Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 21, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Uoivn 1871 -Kotník XXXIV
4?P KROK ZÁPADU
OMAHA XKIUL VK STÍtKMJ DNK 21 ZAÍlI 1U0I
ČÍSLO 8
Tfti Raška s irmtu
Ur UM? tiiHif imlnih tmř
iitujl k ftirtim foi — ítriy
Minulého týdne uveřejním byli
úřední iprlvt generála huropatki
ni o bitvé svedené u Liaojangu i
tlil vysvítá že jeijiaě proto lu
ganrrAl Orlov nemohl uďrleti ti
klidni poiici v jenisjtkých dolech
vltětslvl generála Kuropilkioa ic
směnilo v ústup
Zprávi ta jest tik zsjfmivá k
eznánl nejvétŠÍ bitvy celé dosa
vidní kampaně Že ji zde podlvi
me v úplném znřol
um Kuropatkm sdilu e ciru
jik následuje:
"Dne a6 irpoa mandžurská ar
máda zaujímala tri skupiny posic
líce první u Pettsu Anpiogu
na levém křídle druhou u Lian-
diansianu ve itředu a třetí
Anšanšanti ni pravém křidle Toho
amého dna Japonci zuČ alí i úto
kem proti celé naši frontě U
Liandiannanu veškeré jich útoky
byly odrazeny a na levém křídle
jíme udrieli ivou hlavní poiici u
Anpmgu Po zoufalé bitvi poda
filo te vlak Japoncům dobýti po
lice u Pettsu Čími ohrožen b 1
ústup iboru podél Tau řeky Zá
roveO velká lila Japonců is hnula
na levém naíem křídle hodlajíc
obejiti naši posici u Aošaošanu
Chtěje získat! Cn a způsobili ne
příteli tillié ztráty dal jsem roi-
kiz viem borům aby uitoupily i
mšicb předních poiie k Liaojan
gu Niiledkem Špatných cest
dvoudenní pochod k Liaojangu byl
nanejvýš obtížný a jedině itatec
ooit vieho vojska oa východním
konci umoŽQÍIaže úitup proveden
byl v úplném pořádku a že viecb
oa děla a zásoby našim levým
křídlem a itředem dopraveny byly
bezpečně průimykyk hlavním po
aicfm u Liaojangu
Pochod pravého lboru který
muiel ustupovali imérem západ
oím následkem špatných ceit byl
zvláštt obtížný a značná illa ne
přátel dorážela nenutila na zadní
jeho atrií která te statečně brá
sila
Děla jedné z uitupujících baterií
počala klesali v bahně a vojsko ie
namáhalo viemoioě aby le za
chránilo čtyřiadvacet koní bylo
připřaieno ke každému dělu
Žely pěchoty vedle toho pomáhaly
kotlům ještě provazy ala koně
i muži zapadli tak hluboko io blá
ta že musili být z něho vytaženi
Generál Kutkovsky zůstal tak
dlouhou těchto děi ž obranou
jích ztratil matně mužstva a on
lám končině a ním plukovník
ftaben velící Čtvrtému pluku si
biřských střelců byli zastřeleni
Vzdor viemu tomu nadlidskému
namáhání bylo vojsko přece jen
přinuceno děla zanechali v bahně
Dne aa srpna irmáda te sou
středili u Liaojangu Jeden ibor
zaujal postavení na pravém břehu
feky Taice kdežto jiný měl obsa
zený levý břeh
Dne 30 a 31 Japonci počali ú
točiti na nale přední posice veli
kou prudkosti ale byli viude od
raženi ohromnými ztrátami
Zvláitě zuřivý boj le rozvinul na
našem levém boku a v středu kde
oaie vojsko přeilo několikrát k
protiútokům 1 bodáky a já byl
přinucen seaílilí obrannou na Si
Cáru zvláštními a všeobecnými zá
lohami Dne 31 srpna značná síla ar
mády cen Kurokiho překročili na
přivý břeh feky Taice a úkol její
byl patrně len zaskočit! nál levý
bok a oapidooutt oaii komunikač
ní linií Následkem toho jsem se
rozhodnul k stáhnutí všech sboro
na hlivoí posici a zárovefl jsem
soustředil velkou sílu proti Kuro
kimu hodlaje zahnití bo k řece
Tlíce
Avšak tento plán jen na několi
ka bodech se úspěšně zdířil
V noci neruleno Jiponci mše
vojsko opustilo přední posice a
diky dostatečnému množství mo
stů odděleoíQkteréž mělo přikro
čili k oíensivě překročilo oa pra
vý břeh řeky dne 1 záři Nepřítel
neobsadil opuštěné námi posice
i trprv večer dn i září kdy
zahájil palbu na Liaojang
Rozhodnul jsem 14 na následu
jícím plánu: Oddělení které pře
kročilo oa pravý břeh feky zauja
lo posici mezi Sykvaotunem a
výšinami blíže jentajikých dolů!
