Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8 3- Trní
ísssoísos©
rozhledy ÍL
18
Chicago 37 září
Následkem značně zvětíeného
dovozu pšenice Jo severozápad
nich trlilť tato v posledních
dnech sklesla o několik centů na
btiSli NejvětM sklesnutí měl trh
v Duluth 1 sice 5#c v Minnea
poliš pšenice ztratila 4 1 á c a také
pšenice k budoucímu dodání tam
sklesla o 4K1 až 4éc Sklesnutí
v St Louisů započalo dříve než v
ostatních trzích a obnášelo ke
kenci týdue 3c a totéž snížení na
Její ceně mil trh v Kansas City
Také trh v Chicagu byl zachvá
cen klesnutím a pšenice k okamži
tému dodání sklesla o 2c za kte
roužto cenu kupovali ji rychle
mlynáři shánějíce se nejvíce po
turecké červené ozimce Po pše
nici vižící méně nežli 50 liber ne
bylo však poptávky neboť mly
náři o ni nestáli
Farmeři si patrní myslí že je
lepší vrabec v hrstí nežli holub na
střeše a proto spěchají se svou
pšenicí do tržišť Dva ředitelové
dráh vedoucích z Minneapolis se
verním a západním směrem praví
Že 1 každé stanice přicházejí Žá
dosti o zaslání prázdných kár by
v nich farmeři mohli zaslat! otfílí
do trhů a ředitelstva dráhy sotva
stačí žádostem těm vyhoví: ti Ten
to spěch pro o£jž není příčiny
zaviSuje právě 000 klesání v trži
štích Letos farmeři dostávají
sice krásnou cenu ale následkem
strašlivého sucha v
tamní velice byla poškozena
Evropa nuoe muset zaitiepati u
nás aby dostala pšenici nutnou
pro svojí spotřebu a z toho důvo
du ceny budou spíše ještě vyšší
zvláště když letos nám tak mnoho
pšenice k vývozu nezbývá jako
jináleta
Letošní úroda korný jest odha
dována razně nejpřednějšími líí
marní na burse Jones a Inglís
odhadují celou úrodu na 2 tisíce
milionu bušlů kdežto Armour ji
odhaduje na 2300 milionů bušlo
Pravf se že Armour je skřípnut s
kornou již prodal hodně předem
k budoucímu dodánf a proto dllá
odhad úrody větší aby snížil její
cenu
jféeoice č 3 červená prodávána
v Chicagu v úterý od J112 do
Ji 15 č 4 červ od 90c do $112
a č 3 tvrdá za fii2'3
Pšenice v Kansas City týž den
byla o íHc nižší nežli byla v Chi
cagu C 2 tvrdá byla tam prodá
na za Iicí až a v St
Louisů č 2 čer prodána byla za
J119 Coloradská pšenice při
nesla v Chicagu íiog
Jarka č 3 přinesla $ij8# č
4 77c až Í1X3
l'o korně byla dosti dobrá po
ptávka a trh byl stálý Č 2 žlutá
přinesla 54#c č 3 54c č 4 50
až 53c t 1 bílá j2#c C 3 bílá
5acaž52#c
Po dobrých druzích ovsa byla
značnejSf poptávka Bpatné druhy
ale sklesly o 1 až 2c Č 2 bílý
přinesl 32-32#c l 2 30-310
fi 3 bílý 30-3 4C l 4 bílý 27
31c Ži o bylo také pevné a přineslo
k okamžitému dodánf č 2 77-780
ječmen byl mdlejší následkem vět
ších nabídek a druhy aladovnf při
nesly 36 až 49c Seno tímothy
nabízeno bylo od $6 do %% a
prairie od $7 do £950
Stálá dobrá poptávka panovala
po lepším dobytku v jatečním trhu
a ceny následkem tobo byly pra
měrně o 10c vyšší
Dobyttkt
Fikal I Jlpli voli %!XmU
Hobeuí í k prostředním 13 jfiM
Volt U krmeni ♦JWafi
II (WJS M
Jiiliti-
Tv1' % i
)'r UM jlvil
lrU LhkA vybráni
1'mmU hfttbi
'r pfkné ftl k ybrnžm
Jhhu
15 Sfl&VM
l T 34 !
