem
za svitu elektrického světla jez se samo rozsvěcuje a zase unasma
Na uměle zhotovené hodiny ty jest pěkná podívaná a pozorovatel mi
moděk si připomíná pražský orloj na věži radnice Hodiny ty vysta
veny jsou v řeznickém obchodě p Vopálky v Omaze a jsou na prodej
velkolepí
KONCERT
tok Ad A
Smíšený pCvecký sbor "Lynť
M polmhMnkovínl íntunrnHlm vlrHu# na holo p Ir lřka
k ry Util triumfy lMti o Jtk v l-vrt Auntmlil lUvtj
kcU mtlromu tk I v Amprlro Jko I r řpoluílukg
táni nmUníli lmilty p ťt hetovtkťho tni
y
i íliQi
I
I N vtnArlt (tfonitnllff ) K HtMidl
S ) Homuntii Mm llruoh
l) yuiU'i'lo HurwBto
Mr Vt Vl?vk
í Mljovinna Jrol Míchu
Mulnk nlxír
4 Nno
8t Letovnkí ml
8 Priu Hnn MHtirlr r"Wjnir
tp VKvk Lviovuk i'uct
í Biuit tiírml uLmI Uif i Kitlitl
T Kank Htio WlrllUvtky
Mr Kr VKk
8 VfJ vítírWti i ta Koulil
Mufak ilior
Vdlnpné osoba B(c n Uť)C'ZnÍAtk v H hmlln vrfpr
! Přízni a poilpofe česlích nů
!
v 2 distriktu pro úřad KOMISAŘE olporuČuje se
Hans Bock
On zaslouží podpory té z následujících příčin:
V distriktu bydlí 80 rokli a znd Jeho potřeby n přánf
Vlnfltní ▼ n6m majetek a bude tudiž chránit zájmy popJat
niku Jako leden z nich
Jako fíen Houth Hido Improveraont Clubu získal b1 zásluhy
o zvelebení onó části mčsta
Jest to poprvé co uchází se o nčjaký úřad te z příčin
ziStných ale aby prospěl svým spoluobčanům
Vénujto mu svou podporu Předvolby 7 října
9x2
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Hlubokým jíalom zarmouconl oznamujem vSem pláteltlm a známým
ío nafio milovaná dcera sestra a fivakrová
zemřela v úterý dno 20 září 1804 ráno a pochována byla ni Ocsko Nář
hřbitov v pátok 21 září odpoledne Zesnulá narozomv byhv íervna
1888 v Tisu kraj řáslavskv v Čechách
Cítíme se povinni vzdát! srdečná díky následujícím dárctim kvčtln:
Heliotrope Hewlug Clubu paní Wlnterové pani Brucgnruiovo' plltelky
ním od M E Bmitb pp 1'etru Hvačinovl Kendlovi a Binderovi al K
Šrámková al F Hubáčková Local 293 Root and Bhoo Workers a rodinfi
Třískovč Dálo nechť přijmou vřelá díky naSo pruvodč r-ťívo pp Neje
pinský Vt Kadlík Fr firámek us Uruegman Jos Novotný a Chas
Bruegman rodina p F J Fialy za vSecbnu pomoc nám i jimSÍ zemřelé
prokázanou ct dámský pčvecký sbor pod řízením panf Taiu henová za
zapční krásnho smutečního sboru v dom5 smutku paní ťithová za
laskavá obstarání sboru toho ZWáStnf dík nechť příjmí p Aloi KfllHko
za přednesení krásná řeči a slov lítčchy v domfi smutku poli rolník p
Fr Janda za vzorná vypravení pohřbu a za vSecbnu službu nám přá
telsky prokázanou & vĎboo v&Iohnl přátelí lOUfetlé nrtuif kteří 10
pohřbu silčastnill a nág zármutek zmíriiltl so xhM Jtlú Jodnou nej
srdečnčjíií díky vSernl
KATEŘINA a VÁCLAV 11 LÁ PUK rodite
Jan a Václav bratři Františka Fiala sestra
Jos Ji Fiala lva lir
Omaha Neb 20 záři 1904
A ' í ' Lí i! L~L I íl
uznameni umru a ousuvzaaiu i
Nezmřrnym žulein sklíčen oznamuji vSem přátelĎm a zuámm truchli
vou zvčiť žo vroucní milovaná choť má
po dolili trapná nomooi zesnula tiSo v sobotu dne 24 září 1W) ▼ 544 tod
vtčer a v útery" 27 září vo 2 hodiny odpoledno pohřbena 11 zu hojného
účastenství přátel a známých na Český Národní hřbitov Druhá zesnulá
UmIhiIí ih n 5fl tnrvnnna IŇ''Í v MnlfnA 11 Ifiitnií llnrv brní Hu Hnuli ti v
I Čechách
Mám za milou povinnost svou vzdát! nejvřeloJSÍ díky vAcm ktcřli v
dobo nemoci I smrti milovaná choti má jakkoliv mi vypomohli a veliký bol
1116J zmírnitl se snažili ZvláStní díky má nechť přijmou čleukynÓ Háje
Marlba č 10 Kruhu Dřovařek k nčmuž milená choť má náležela za vyko
nání smutečních obřad 6 dle rituálu spolkového v domo smutku i na hřbl
tovč za zapční dojemná písnč a hojná súčastnfiní so pohřbu uniformovaná
četa Tábora Nebrasská Lípa č 181 WOW Je tvořila čestnou stráž u
rakve Tábor Columbus č 09 WOW za vyslání' čtyřčlenná deputace
vilchnl dárcové včnea a kytic pp Maul & Davis za vzorná vypravení
pohřbu a vSIchnl přátelé a známí kteříž v tek hojnám počtu drahou ne
božku k poslednímu odpočinku doprovodili Buďtež uJiStřnl přátelé
drazí žo tyto projovy vzácná příznč raSÍ utkví povŽdy ve vdččná mé
pumčti JeSté Jodnou vřelé díky vScmt
OMAUA SM i4fl 1904
JAN KRAUS truchlící maníci