Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I'"::': u':1 t
!: 2E STÁTU NEDRASKA '
Politický otzor
— KcpuMikíol v okrem Sam
ům dali Cechu nuzniaf návrh
nutím váleného krajana p Popí
lila i WVtrtfi r VnJiJiti da
legiilitury ale ta to populitcé
ukázali ie o Cechy uctoi( a o
volebním ilnu čeStí voliči jim to
zapsté splatí zvolením Pospíšila
—Tak zachovali se také íosio
nisté v okresu IJutler kteří v koa
věnci v David City odbývané
slíbili p Josefu Dostálovi z Lin
wooJ nomioaci do leeislaturv
pak si ale patrní mysleli: 'slíbit
je moda a dát je Skoda" a tak
když přišlo k hlasování tu ti
kteří mu podporu slíbili hlasovali
proti němu a tato prorada ho
naplnila spravedlivým rozhofče
ním že když vyšel z konvence
pravil: "le to mamo v tomřn
okresa Žádat něco pro Čechy Já
jsem pro demokratickou stranu v
Linwood townšipu dostával po
třicet roka většiny více než too
hlasa čítající a tohle je ten vděk"
Inu české přísloví praví: "čifl
Čertu dobře a peklem se ti od
slouží '
— Senátorská rep konvence iq
distriktu odbývána byla 20 záři
v Brainard a Martin W Dimmery
z Beaver Crossing okr Seward
navržen byl jednohlasně za kan
didáta Poněvadž je to muž
těšící se všeobecné důvěře tu de
mokraté již dnes házejí flinty do
žita
— Demokraté v okresu Saun
ders navrhli do legislatury pana
Cyrila Svobodu lékárníka z Pra
hy V čelo kampannfho okresního
výboru zvolen p Plaček
— Rep v okresu Cass v nadšené
konvenci znovunominovali kap
George W Sheldona z Nebraska
za kand do legislatury dále no
minován byl W E Haod z Gren
wood též do legislatury C A
Kowls z Plattsmouth za okr
návlaJníbo za komisaře nomino
ván byl Marschall
— V Butte sešla se rep okresní
konvence a nominovala E A
Tuckeybo z Butte za pokl N D
Burche z Lynch za okr návladní
ho Chas Ovra z Lynch za okr
komisaře
—V Holt okresu mezi demo
kraty se strhla revoluce proti
Bryanovi Ve zvláštní petici
podepsané mnohými voliči pro
hlašují "povstalci že nebudou
Bryana a Parkera následovat! do
Wall ulice
— Českým návštěvníkům do
Omahy k velikým slavnostem
"Aksarben" !t nimž letos výbor
učinil daleko skvělejší přípravy
nežit v minulých letech činí
zdvořilé pozvání k návštěvě jich
závodů Frank Novák č 1413 již
13 ul který vlastní nejpřednějŠÍ
sochařský závod na celém západě
a má vždy velikou zásobu mra
morových a žulových pomníků na
sklade dále I K Smkuie zá
stupce velkoobchodu Henry Rohlf
roh 26 a Leaveoworth ul kteří
mají enca znamenitý druh piva
"Edelweiss' na skladě a také
pravou samožitoou téhož jména
jež nemá sobě rovné Přátele
umělecké práce upozorňujeme na
hodiny zhotovené p los Křečkem
jež vystaveny jsou v závodě pana
Josefa Vopálky řezníka na 5 a
William ul Jest to práce která
skutečně stojí za podívání a pan
Vopálka s uznání hodnou ochotou
všem českým hostím z venkova je
ukáže
— Chybu učiněnou zaplatila 24
září v Beatrice svým Životem paní
Mane Křenková z Hallam Neb
Ačkoli nalézala se již v podzimu
svého věku neboť čítala 58 roků
tu spletla se do milostného pomě
ru s mladým jednadvacetiletýra
chaittlkrm Jowíem Hlavicou
konečné nim uprchla ku tvé
rttfe raní JoitAnS Burianové do
Uru UJtuil odebrala se dnt 19
cervenc to tvým nuleticem k
druhé tvé sestře raní Maru hm
čové do Uíntrico a tdo lila st
svým luiluiuin Zklamaný tuaa
lei v pilek ra nevěrnou maníci
koti přijel da Ikatricc a Ida ml
prudký výstup se tvAdccm jejím
Hlavicou To asi přimělo Med
kovou le vytla ven ze tvčtnice a
na blízku domu své sestry ranou
do spiuku ukončila nešťastný
svůj život Hlavica ihned po tom
zmizel a od té doby nebyl nikde v
okolí spatřen Křenek vlastní
v Hallam několik farem a jest
zámožným občanem který neště
stí iej potkavší těžce nese
Tam u Franka Semtráda
o tom není Žádná váda
plzeňské je jako křen
proto všichni spěšte jen
kdo na božském tom nápoji
chcete schladit ŽízeQ svoji
Tam najdete k vaší chuti
dobré lunČe k zakousnutí
kdo k slavaosti Aksarbena
do Omahy přijedeš
ten na Franka Semeráda
ať jen nezapomeneš!
