Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - tt
)
Z přátelsky cli kru hit
dopis z Cech
3
mí
El
Vf? ¥r
docílilo lofiiké krupobití Kůlci
ky karty hýly dflvc iu poládku
kaplan neděli avUV od osudního
toho dne ztratili milovníci tport A
lích myšlénky ivé jak na hran
karet lak i na jiné hry a vAbcc
Zvyk jnst
rty
KATOVICE Čechy- -CtM
fcdl NeJvřUI ňdiv rpftsobil ide
graíoíon Zdo jest vystaven sko
ro v kildém hostinci jako "ilot
machino'' a ta dva krejcary málo tomu jaksi odvykají
mít každý muziku Jsou to tak druha přirozenost a nedá sc vyho
ivano "Victor' craíofonv Bvl Nit cč ien zvláštní náhodou lak
jicra přítomen hrant jich v nikoli- mi jeden hostinský sdělil nebylo
na rotných hostincích a shledal na kuželníku jeho hráno od kru
jsem ie nemají ten jasný zvuk pobití onoho ač hosty bvó k tomu
jako ony ve bpojených Státech vybízel Manželka bývalého sc
Domnívám se Že americké firmy dláka jenž přišel karbanem o sta
poayiaji do Lvropy jen ty obchra-hek litovala velice že krupobití
ne jez tam prodávají za sníženou to nepřišlo alespoň" o ao let drive
cenu Graíoíon taký stojí tam ježto by prý nikdy nebyli dospěli
samotný bez plátů neb talířů nej- tak bídných konců
mene jao zde vsak ho dostanou Noviny zdejší jsou přeplněny
za 20 a2 30 zlatých a to s 15 až zprávami o bídě nouzi a nedo-
ao pláty bez doplatku Pomalu statku ale já mohu upřímně říci
Jiz budou zde kupovat vše ameri- že ve skutečnosti žádné bídy zde
cké ježto "americké" považují nepozoruji a je li snad- opravdu
vzdy za nejlepší Také zde již jaké tedy ji zdejší lid zakrývá
prodávají papír na mouchy tak Muziky jsou pořádány jako jiná
zvaný "tangle foot" léta všeliké slavnosti též ták a dle
Maje někdy pokdy potulují se statistiky prodává se piva Čím dále
po okolí a konám vycházky až dvě tím více Pokud se týče slavno
neb tři hodiny trvající Jeden- stí následuje jedna za druhou a
krátě zavedla mne náhoda do lid na ně jezdí daleko Pak prý
KraStovic u Blatné do rodného je bídal K smíchul Vždyť na pla
statku p Tomáše Čapka právníka kátech zvoucích ku slavnosti od
v New Yorku jakož i pp Jos V halení pomníku Kubáty na Bia
a M Čapka v Clevelandu I ten tech (dne 21 srpna t r) jest vy
český venkov se již trochu pozmě- značeno tučným písmem že mimo
nil Místo doŠko a Šindele vše jiné pro občerstvení obecenstva
jest kryto taškami stavení jsou bylo zřízeno slavnostním výborem
Častěji bílena a Česká vesnička 20 "bárů" Čili náleven (a zdali se
vypadá z dáli velice úhledně Ale nemýlím bylo jich ještě více)
jinak jsou to tytéž jako bývaly Ostatně ty slavnosti jsou kolikráte
před lety Uličky neb cesty jsou více ku Škodě Cechů jak hmoto
po většině křivolaké a někdy 1 ne-1 tak 1 mravní úežli k prospěchu
schůdné Malé děti pouze v ko- Když jsem jel z Chebu domfl při
fiilkácri lze spatřit všude na dvoře sedl ke mně během jízdy Cech
i na návsi starší pak' od tří do rodinou kterýž jel z Karlovýc
ctyr let dostanou již o něco více Varii do Budějovic na pohřeb
mundúru holka totiž jak se samo svého otce Byl zaměstnáním
sebou rozumí sukni a kluk kalhoty železniční strojník Za rozmluvy
