Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tB Panírovc šíov a šlnkv í
dělníků jii vystoupili
Kdo mocníJSI má tyt
Dollar et americký lid ?
lVinritn( om vo dvou Jednáních
lrn( aařaln vtaclo v Ht lmiliu
ilruhťakonfl tmutno ▼ llttopilu
UbUUYs
Belmont agent Hotichít JAv a fix
lovafi boodA Clevelaodem
MiCarrtn pravi ruka olejového
krále Kockeíellera
Sheehan důvčrnlk cukerného krile
Havemeyera
David JI JIH! starý mátaný poli
tický lišák
William Bryan Spatný prorok
který to sice dobře míní ale lid
mu jeho nezdravé náhledy ment
Rocktfeller toho času olejový král
který by si rád na diktátora hrál
Jfavemeyer veliký přítel Cleve
Jandův Cteveland neblahé pamčti presi
dent a finanční kouzelník jenž
to dovedl za čtyry leta přivést z
chudáka na milionáře
Sbor farmerů dflntků bursianů
politikářů
Sheehan Belmont McCarren
(vystoupí a tajné se radí:)
Jak bychom to udělali
jak bychom to uďáli
bysmese trustům zachovali
a lid na lep dostali
David B JJill (tajné naslou
chaje spustí:)
Znám jednoho muže
Parker jeho jméno
a to je "Čar" véc že
trusty bude ct&QO
také bursiání
před nim se uklání
to je věřte braši
teď pro stranu naši
nejlepší muž beze žertu
Hearst ten ať jde třeba
k čertu!
Sheehan Belmont McCarren
(radostně:)
Sláva D B Hillovi
moudrému to mužovi
je to chlapík mazaná
v nouzi vždycky radu má
(Všichni odebéřoa se do kon
vence kde je hrozný rámus a za
nějaký čas se vyhrnou a mnouce
si radostně ruce 6pustí:)
Hurá! to to vzalo lehkou práci
dostat pro Parkera nominaci
Bryan well ten ať teď se vzteká
nás hrozbami nepoleká
nám jde letos nejvíce
o přízeB Wall ulice
Cleveland (slavnostně:)
Přijměte mé požehnání
Parker je muž dle mého přání
ten se bude dobře chovat
podle mého vzoru
aby prospěl Rotschildovi f
bursiáoů sboru
Vystoupí Rockefetler Javemeyer
a sbor bursianů
Blahoslaven David
neboť dal nám kaadidáta
kterého zaíasujem
do dollarů a do zlata
(Všichni se spokojeně emějou a
potřásají si rukama že to tak do
bře dopadlo)
Bryan (vyrazí rozzuřen)
Už je to uděláno
už je to hotovo
to jsou pěkní kandidáti
hrom aby bil do toho
' D B Ilill Belmont ' Sheehan
McCarren (chtějí ho uchlácholit!)
Vilímku náš
co pak děláš
proč pak sé ty zlobíš
vždyť si jenom škodíš
vždyťs taky náš
Vždyť jsi demokrat
který musí hrát
s námi teď do stejné noty
sice tí vyndáme boty
II Ul Belmont McCarren a ostat
ní lursiánská cháska ke sboru
jUriuetAi a
ni icéou:)
Holt brali poilouclirjtc
na pravou to cettu dejte
pro čekance volt n
my pomalém vám ras i kaše
To nim věřte nejiou špásy
budete mít zlaté Časy
peněz v kapsách jako íloků
pořád víc rok od roku
Budete-ii ale volit
Roosevelta a jeho chasu
tJ pak milí holenkové
půjde s vámi jen to k ďasu
neboť to je' pravda jistojistá
Roosevelt císařem být se chystá
(Demokratičtí politikáři 'a bur
siáni spínají zděšeně ruce a kroutí
v hroze očittu aby působily na'
íarmery a dělníky dojem a nahnali
jim strach)