Na 16 a William ulici
Novinky ze Schuyler
(Podiví V H Svoboda )
Vzhlédněme některého příjem
ného večera k obloze a uvažujme
několik minut o hloubce vesmíru
a pak zajisté poznáme že jsme
pouhými zemskými Červíky
Kdo nepěstuje své duševní
schopnosti a netříbí mravní cit
ten nemůže nikdy pravý účel Živo
ta pocítití a státi se na světě tak
užitečným jako kdyby povinností
těchto při každé příležitosti dbal
Kdo dáv jen proto aby opět
dostal a více nežli dal jest vypo
čítavý sobec jenž po sobě nezane
chal mnoho příjemných vzpomí
nek
Posuzujeme své přátele známé
příbuzné sousedy podle toho co
nám o sobě poví aneb dle toho co
dělají kdy a kde? Většina z nás
umí výtečně zakrýtí různé nedo
statky své povahy ale v nestřeže
ném okamžiku jediný pohled oka
posuočk ruky zvuk hlasu atd
poví pozorovateli bedlivému více
nežli hodinu trvajícf chvalořeč
chlubila
Jimes Palík z Howells byl ve
městě v sobotu večer
Antoo Odvárka T M Mundil a
jiní přijeli sem z Clarkson co déle
gáti do republikánské konvence v
sobotu
Paní V Havlíková ztrávila delší
čas návštěvou u příbuzných a zná
mých v Linwood a okolí V pon
dělí se opět navrátila domů
J E Arnold městský mayor
se konečně zase mezi nás vrátil
živ a zdráv a podle vzezření dobře
se mu asi dařilo Městští úředníci
mu vyšlí s hudbou naproti a p G
11 Thomas jej přivítal krátkou
řečí na niž p Arnold odpověděl
S C Weber jenž spoiečuí 8
Arnoldem cestoval též se s ním
vrátil
V republikánské konvencí bylí
v sobotu navrženi následující: G
W Wertz okresní právník: I E
Arnold zástupce do státní legísla
tiry Schultz z Colfax precioctu
za komisara Nevíme zdali Ar
nold nominaci přijme Příště o
tom pojednáme více
Místní výbor Matice Vyššího
Vzdělání sestávající z F J Ková
ře V Malýho F H Svobody a
pí Cyril bchmidové a pí C J Ša
faříkové byl svolán ke schůzi v
pondělí večer Výsledek bude po
dán příští týden
Populísté navrhli za zástupce
do legislatury státní C Van Hou-
sena za okresního právníka j A
Grimisona a za komisara třetího
distriktu Chas Caina
Iv 1 Croihiw oblatovtný pro
vloupaní tedo Wrlliova obchodu
byl minulý lýdett odlomen na dva
roky do ttltní káznice
Politické tvatky jel pojilv ttra
nu demokratickou a populiilickou
v okrem našem byly konečně Ic
tot pMrliiny Demokraté ode
přen vyjednávali s popolisty a
kaltU tliéua navrhla ivůj vlastni
lístek
Co jsme dcllí čas tulili vyplnilo
so limy L Phelps vydavatel
Howells Joumilu a Clarkson Ho
raldu a zde jíl Alex Schlccel vy
davatcl Quillu se do sebe pustili
Teď přeci konečně se veřejnost
dozví co Schlegel zmůle Rád se