ventilační jež se zapínají v zadu přišli jsme též na ohrožené území
_l _ 'II W mm a m j I a a a
aie z pravidla zřídkakdy bývají ťtal jsem se ho ohledně stavu
zapnuty tak že z nich obyčejně Čecha v něm a on odvětil m
vykukuje obligátní "šnuptychl" takto: "V kažném městě ať če
uyaueuy mnonay zviasmim koio- snem neD německem mate ne-
ritem Děti fty vzdor chatrnému urvalce Srovnáváme-Ii Němci
a nedostatečnému obleku a někdy Cechy se stránky obchodní aneb
1 skrovné stravě vypadají většinou řemeslnické nutno doznati že
velice zdravě a nemoc je u nich má Čech tu dobrou vlastnost Že
věcí téměř neznámou Jakmile jest vytrvalý a pracovitý a že vždy
dosáhnou 5 let již je matka svěří jaksi předčí ať již v obchodě
péči jich sestry neb bratra kteříž aneb v jakémkoli jiném povolán
jon třebaa jen o rok starší aby nad domýšlivého Němce Boj
ona sama nebyla v práci vyruŠo ten národnostní není nic jiného
vána Zde si většina Žen Skuteč- než závist německých Živnostní-
ně perně zaslouží toho chleba ve- ko Dokud se Češí spokojili jen
zdejšího obzvláště ve žních práce s těžkou nádennickou prací bylo
její předčí nad mužovu Mnohá vše dobře ale jakmile se pustili
žena dělá na poli vše: oře vláčí do řemesel a maloobchodu (do
rozsívá obilí seče kosou atd Kde velkoobchodu a velkoprůmyslu se
té sily k tomu nabéřou nemohu Cechové obávají dosud jít a před
opravdu pochopit Než í ty děti stihli někdy i vytlačili pobodlnčj-
vykonávají ta práci přesahující šího Němce byl ohefi na střeSc a
někdy jich síly a viděl jsem děvče to byl právě počátek svárů Ně
as !5leteV které neslo větší naši kteří nechtějíce se sami pustit do
trávy než bylo samo Žasl jsem potýček popudili ty neurvalce a
nad tím skutečně a pochybuji ve- kraval dle příležitosti byl hotov
lice Že bych to já sám tak daleko Kdyby Čechové dělali pozvolnou
mohl donésti ač právě nejsem ani tichou tak zvanou krtčí národní
tak malý ani tak slabý Viděl práci a nedráždili některé domý
jsem též chlapce as 14 neb 15 šlivé Němce svými průvody a
roků starého vezoucího na trakaři slavnostmi kteréž beztoho nepří
tele do města as hodinu a půl nesoú mnoho užitku spíše ztrátu
vzdáleného kterýž byv konečně peněz bezúčelní vyhozených do
znaven stálým zmítáním sc telete cílili mnohem větších a důležitých
sedl si na cestě a plakal Někteří výsledků' A co se týče toho pro
rodiče zde nemají skutečně citu následovaní tu ovšem není divu
pro své děti jež jsou hned od Že někdy vzkypí v člověku žluč
útlého mládí svého přidržovány k ale nemyslete si že jsou Češi
snad andělé Někdy přivodí si to
svou povahou sami a pak trpí
druh s druhem Němec i ten
zuřivý vždy dá přednost řádnému
a spolehlivému Čechu před Něm-
vnínieckjch nětlrth Hála plibý-la proto by bjlo ntarnfnt o tom
ví a česká ricvfau v míitrth ttrh j mr immv( U tc tit tíl
ebdril vi ly unidttíjl priki navrder hfeJnHky Dra llky pAaohl mrr
n agitacím Nřmkyuí mfje II kriany mnoho řM krve- 1(4 U
aá_t)i ai)ia ft( A a li a a a i
oiursrn man laciněji 11 ucena iou na flennim ponuku a kra n
niti tKcchny domluvy k Němci
