Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Týdní přchlcJ o sttvu nastdva
Jící úrody
%éh kr4 jat siiif7i
Ačkoli Ithké mruiky uhodily
minulého týdu ilvOklihoirfi
tu tpftiribily malá IkoJyna úrodě
V napadni Části kordového pás
ma korná doirává ochle vo vý
chodnlch a středních lekcích po
krok Jest pomalý a úroda tam
bnda vyladovati 10 al as dul pll-
mivého potaši k dorránl a k saji
ttlnl před mraicm
Mraaíky uhodily v iístícli mis
sissippských udoll a itučná čist
úrody byla poškozena ve iscon
ainu a déco bylo poSkozcuo na
nížinách v Minnesotě a Iowo
SklizcD járky jest úplnc ji2
akoněrna vyjímaje v severní části
ev Dakoty a mlácením se znač
ně pokročilo v Minnesotě a jižn
Dakotě a v Nebrasce se blíží již k
Uvému ukončeni kdežto v severní
Dakotě bylo zdrženo deSti
Ve včtšiné států středních ňdolí
bude úroda jablk slabá a jakost
Epatná ale v Michiganu a Ohiu a
v severní části středo-atlantíckých
států jakož i v Novoanglicku ú
roda jablk jest dobrá zvláště v
poslednS jmenovaném státu JiAe
jest zvláště slibná
Zde následují telegrafické zprá
vy jednotlivých západních 6táta:
Nebraska— Lehký mrazík uhodil
na jih a a západě silnější na seve
rozápadč ale nezpůsobil Žádných
Ikodleě jen na nejútlíjsím rostlin
stvu Korná rychle dozrává a
větfif část jest bezpečna již před
mrazem Seaoatfi jest téměř již
skončena úroda jest znamenitá
dobrá úroda brambor mlácení
podzimní orba a setba se blíží
k svému ukončení Úroda jablk
slabá až prostřední
Taídi—Pozdoí korná rychle
dozrává mrazíky nezpůsobily žád
né Škody orba jeHt akoro již do
končena se setbou se všeobecně
pokračuje ale práce tato zdržena
byla suchem v středních a západ
nich okresích senosec' jest ukoro
již skončena vojtiíka se seče
úroda jablk uthazcjíclúroda bram
bor jest prostřední až dobrá
Ok la hon a a lni Ttrr — Dne 14
uhodil lehký mrazík ale nezpůso
bil ikodu S podzimní orbou a
setbou se značně pokročilo v Okla
horně suchá půda pozdržela tuto
prácí v Ind území Pozdní korná
dozrála rauuí ié uklízí úroda jest
dobrá bavlna se rychle sbírá úro
da jest Ipatoá až dobrá poslední
deště jí prospěly
Minout i — Týden byl vfieobecně
příznivý dno 15 uhodil lehký
mrazík ale nezpůsobil ikodu pů
da jest v dobrém stavu 1 orbou a
setbou se všeobecně pokračuje
korná uspokojivě dozrává úroda
bavlny jeat uspokojivá též úroda
brambor jablka jsou spatná
Illinoli— Dne 15 uhodil mrazík
který způsobil nepatrnou Ikodu
jen na útlém rostlinstvu vláha
dostatečná některá korná jest jíž
mimo nebezpečí ostatní pomalu
dozrává nejpozdoéjSÍ bude bez
pečna dne 10 říj oa Ví o a hruftek
slív jest hojnost jablk málo v jižní
polovici
Indiána— Mrazík uhodil 16 ale
nezpůsobil škodu Nízká tempc
ratura a časté dcítě zdržely dozrá
ní korný úroda brambor jest pro
střední tabák se řeže úroda malá
rajčat jest hojnost ale pomalu
dozrávají úroda jablk jest slabá
mnoho ovoce jest červivého vína
jest hojnost dosud málo píeníce
bylo zaseto osevní rozloha bude
zmenlena
Michigan— Větíína týdne byla
přílii chladná prodozráváoí korný
a pozdních brambor ikoda způso
bena mrazíky jest malá deltě jest
zapotřebí pro pastviny a vzklíčení
ozimky a Žita koma jest zpoždě
ná cukrovka jest slibná jablk
jest hojnost se setbou plenko 1
lita se vUobccnt pokračuje
fOf'jť — Na nechráněných
místech tposobily ve čtvrtek mra
ilky doali velké Ikody a asi 10 pro
cent korný bylo jimi dosti polko
icno koma potřebuje jr 6té dettt
dut k dotrlot SkliícO tabáku jest
teprve t polovlrí skončena úroda
jeit uspokojující pozdní brambo
