Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1904, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    „
Telíte fcril? pře l IMemtímíe
překonám Jejich leikr konejte mi
loirdcottvll
Chráním II ivó nepřátele práv
nl Dito tátady stávají to Um po-
viaclcněillmi ncl čímkoli jiným
Vrlikoil ml pot Attává v lom Iq
nehldl li liduílio království 'i
dv pfávut netnaií vettk velí imen
Clovřk jest jim poutě osobou nic
vír Ve st nntScná prcstctS
loijl jfo jedno: ie livot lidský
jcit nejdralSf lo človčku nesm
by ti ublíženo řivot člověka io je
nedotknutoloýl Jest to podivuhod
cl zvláštnost ptavdyl Jak krásné
jest právo jež nezná rozdílu nebo
osob jež nechce býti ničím více
než pouze práveml
I vůči tčm jimž zákon určuje
smrt uznává za vážné takového
násilného prostředku neuŽívati
NejkrásnějŠÍ jest: rozbiti popraví
stě před zraky vinníkovýmil
Ten kdo práva porušil mus
býti pomocí těchto zásad právních
zachráněn Nechť rnSitet práv
právě v právech najde ochrany
Právo Člověka činí ho účastným
toho Štěstí Zbavuje krále králov
ské nedotknutelnosti ale nedo
tknutelnost Člověka muzanechává
Ať vidí a diví se že to co Činí ho
svatým a nedotknutelným nen
důstojnost královskál
Příležitost k potvrzení těchto
slov se naskytla nejskvělejsí
Juarezi dovolte aby civilisace
učinila tento krok Juarezi dejte
světu příklad odstraněním trestu
smrtil Poskytněte světu zvláštn
podívanou lid jejž nepřítel se
chystá zničiti uznává lidskost
tohoto a propouští ho se šlovým I
ty jsi z lidu jako my všichni I Jdi
kam se ti líbil
Juarezi to bude vaše druhé ví
tězstvll První jímž jste podmaní
tele porazil jest velkolepé druhé
kdy podmanitelt ušetříte bude
vznešenél
Ukažte knížatům jichž soudco
vé jsou poslušní soudcům jíchžH
poslušní jsou katové a těmto ka
tům jež i smrt poslouchá jak
třeba ušetřit! životy lidskíl
Otevřte knihu osvěty nad všemi
světovými knihami dýšícími vý
pary krve a na nejsvětější straně
této knihy ukažte na místo na
němž psáno přikázání boží: Neza
biješ 1
Obsah tohoto slova chová v so
bě nejvčtší nejvyšší povinnosti A
vy tuto povinnost splníte
Podmanitel bude zachráněn ale
osvoboditeli otroctva ach tomu se
tobo dostat! nemohlol Před osmí
léty dne 2 prosince roku 1859
uživ ve jménu demokracie práva
dřívějšího přistěhovalce povznesl
jsem svého hlasu a prosil jsem
Spojené Státy severoamerické o
život Johna Drowna
Nedostal jsem ho — a prose
nyní o život císařův stát mexický
— dostane se mně ho?
Ano! Možná že prosba má již v
tuto chvíli kdy ještě péro držím v
ruce došla splnění!
Národové budou se obdivovat!
Juarezovil Viktor Hugo"
KAPITOLA 14
Ukrutná milost
V noci pří světle svíčky seděli
Juarez a Eskobcdo pospolu
"Zítra odpoledne o třetí hodině
bude již po všem' pravil Esko-bdo-
"Nařídil jsem aby zítra
byly všecky obchody v Queretaru
zavřeny obyvatelstvo aby setrva
lo doma ulice aby byly vojenský
mi kordony uzavřeny "
"četl jsi psaní Viktora Huga?"
tázal se Juarez jakoby předešlá
slova Eskobedova ani neslyšel
"Četl"
"A?"
