Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z českých vlastí
Kozblcdy v politice umřní národ
ním životé a hospodářství
Mtuiy inesi jednotlivými trakce
mi te v českém lidu opět rozjitřily
více nežli kdy jiady MladočeŠi
hlavni politická strana její vůd
covésvláště Dr Herold napadáni
jtou ce vlech stran hlavně frakci
agrárníků neboli stranou rolnickou
(rakci radikální a socialistickou
Tato rotjilřenost a všeobecný boj
ovSem nikterak nesešili postaveni
Českého národa na venek a z vláŠtČ
ne ve Vídni kde Koerber odbývá
všechny spravedlivé české poža
dávky a pohrdáními přechází přes
ně k dennímu pořádku a hrozí
zlomiti českou obstrukci na říšské
radě pověstným čtrnáctým para
grafem
Vzdor tomu že Čechám Mora
vanům a Slezanům nedostává se
jen nepatrných drobto z bohaiého
vládního stolu tu Němci ve své
národnostní zuřivosti nepřejí jim
ani těch a v Opavě a Těšíně kde
mají být zřízeny slovanské poboč
ní třídy na učitelských ústavech
agituje se se strany všeněmecké
ze všech sil mezi majiteli domů
aby nedovolili nájemníkům bráti
do podnájmu Žáky těchto slovan
ských poboček a profesory jejich
Soustavné útoky na předsedu
Národní rady Dra Herolda ob-
časopisech pražských i krajin
ských Olomoucký ''Pozor'' a
orgán radikálního vůdce Dra
Rašína obvinily Herolda ze zišt
ností a Národní Listy důkladně
klepy ty a pomluvy nízkých duší
' citováním různých fakt odmítly
Národní " Listy uvádí že Dr
Herold od počátku kdy stal se
přísedícím zemského výboru plat
svůj věnuje cele účelům politi
ckým národním a humánním
Časopis ten dále píše že Dr He
I01CJ noaiai se vzuati manaatu
svého na říšské radé výkonný
výbor mu však povolení to neudě
lil Obranu Dra Herolda uzavírají
N Listy touto větou: "Kdo zná
Dra Herolda z působení jeho vf
že jest to muž obětavý který
nešetří ani času ani peněz ani
práce ve prospěch národa"
Jak je vidět ta národní práce v
Čechách jest skoro tak nevděčná
jako národní práce u nás v Ame
rice -
Výbor zvolený ze zástupců obcf
a 1nrnnrarí nrtlahfilíórh If nndnílf
m - -
nutí kroků jimiž by se čelilo bídě
a hladu apůsobeným letošní kata
strofou sluneční koná svědomitě
svou povinnost Na čtvrtek 8 září
svolána byla všeobecná schůze do
Kostelce oad L do níž dostavili
se zemští a říšští poslanci a zá
stupcové střcdolabského výboru a
různých labských okresů Tam
promluvil český lid vysloviv své
požadavky vůči státu a jeho vládě
která doiud jest zvyklá v českých
krajích stále a stále berní šroub
jen přitahovat! aby co možná z
českého lidu co nejvfce vymačkala
Postavení českého lidu musí býti
krušné a stane se přímo hrozivým
až nastane zima a nebude chleba
ba mi bramborů aby se mnozí
nasytiti mohli
Letos odbýván byl velkolepý
II sokolský slet v bílé Lublani
jehož sáčastoilo se také české So
kolstvo Byla to pravá sokolská
Olympiáda Závody tyto rozděleny
byly v závody hostí v kteréžto
skupioě závodili Češi a Chorvaté
a v závody domácí kdež závodili
Slovinci českých závodníků sú
častněno byla celkem 376 a to 146
ve vyšším oddělení ve 23 druž
stvech a 230 v nižším oddělení ve
32 družstvech Čeští Sokolové se
ve vyšším i nižším odděleni vy
znamenali
V neděli dne 1 1 tlti vysvícen
byla arcibiskupem moravským
ú!ctu svému odevtdána nová bu
dova rcálky v Litovli na Moravě
Tímto kulturním činem věnči se
nírodni vítězství vydobyti české
Litovle 1 rukou jejích německýc
porobitelů Jest pochopitclno I
nejen město českému msjttkuvrá
ceoc po česku tnovuzrorené a
1 celý kraj rozechvěn byl důstoj
nou tou slavnosti slavnost ote
vření reálky byla vrcholem doby
tčho vítězství Nad vchodem bu
dovy stkví se nápis "českým
synům naději vlasti česká Lito
vel"
Doj o české děti v Ces Budě
jovicicii se opet rozpoutal a sice
zuřivěji nežli kdykoli před tím
popředí stojí ovšem obec s odro
dílci k ní pak se řadí továrn
Hardtmuthova kde se započalo
propouštěním českého dělnictva