Sbor armerů (statně a rázně:)
Milí páni nevěříme
na ty vaše všechny sliby
neb víme ze zkušenosti
že jsou to jen samé chyby
Straky pěkné na vrbě nám
malovati umíte
do úřadů když přijdete
tu tam všechno zkazíte
Farmer za úmornou práci
za vašich dob jenom ztrácí
neb vy máte nejradš láci
s níž na horoucí skálu jděte
nás letos na lep nechytnete
(Se smíchem se obrátí od de
mokratických volavek a spustí:)
Tohle by tak pěkně hrálo
nás chce taká cháska vnadit
aby mohla nám do hnízda
svoje škodné zas posadit
Sbor dtlntků{ii)ié statně a rázně:)
Spálené se dítě ohně bojí
blázen kdo o sliby vaše stojí
hlupák kdo v přátelství vaše věří
neb ten vodu řešetem jen měří
To přátelství ku dělníku
nejlíp bylo dokázáno
když Clevelandem do Chicaga
vojsko bylo tam posláno
by magnátům proti nimž dělníci
stáli
v boji tak nespravedlivém
pomáhali
Ne ne holenkové my vás známe
proto na "ty sliby houby dáme
ušetřte si je vždyť jsou marný
nás ještě dnes straší vaše
polívkárny
Sbor dem politikářů a bursidnů
(smutně:)
Tohle je pěkná věc
lid proti nám letos stojí
ale zdá se něco přec
pomůže nám v krutém boji
to jsou kéše kterých máme
dosti
ty snad vyrvou nás ze zouíalosti
(Slavnostně:)
Blahoslavený dollar
v nějž všichni věříme
a dle něhož hodnotu
lidí my měříme '
V něj my pevně doufáme
naděje své skládáme
(Cinkají zlatými dvacetidollary
a mávají balíčky zele&áka a mezi
tím opona padá a otevře se ke
konečnému aktu dne 8 listopadu)
NA CKSTÍi DO HÍU-IIO DOMU
Kdyby ženy věděly že všichni
muži jsou stejní-ta by bylo málo
svateb a kdyby mužové věděli ř
všechny ženy jsou stejný tu bv
nebylo bígamistů
#
JlistorUki otázka
Ajky: Fádr bylí to Halanďaní
kteří koupili ostrov Naohattan
za25?
Starý Cohristein: Šůř Ajky
Ajky: A není to divný íádr že
židi missovali takovou lácí?
Demokratičtí menageři se asi
tajně smáli když jim Parker řekl
že chce být zvolen
v
I
A V 'ss
Na volební cestu oba
spustili se kandidáti
jeden jede plnou parou
druhý chudák zůstal státi
Roosevelt upravil si cestu
svou rázností poctivostí
proto jede jak po mejdle
k Parkerově velké zlosti
Pro chudáka pro Parkera
je to ovšem velká rána
že na cesty balvany mu
postayila vlastní strana
Kdo pak by té straně věřil
jež má sice velkou hubu
ale dobrých zásad má tak
málo jak slepice zubů
Veliké tklamánt
Helena: Slyšela jsi že manželé
Hubáčkovy se velice zklamali v
lásce?
Milena: šůr jeden myslel o
druhém že má peníze
Ty volební doutníky
W tu
Prvnl politikář: Co pak se stalo
s naším kandidátem Že nepřijel k
nám dnes řečnit?
Druhý politikář: Zrovna jsem
dostal od něho telegram že one
mocněl Nešťastnou náhodou
totiž vykouřil jeden z doutníků
které koupil aby jimi častoval
voliče
Prudká bolest bývá působena
dnou kyčelní usazuje se pevně na
nervy ale použijete li St Jakoba
Oel bolest brzy zmizí a jste
uzdraveni
OMAIU
Loan & Building
-Asaoclati©n
v Bee Building
21 rok stará a ncjstarM v mřatfi
£lnl
