Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    13
9
i
l
V
V
jf
9
P
i
f
slouží mu lam
JcJou věc (tm
a to jesť Česká
celém městefiku
v
Novinky x UnwooJ Neb
Minulý Čtvrtek mile jsme byli
překvapeni nivtiěvou pana Kouty
i ilouldu Colú P#o Kouba na
létal at oi ccité to St Louis aby
ůbi ptoltljdl ttSiuvuu vUtu
rlí 14 příklitoiti navštívil tdejU
ťetké oiaJy by ctěné krajany ic
tnimil te tvým vyhlášeným medo
vým a hořkým vlucm Pan Kouba
te před krátkým Časem přesídlil
do Colorado k vůli tvému draví
jak nim tdělil
tdravf výborně
prý ale postrádá
společnost V
jsou ponte oni sami CeSi a pak
tam jest ještě jedna česka jež má
ta mule Němce
V pondělí minulého týdne jsme
měli v nafiem městě také cirkus —
tak alespofl bylo oznamováno na
velkých cedulích — zdali se to ale
cirkusem mohlo zvát nevím já
tam nebyl Tolik ale vím že se
to lidem tolik líbilo Že při tom
pohodlně usnuli Také se poví
dalo Že tam byl nasypán uspává
cí prášek tak aby obecenstvo na
komedii nevidělo S cirkutem o
dejeli naší tři umělci a sice pan
Václav Vitámvás pan Eda Hobrt
a jeho manželka kteří účinkují
jako hudebníci Paní Hobrtová
jest rozena Krejčová' a hraje vý
borně na několik hudebních ná
strojů Její manžel chodí po drá-
t k 1 k a k t k
ktrrý te nacititi ohoio banku o
kolo obchodu pana Fr Faytingt
ra před pcMou pírd ltcm pna
Jo Machuhna jřcd ObydMrn p I
Lockntra dvě klilovatky Zj
itč test mno městeček kt ra te
to mohou pochlubit takový n ni
tě tančí
B'6
a "cake-walk a
i
A
jest pro cirkus jako stvořen Pře
jeme našim umělcům aby se jim
na "rajzu' dobře dařilo
Pan Frank Vidlik koupil nový
Čtyřdírový droliča jest ochoten
každému kdo bude jeho služeb
potřebovat dobře posloužití
Zdejší ochotníci mají něco "v
pácu'' a chtějí to dávat začátkem
druhého měsíce Že to bude něco
pikantního nelze pochybovali
Pan A A Hájek odejel minulý
čtvrtek v průvodu své manželky a
jejího bratra na výstavu v St
Louisů hodlaje se tam zdržet asi
týden
Nemažeme opomenout odporu
Čiti našim krajanům nově otevře
ný český restaurant v David City
který tam zařídil pan ťesek a ve
kterémž lze dostati chutná jídla
kteroukoliv hodinu
Do demokratické okresní koo
věnce která se odbývala v David
City minulý týden zvoleni byli
hu je rodinou do Omahy Ale
nyní kdy! Anton kaupil dva loty
ve mědi a dtlA plány na stavbu
bele všeho rotmýllenl smutek od
lolila a prohláiila te tni Jo při
stavbě tattávat místo 'Valtra'
AI se pak sousede do nové resi-
krokem Potom není divu Ij to dence nastěhuješ přichystáme ti
odtud nikrmu nechce velké ofekvape nicko ale buď iist
Kaidý se tomu diví že Martu! ze na tl vtrhněme jako velká voda
tak dobře vypadá A proč tiké Náhodou jiem se dověděl fte
nevypadal? Otčínem ti nen' t!ob mladí manželé Vostřej&ovi hodlají
ře papá dobře pije a se Ž nou se koupiti majetek v našem soused
nebije a aby si připustil nřjakou ství Jen chutě do (ohol
ttarost to jest u něho neznámou
vesnicí a na spaní ti také potrpí
Jaký tedy div že mu to jda k
ďuhut
Pan Jan Machulán už domíáiil
a má mlátičku na prodej Mimo
to prodá též velký drolič na kuku
řici
Slečna Fr Krejčová osla vovala
své 1 7letó narozeniny min neděli
Slečna Auna KarpiSkova jest už
po delší čas nemocna Nemocná
nalézá se tr své sestry paní Ant
Křížové kde ji oSetřuje Dr li-ir-
dick z David City
Pan j Donát věnoval se opětně
agentuře s lihovinami Přejeme
mu hojného zdaru!