nejde" iroratím kotiiím
S poidravcm S V J Raba
roiviilřnl hiilijí ito al do pmiicc
Clovřk ktrrý tihdi dal rou rettu
nrmOlo p na ni pliti človfka
který sám Mrtu lí Kdokoli vHiH
vřf a aachovivej vKotka phkitán
církve své Kdo jich nezachová
vát sám obft nainlouvd a celý
irt klwfí fft vřřll f i I pak
podvodaíkcm a vítUrn nepřítelem
své nežli ncvřrer který
CIAHKSOM Nlill 11 sill -Ct
redako a !tenáti tohoto linul
Opět so chipu pera abych napsal
nijakou tti ř nalho okolí
Pravda ovitém le týdtnnl správy
psáti nebudu neboť od toho jest Lfrkvu
í ' __tt Cit a ě m I
juy rpravouai i okuu ro lyce otevřeně nřlznávl Ie nevčreem
počasí to je dosti ucházející jen hc8t iřot iňli c mni rírkrv
ze mnohý již kouká aby pftScI vi ohliailt! l rati iiA n Ti
Šikovný mráz tak aby se mohla plat( 8cjoo 0 včříc(cl katolických
loupu Korná merci duuo uosilliaka o vřffcfeli vohndomvslnírh
bniiojDe aie prcce ne iowk jaK Ramenářst vf jest ve všech přípa
sc zdálo když byla v květu Kor- dcc zhoubným a jest povinnost
n 11 U 9irvin { nrKX á n -i tt l NAiUn a
" " l3Vi - ' uťiivw-1 kažJnlio noctiví in ř ovřka nrnř
Ši a také budou dříve suché tak oSmu rilQb vystoupili AŽ každý
ie se uuuqu mou qocu nrzo iou-ici0v£tc přijde k omu aihC(lvlt ie
Pat' dovede veřeiněříci čím iest bude
iane si musím smočil no te nim mdg Pokrvteetví a lico-
politiky Jak je každému známo Lěrnost a íale£ nití všeckv noct!
I !Ji T I '
uuue se lelOJom presiaeni 10 vé zásadv Prozatím o tom Host
vsak není žádný špás Dcmokra- jak t0 dopadá s úrodou to poz
iitna biraa lopi ivooseveuovi a n4 každ hned akm le s vvifí
republikánská zase Parkerovi O mez farmery Každý se jen usmí
tomto dříve nikdo nic nevěděl a v£ a t0 prozrazuje že má nejlepŠÍ
teprve nyní když má být volen nadřij na dobrou tij-eB která
sype se to na něj se všech stran a fest ji2 většinou pojištěna Jenom
třeba by byl včera teprve s nebe jegtě 1 nohodl neh dnft na kornu
spadl přece nic plátno Jen hol a j ta bude zabezpečena-Nedbá-Zrovna
tak bylo tomu loni zde ova ovgem nC( ta by potřebovala
když se volil okresní Školdozorce „ěkného Času do vánoc Lenorho-
To také nebyl žádný špás jak vi se zde málokdy dobře urodí—
někteří naši krajané přikládali na Tak málo hhiku v oolitické aréně
oheS panu Svobodovi ze Schuyler nepamatuiu To ie letos skutečně
Uvedu o tom tento případ V d?n Lfce řeči o Dr Iškovi nežli o hu
volby byl jsem ve městě a slyšel doučí oresidentské volbě Zvláště
sem jednoho krajana když pra- reDublikárié isou letos klidni ne
vil Že pan Svoboda učil Školu v boť vědí že to s nimi dobře do-
ťrague baunders Co pouze padne a proto ať se strana druhá
Šest měsíců načež prý byl propu- dře a stará Ti demokraté mně
StXní Krtí í AT AiiXa IM X W m aaa
— v„ sasiava pravici aie spise pycn za- Antonie Konrádova Uteri t Milí
i?"""" ? °uT prvoa rukou h?eb(k hadrem "f" chi PrVdi 1 r
TV ' — "c'"u nez levou Kiaoivem weni v ni tuy M deet Citv v Dreamlandž cukro
chodil do školy po tři roky anebo iest ien oomocna nravici A tak Sílí d "ířifíí í f0
člověk který neví kde město j0 d'opaď4 s tml demokraty &tt nad Labem donál!
