Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ze zamorsKycn Kraiu tt
O lítuici Jak A to cví n ttojiíii
v Asiiprbjfdnáváma vo ivláltnlm
Článku a v tlchto týJafch roxhlo
dech uvidíme zaručené úřední
správy aby íicuili V Z mulili
I uíinlii dokonalou pfcdslavu o
událostech které te v ManJlursku
aa minulý týden sbéhly
Kuroki operuje se svou armádou
na východ od Mukdenu proti
Kusom a pokusil o vzlti útokem
prfismyk Da aby mohl obejiti
ruské levé křídlo byl víak odra
len 1'růimyk Da nalézá se ao mil
jižné od řeky Hun na přímé cestě
z Benciapuce k FuSunským uhel
ným dolom
Menší oddělení japonská snaží
se vypátrat! sílu a postavení ruské-
ího voiska a následkem toho na
w i # t _ V tr
vsecn stranacu jsou aenne menši
srážky
Útok na prasmyk Da proveden
byl japonským oddělením sestáva
jícím ze Čtyřech praporů Rusové
ho odrazili velmi snadno a ruská
jízda podporovaná strojovými dě
lypfekazila druhému japonskému
Oddělení boční jeho manévr
Od bitvy u Liaojangu uplynuly
již Čtyry neděle a v té době Japon
ci i Kusové byli značně sesfleni
Prosmyky v pohoří Da jsou velice
důležitý pro útočné plány Japonců
neboť jedině dobytím jich může
Kuroki táhnouti dále směrem se
verním a zakrýtí pohyby svého
vojska před pátravým zrakem
ruských zvědů
Není pochybnosti že Japonci
se pokusí o vzetí Mukdenu co nej
dříve aby si zajistili pro sebe po
hodlný a dosti veliký tábor neboť
Liaojang daleko nepostačí Japon
cům zvláště když po poslední
bitvě většina domů tam byla po
bořena V stanech nelze vojsku
v Mandžursku v zimě setrvat! ná
sledkem strašlivé kruté zimykttfrá
tam panuje a jež průměrně obnáší
40 stupfiů pod nulou Zima tato
lává se krutější ještě víchrykteré
neustále vanou a také tím že
téměř žádný sníh tam nepadá
Generál Rennenkampíí jenž
jak známo jest nejlepším generá
lem jízdy kterého Kusko ml od
té dobyco po své nemoci převzal
opět velení nad kozáky jeví ho
řečnou činnost a má nepřítele ne
ustále na očích Minulé středy
se srazil I menším oddělením a
zahnal ho na útěk sám při tom
stratíl a důstojníky a 9 mužů za
bitých a 3 důstojníci a 23 mužů
bylo zraněno
Při odraženém útoku na Da
průsmyk o němž e zmiňujeme z
počátku gen Ptterhoíí zajal ně
kolik Japoiíců a ukořistil značné
zásoby zbraní a nábojů Kusové
v této srážce ztratili kapitána a 3
muže a 45 mužů bylo zraněno
Minulé středy učinily také dvě
japonské divise se silným dělo
střeleckým oddělením útok na levé
křídlo ruské u řeky Hun Gen
I3ildíng mající velení nad ruským
sborem tam rozloženým útok od
razil po tříhodioném boji v němž
nepřítel ztratit 700 mužů Kusové
ztratili 86 zabitých a 270 poraně
ných Dle zprávy gen Sacharova
jedno silné oddělení Japonců táhne
k Fu průsmyku Jenž julézá se 6
mil severovýchodně od Mukdenu
poblíže pravého břehu řeky Hun
Reka v těchto místech jest mělká
a 1 ié příčiny Japonci i zvolili
asi to místo aby ji mohli snáze
překročili Pakli by se podařilo
Japoncům dobýti Fa průsmyku
tu postavení gen Kuropatkina v
Mukdenu bylo by tím ohroženo
neboť nepřátelé by mu hrozili od
říznutím od jeho komunikační
čáry Charbinem
Dle dobroidinl gen Sacharova
rmáda jsponská jest rozdělena
takto: Gen Kuroki soustředil je
den sbor u Benciapuce a Bcnsipu
a jJto přední ao) se pro JírA pel!
ccity vedoucí k Futuau a průsmy
ku Fa Jiné dvě armády mají
obsarcny Jeataj a bandeou a hlld
ky jsou tak hustě rozestaveny ko
lem nich žc ani Číňané nemohou
jimi proniknout!