Minulou neděli pořádán byl vý
let na farmu p lt Svehly
JiŽ přířtí neděli bude zde udělo
vána svátost sv biřmování
Pan Jostí Kopia obdržel právě
velké zásoby zimního zboží a jest
ochoten posloužili každému dle
přání
lét se náš řr Kalášek na ten
svobodný stav tak tle dopálil a za
nic na světě nechtěl více zůstat sa-
moten nemůže se nikdo divit
Že já také pokračuji poznáte z Vždyť se zima kvapem blíží a
tonoto: acai jsem s kozou a
skončím s krávou Musím Vám
povědět jak můj život visel už
jednou na nitce a bezmála nebylo
by mne více mezi živými Jest
tomu už asi sedm roků byl jsem
každý se zaopatřuje pro ni vším
možným a snad jen milý náš
Frantík měl by zůstat pozadu? I
to tol Zašel si íerina k vlp Bar-
tíkovi a svěřil se mu Že by se prý
tentononc jako rád oženil a aby
tenkrát ještě na Virkovém vzpo- prý ho i s jeho vyvolenou bez mi-
mněla si moje stará abych jí kou-llosti s kazatelny shodil Rozumí
pil nějakou dojnici Zeptal jsem se samo sebou Že mu velebný pán
se na ni několika farmerů Ꭰko- s radostí vyhověl a skutečně všem
nečně se mi nabídl švakr Jakub lidem dobré vůle slavnostně ozná-
Ulatny že prý má krávu na prodej mil že "do manželského stavu
a podle přátelství Že mi ji dá laci- vstoupili míní Fr Kalášek se slč
no Já byl spokojen a moje stará Karolinou Širokou oba stavu svo
také Milou krávu přivedli uvázali bodného' No bude to z nich
ji y maštali a bylo dobře Jelikož hezký párek a již také je Frantík
jsem kupoval zajíce v pytli šel si odvede mladou svou žínku
jsem se na krávu podívat Vstou- zatím ku své drahé matince staré
pil jsem mezi vrata a koukám na pani KaláŠkové která ji uvítá
ni ale kráva se mne bezpochyby jako milou svou nevěstu Mladým
bála a já abych se přiznal bál manželům přejeme mnoho štěstí
jsem se zase krávy lyáva byla na další pouti životem
celá černá a vyvalila na mě oči Pan Josef Puleček přijel se po
tak že jsem myslel že mě zrakem dívat do Plattsmouth na své četné
probodne Zůstal jsem stát na I přátele
prahu dvéří abych krávu ještě Koupi li si někdo opici a nedá
více poděsil dupnul jsem a vy I Ji st pak pozor co je pod čepicí
křikl "haf haf" To jste ale měli dostane se přesnadno do chládku
Kráva se lekla vyrazila -Zdalipak by pan Dongres po
jen se okolo mne kmitla Já znal zpravodaje kdyby se tak ná
vidčtl
ven a
leknutím neviděl neslyšel a necí
til a kdyby mě byla tenkrát za
sáhla byl bych do smrti nebožtík
Moje byla v kuchyni a když vidě
hodou s ním setkal? Možná že
ano možná že ne třebas že se
druhdy často sešli v Bartošově
kuchyní vOmaze Hádej Ludvíku
následující delegícé: Fr FyHla že kráva třečkuje vyběhla ven kdo je to?l Uhodneš li pošlu Ti o
a křičí: "Ulázae co to děláš s tou zabíjení chutnou jaterničku kdyby
kravouf To mé teprv přivedlo jedna za eroš byla abys nemuse