jež nechce poslechnout! aby dět
své dalo mrzačiti do Škol něme
ckých dále továrna Sťgmanova a
měšťanský pivovar V tomto zá
vodě neprovádí se německá agitace
tak veřejně ale je tajná a přece
jen účinná neboť lofiského roku
z 80 Českých dělníků v pivovaře
zaměstnaných jen čtyři měli dět
v českých školách Každý rok
nejméně 1000 českých dětí mrza
čí se na německých školách v Č
Budějovicích Takým spflsobem
bojuje silný "kulturní" národ prot
slabému národu českému
Do Prahy k několikadennímu
pobytu zavítal slavný anglický
spisovatel bývalý redaktor aogli
cké Encyklopedie a žurnálu Times
atd Sir Donald Makenzie Wallace
jenž patří mezi nejlepšf znalce
slo vanských záležitosti Wallace
zajímá se o české poměry politické
národní o nichž se informova
u některých politiků českých —
Vzácný host anglický přijel ze
Zampachu kde několik týdnu by
u hraběte Luetzowa na návštěvě
Hrabě Luetzow ačkoliv rodem
Němec přilnul k českému národu
jeho historií a literatuře a několika
skvostnými anglickými překlady z
české literatury jakož i dějinám
českého národa upozornil Angli
a zárovefi Ameriku na český národ
a jeho duševní výši
umitetklbo vžáeckéfco 4 literár
ního světa
Letoí sézona v Národním diva
dle chýlí se ku konci a ředitelství
se zabývá přípravami k zimní
sézoně činohra koná stálé zkou
šky na srbské drama "Pustina"
jehož autorem jest přední srbský
dramatik Bronislav NuŠič bývalý
ředitel královského divadla v Bě
lebradě
V lidovém divadle "Uranií" do
M 4 t é é W i Ě
cínu veliký uspecu s výpravnou
lidovou hrous "Na pomoc Ku
súm" již napsali K Fořt a Č
Hráška íludbu složil kapelník
téhot divadla M Starý Musí to
být dobrá žertovná práce pováží
me-ii že již 8 září odbýváno bylo
32 představení této časové hry
lákavým titulem
V divadle smíchovském byla
vypravena operetta "Cirkusačky'
s paní Mař Zíeglerovou v titulní
úloze Znamenitá tato subretta
jež jak známo hrála také hlavní
úlohu v domácím dramatu císařo
vy vnučky a kterou americké no
viay v sáhodlouhých depeších
"zamordovaly" oblažuje a dlouho
snad ještě oblažovat! bude praž
ské obecenstvo rozmarným svým
talentem který jiskři jako Šam
paňské "Vynálezy a pokroky' jest název
nohého populárního časopisu tech
nického jenž počal F Šimáček v
Praze za redakce inženýra Josefa
Trůnečka proífessora na c k
vylit stitnt průmyslové tkolt vy
dávali V čisti testové přinesl
Jmenovitě obšírnou rprivu o no
vinkách a vynálrtech technických
na Irtolni světové výstavě v St
Louisů 1 prra odborníka který
na výstavě dosud mešká První
číslo "Vynálcift a pokroků" talia
na ukátkti katdd řádné kuihkupn
ctvíneb přímo nakladatelství FSi
máčka v Prase
Kronika události
N&vtút dflnikA t Ameriky Z
Chebu se sděluje Celé tlupy če
ských dělníků vracejí se nyní trp
cu zklamány z Ameriky Vyzáblí
a v sešlém obleku stojí ve skupi
nách na chebském nádraží aby
odjeli nejbližším vlakem do svého
domova Tisíce českých a uher
ských (slováckých) dělníků jest v
Americe kteří by rádi opět vrátili
se do vlasti ale nemají peněz na
cestu
Přiznáni na tmrtelni potttíi
Historka která se stala před osmi
léty v těchto dnech za zvláŠtníc
okolnosti byla vysvětlena a sice
tím způsobem že umírající učini
kajicné doznání v záhadném dříve
případe Uyio to dne 10 srpna
1896 když 2oletý lamač jose
Krupka ve Stradonicích u Slaného
zaslechl v předsíni Šramot Strh
revolver se stěny vyběhl do před
síně kde se na' něho vrhl pozdo
příchozí- Uba mužové dostali se
do křížku při tom z revolveru vy
šly dvě rány a nezvaný host vyra
zil ze dvéříj Před domkem zaís
naříkat a sousedy svolávat a dle
řečí Josef Krupka poznal Že by
to jeho bratr Václav s nímž neži
v dobrém přátelství Václav Krup
ka mel své matce zaplatit 200
zlatých a proto zanevřel na matku
na svého bratra jejž všelijak
pronásledoval zejména také pro
to Že Josef nesplnil radu jeho
aby matku otrávil Oou večerní
příhodu s revolverem z pomsty