Jedno menší japonské oddělení
se pohybuje kolem levého břehu
řeky Liao aby chránilo japonské
lodice jež přivážejí část zásob z
Liaojangu pro japonské vojsko
Čtvrtá armáda se tlačí z Džančanu
přes pohoří Da Z těchto Čtyřech
armád jsou Okuova a Nodzuova
nejblíŽe u Mukdenu
Jak se z Petrohradu oznamuje
bylo rozhodnutí gen Kuropatkina
aby generálové Orlov a Stackel-
berg byli z ruské armády vylou
čem carem potvrzeno Jest to
nejkrutŠÍ a nejvíce ponižující trest
jaký vojína může postihnout! Oba
ztratí své důstojenství a jich jména
budou ze seznamů armádních vy
Škrtnuta
Trest stihnul gen Orlova za
neuposlechnutí sozkazů daných
mu Kuropatkinem v bitvách u
Liaojangu Orlův měl obsazenu
silnou posici u jentajských dolů
která tvořila klíč ke Kuropatkinovu
levému boku a z té příčiny bylo
nanejvýš nutno ji udrželi aby ko
munikační čára ruské armády byla
zajištěna
Kuropatkin nařídil Orlovovi
aby jednal pouze v obraně a udr
žel svou posici za každou cenu
Orlov domnívaje se že může
Kurckiho napadnout! z boku opu
stil svou posici přešel k útoku
při Čemž byl odražen a zahnán
zpět Kdyby býval byl mohl Ku
roki jeho strašlivě vysíleným
vojskem vykořistiti své vítězství
nad Orlovém tu byl by se probil
jentajskými doly k železniční trati
1 byl by odříznul Kuropatkina od
Mukdenu Nebezpečí to bylo tak
veliké že ním přinucen byl Kúro
patkin k ústupu z Liaojangu a
jeho plán jímž hodlal zdrtiti Ku
rokiho přišel tím v nivec
Stackelberg byl poražen u Va
íangou svou váhavostí a neroz
hodností a byl téměř odříznut od
ostatního ruského vojska Tehdy
byl zachráněn pouze Kuropatki
nem jenž osobně spěchal mu na
pomoc" Vzdor tomu však opětně
u Liaojangu dopustil sc téže chy
by neboť nepřekročil v čas řeku
Taici vzdor uděleným rozkazům a
v prvním okamžiku se zdálo že
byl opět Japonci odříznut a Kuro
patkin také zaslal do Petrohradu
o tom zprávu Na Štěstí Japonci
také váhali vykořistiti příznivé
příležitosti a Stackelberg jim unik
nul se svým sborem ač měl veliké
ztráty Tato neposlušnost vůči
rozkazům vrchoího velitele přivo
dila mu ten krutý trest
Orlov ve své porážce zachráněn
byl jedině hrdinností kozákův gen
Samsonova již postavili se vítěz
ným Japoncům na odpor a zasta
vili j když tito octli se již jen v
malé vzdálenosti od železniční
tratě Kozáci použili proti Japon
cům svých pik se strašlivými účin
ky a jen tak se jím podařilo udr
želi je od obsazení tratě až do
d uhého dne kdy Stackelberg jim
přispěl najomoc Čímž zachována
byla trať pro ústup Rusů
Rusko uznávajíc Že se jedná o
velmocenské jeho postavení roz
hodlo se že sesíl Isvou armádu v
Mandžursku na '700000 mužů
Obrovská tato crraáda rozdělena
bude na 2 sbory z nichž velitelem
prvního sboru zůstane Kuropatkin
a velitelem druhého jmenován byl
gen (irippenberg Týl jest stár
ř6 roka pochlsl s nfixecké rodiny
a prvně se vymámeni) u hebailo
polu ta krimiké války před 48
roky Pozdil se vymamvnat v
Tuikostanu a do války turecké lei
jako plukovník UrippentierR má
veliké ichopnoiti pro organiiaci
armády a jeho rad pti tvoření no
vých vojenských útvarů bylo vždy
cky dbáno
Vrchním velitelem bude beipo
chyby juiiov&n ardlialJc MikulM
Nikolajevič
Z Port Arturu nepronikla žádná
úřední ruská zpráva a povídačky
číflanů jež zasýlány jsou t Čtíu
anglickými dopisovatcly nezašlu
hujl mnoho víry Posádka dosud
vítězně vzdoruje útokům japon
ského vojska kteié vzdor mika
dově rozkazu "že má pevnosť
dobýti za 3 dny" nedobylo ještě
ani všechna zevnitřní opevnění
" Hosté v hotelu Praha"
Během posledních několika dnů
ubytovali se v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvatně známý hostin
ský pan Vine Dobrovský mimo
četné jinonárodovce následující
krajané již do Omahy zavítali:
Jos Křenek Ant Boháč Schuy
ler J L Witt Josef Ducháček
Newman Grovej Frank Chleboun