"V dopisu jeví se citlivé srdce
básníkovo"
"Giribaidi však jest voják a to
voják veliký a proslulý I on mně
psal "
"Jsou to evropští blouznivciza
slepení marným snem lásky k lid
skosti" 1
činy svou látku k svobodí a lid
itvu Viktora II iir pik vypoví
děli 1 otčiny protole litátat rov
noit svornou! i bratrství'
"IJudill Ty vlak Juaretl nc
míl iq ohmčkčiti Hodina udeU
la nadclcl poslcJul den aoi 1
nemysli abyi udčlil nilost pod-
mámícímu
"Viktor Huga JcMi v dubinu
píše le
"Ať ti plic cokoli nesmíš dbát
na nc Osud rifio závisí na tom
aby byl rozsudek vykonán
"Rozmyslím si to! "
Eikobcdo vyskočil a prudce
zvolal:
"Učiním vzpouru! Pobouřím lid
proti tobfil Juarezi neváhej pode
piš poslední nařízení Musíš tak
učinili"
"Myslíš Se republika jest tak
slabá že bychom nemchli propu
pustiti Maxmiliána bez obav na
svobodu?'
"Zde jsou poslední rozkazy v té
věci Tady píši aby velitel stráž
u kapucínů umístěných doprovodí
zítra odpoledne odsouzence se set
mnou vojska na místo smrti Ve
litel stráží nechť velí a dá odsou
zence zastřeliti Nechci však roz
sudek ten podepsati sám aťjid
vidí že se vše děje s tvým vědo
mim" ~
"Já pak se vrátím ještě dnes 1
noci do Potosi"
"Odjed si kam chceš ale po
depiš tuto listinu
"Nechci býti zítra v Queretaru"
"Divím se tvé citlivosti! Jednali
jsme s úhlavními nepřátelí zde
nemá místa šetrnost'
"Překonati sbe sama jest nej
větší vítězství Eskobedo!"
"To jsou slova učencův od pé
ra Ale ty jsi hrdinou osvobodí
tělem Mexika!"
Eskobedo položil listiny o roz
sudku před Juareza
Namočil péro a podal je Juare-
zovi do ruky
Juarez ztrnule pohlížel na li
stinu
Tvář jeho byla vážná zasmuší
lá skoro nevlídná
Opřel se levicí o stůl a zamyslil
Sf
"Vzpomea si že Maxmilián tě
odsoudil bez milosti k smrti!"
pravil Eskobedo potutelně
Juarez si vzdychl — a podepsal
listinu (
Pak se zvedl a zahleděv se E-
skobedovi hluboko do očí pravil:
"Mexická republika nikdy se
sobe tuto skvrnu nesmyjel Dobrou
noc Eskobedo já odjíždím I '
"Já pak půjdu ke kapucínům a
vydám poslední rozkazy!''
Juarez odešel
Pok rafovánf bud
f X T t a l _ i v _ _ O
Životni zápas je dosti těžký pro
všecky ale dvojnásobně těžkým
pro toho kdo je nemocen a v ne
snázi Dra Petra Hoboko vzbu
zuje naději v nemocném — po jed
nodenním užívání Není to lékár
nická medicína Adresujte na dr
Petra Fahrneye 112-714 So
Hoyne Ave Chicago Ills
8 v yniKiiun a oorazenin y
Q O
Q Každého k Jo pracuje al mul čí žena niftJc nikdy potkat! ne- Q
Shod Že si vymkne á neb obrazí Taková nehoda jest toliko O
bolestni nikoliv nebezpečná a máte li po ruce pravý prostředek a U
4 vito ti co dělat nomusíto vydávat tolik peníz a pojílat pro doktora
jest ncjlepŠÍ vnější prostředek lákařské vědě zdárný Hojí namo O
S ženiny vymknutí a obražeuiny způsobem pozoruhodným Cena 50c O
!j Severův Olej SvGotharda §
SSS Natře-li se na vymknuté zápěstí nebo kotník zmírní zánět a od-
straní bolest Navlhčete kus flanelu olejem a vymknutou část O
na noc tím obložte O
Ď
JJ ♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦¥♦♦ Jí
0 ♦ "nemohl jsem se POHNOUTI" i V
