Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wlZ přítomné dob
Dvá sokové zápasící o vavřín
krvavé slávy
Kuropatkin jetiol livotopii
)tme před nějakým časem podali
v l Z má v polním mailálu
Oyamovi soka který jak události
u Llaoyangu dokázaly nesmí být!
Kůlkem podceňován
Marlil Oyama jest ncjpředněj
lim vojevůdcem japonska a svými
dosavadními úspěchy v nyně)!l
válce vylinul se mezi nejlepll stra
tegy světa
Nikdo by nehledal v té ošklivé
vzezření buldoga mající tváři tako
vého ducha jakého Oyama sku
tečně má v
Když americký cestovatel Will
Livingston Comfort byl mu popr
vé představen tu napsal o něm
"že Oyama jest nejSeredaější a
zárovcíl nejduchaplněji člověk v
celé mikádově říši
jaV40tJ
KJ)1 Oyama odebral se do vál
ky tu zanechal ta sebou mladou
linku k niž lnut celou silou své
důle Ona vlak zapomenula na
ItUilliO Swidu4iit Lujovttík a jak
mne po vzuani věnovala svou
lásku jinému tnuli
lili ii t á t i
rrateia uyamovt piiucsli tnu
tuto zprávu o nevěře jeho man
lelky on vlak neodvětil nato ani
slova ba ani nedal na sobě znáti
jak mu to rozdírá srdce Když boj
přivedl ho D4 blízku jeho domova
tu Oyama též nepoužil té příteli
losti aby hleděl smyti pohanu
ženou jeho nafi vrženou a páteié
Oyamovy ho za to odsuzovali On
však toho nedbal zájem jeho via
daře mu stál nad zájmem vlastním
a proto se nechtěl ani na hodinu
vzdáti svého místa pokud povio
□ost je] k němu vázala
Klyž však bylo po válce tu
drslt tlilo mulo ubitých tmě
ných na bojitti Francomové
fintili toooo mulu Ihio lo
hrozné ktvivé vítězství jrl vlak
pro Nipokona nemělo ceny neb
mu nepřineslo s vavřínem palmu
míru Napoleon dao 14 cářl
vtrhnut vítězné do Moskvy po
tomto triumfu následovaly ony
itrsllivá dny ústupu jel podlo
mily témlř na dobro Napolcouovu
i!Ut a přivedly hd k Wikttua
Napoleon obětoval jdnu třetinu
své armády u Uorodins aby pora
zit Husy a docílil mír za podmí
nek jaké chtěl diktovati caru
Rusko aě prohrálo ve dvou veli
kých bitvách u Smolenika a u
Dorodioa přec nepovažovalo so
za ztraceno a bojovalo houževnatě
dále a Napoleon byt konečně rád
žc uniknul holým svým Životem
Malý kaprál vtrhnul do Huška
s tou nejvčtfil armádou Jakou kdy
svět až do té doby spatřil a když
dne 6 prosince dorazil do Viloy
tu měl kolem sebe rozedrané
hladem a zimou vysílené zbytky
čítající sotva 12000 mužů a je
dinou útěchu kterou Napoleon
pro jiponiko armáJti 1 k dopravě
1 Newívingtt k Chifbiau mohou
Jipotci poulili dráhy lak ft jim
nthtide nikterak hrozili ne heiprč
hladu jel mířilo armádu Nípo
leona velikého
Jsponcl pořttají la Kuropalkh
neobdrží -li do 1 října posilu
350000 mulo nebudí moci
Mukdcuu vftěiu! vzdorovat! jic
armádě a tuto posilu Kůtko ne
mulu v ik krátké době po j-idno
kolejné dráze do Mandžurika vy
pravit! Z té příčiny Oyama
vdkerou energií postupuje k Muk
denu aby pokud možno svedl
Kuropatkincm druhé velký zápas
před ryclilo nastávající zimou
Rakousko promluvilo
SlyŠfmo zřídka Žo by Rakousko
vážně zasáhlo v soukromé poměry
svýcb poddaných proto překva
pil každého zákon jímž zakázána
jest výroba některých i zie ozna
movaných patentních lék A Dylo
nalezeno že tyto léky obsahuj
součástky lidskému zdraví fikodli
vé Každý vyrabitel léků měl by
zajisté o to dbáti by odměnil dů-
I:
tl
!