do mého obvyklého humoru z dlouhé chvíle ořezávat dřívko
1
ger Emil ťolda I -u Kezač
Joba Kaveny a Ernest Woods
Při té příležitostí navštívili nový
restaurant pana Franka Peška a
libovali si jak jim chutualo a mo
hou ho prý směle odporučit všem
hladovým kteří do David City za
vítají Dostanou tam jídla chutná
a hodně moc
Naskýtá se vhodná příležitost
vykoupit v Linwood kovárnu kte
k rá se dobře vyplácí a též obydlí se
prodá lacino O další podrobno
sti můžete požádali pana Emila
Foldu
Zdejší katolická osada koupila
tři loty přes ulici východně od ko
stela
Bartoš má na skladě oblíbené
pivo Budějovické v lahvích
Pwní Slunell-ová staví resideoci
na svých Šesti lotech v západní
části města
Loty v našem městě jdou po
slední čas jako na dračku Pan
'Jan Parolek přikoupil čtyři loty
paní Anna Bartošová jeden a pan
Emil Folda tří loty Je vidět pře
ce jenom Že naše městečko roste
a kdo míní se zde usadit udělá
Stará hned nasypala do "boketu
krrny a volá: "Na Bessie Bessie
na ' Jíessie si dala fíci ale do
maštale ji více nedostala Bessie
bezpochyby myslela že tam straSÍ
a tak jsme ji museli vrátit Teď
W M
když si na tu vzpomenu třesu se
ještě na celém těle
Když přijedete do Linwood ne-
opomeňte navštívit rozsáhlý závod
pana J J Kavana kterému bude
potěšením když vát bude moci
provést a seznámit sesvýraobebo
dem a cenami — Má na skladě
Mound City barvy nejlepší v tr
hu Barva jest dobré jakosti a p
Kavan ručí za uspokojení Hlaste
se u J ] Kavana
_Jotrab
Novinky z Plattsmouth Neb-
Dne ii září 1904
Pf Marie llofímanová z líave-
lock Neb dlela zde minulý týden
návštěvou u svého otce p Ondře
je Matouše V neděli ráno odvezl
choť
Zpravodaj
dobře když uebude s koupí ma-ln p Vác Hoffman milenou
jetku odkládat ježto jest tu mož- svou do útulného domova
no koupit loty ještě dosti lacino Slečna Marie Ptákova která dle-
Stále se zde stavf a opravuje Pan la po delší dobu v Dakotč navrá
a a M % 1 i ta
M ireinese postavu pěknou ma- tua se minuly týden a tdenia s
šial panf Anna Bartošová také oámi Že hodlá zůstati trvale v
maštal a pan Josef Nováček a panf Plattsmouth Máš dobře Mařen-
Franklinová opravují svoje resi- ko tady jest to přece jen lepší
Přodnáfiky l)r my
V Lynou Wel) prl avCconf prnporti v
ohotu cdpol ] Hlna
V ['itihclvilJc Neb pH uvňrtíní nové
Hvobodné Obce v nedcll oilp 2 tunu
V Humboldt Neb při oslavě 2ftletriho
trvínl řádu Tábor £ 40 ČtiVti v nondelf
8 října v 8 hodin večer
V Omaze Neb v Hnkolovnfl ve středu
o řf na v H hodin večer
V Hubu Kana ve Čtvrtek 6 října vo 2
bodlnyodp
V Caldwell Kana v nodSli 9 října ve
2 hodiny odp
V Yukon ikia v sobotu id ri na ▼
fni řádu Okla Kolník a v n cd Sil 1(1 říj
ve i hou odp
ffAfJLltltlllttlttttttlltf
Veřejné díkuvzdáni t