ry jsou poíkozeoy mrazíkem ale
vílíma úrody jest dobrá pastviny
jsou znamenitý setba idárně po
kričujc
Minttit& — 1'rvnl polovico týd
ne byla deltivá 15 16 a 18 u
hodily lehké až silné mrazíky
které poškodily zahrady a korný
na nížinách v středních a východ
nich okresích s mlácením se rychle
pokračuje ovsy ječmeny a leuy
dávají dobrou úrodu pšenice jsou
Spatné jakosti a Špatně sypou
brambory jsou dobré v západních
okresích ale ve východních zahni
vají S orbou se vfieobecně po
kračuje
Iova — Temperatura jest pod
normálem dne 16 uhodily mrazí
ky které způsobily dosti Škod na
korně na nížinách v 6tředoích
okresích Polovic úrody jest již
bezpečná zbytek potřebuje deset
dní k dozrání pastviny jsou velmi
pěkné
~Sev Dakola— Ničivé mrazíky u
hodily ze začátku týdne a poško
dily vážně nedozralou úrodu Skli
zen jest již skončena vj aje v
severní částí mlácení bylo jzdr
ženo deSti ve východní části jinde
se v práci té pokrsčuje %
~ Jilní Dakota—V Černých vrších
uhodily ničivé mrazíky dne 14
korná rychle dozrává většina jest
již bezpečna před mrazy len se
sklizí a dává dobrou úrodu seno
seč jest skoro již skončena bram
bory se vykopávají a úroda jest
uspokojující s orbou se pokraču
je a mlácením se spěchá
Pozor! Dojrajllotilosl!
1040 akrů v Jcdno-n kutu ia
mfinlm buď ta obchod aneb pro
dám ca hotové Pozemek nalétl
so v acv -východ Nebraste Al
asi na 1C0 jest rovný a od 500 do
800 akrů hodí so výborně pro far
maření NnlM so 4 míla od mě
sta 16 mil od sídelního města a
160 mil odUmahy Vlo obraženu
inačnl tlepRcnl dům o ta světni
cích stáj 48x30 dobytčí kolny pro
400 kusů liliŽŠÍ sdělí "Pokrok
Západu Jest to příležitost pro
calý život 8x4
Pozemky na prodej
Krajanél Mám v prodeji mnoho
tisíc akrů pozemků všeho drunu
totiž ještě pusté a též i vzdělané
za ceny od $14 nahoru akr Cena
řídí en dle toho jaké pozemky
jsou a nejvzdálenější z nich nalé
zají se 7 mil od sídelního města
Pine City Pozemky ty prodám
též na malé splátky jaké budou
pro kupce nejvhodnější Jelikož
nejsem agent z povolání mám
totiž vedle toho jiné zaměstnání
musí každý uznati' že nemusím
lidi odřít jako to dělají oni agenti
kteří jedině od toho jsou Živi
Který krajan by si přál zvědět
bližší podrobnosti nechť mi laska
vě dopíše a já mu je ochotně a
brzy sdělím Nenechte na Žádný
spůsob se nikým balamutit a ra
ději se o všem osobně přesvědčte
Znamenám se v úctě
Václav Karas
46 — Pine City Mina
atostoatonosoitostostosiosiostostosto
I DrV Anýž f
$ v Clsrkson Neb jtf
Jf V domě p Nohu vedlo hotelu 6tf 2
oisoaooaoovioonoisonojonoji
STORZ
DLUE R1BB0N
rM&lwzmmwm% Bít
Ježto posiluje a vyživuje
odporučováno jest lékaři
Jsouc čisté a prospěšné jest
svrchovaně zdravé pivo
V parných a trapných let
ních měsících poskytne bedna
zvláštní požitek v domácnosti
JřJOSfel
ÍSTORI
B REWING
TC Ofr OMAHA JI
ZDARMA
všectměm nemocným
na zkoušku nit deset dní
cktrickv
pás GIAST
Tiaíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Reumatismus zácou nemoci Žaludku ledvin plic měchýře i krve
kašel impotenci íslabosť mužskou) něrvosnost hluchotu zápaly
zimnici slabost — léčí všechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám
úplné zdraví a odstraňuje všechny zárodky chorob
Též i zdrav lidé by měli používat! tohoto pásu který je chrání
aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete-li ho zkusit vystřihneme toto a zasiete vaši aaresou na
ÍÍEW YOliK SPECIALTY CO
62 W 18th St New York
ihned obdržíte pás a vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto 33—
I?ÍMto jeňt-Ď dnen!