St
mrv £$rmmi
% 1 x
'1 ']'
C5
v íA'ťr
tm
J
4
4
r
4¥ '
S tt-i
V ' ' '
mm 1 11 ' 'i '' iimimiiMiMini mi 1 r iiiiím mni wn n ti n 11 n i líh mi n i
GENERÁL KUROťATKJN
vrchní velitel ruské armády v Mandžursku
POLNÍ MARŠÁL OYAMA
vrchní velitel' japonské armády 6ok KuropatkíaQv
Prvý dojem který tento přední
vikčník na každého způsobí jest
prý odporný v té nejvyšší míře
Oyama jest malé zavalité postavy
ruce jeho jsou neobyčejné dlouhé
téměř jako u opice veliká jeho
blava zdá se seděti na jeho rame
nou jako by nebyla spojena § nimi
krkem V hnědo-žluté jeho tváří
jest oa sta jizev sposobených
neštovicemi a několik sečných
jizev Šerednost Oyamovy tváře
ještě zvyšuje Z té tváře září dvé
pichlavých Černých očí jež zdají
ss vmkati do duté toho člověka 1
nímž mluví
Jeho hlas je hluboký lahodný
tle ozývá se z něho jakásí železná
íla podobná oné jakou měl Na
poleon veliký Oyama mluví plyn
ně francouzsky a dosti dobře an
glicky kteroužto znalost Jazyků
í osvojil na tvých cestách Evro
pou Oyamova historie životní zapo
čala v bouřích a skončí snad v
nynější nejprudší bouří s Ruskem
Ji2 jako mladík ba téměř chlapec
vrhnul se do revoluce Satsumů
která divoce vzplanula v Japon
sku a pomáhal nynější dynastii
zachovat! trůn Několik jeho krev
ních příbuzných hrálo hlavní úlo
hu v povstání Oyama však nedbal
těch svazků pokrevenských a obě
toval svůj talent a svou krev pro
mikáda a to mu bylo dynastií
vždycky vděčně vzpomínáno
ď Mém ě - -
Myama nechat ant minutu ria- dal Francií za tuto ohromnou
želka jeho přivítala ho na práhu s ztrátu lidských životů byl výrok:
úsměvem a sKionna se prea střed- "mé zdraví jest dobré! '
nym nraioou aie zvyko nakoiena
a vstoupil s
Oyama ji pozvédnul
ní do domu a to bylo
co jí kdo spatřil
Tak skončilo prní manželství
Oyamovo
Zt své služby ve válce povsta
lecké míkadoví prokázané poslán
byt Oyama do Francie jiko vojen
ský příručí jponkého vyslanectví
a tam studoval orgaoisacr moder
ních armád a později v roce 1870
— 1871 pozoroval titanský zápas
mezi Francií a Německem v němž
se naučil mnoho co mu bylo k
užitku Když se Oyama navrátil z
Francie do Japonska byl povýšen
na generála a ve válce § Čínou
jako velitel druhé armády řídil
obléhání a dobytí Port Arthuru
Později povolán byl mikádem k
řízení ministerstva války a pový
šen byl na polního maršála
To jest krátký životopis Kuro
patkínova soka o němž ruské ve
řejné mínění praví že ho stihne
týž osud jako stihnul Napoleona
velikého po jeho vpádu do Ruska
Je tomu 02 roků co tento nej-
včtší
doby
Kuropatkín vůči Japoncům a
jích veliteli Oyamovi používá té
Íamé taktíky jako kdysi používali
uští generálové za dob Napole
onových Jsa počátku války
mnohem slabším ustupoval před
nimi aby je vlákal do vnitra
Mandžurska a teprve u Liaojangu
se jím postavil vážně na odpor
Liaojaog se stal Kuropalkiobvi
Smolenskem bude jemu Mukden
Borodioem?
Čí obrátí se válečné štěstí u
Mukdcnu konečně na stranu ru
ských zbraní?