Máme za miiou avou povinnoiil
vzdáti touto cestou nojHrdflřnřJňí
diky milým aoiiRodQm od Táboru
Nebraíka t 4771 Moderních Dře
vafli a váženým družkám od
Táboru Myrta C 923 Královakých
DriiíítU 7(1 milá Tiřekvanonííko
VlfW-t nim nMchvutull na rozinu i
řcnou minulé pondčll vefer VáZená
družky necbť přijmou Kvlá&tní dík
náA a cenný a pfikný dárek Jenž £
nám budo milou upomínkou na £
Jich přátelství Buďtcž přátelé
drazí ujiňtfinl že upřímné nroievy
VaAebo přátelství nevymizí nikdy
% vdMných mysli nafiich a že
třebas vzdáleni souše Jského kruhu
Vaficho vždy a láskou budeme na )
Vfts vzpominnu rojíce varn 15
oboum milým nám Táborftm mno- Z
drnče
Za poslední dva měsíce bylo po
loženo v našem mčstfi 8 set 18
střevíců cimeotového chodníku
Od té doby co náš soused pan
Anton Tříletý prodal svůj maje
tek nosila moje stará smutek ne
ho zdaru trváme v deté Vaftl
Petra Dorota Tichý
Omaha Nob CTsirl 1V0I
Dcwíy&SticFiiriíitiircCo
llinltl? lirmtiu NlM Omniu
~
Není vám
známo
11 J iitiiiv lilu -niiiii n i
mi vclki zásoby václio
(1 rul 111 nábytku a že oj
prodiíviímo za NEINIŽ
Sí ceny?
Dubové houpáky 1175 s výše
Skfífi na knihy dubová neb mahoganově polírovaná 750 a výše
Dubové stoly do jídelny 575 a výše
Železné postele (dobré) 225 a výše
Skříné na nádobí 1700 a výše
Kredence dubové 1300 a výše
Prádelníky dubové 1100 a výše
a vůbec vše jiné do oboru našeho spa
dající za stejně přiměřené ceny
ríhx
MWollstein&Co
prodá vám gallon
dobrého clarrtošr? za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
A I FiM
rVcIkcobchodflícI a IraportcřKD
LÍHOVIN a 31jIK:Ě3gťr
SiÍKtopcífirmyt L Klrscht 8r Frlrk frlxitz
Tel 541r— lOOlFarna ul Omaha
ČESKY HOSTINEC
d mésta Prahy
HOTEL PRAGUE
na rohu 13 a William ul Omaha
Čisté s pohodl n6 zařízené pokoje pro cestující Jakož 1 výborná česká
strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný BTOItzOv LEŽÁK
ncJlepSÍ druhy vín a likérů a noJJcmnCJftí doutníky
Krajané zavítáte 11 do Omahy flávfttfivou ubytujte so v hotelu Traha a
uSctfíto nejenom peníz ale zbuvíto so 1 vSelikých nsnázf 8
T(d A18I4 O přízeň krajanu žádá VINCKNC 1 DOHKOVSKÝ
CENY JEDNOHO JÍZDNÉHO
do mnohých
míst vo
Hliílll
Kalifornia
do mnohých
míst y
Orcgonu a
Washington
Každý don
do 15 října 1001
$2500 do Han FrancMa' Lo Anclcs Ran Vlego a
mnohých jiných mft kalifornských
$2000 do Offdcn a Balt Iake City
$2000 do Hutte Anaconda a Helena
$22 BO do K[Kkane a Wcnatchec Wash
$2500 do Eveřett Fairhavcn Whatcomb Vancouver a
Astoria
$2800 do Portland Astoria Tacoma a Seattle
$2500 do Ashland Koseburg Eiiífene Albariy a Haleni
přen Portland
Na úplné polnibofmtl vyptojt m y
Městské úřadovně 13 24 Farnam ul
TELEFON 811
— Předplaťte se na "Pokrok"
boť měla jistě za to £q se odstě-l pouze %i ročně