půjčky na měsíční splátky a při
pisuje k dobru dividendy půlletně
při 6 procentech ročně na uspoře
né obnosy
Oeo JI 5aHfnger tajemník
Bouth omažíká úřadovna v Cíile 833
lev 21 ul W
ADHESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Tábor Sebranka ě 4771 MVf A
odbývá avá pravidelná chftre každou prron t
tfetl Hledu v mínící v om hodin veíef
t Sokolovně Volíci konmil J Rrácda
návodíi Fr Píchota bnkéF John ťhleborá
klerlc Cha HmrkovikJ prfivodfif J Kohout
rnftFnl itriUoa KruplCka Tenkoral atrii
Vt Ualaíka
rdp Sokolkr Tjrí ě 1
odbf tí tvé aebote Jodnou mfniío a iloa
každou čtvrtou nedřll ▼ nlni Metxovt Před
nwHyn Anna Ohloboríd 12S2J12 13 ul ml
UjpfedukyD Ernllle Chloíxrád 15 a Willlam
ol tajemnice Marie VaKák VMS M 13 ul
iotnlce Anna BvHÍlna Vm)Ú A ul poklad
nice Krantlika líílwk m JI 18 ul dooř
Vrah Joile MatAJka rfbor majetku Fraotl
Ika Kunci Marv kuí Marie Vanirat diet
ní rfbut Marie I)oleJI a Anna Brodil
Tábor NebraHSkA Lípa í 183 VfOW
odbfTátchfijte každou % nedíll a 4 CtrrtekT
iríIcl T !ul p i VV Hniuliit Kuniul Jo V
Kalpar nilnUkonul K 4 Krn)H klerk
Aotun Buchf dm tío iotb are barikerA1
Novák
Lože Jan Hus í 6 Kytířfl Pjthla
odbrá ave ichtxe drub a ítvrtj1 ítvrtek i
mfiaicl v 8 bodln veíer ve polkov4 mlatnoiU
v Bokolovní Velicí KancMf Uud Havelka
Cla 1444 Ho 10 Str K U Kred Hlárna
1%6 Ho 14 Htr Anton Turynck M oř V
Fodp Sokol Tyrš ě 1
odbvi ive achAie dvakrát mřuřné katdou
1 neděli a i pondtll v mAatcl v dni Mettove
OeloroCnl ecbbaeodbfvá ee 1 nedll ▼ HJntL
pftllfttnlachftze i neděli v dubnu a čtvrtletní
v lednu a arpou Ffediodn Frank H vol tuk
2Xi'j Ho ID at m(itopr(lNda JIM ťlťha lvto
HoS Ht taj l'etrTlchfl4l7 8o 14Htlletnlk
ic K'prlM Ho II Ht pokladník V V
Kunci Mst Ho lí Htr vjhor majetku Aug
Scrpán ilmon Kokuaok Jo Nímwc prapo
re'nik Balt floudar vyu pr V J ííobrov
kf nálelnllc J V Kafpar vjp ná{ Ant
VaAák revlaornl vbor Ant V Novák jV
Kaápar donorce Jo Jindra
Těl Jed Sokol t Omaha
odbývá avápravldolná aonfize kaidou drahou
ttedu v mÍHÍul yeftr ve vá miatnoetl 21
Hn mh Ht titaroKtn K Havelka tajemník
Kud Flblnror UW Wllllum Ht ůíotnlk Ant
HwHf p'kiadolk Jan Kol&ínf
Sbor lírězda 5oré Doby ě 80 JČD
odbývá (váachfite každou t nedíll v máaiol vi
8 hod odp v Národní inl frededka Anna
Duda ůfatnlee Mario Knvelthalor poklad
nice Marie VanjmtMM willlam tajemnice
Vllb hartoH I41H řopleton Ave
Shoř Jlolcalara ř CO jCl
odbf vá '-hdrM každou druhou nndřll v mtwlcl
r Národní alnl o há bod odp Vjralouállá
predandka Anna KrnjM pfndedka Vlncl
mák 1444 Ho 10 Ht náruAmka J(f Ort
tajornnlce Frantláka Čapek 1314 MarthaMt
ótnloe Ant Mach VM Ho IK 8t„ poklad
nice Marie IleCan 9 a Wlllliun ul dororkyná
Jwutm Jelen výbor malntkii Kterlua lienák
Marie HudeCek Frantíáka l'bok
Tábor Mrrta lín 922 K If 1
odbývá achflíl první neděli t witlcJ voko
lká aíul Heditedke Mary Hotlý mUta
bredeok a Josefa Hláma vriloníllá pfeddka