též podívám jak potáhne kroužek
nepolitické mašinérie od všech
stran
Demokraté navrhli F J Henry
ho za zástupce za komisara R B
Foldu a za právníka byl ustanoven
G II Thomas
Edward Schmid odejel do Lin
coln do státní university
Následující se stah občany vel
ké říše strýčka Sama: Josef Srb
Josef BrdiČka Adolf Balaban
Bernhard Wolken a Matte Theel
U Josefa Otradovského měli v
nedéii malou soukromou "party
Josef Zerzan byl v Crete
Novinky z Able Neb_
Cne 24 září 1904
Dozvídáme se Že slečna Julie
Vávra která byla operována před
týdnem v Lincoln Šťastně přestá
a operaci a jest na cestě k uzdra
vení Přejem jí z hloubi srdceby
se brzy vrátila v kruh náš úplně
uzdravena
Pan V J Uřídil stavf plot kol
kukuřičného pole ale má s tím
samou smůlu neb kolik "postů"
přes den zadělá tolik mu jich do
rána opět vyleze Oa to všechno
svádí na ten "demokratický kau-
kus"
Svobodná dodávka pošty jest již
v proudu od 15 t m ListonoŠem
jest přítel náš J D Hasík Pan
J u Hasík může být hrdým na
své postavení neboť oři vládních
zkouškách obdržel 99 procenta
a plat nenílaké k zahození
Anton Físher odstěhoval se z
města našeho do Fremont v úterý
Pan K Zelený otevřel již svúi
hostinec a za "bárem ' točí se Pe
pík Roubal Ten poručte a naplní
třeba všechny sklenice v domě
Banker Svoboda prodal svoji re
sideoci kterou Dřed několika tíň
r - - -
ny koupil od pana Sonky Bude
stavět novou a o hodně vřt&í
Banka jest otevřena od 14 tm
a pan Svoboda jest hotov přijímat!
vklady na dobrá procenta a též
dělat půjčky na velmi nízké pod
minky Přijďte se přesvědčit
Každý c již těší na toho nové
ho kováře z Omahy p Petra Ti
chýho Jak se doslýchám začne
asi od prvního Pan Tichý bude
zde mlti práce dost
Vy páni Omažané 'shipuite"
nám sem ještě dobrého Eedláfe
Toho bychom také mohli potřebo
vat —Ucho
domácích lékařů dnt 10 t ni y
nitka ivho do nemocnic v Da
vid City kJt bude cperotin
Od té doby co sda mime dva
lesníky jcit nám hej Cena vtho
masa jak hovězího tak i vepřové
ho klesla a i n výborné Šunky
titnl ala Ale "bučr 1 ti nalíkl
Nil mayor hoza hlinl se sa
kmotra ftáiltJaíkti runkého cara
ale t přihláškou tvou přilrl iil
potitě Co tomu as říká nit Ma
cek M
Kdyl jsem byl v St Louisů na
výstave dal jsem se tam oholit
ostříhat a vzdor tomu Že si dal
holič s účesem mým velkou práci
počítal mi za ni dost málo Za to
jakási vážená osoba z Omahy jež
st též zašla k holiči a dala se oho
lit načesat vlasy a poručila si
'sifon" pochodila mnohem hůře
neboť ji holič čítal za práci svou
pouze lavt To již za to stálo 1
Ze ne? A co tomu říká pán? Ze
ptejte se ho na to!