Omaha 28 září
11 i
itoznmi se samo šerou že 1 na
omaŽíký trh mělo poklesnuti ceny
pšenice v ostatních tržištích vliv
následkem toho přinesly všechny
druhy nižší ceny nežli před týd
nem Pšenice kteráž přiveŽeoa
byla do omažského trhu jest ve
směs špatnější jakosti a většioa
byla odhadnuta č 3 a 4
Pšenice Čís 2 tvrdá přinesla
$105 č 3 tvrdá $102 č 4 tvrdá
li a č 3 jarka $105
Korná č 2 47#c č 3 46
c 4 45c Cis 2 Žlutá 48c Č
Žlutá 47#c Č 2 bíiá 47#c Č
bílá 46Kc
Oves Č 2 mích 29c Č 3 mích
28c č 4 mích 27c C 2 bílý
30c č3 bílý 28#c č-4 bílý 27c
Přívoz hovězího dobytka do
trhu v South Omaze jest mnohem
větší nežli byl v minulém týdnu a
následkem toho ceny také poně
kud poklesly Pouze několik kár
kornou vykrmených volů bylo při
veženo a ty nalezly ihned kupce
jež za ně dali dobrou cenu Vůbec
všechno co jn poněkud bylo do
bré jakosti nalezlo rychlý odbyt
jedině špatnější druhy Šly pomalu
na Cdbvt Hlavně dnhvtelc nastw
r? ' ' r
Tiwpc uroua byi pod průměrnou jakost a ná
siedkem toho přinesl o 10c méně
Do trhu přiveŽeno bylo veliké
množství dobytka k žíru a výkrmu
a poněvadž poptávka po tomto
druhu z venkova nebyla zvláště
čilá tu ceny také sklesly všeobec
ně o 10c vyjímaje na nejlepŠlch
kusech x
Dobylek Špatné jakosti a hube
ný bylo velmi těžko zpeněžit! a
zůstalo ho" mnoho v ohradách ne
prodáno Ceny byly následující:
Voli píknl ífM)JIpI SOoaSS)
„ ío©3 M
Jslorle ZMH'i bO
Voli ke krmeni ttMUiM
PrMUBJI!plm 8885 1
PraU prostředni bMUyV)
PrwaUt hro tfžká 701} U)
0tc nJlpll g WiJA V)
JeliSnl „ 4 SO$S60
Brambor dmv 405
V)c Mrírt ID"
MtWo mílírn jmo lib
Mánlo farní rxíJlopUl IAa "
M&mIo Um Iptii4 í dobré I0&I2"
Slplce „ Ht "
Kftohu ) 7®!! "
Kohouti „ 6c "
Krotínl „ 10 ©12
Trh v Minneapolii
Patentka mouka f6 30 a $0 40
Pšenice tvrdá č x Í118 č 1
North Iii6č2 Nortbxi3
Trh v Kansat City
Pšenice č 2 tvrdá ti 06 -107
č 4 930-104
l 3 103-106
3 ti-02%-106
2 červ {109
4 95C-J104
Koma č 2 mích 474c-47í4c
č 3 47c č 2 bílá 48c— 480 č
3 47c
Seno jest stálé ceny vybr
tímothy $j) 50 vybr prérijní Í725
a $7 75— Žito 70c— Vejce 18c
Máslo od 10c do 17c
DE JAN f
KODTSKY
tenký lékař
V SOUTH OMAHA NEU
Úřadovna v GlanKow líloí:ku na 24 ul
POKOJ ÍÍ8 4
tMaí liodinvi 01 do 12 hod
Od i do ti bod od p
Od 7 do 8 hod vefrr
Telefon v úřadovně 142
Telefon v pbydlf 209
dop
St MHIH t 1 t 1 II 1 1 1 t I IOl'
i! Z!í HOUTU 0MA1IY ij
Q HlMHIIKntl lili !