Volktí snížení con
PO
Wabash dráze
Výletní Uniky návštěvníkům domovů na prodej každé itcrý v
láříatl líjna Poloviční jízdné (více JI a 00) ta okružní ceatu do
všech míst v Indianf v Ohio a Kentucky
18 jo St Louis a nazpět na prodej každý den kromě svátku a soboty
% 80 St Louis a nazpět na prodej každý den
12715 liuííalo Niagara Palla neb Toronto a nazpět na prodej
každý den
Iai50 Detroit a nazpít na prodej každý den
laooo Chicago a nazpět (jedna cesta přes St Louis) na prodej
každý den
Platné na dlouho a zastávky dovoleny v St Lonis na
VŠECHNY lístky
Jízdní Kul našich rychlovlaků
Čti dolní Cti nahoru
Vyj 7:45 dop 6:30 večer')
Vyj 9:00 dop 7:45 večer
Přij 7:35 večer 7:00 ráno
f Přij 9:00 več 8:20 ráno
Přij 8:45 več 8:00 ráno
Vyj 9:15 ráno 7:45 več
Vyj 9:00 ráno 7:30 več
Omaha
Council liluífs
í Stanice svět 1
Přij 7:50 večer 7:15 ráno J výst StLouÍ9
Tyto vlaky jezdí každý den
1'vrovueJ tento ius a oním Jiných drah
Wabash dopravuje všechny cestující a Čekuje zavazadla na svou
vlastní stanici u hlavního vchodu světového výstaviště Pomněte
co to znamená: rychlý čas úsporu jízdného po zvláštní káře a roz
košnou cestu tak že nejste znaveni dříve než vstoupíte na výstaviště
Pro krásnou brožurku bvčtové výstavy a všechny infor
mace dopište si pod adresou
HARRY E MOORES Gen Agt Pass Dept OMAHA NEB
Jděte zpět
na východ
Velice oblíbenými jsou výlety návštěvníků
domovů po dráze Burlington každý podzim
do středního východu obsahujícího velké
části Ohio a Kentucky jakož i všechna
místa v Indíaně
CENA: Jedno jízdné více dvou dollarů okružní cesta
DOBA PUODEjE: Každé úterý v září též v úterý 11
října Platné 30 dní —
ZASTÁVKY V ST LOUISŮ: Tyto lístky opravBují k za
stávce na světové výstavě v St Louisů v době ko
nečné platnosti lístku
Do velké části středních států možno sedostati levně za
těchto levných cen výletních O určité ceny a všechny po
drobnosti vaší cesty o lůžka brožurky atd požádejte ústně
neb písemně
T 13 HeyiioUln
City Pass Agt 1502 Far cara St Omaha
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
"KalHor Wlllio
1ruvldftlri4 lil)
lnhí'h o atou llrokfch '
der lrow""Koiinliř AHirfc" 'Tri naftu Irnno'
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
WJ3W YOItlt A IinftMEIVt
Pravldoln dourara uo rfoMfcM eipreiwnfch parolodích
oírn 11" "HuiiiHř wiim-m neurom nronprinz wimnim"
arolodiuh a 18IH tonach M9top
arbaroasa" "HrBinen" "Friedrich
Pravidelná poítovní doprava (kaidý čtvrtek) "Kheln" "Maln" "Necka"
Htředozcmnl doprava
Kalídoa sobota — KocnUIn LuIho PrlnrM Iieno Koenlir Albort Hohonzollora— O
pouíonl obltidrljízd v kajaii a mexlpalubt con atd obraťte te na
JELIIICHS & CO 5BroadwayNew York
'_rfCIIlavnl lednatolé pro Kapadili
H CLAUSENIUS & GO ZlfSgSS&ž!""
IIAMBURSKO-AMERICKÁ LINIE
HpolěěnoHt tato udržuje celý rok pravidelné spolení s Erropon drou
írouborýml loděmi Sřjrvchlpjíí Jízda z New Yorku do Hamburku
lioae oujizucji ve citron t sodoio
Ílambursko-Anierlcká linie Joet nelstarií Nřmecká Trans-Atlant leká Parol
vebnt Společnost a vuetní 202 lodi majících oarnnou snosnost 541083 tun 85
těchto jsou veliké nímoíní parníky zahrnujíc! 24 dvouSroubových parolodí
které Lu pohodil ccstófcích zvláfiť zařízeny Jsou Takový počet parolodi ne
vlastni žádni Jiná ipffločnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na
HAMBURG-AMERICAN LINE
1 ' Smísili "W 0U
Předplaťte se na Pokrok pouze $1 ročně