Dne 20 t m roznemohla se
náhle pí Josefma Hlaváčová tak
že musel k n( býtí povolán na
rychlo Dr Jelínek kterýž ji nyní
ošetřuje Paní Hlaváčové daří se
nyní lépe a jest oprávněná naděje
že se v brzku uzdraví
Minulou neděli poctil nás ná
vštěvou pan Tom Duda vážený
občan z Edholm Neb Návštěvou
váženého krajana potěšeni byli
velice četní jeho zdejší přátelé
Dne 20 září odpoledne odbývá
na byla v Brainard republikánská
senátorská konvence iq distriktu
sestávajícího z okresů Butler a
Seward v níž jmenován jedno
hlasně Martin W Dimmery z
Beaver Crossing Seward okresu
Republikánská okresní konven
ce bude se odbývat v David City
dne i října ve 2 hodiny odpoled
ne — Republikánská konvence
za účelem jmenování komisaře
prvního distriktu odbývat! se bude
v Bruno první týden v říjnu den
však dosud není určen "
Do ústředního republikánského
výboru Butler okresu pro letošní
rok byli jmenováni N S McCoy
a J C Hruška z David City Kar
Ludden ze burprise James Blatný
z Bruno a Geo Tolf z Ulysses
Na dopis páně Blažkův uveřei
něný v KatolÍKu odpfJvědřno prý
bude v některím čísle příštím jak
nám sděleno látky na odpověď
jest více než dosti Na zdarl
Zpravodaj
V
á
í
a
4
4
4
v
8
tím
St
Jakobs Oil
mírný na coWm svítí
jnko nnJvřtSl llk rnti
bulcHtcm iH
Klieuniatlsmus
Neuralgii
Holosti v kyčlích
Holosti v zádech
Vymknutlny
Holení hlavy
Ztrnulost
Bolesti
a vSochny bolesti Jež vnřj
iího léku vyžadují
Cena 25c a 50c
V
!?
1
sír
1
i
lír
1?
s
1
Jí
Jí
Jí
Jí
i
£IHIIIIIIIIItil!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII!±
W Malý I
Český - =
I NAČ a IspiC plojí i
= 808 Hickory ul Omaha =
= Krajané kteří potřebují svá oby 5
= dlí znovu nabarvit! annh nnbnl =
š novč vylepltl necbť Jan se vfií db §
5 vfirou na nflho §9 obrátí nebof ai S
5 v oboru tom víceletou Již zku&e- s
§ oost 86tf =
ŤjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDmiiiiiwiiiiiiff
Dohrou trvanlivou a laci
nou ObUV koupíte a
A II
mmem w
i
Bílka
v Čís 1236 jižní 13 ul
kila mít holnfi záaobenv' ohrhni! ntmvf
jak pro dámy tak I pro pányadítí Přá-
nim jeno je noy nazuv kuo u ncuo ouuv
koj£n a proto pro-
krmnf livl ťlnínň no(
dlvá jen tu nejlep&í obuv za ceny levné
Chcete-li na dlouho živu býti
EDELWEISS ŽITNOU po ránu musíte piti
žitnou EdelweiSS a pivo }
Po chutné večeři pak to so wals
není nad sklenku pénivého EDELWEISS
Ptf ItA Mfl TA V&Pťh VlAOínfK ni VAiwáima 9UnA XtÁmn ti1arn( ulfluJ
Scboenbořenova piva tak zv KddwelM nejlopňíbo to piva na Jtápadí
HENRY ROHLFF roh 26 a Leavenworth ul Omaha Neb
Velkoobchod pivem a kořalkou
JOS K 8 IN KULE obchodní cestující prodavač 4-
— g)CSa8889Sg6i9iiii§iiiiitSit)itČ— 9999
3ILEESE3
Novinky z Brnno Neb
Dne 24 září 1904
Dne 19 září časně z rána obda
(ea byl p Vídav Blatný ná5 5a
ramantní hojtioský Shberoí dce
ruškou Jelikož dceruška i matka
sou zdrávy mi přítel Václav z
přírostku toho srdečnou radost
Předminulý týden odvezena bv
a pí A Ptáčková do David Citv
kde byla podrobena operaci Ne
mocní paní operací tu Šťastné
přestála a nyní se pozdravuie tak
rychle že pan A Ptáček očekává
li brzký její návrat v kruh rojin
ný
_ Panu Leo Coufalovi roznemohl
se gletý synáček na zánčt slepého
střeva a jelikož na uzdravení iebo
bez operace nebylo pražádné na
děje dopravil pan Coufal k radě
Riloy Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Old Military Itye — Diamond II Itye
N D Archer Bourbon
1118 Iíirnnm St OMAHA
JOfJII LINDER velkoobchodník lihovinami
má na sklade
1 taácl vína Mři a Iry
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & J S Taylor
Za jakost všeho zboží se ručí ca
Telefon 1815 1209 Douaias ul OMAHA NEB
výtečná
stará
iorM