— A rae bude u nás v llrowti
parku trochu veseleji Lože Vír
noit čís Cl PUA potiJAti biutc
slavnost odhalení praporu a sice
na Havelské posvícení v sobotu
aa října Jak na výboru potom
jemc činí přípravy k ničemu vel
kolepému a každý liíistnlk mftže
býti ujirtřn Že si lunt pošmákne a
tatočí jako na posvícení ve staré
♦'khontry' A vzdor skvčlosti
této zábavy bude to státi každého
jen pouhý ČtvrťáČelc bude -li chtít
slavnosti se súčastnit
— Zubní lékař Bailey zaměst
návajícf českého assistenta ruč
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8
— Předminulé úterý kolem 8
hodiny ranní přišel k těžkému
úrazu 32letý John Meyer z Atoona
Pa Při práci na Železničním vo
ze spadl mezi káry U P dráhy
při čemž mu byla roztříštěna noha
Byl ihned dopraven do south
omaŽské nemocnice a povolán k
němu městský lékař Dr John W
Koutský kterýž uzoal za nutné
odejmouti mu zraněnou nohu nad
kotníkem Operaci provedl za
pomoci Dra W L Curtise
— Dovolujeme si upozornit vše
chny naše příznivec že přestěho
valí jsme úřadovnu našeho dřevař
skčho a utieineno obchodu na
východní stranu 24 ulice mezi
N a O ul do naší vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit! jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Casey Co
tf Tel 614
— 'Manželé Vác a Mína Zik
mund vykoupili min týden střížní
obchod od paní F Vaničkové na
21 a S ul a hodlajíce svědomitě
vyhověti všem zákazníkům ob
jednali velké zásoby zboží úplně
nového a starší zboží budou nyní
prodávali daleko pod cenu České
dámy upozorfiují se zvláště na
hojný výběr ženských klobouků
jež nelze dostati nikde laciněji
— Tlmnejlepším a nejchutněj-
ším všeho druhu pečivem poslouží
vám každý čas český pekař JOSEF
FLECK v čís 156—21 aQuI
kdež vlastní moderně zařízenou
pekárnu Chutný žitný jakož i
pšeničný chléb rohlíky koláče
koblihy a zboží cukrářské těší se
tak velkému odbytu že pan Fleck
jak náleží musí se přičinit aby
četné své příznivce uspokojil 40
— Do jatečního trhu v posled
ních dnech pfiveženo bylo tak
velké množství dobytka prasat a
skotu že veškeré firmy sc rozhod
y rozmnožíti své pracovní sfJv
Bohužel však pracuje ještě mnoho
stávkokazů v jatkách kteří ukrá
dají poctivým dělníkú n chleba od
úst
- V nynějších parných dnech
zajisté nic příjemněji vás neob
čerství tak jako sklenka řízného
mohu pěnivého Jste li souženi
žízní zajdete jen sobě do hostince
na 20 a Q ul kterýž vlastní
chvalnS známý krajan
Jan Červený
Vedle výborného piva má na
sklad') výtečná vína a kořalky
akož i jemoé doutníky 43x4
— Pan Václav Koutský který
sí mayorem na výstavu vyletěl
si pomyslel "všude dobře a doma
nejlépe'' a proto se po týdenním
pobytu na výstavě navrátil zas do
svého domova
Home Furnituro Co
503 -507-509 b 24th bt— Pro
dáváme veškerý nábytek o 20 pro
cent levněji než v Omaze a to za
íotové nebo na výhodné splátky
Icsvčdčte sel tf
— Msyor Koutský nalézá so
ni výstavě v St Louis a jak píše
svým přátelům znamenitě e mu
líbí toto uá Jlierné dílo lidského
umřnl
Krajanů pozor!