8S8S # V pohlední mojí nemoci měl Jsem nohy tak oteklé že Jsem se nemohl £ V
$ pohnout! Objednal jnem si Severfiv Olej sv (Jothanlii a upotřebil Jhciii V
tři láhve a byl jwoin zdravejíí nežil po kterémkoli Jiném linimentiu S -x Q
radostí odporuřnji olej ten každémn Jako nejlepíí proKtředek proti otekli- % O
% nám na svřtč H úctou V Kalata 7'--3rd St FaHnalc N J £ V
o T — ' " "
O —
0
8
8
8
8
8
Prodlužte si Život užíváním
verova
Životního Unlwiiiini
Tento znamenitý lék jest mocným silitelem
Dodává životní síly když jest jí třeba
Není žádné pochybnosti že SEVERŮV
ŽIVOTNÍ BALSÁM přidá vám několik roků
života budete-li ho pravidelně užívati
Cena 75 centů
Nebezpečí kráposního zánětu jest odvrá
ceno máte-li láhev Severova Balsámu pro plíce
doma Hojí kašel a nastuzení
Cena 25c a 50 centů
Máte li kopřivku nebo jirrou kožní vyrážku
vyčistěte a sesilněte svou krev Severovým
Krvečistltelem Cena $100
Briřhtova nemoc ledvin přivede ročně tisíce
lidí do hrobu Příčina vězí v ledAíoách Jsou
přeplněné a nekonají svoji povinnost Nejdří
ve spozorujete v moči příliš mnoho bílkoviny
máte bolesti a nohy a ruce jsou oteklé Neod
kládejte— užívejte ihned
SovcríiV) řilitol
ledvin ti jíitor
Vrátí Vám zdraví Cena 75c a $125
S
Scyerovy léky jsou na prodej tc všech lékárnách
n ijj-iiLuutMnpi-wmy fl"3j JfíTl g"— '
IIPIV? fň3 wrrřr(7$'
B rm-nr— t~i mnn-m -tm n 1 — r -t- — 'Ti — i "r n " — -— '''tfi-i- — -'tti — r -i " írifĚ
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
na S a "Willlam nl
má ▼ íínoM Tídy neilepíi rfhtr eertvého
inaíft v!hoaruhu Jakož 1 VÍMofob rfr-
kb unonáNkych Kupto a neno n jíkoubuu
a ujišťujeme ván 2e iKjdrubé pfljdete tai ti
Zoí ne dováží a můžete si Je objed
nati telefonem Tel A ÍVTi
9
9 íř-lvA
za skutečnou cenu
VVoodmén be World
(Dřovuřů HvĎtut
ČESKÉ TÁBOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
BoTstái to véol 44—
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních 33400000 akra vybra
ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek -
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhft pro
plodiny íarmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
poiemkOTf komliaf Hudaon Wl
Meb" G H McRae
O P A Bt Paul Mino
HARMONIKY
'inu &-íiL'Ziwa
pro umřlce a lintóe ze řemesla levníji
nežli nčmečtí dodavatelé dodává
Antonín Hlaváček
tovární výroba bortnonik v Lounecb
Král České (Evropa)
Dílny a sklady ve vlastním domé
y Zásilky do celého svčta 50) díkůvzdáií
Četné vyznamenání z výstav
Plita l o volí cenuík 2x10
jjj ANf HLA VAČEK
"I
Krtigovo SELECT
jest pivo jež máto rádi
Jakožto sílíce a nápoj vyrovná se každému pivu vařenému
Nalévá se v cejlepších hotelích 9 restauracích na celém západř
Objednejte si bednu na zkoušku — v kvartech nebo pintách
Buďtež přesvědčeni
že není lepšívo piva vařeného
Fred Krug Biwing' Co
Telefon 420 OlMŽStí TÍOnif JiTOTar OMAHA
Leo-Glass-Andreeson Hardware Gotno
9th
— pro14v)i v velkém—
Tíaíené vyrážené a lakované plechové náčiní — Clno7anf
železný plech a íovové zboří — Ostnittf drát hřebíky no
zbozl bicykly itreine zorané naDojo asportovikc zdozi
k Jlarney nlké Omaha
plech
žíiské
Kebr