Oyama nemá daleko tak těžký
úkol jako měl Napoleon Ten
nalézaje sc v Moskvě vzdálen byl
2000 mil od své základny a zem
jíž opanoval neposkytla jeho voj
sku ani těch nejbídnějších pro
středků k životu a tisíce a tisíce
jeho vojínů hynulo hladem a zimou
na strašlivém zpátečním tažení
Stane-li se Mukden Kuropatki-
noví Borodioem a on bude muset
ustoupítí až do Charbínu kam
bude Oyamou a jeho pluky násle-
vojenský genius moderní dován tu Japončí budou vzdáleni
porazil Rusy u Borodína pouze 300 míl od základny v New-
věru lidu lékem čistým neobsahu
jícím žádných jedovatých nebo
jinak škodných přísad jako na
příklad jest Trinerovo Léčivé
Hořké Víno To jest jenom z čí
stého přírodního vína a z Čistých
bylin složeno následkem toho
zcela neškodno a v každé domí
cností vítáno" Dnes každý ví
že lepšího léku v chorobách ža
ludku a střev není každý ví že
na riplné vyčištěni krve a sesílenl
nervů a svalů nic tepSího neexi
stoje než Trinerovo Léčivé Hořké
Víno a jen tím neobyčejné rozší
ření znamenitého tohoto oživova
tele a všeobecného silitele můžeme
í vysvětlili Žárlivými obchod
níky jest ovšem napodobováno
ale lid poznal již že léčivé vlast
ností sluší hledat! pouze v pravém
hořkém víně Trioerově Přímo
zašle jediný vyrabitel Josef Triner
793 S Ashland Ave ChícagoIll
armádou čítající 100000 mužů a
mající 600 děl Ruská armáda
měla stejnou sílu jako Napoleon a
po prohrané bitvě zanechala pa-
čvangu Tam japonské loďstvo
při nynější své převaze na moři
může nerušeně dopravovat! všech
ny potřeby a nutné zásoby střeliva
V j letní íitky pro náršlřrníky domorů
v Inillauě Ohiu
po Northwestern dráze
prodávány budou za velmi nízké
ceny po tři úterý 20 a 27 září a
u října platné 30 dní ode dne
prodeje
O podrobnosti ohledně území
do kterého výletní lístky mohou
být! prodány atd požádejte v
Městské úřadovně
1401-1403 Farnam ul
7x2 Omaha Neb
NEJLBPŠÍ
LÉK
PRO ŽEN!
Jita-lt tiArtrwní i rlfíte sUlmt
Adhvii ncmňíclo míli Jm5](
vrnváil o MUouíto nrblHfn6
íonk(í nomne
mwi Vy jmifubujťta „Wlnocí
Onnlul" til pravě tuk Jako
kdy JI nwnoo jnt vy vinul4 a noine
nlHsIiié bolťnil nnjímvtddiirlio mi
k1'ii?Iio (tla'uj((llni(tl hf tok
IkjIbiií v tiUvcU a hlavy Vns po
řnnou k nepochybnému ulohPcnf
které „Wln oř Cantnt " poikytí
rIo lllcftm Ivn&m a též Vám uloh
čcul tiHneso
„Wlno of Oardul" vyiono vel
kerou stopu slabosti s odMtraní
ncrvoHiií íácbvaty bolisní hlary a
rAt 11 Kubr&ní přínakfím by so
nemohli rycblo vy vynoutl v nobez
pečnou nutnoc která pak iůleo se
MnlHVÍ Zaopatřete soW tl00
láhev exl „WinoořOardul" ieStě
Jest II 2a VáS iricfírník
nernt nn oklnd taMcto poníže na
„Ladlea Advlnory Dept The
€hattanooK Medicíno Co Chat
tannoa Tcnn a lek Vám bude
zanlin
D Hl
13 a řlerce ul Omaha Hee
vymění s vámi oový ruční zhoto
vený koOský postroj za starý
Navitlrtv ni aneb nám doplu— Staré klrjr
}
vUtho druhu vid na ruce
3Vm3
lisioi nástroio
□
Zftsflíím zdnrna molo
kr(Sn6 DJiintrovnné ecu
nfky hudebních náslro-
Jft Krásná plana ort
ny roukaci nástroje
hoijnle pravá tenké harmoniky koncer-
tfny a J Nejnižíí ceny
Vydavatel íiísskf cti IhkIí &oin pro kapely
Výhradní Jednatel V F CervenÝ a
Synové fvčtoznámych hudebních ná
strojů ťjfitebnd
n6 m Walih Ar„ Oilctco lil
DrGeo F Simánek
čc8ký lékař y
' ~ —
Čís 1260 jižní 13 ul Omaha
Úřadní hodiny v bytíi
Od 2 do 5 odp od 6:Jo do 780 veřor
Úřadovna v 3 poschodí McCaeue
Bldg 15 a Dodge ul
Ufadní holiny zdei Od 9 do 11 hod dop
Tetíon v úřadovně 1842
Telefon v bytu 3769
Dráha s jéWiií m
00 TEXAS
ulImaDOf j BaííeíoTé spací mi a ruina
mmn mi n mí mml
Nejlepčí dráh a do v lech mí st
Kausat ladláflNkém ázmí Tezasa
Mexiku a oa 1'aciflekém pohřeii
Jde přímo do
jů'm Sběrny Qtmťát
Jílton Tarlor Oainornliol
ockloartt Hrictta CosMarcos
iQr&ngo Senici Alrarado
OUSTQH GílVESTON AOSTiV
1 SAN ANTONIO