?ihaí! !SU°bCdázá: enomPtak zlobit Já myslím l T
viai iMBvemu uoveíiu se asi nd poznal že ty polévkové nalí
uienu Kayz si xrocnu zaizeireDas várny doznávají patrně nezdař
že tím druhého pomáhal ničit Ta- vlády demokratické V úctě
Jos Kastl
nmlrkla ji tedy dalek! tetta po
řfml jviifc dlll po moll na pa
rutlch louhy vydala te na celtu a
lak ocitla í plrd utkolika dny v
Chicaga A ta třclito nf aolik dnů
podalilo %t nileUti byt tvého
nianlela — Tjl ubytoval iq v l
57 looinis ulice NeMa k němu
avUk poutal k nřmu posla lásky
válnlvé policajta Tutka a teti
odcvtdil imi dopis miloitný který
by byl Šmakal raději ncvidil a
který muhrotnt "ncšmakoval"—
lij I to totiž tatýkač který jil u
něho odpřísáhla jího drahá polo
vička a kterým chudáčka viní i
opuštěnosti a cizoložství A koho
jednou Turek s podobným dopi
sem navštíví od toho se již ne
hne dokud jo j na patřičné místo
neodvede Tak také pan šmakal
musil jiti s Turkem a pečlivě byt
uzavřen v jedné z canalportských
klecí Šmakal i Božena Němcová
dáni byli pod záruku £800 — kaž
dý a nemohouce ji složiti byli od
vedeni do okresního vězení
Nesvidomitost amer podnikatelův
advokátovi p Čapkovi v New
Yorku přišli si stěžovat tři Čeští
trpaslíci že jejich zaměstnavatelé
porušili smlouvu s nimi uzavře
nou Isou to Rudolf Tonkan z
Mladé Boleslavi Frant Konrád z
Prahy a Frant Řeřicha z Hudtic
sou zaměstnáni jako "parádní
hasiči v' trpasličím městě" v
Dreamlandě v Coney Islandu kam
se nechali naverbovat za $8 měsíč-
ě se stravou Nyní po 4 měsíční
lužbě chtějí ie manaeeři Droou-
tit a poslat do Čech ač a nimi u-
zavřeli smlouvu na 6 měsíců po
čínaje 15 květnem Konrád je z
malých těchto lidí nej3tarší — 29
et — Keřicha kterv ie navléknut
uniformy námořnické je nej
menší — pouze jen 49 palců Do
ková panuje ve světě spravedlnost
a bude panovati na věky Nemů
že se tudíž nikdo divit že když
se přikládá se všech stran na jed
noho jako na př na pana Svobo
du že musí padnout S pozdra
vem na všechny čtenáře tohoto
listu W V Plaček
WESTON NEB — Ct redl
Mnozí se mne táží proč by prý
nedopisuji Nuže každé "proč''
má svó "proto' a - tak se to má i
se moúu Jak mnohým jest známo
chovám pravou ruku již déle pěti
měsíců a ač stále vyhledávám po
moci lékařské jest to skoro pořád
stejné Jest mně to mrzuté když ptáčka který uliti prý z útulné
mám něco dělat a nemohu a poru- klícky a zanechal tam po sobě
čit není komu ježto děti zachová- toužící manželku — Dnes však
vají pečlivě přikázání které praví: jest již v kleci zase arci že v kleci
"Opustíš otce i matku svou a při- méně příjemné silnými mřížemi
před nějakým časem na Conev
Island a pustil se na světovou vý
stavu do St Louisů kde prý
zdvihá činky 280 liber těžké (!)