vylíčil Václav tak jakoby Jose
na něho podnikl vražedný útok
četníci zatkli Josefa Krupku 1
odvedli ho do vazby k trestnímu
soudu v Praze Tenkrát případ
nebyl dosti přesně zjištěn neboť
jedni tvrdili že Václav vše zavini
a Vácav opět tvrdil že byl naft
spáchán vražedný útok a že utrpěl
poranění na krku Pro nedostatek
důkazů byl po celoměsíČnl vizbí
Josef Krupka propuštěn od trest
ního soudu a dostal se k přestup
kovému soudu kde byl tajemní-
m m i m
kem panem Matouškem ousouzen
pro přestupek proti bezpečnosti
těla do vezeni na o dna a pro
neoprávněné nošeni revolveru do
vězení na dvanáct hodin Aby
měl pokoj odsouzený trest odpy
kal ale byl ve svém nitru přesvčd
čen o tom že je úplné nevinen 1
že přepadeni bratr vaciav vymy
slil si proto aby se mu pomstil
Minulo osm let bd té doby a Vá
clav Krupka onemocněl Když už
byl v posledním tažení shromáž
dili se u jeho lože všichni členové
rodiny a těm vypravoval umírající
že před osmi léty z pomstychti
vosti předstíral že Josef na něm
provedl vražedný útok a že výstře
y povstaly náhodou když se brat
í dostali do křížku Za dva dny
Václav Krupka zemřel Nyní Josef
Krupka žádal přestupkový soud
Přpzn aby obnoveno pyl" teh
dejší trestní řízeni za tím účelem
aby třeba i po létech byla zjištěna
eho nevina
FARMA NA PRODEJI
240 akrů mírně vlnitého pozem
Ů 2 míle východně a jednu míli
severně odAgoewa2# míle na
poledne a 3 mile východně od
Valparaiso Neb jest na prodej
za mírnou cenu Na farmě té jest
00 akrů vzděláno a 40 akrů jsou
uka a pastviny První třídy vý
slavnost a vše v nejlepsím pořád-
u Dopište si na majitele pod
adresou: Fr Králík
tf Agnew Nebraska
Kdykoliv potfphujtle Már k po
htbit aneb k vyj(MY objrdnřju sl
Jej f iifJvítM jtftjřovnl kotil a jhivoiq
Pulííco Stables
r ii(iíi:i(íiito Maj
roh 17 a Davenport ul
Koíáry Jiou vyhřívány a proto
molno v nich podotknout! I dc)M tý
lcU Povosy mníno i otijtdnatl tiš
telefonicky TEL 857 23
Pro stůl=-— :
Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolnf nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest z nejlcpŠího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody — neníť v něm ani jediné přísa
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice vlahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u svého obchod
nika aneb telefonem — Tel Omaha 1542 So Omaha 8
JETTER BREWING CO ?aří a labTnji rtboriié píto
SOUTH OMAHA NEB
1
Muž kterýž
hledá
stále příležitost k zlepšení svých poměrů
jet mužem kterýž jednou docílí svého
účelu Jestliže se muž ten obrátí na
Chicago Milvaukes & St Paul R'y
obdrží takovou zprávu ohledně pozemků
ležících'na této dráze aneb k ní sáhají
cích že mu přispěje v honbě jeho za ště
stím a blahobytem Adresa
F A NASH GerTi Western Agt 1524 Farnam St
OMAHA -NEB
r i
)T~— ~~""""" ' ''" "'"ip"1'"1 ' u xit-uwiLmwi-uii— JJ nuUUJťlH II ""
7 — i—ir ifi if '" i i ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ x
m -k -vir m
Výlety
Illtv&tÓVIlílííl
domovů po
lllinnio Pnntrol Dii
wiišbPV imiiuid uuiimui ii j
Ceny okružní cesty z Omaliy
Harnmond Ind J1585
Ft Wayne " 1920
So Beod " 17-3°
Logansport " 1825
Kokomo " 1895
La Fayette " 1785
Tcrrc Hautc" 1835
Víncennes M 1835
Evansville " 1850
Indianapolis" 1940
Richmood " 21 00
New Albany" 21 25
Muncie " 1990
Elkhart " - 17-75
Na prodej 6 13 a 27 září a 11 října
Lístky platné 30 dní
Přlmřřenfi levnó ceny do mnohých Jiných míst v Ohio Indiána Illi
nois Michigan Wisoonsin Minnesota Ontario New York Kentucky
Tennessee Se v Karolina a Virginla
Upln5 podrobnosti ochotnfi budou sdíleny v mCstskd úřadovně 1403
Farnam ul Omaha aneb si dopiSte na
W II BltlLL Distrass Agent Omaha Xcl)
Sandusky Ohio 2300
Toledo " 21 25
Columbus " 2310
Dayton " 2200
Cincinnati " 2250
Lima " 2100
Springfield 11 2250
Marion " 2250
Findlay " 21 55
Zanesville " "23 75
Calion " 2275
Louisville Ky 2150
Owensboro " 2490