arle tloukal tajemnice Kateflna Vele
ehovaká l íOftBonthU Ht pokladnice Marie
Hráidivá kanctfk Iwrofa Tlcbá narlál
ka Marie frltl vnltmi atráf Marie I'
ebota venkovní etráá llitrbora Hrabý vý
bor maletku Anna Hrárda Fraitt ťlnk a
Joatř a Htejokal Hpol lékař dr L 8voloda
OOTTXIX ODďX3LA
II áj 1'alma YítřztW t 60 WC
Odbývá avá achftce každou tftt ttredu t
mísíc! vc t hod odp r luíaluuiiti y laiioera
naHOteaU ul narbora Kaček dftatojriápo
ručnice Anna Vlcb ii!tplsdK}iBi Kalia
Vooáaektaj SSTttoW It Marie Vorniíka
rDkladnlcei Heeile trámek pr&vodřli Franl
rámek víltkynlj France Bárta vntrný
tráži flarbora 'laltner venkovní atráž vý
bor majetku France liauj Klenora Kberl
a Marie KeráPík
ABSTRAKTY
— vraoTovtua -
S 2& Sadler
17th and Farnam Fattersoa Blk
Zeptejte m naB u tohoto liitu Tel 1820
ADRESÁŘ SPGlKO
řnie-rtUf DMntrM l'n!rer Jrdiel
ro vrtápadal lát l
Inneaola lowa Wlarnmln Nvbraiku
nlíř (Ukuly Mlí hltfen
HUtnl Jritnota ? Ml IHnl Minu
1'ladnlrl IMntm výaorwra e iMjdnti
Itlctn im'i i(Miiem i!km výtďrfhy
tanfitny budiiu VeikopfalMuU Fraei akn
li raul Mina I niUiprsida 1 Aubrwhi
Mlnnvaixiii Mlnn II mtaUplmitmU Jiwepa
Hmmik Iliipiili Minn Vr-lkiu)tiHiie
tfHM A Kryli M I'nl Mina Velkopoklad
' JMiiii f 1 1 IÍmh Mlea
6HtivnaaAh(tiiHthuet Hl 1'aui Mlnn
Ikntlll i-n a th J lHbm Ivan tth
h Rt I'aul Mlan
CtvrllHnliprávy lantlajl vlm apolklia
tubua íorciirl tíjnu a Ivdnu
t I T Monlfroniprj Mlan
d')fá ivá chfne kaldou ítvrioii neďll v
táelcl I"fedla Jan Novotný ni!Ulfeď
da Jaknh Wondra Talnmn' rr Mlía
1'řolnlk Václav 1'etUfka l'kladok Vojt
NřinMi dftvfrnlk Frank Vaxlia
Č 1I Hlad(H5orh v Le Socor CcnUr
Bflnnoaota
odbývá várhftte každou I nedíll mfuct
llnlIOOF frvilieda J O Křenlk UHueur
ďntPř Mlnn t mUlopfrd F 1 Vranoraký
IoHoikt í''nter! taj J IIKaleeranttIHueur
Oentvri áCet J Blcek IeHuuer CenterMlnn
Č III v St Faul Mina
odbývá tvá ichAne každou I itfedu mlcl
PMaeda Václav Kotnournl tajemník F J
Pavlfiíkaft7 Oanton Ht ádn1k Frant Ho
ráček 044 i'ioaant Ave pokl Fr Hantal
Č V v Koré Fráze Mlnn
odbývá vá tcbftie každou 4 ndíll v m1cl
1'ledaoda Vác KM ta mlatopfed Jan F Ko
hiut íetnlk Ant F Vrtlř taj Mafěl V
llaíiýf pokladník Volt J Chalupiký při
vodil Krant M Korbel vnitřní atráž Jan
Kratochvil venkovní atráá Vác PykaL dů
věrník Fr Pomlja
J A Komenttký ě TI T Hajward
Minnesota
odbývá tvá aobSce 1 nedáli t mlatcl Pfeda
Kr HUtck Auatln Mlnn UK No 2 mUto
pred Mat lionuf taj Karel Funfar Ulen
vtlle Mlnni úfetnik Albert Paeovaký Olen
vlilo Mlnn poklad Václav firedl dfivěrnik
Joiet ťlevka
Karel Yellký ě Til v Not lřebonl
Minnesota
odbývá vé{chfie každou 3 nedíll v mř1rl
ťfededa Jan Klaln Montirom jryilnnUK
No8 Bilitoprnd Vojtěch IJhllřMontitomery
MlnnKK No 2 tajemník Václav A Kdol
Kllkennny Mlnn UK No I: díetnik Jan
Podojil Kllkennev Mlnn KU No I : nokl
Jan Noaka KUkenney Mlnn Ittt No 1
Č YIII Bornost Owatonna Mlnn