Všichni tito čeští trpaslíci jsou
pystn Cirernlhoší zvláště Reři-
w uviij Lau nuyucu puzaa
KjTjSI t AJlřj Hltali menai: "Ten je z nich ze všech
: neivvkutáleněiší' Tontn bnmni:
du Minulé soboty konala se okr " V ' "n „
demokratická konvence v La
Crosse Wis v níž za klerka
krajského soudu jmenován byl
krajan E Ilodouš z La Crosse
Krajanka přijela za nevfrným
mulem V Chicagu policejní po
ručík Ptáček velitel canalportské
policejní stanice střeží pečlivě
pod nosem a šelmovaky se usmál
Dr C Iiosowater
ČESKÝ LÉKAŘ
ÚřadOYíi
a: 222 BceBnlldlflř"
Ofadnl hodiny i fMSdoS
OdSsSOdoíf
Vnodíllod 10 dollldopol
Tel v lířiMlovně 504~TeI t bjta 1217
ydli-Oiio till Jonea uiloe
ZrláHnt pnropnodt nula n lriMmw
mocoiri a ranliojiegtvt
Josef Kavan
li s
pozemkový
a pojišťující jednatel
Ě tí t tf # V m 1 m
prací in en ten rauzpve sveri ve
škeré práce ženě a dětem a sami
dřepí v hospodě On sice v ho
stinci mnoho neutratí ježto mno
hý srká dvě neb tři sklenice celé
půldne ale vzdor tomu přece jen cem a naopak zase Čech by vždy
hospodářstvlavé velice zanedbá- přijal Němce který jest řádný
vá Hraní v karty zde jaksi pře- raději než nesprávného a nesvě
stává zároveB I hra v kuželky domitého Čecha Vlastenectví
Proti Čemu ženy hospodářů po Němců jde až potud pokud nejde
dlouhá léta marně bojovaly toho o jich kapsu a vzdor všemu Čechů I
držíš se manželky své! ' Přikázání ohražené a místo láskyplných očí
toto se zde velmi pilně zachovává drahé ženušky střeží jej a opatrují
Ondyno jsem pravil jedné babičce bystré zraky canalportských poli-
iž 94 roky staré: "Milá babičko cista Jest to jistý Joseí Smakal
vy musíte mít velmi malý výmě malíř písma který prý jak ale
nmt ' "Pmll" ntii% ba mna laion manželka icho nraví nnnatil
'Proto že máte dlouhý věk Kdy- ji v Praze před rokem a uliti Aby uy J12 iy UlIC0©'
byste měla velké děti a velký vý snad se mu na dalekém putování
měnek byly by vám již dávno nestýskalo vzal prý a sebou spo-
přály šťastného skonání což by lečnici a sice jistou paní Boženu
vás zajisté trápilo a věk váš zkrá Němcovou kteráž také prý zane-
ilo" Stařenku polily slzy hned lehala v Praze nesmírně po ní tou
šem ji ale rozesmál pravě že má žícího mauiela Mezitím co byla
odnó děti jen kdyby nechodily v královská Praze sháfika po u-ICňkň lálrávnn o
a Da- v ťwoiu
Prodává lotr r Om
inmky anrov firmr w 1111111 "'iťrT
tátu uojlUnlonatřÍTám n tAh nTi71(:J
flrem při cnánh nwJnlíJính Tál luřifrá a "
Obraťte se s důvěrou n něho a
bude vám spravedlivě posl úženo
na přednášky toho zpropadeného prchlících ujížděli tito plnou pa
Išky Jablko které jest vyhozeno rou do země zaslíbené— Ameriky
přes plot není dobré Co vy o Přijeli do Chicaga a tu~se domní-
tom soudíte? Já soudím o tom vali býti v úplném bezpečí Jakž
rozličně to se ale nedá mluvit by také ne vždyť je to hrůzn mil
On má své přívržence a Člověk —z Chicaga do Prahyl Ano kdy-
když nikomu neškodí musí se by nebylo telcgraíů rychlovlaků a
nechat na pokoji Hádky nábožen- parolodí — Opuštěná ženuška v
ské byly naší zkázou jak na duši Praze dověděla se nějakým způso-
tak na těle a výsledek jich byl že bem že ulétnuvší mužíček nalézá
se plazíme pod břemenem úvale- se v Cicagu Trvalo to rok nežli
nim na nás necitelnou vládou Co se o něm dozvěděla ale proto
nám Čechům přinesly neblahé ony přece stejně po něm toužila jako "SílPifw ?7f?0I 'íH ilstý
t s mt t ¥ # ¥ ttilt _ i _ 1 al ' wduwu m IIUUUCU1 TDVUV U1U J
naaKy naDOzensKe 10 vi jiz Kazayiica první uca pg jeag zmizeni ai zu( 20c
Brojlo
pouxdra na ni
25c 35c atd
Též poštou
po písem
ním pro
zkoumání zraku
DulSÍ písemní