Iil nUiulfrh l(ivnot( rytlfft AK-HAIt-HKN
so kvniiMii MIM n není po
rliytty o mp hrtjt6 krnft eo vtIi
kouřili dtilin do Omnliy imvliit nby tdo
nejenom o pobavili alo I rf ná potřeby
pro itiliu nnkoupill Zh lím iliVlcm paní
Aloisio Zoleuií
clivnlnft znilm4 majitelku ntMního ob
i boilu nu Wllliiun ulici mcrl Ut a 14
hojnfi novým zbollm sv6i obchod zdo
bila tak nby mohla kaí(l(mu vAfm
posloužili Tuk na pf 50o a 75c mtrXskó
spodní priidlo (lloťco llncil) prodilvA za
HOr f to kriin6 icnnki rimiil kabáty
všech druha proiirtvA ra Moo a 3 w
Krnnnd nencchlc sl tuto výhodnou
pílleíiloit ujiti 7x4
- KKAJANlw kdyl aavítáte do
South Omahy a budete ! ptátl
prohlédnout! sdejll jatky obraťte
se na starého hoitinakého
VÁCLAVA DIIIKLKU
v fi 2701 Q uli
na západ konci mostu kde so vidy
domluvilo Česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzorněji!
VAC DIHKLKA maj ikuícný
hostinský "tt
DvBr Prokop Veliký Č 3880 IOF
odbývat! bude zvláštní schůzi ve
středu dne 5 říjns t r v 8 hodin
večer Velmi důléžité jednání
přediéhá a vyžaduje přítomnost
všech členů Die 6 října se z té
příčiny nebude schůze odbývat!
Vác Suchý Fr Vašák
nadlesní účetní
Nelson C Pratt
kandidát pro úřad
okresního návladního
odporučnje se k předvolbám 7 října váže
ným republikánským českým voličům
Krajané kteří potřebujete jakoukoli správ
ku na harmonikách aneb kdož chcete koupit!
harmoniku a knížky učební v českém něme
ckém i anglickém jazyku obraťte se na mne
Mám dále výběr bubnů a talířů a jiných hu
debních nástrojů 9x4
Ceny levné—Práce zaruěenáo-Obfríuba solidní
JOHN PLUirACEK 1416 So HUIi Ht Omaha Neb
mm
J
Trpíte revmatismom
zácpou aneb jaterním ledvino
vým nebo žaludečním nijakým
neduhem? Pakli ano zaopatřte
si nl i rod ní minerální vodu z
MAGNESIA IIKIL ItRUN v Hon tli Omaha Neb a dostane se vÁm úlovy
Zároveň možno každému vzíti si též koupele parní 7 a 1 00 aneb fiest za 3
aneb vanové Jednu za 8rc v lázních při pramenu tom zařízených Lázně
nalézají se pod dozorem odborníka p O IIUMMELA 262 80 21st Street
South Omaha Ntb Pro informace ohlední léčivých vlastností vody neb
lázní obraťte so na řiditele pana Jlummla neb Dra Aberlyho Bouth Omaha
Lázně otevřeny Jsou do 11 hodin večer
rs tTTrTTTTTTTTTTYTřTTTTTTf
MALO-1 VELKOOBCHOD LIHOVINAMI
JEDINÝ
IlíZE ČESKÝ
v Omaze vlastní hostinský
i Frank SemeradJ
roh 10 a Willlnm ul
Na skladě velké zásoby různých proslulých "Kenluoky'' kořalok
Výtočná Korbrdova sladká 1 kysela vína — Trincrovo léčivé hořké vino
aneb Korbclovo 75c láhev Mimo Melz&v ležák Jediný hostinec kde so
čepuje pravé importované plzefísk4
Objednávkám včnujo so zvláfitní pozornost v Ctf
Něco co povzbudí energii a
dodá vám nového života za parného
dnejest kleoka čistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za nejtenčí v trhu
ijte "METZOVO" k vůli svému
zdraví
rroición ni
METZ BROS BREVVING CO
r r
JOSEF CIZEK
VLASTNÍ PRVNÍ TftÍDY
n a mm
narolm 12 a Geyer ql„ f ST LODIS HO