odbývá ivá acli&M kaídou 2- uedMl r měiSci v
Íednu hodinu odpolv lnl Č I P 0 Pfedieda
fr Malíoor miilonradi Leopold Uuleki
tajemník Jno O Fliher ůíetnlk FrPechek:
pokladník Adolf Horák
Spolek l IX v Fine CHf MlnnesoU
odbývá avá acbfiee každou 2 neděli v měilcl v
t bod odp Pfedieda Jan fitochl mUtopfed
Jan Bárta tajem Cvr Kom díetník Anon
ťeek poklad Václav Karaa pr úvodí! Tom
Bažil vnitřní tráž Jos Procnáaka venkovní
tráá Matěj Procháaka Plae City Mlnn
Karel Uarlíček Bororsk l IT
Minneapolls Mlnn
odbývá ivá chfite každou 1 neděli v mětlcl v
linií 231corner oř Waablniton & Cedarave
Ho Předseda Andro Jurlk taj PntrHtraka
IHH4-2 HtHo0íetnlk Adolf Jíuubltíok m
WahinfrU)n ave pokladník Jan ětráfelda
6JÍ Ontario Htroet 8o-Faat
Č X Cecbosloran v Ollrla Mlnn
Odbývá ivá ichftie druhou nodíll t mřilcl
Předaeda Ant Uoínk mlatopředaeda John
Krtek tajemník Karel Koháky díetnik
(led Boíek pokladník Karel Kohn
Čechle ě XI T So Omaha Seb
Odbývá tchfiie každý druhý ítvrtek v in id
ol o om bodln veíer v ilnl Yt Laltnera Před
Fr Lalt-
ledaJan Červený 20 a Q
nnr tajemník a áíetnlk Adolf Zotulák 220
nilatopř
Nortb 20 ul pokl J VocáaeaSl k H Ht
ČíhIo XII Chrudim v Baclne WI
odbývá tvá acháte každou třetí iobotu v raá
tlcl v 7 hodin veíer Předoda Kar Cálevký
l4 NOeneva t mitfpřed Jo Petržilka
liWí tíeneva l taj a ůíet Jo Havllna
7Z3N Onneva et pokladník Vác Janota
lU Albert St
ČímIo XIII Český Lerv Seaforth Ked-
wood Co Mlnn
odbývá achfite každou druhou nedíll t nUl
1'ředaeda Karel HouáekVeKia Mlnn im(to
před Václav Platulka Hafortb Mlnn taj
Henry Jodllíka Veta Mlnn díotník Ant
Kotvili Valn( Minu pokladník Jan Kotval
Vesta Mlnn
ÍíhIo XIV Ladlmír Klátil
v TiiMcobla tVU
odbývá (chAce každou druhou neděli v mínící
Přndaeda Albert Kuía Jo Houkup mláto
předa tajemník Vác Hamack Jo Havel
áíotnlk Jo Krahulec pokladník
Jun lína é XV Hopklns Mlnn
odbývá avá aohfiíe každý druhý pátk vh
yefer yAnderion llall Před Jan Hhonka
liox lll rnUtopředa Jim HtípáQek taj Jo
Heyda Io 13 Hopkln Mlnn úíiitnlkjan
Crveuý pjkladnik Frank Křiž
Sebranka ě XTL v Omaha Neb
odbý vá avá if Uie každá první úterý v měilol
nu v i n uroena rreo j Yt uroch
lalemnlk a ííátn k Jaknh Munl iqiii in i
Ht„ pokladník Karel Marod 8 K cor ítb
and Wllllami Bt
ííslo XVIII Bratři ScTern -v
Drjwood Yf la
volili 1 náledujlctářadn(kyi předaeda Jan
ťlller miatopředeeda Frank Klnkor taj
Joaef Fuch áíet Ilohumll Trwirk „kf
lom Kyaelko průvodčí Jan Hvorna vnitřní
tráá Jo JoHlřek venkovní itráž étípán
Najbrt pfWolnl výbor Váo Novák Joa f
ylaanik Jan Forman Schfit odbývají
každou druhou neději v uitilcí
Louis Bořka
český právník a veřejný notář
-1)13 N Y Life Bíd? Omaha
V úřadovně pouze odpoledao od 2 do 5 bod
právních táležluaiteub notářaaou práci ab
trakt aneb ae chtěl převdCU mi-ll dobrý
kápla na maJaUtk af e na něj a dověrou
obrátí Odporufujeme Jn] viem krajan&m
aven pravui pomoci poirvoujl 19—