Adolf Němec Josef Vaško Josef
Tomeš Petr Žák Kainold Folda
Jas KřikaČ Clarkson VácŽivný
Omaha Václav Kašpar Prague
A L Kadlec Howclls Fr Kříž
L R Coufal Ed Hlaváč Bruno
John Kučera Josef F Rohla Fr
Kašfk Thomas Jícha L H
SchnaseMilligan Josef Šimerdla
Loma L J Kovanda s manžel
kou Henry Němec Weston Jos
Černý Vác Kruliš Benson Wil
Procházka Palmer J A Siber
shal A Koubek Plattsmouth
las Kašpárek Faírbury Frank
Spíndler Marie Vlach Josef Kříž
s manželkou Dodge Chas Donát
manželkou Vcrdígrc F C Ho
ráček Brainard John Sbramek
David City J W Tříska Wilton
Tomáš Dobrovolný Atkinson J
Málek Elkhorn Alois Slepička
Wilber Frank Fiala Ravenna
Nebraska A Špirek Morland
Marie Musilova Chelsea Konrád
Dušáoek Underwood John Hon
zík Vail Iowa Louis StrejČov
ský Gambria Wyo Frank Ma
yer sl M TMsyer Josef Albert
S Rezek St Louis Mo Tomeš
Došek Tábor John Lapčík Old
ham So Dak Vincenc Lejsal
Cteveland Ohio
Ifilreiou so
zvliíSlní Jednatelé v tornto okresu a sou-
íCíJnlm oženil k ZRHturxmuii a ouiaso
rlní starého obchodního domu založe
ného nit lolidnfrn ílnancním zilkladí
KluŽno" 131 týdnů výlohami ku předu
přímo z úřadovny KM a kořdrek o
opatři nuue-n 10110 ireuiu poHinvem
1411 AIrnun lílcw Hron & (k Dent
A Monon lildíf Chicago III 0x0
Jakub Svačina
vltttnl
i ELEGANTNÍ A HOJNĚ
Í ZÁSOBENÝ
krocemí obchod
v ě 1200 JIŽ 0 pilce
V obchod tomto naleimeto oplnť
vOifir vtelui tUi} trrocomíbo Zhoít
4 Jo f!mtv4 prví Ulomí Míra dobří
4 nnt) il Hmřlnr junt v trjku nukoulmU
4 nanAjHKft"" prial Nurítlvte JuJ
5 Inilnuu Dtxlrubé ufljdet rae
'▼TYYYYYTTTYYTTTYYYTYYTTTt
Vzorný a {lstí zařízený
pekařský obchod
ylaitnt
Rudolf J Kirchncr
' v Čís 1 504 William ul
Kralaná uřinl dobřa kd?2 peřlvo ob
jednají sobfi u Kirchncra Zboží Jest
vždy čeraUá a chutné Zltnf chléb
rohlíky koblihy % r6zn6 koláře co ae
týče Jakoati nejsou k "bítováni" O
pNzoft krajanu UM
r " 1 Trfll-tTMt2"t
8
rn
Třijdoio-li 80 podívat na
Ak-Sar-Bea do Omahj
iinvštlvto Jlstň
BOSTON ST ORB
nejvčtEI obchod na západč a nejživijSí místo v celé Omaze
MOiete uSetřiti peníz při každé nákoupi podzimního a zimního
zboží Boston Store jest pravé středisko obchodu v Omaze—
tů a Douglas ulice — Pul Čtverce a pět poschodí naploino
čerstvým novým zbožím Bezplatné Čekárny — Bezplatné iatny
—-Balíčky čekují se zdarma— Čeky vymČfiujf se za hotové pe
níze zdarma
Týden velkých lácí
Zvláštní výprodeje po celý týden u Brandeise
Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale zařízený úxtav k léčení vřipcli nemocí
ÚhUv lont opatřen vXeml nejnovčjftíml stroji a apuríty tnk te ho nemocním dosta
ne nvJIcpSíliu oetfeni— Nemocní Jou pod péíí Ceikcb oivtfovatelelc
ZvláStní pozornost ao vfnuje lření všech ícn
íkých nemocí rakoviny a nemocí prsních
Kdo TícmMe aetn pfljnt neb v Ichíích případech ae porn d a udili téf poltou a UUy
) Dr Kreucr aám připravuje ne aslaj — Vyplřte ví plipad podrobně a doplite ai
pro dotarnlk Fak vám bude lf:lorio lak nfl mi nurnou lÍH a léky m laílou
Toto JeNt první lunki nemocnice r Americe a neuiocni Jhou poctiv a levni obalou
íenl Jak lze dokázat mnoha atjr vyavÉdíenlml
O podrobnoHti piftte a Fidltelct 1)11 KAKEL II IWEUEIt ťreto Neb
NO MORE BLUE-MONDAYS
SWlFPs PRIDE
SOAP
Qood in hard
water and good
in soft water
Madeby SWIFT & COMPANV
Swiftovo Prldo mdlo jest nojlepňím mýdlem JakíboŽ lze kn praní prádla a
Setřto svého prádla— nikoliv obalůr
Cesta
na světovou
výstavu
# 1 V
ST LOUIS
ELEGANTNÍ PULLMANOVY SPACl VOZY
SEDADLOVÉ VOZY (SEDADLAJZDARMA)
JÍDELNÍ VOZY (JÍDLA DLE LÍSTKU)
Výletní lístky nyní na proti oj
Krásná výletní brožurka obsahující úplnou informaci
pohledy na budovy atd a mapa St Louisů pofilejse na po
žádání zdarma
H C TOWNSEND
General Paiwengor and Tlcket 'Acnt 8t Louli
TOM IIUGHES Trav Pus Agt F F GODFUKY P T A
OMAHA NEB