kteté měly být obsateny třinácti
batalioof Úmyalera mým bylo
zaskočit Japonce kteřf zaujímali
postaveni oď řeky Taice ai k vísce
Kwaatunu blíže jentajikých dolů
Jakmile n I vnjV k }o rítch
na posiswní lu jsm přikročil
a otoku
V noci dne 1 táli velitel sboru
ni pravém boku nalil ml drprši
le Japonci přikročili Um k útoku
laujali kra) severozápadně od
Sykwanlumkt ptMtcr která! byla
pro nás nanejvýš důležitá Hutký
pluk mající tuto posici obsazenu
musnl ustoupili a já byl oáslaJkem
toho přinucen k pokusu dobyli
itrscené oné potíce což jim mu
sel odložit! oa druhý dan a také I
večeru dne 3 září oni důležitá
posice byla námi zpět dobyla
Z tocátku naše útoky byly bez
úspěšné ale byly opakovány s ne
úmornou energií až do večera 1
oaše vojsko několikráte výšiny ob
sadilo muselo vsak zase ustoupili
konečně však přeci docíleno tr
vaié jich obsateoi a pravý bok byl
zajištěn
Jakmile levý bok fOrlovovi di
vise) v poblíží jentajských dolů
obssdil dne a září výšioy severně
od dolů tu zahájil palbu za dvou
Daií-rii na neptitele a rozvinul se
dělostřelecký souboj Orlovův
pravý bok nalézal se Ctyry míle od
hlavního levého boku celé armá
dy Orlov poslal Část tvého voj
ska a výšin k Sakhumum aby tam
napadlo nepřítele ale ten le na
ono odděleni vrhnul z boku
frontu a následkem toho naSe
oddělení počalo ustupovat! a l
ním později ustoupily i pluky
Kiercz držely důležité výšiny u
aoia unav dví v do i domočo a
ním také gen Fomin který po
zději zemřel
Po opuštěni posice jež měli
být! základem k oašemu útoku
Japonci obssdili všechny výšiny
také jeotajské doly Samsonova
setnma kozáků sesedla 1 koní
hájila mše posice hrdinnou
houževnatostí ale byla pomalu
zatlačena přesilou
nepřítel byl pevné usszen ve
velice silné posici na výšinách
proto by bývalo bylo velice nebez
pečno oipadnouti ho naším levým
bokem následkem toho jsem naří
dil ústup k vesnici Talienko a od
tud jsem dal rozkaz k všeobecné
mu ústupu k Mukdenu kterýž byl
dokončen dne 7 září
Vyklizení Liaojangu započalo
dne 4 září Naše potravní záso
by které dostačovaly pro celou
armádu na osm dní musely býti
zničeny pontonové mosty byly
rozebrány a odveženy a některé
byly spáleny a železniční most byl
zbořen Armáda ustoupila v úpl
ném pořádku Nepřítel snažil se
nás pronásledovití byl všik odra
žen
Gen Kurok! učinil prudký noč
ní UtCrk OA úiai Ziduí atiáž při
ústupu 11 Tilienkí rny udrželi
mše postavení ale utrpěli hrne
velké ztráty Jeden pluk který
stál v Cele ztratil 500 mužů zabi
tých a raněných
Tím nebezpečí delších útoků ni
naši frontu a levý bok přestalo 1
doprava našich děl transportu a
zavazadel vzdor ohromným obtí
žím byla úspěšně skončena 1 my
nezanechali žádnou kořist pro ne
přítele od 39 irpoa iž do nišeho
vtrhnutí do Mukdenu Naši zákop
nící pracovali 1 oejvětšf oddaností
v průběhu celého boje upravo
vali cesty a napomáhali k rychlo
sti železniční služby''
Z této jasné zprávy Kuropitki-
novy ktert Hel celý průběh bojů
Liaojangu jest zřejmo že zna
menitý jeho p!áu jenž by byl měl
asi v následcích svých zdrcení od
děleni Kurokiho nalézajícího te
ni pravém břehu Feky Taice byl
zmařen nešťastným ústupem Orlo
vovým z výšin kolem jentajských
dolů Kuropalkin octnul se tímto
ústupem Orlovovým v nebezpečí
že bud odříznut od Mukdenu a
proto musel ustoupit! a celou ar
mádou dřivé nežli se Kurokimu
zdařilo obsadili železniční trať a
cesty k Mukdenu '
Jací nepřekonatelní lháři jsou
Jspooci toho podán opět nový
důkaz v těchto dnech Vrchní
jich velitel maršál Oyama zaslal
do Tokia zprávu jakou velikou
kořist uchvátil v Liaojangu a roz
umí se samo sebou že tsto zpráva
rozhlášena byla bned po celém
světě Lei ta byla však záhy od
halena generálním štábem ruským
který prohlásil ž celá kořist Ja
ponců lestávils z dvou starých
železničních kár několika rozlá
maných zásobních vozů a několika
prázdných beden od nábojů
Hlavni atin Kuropatkioův nalé
zá nyní v Mukdenu kterýž jest
obsazen části ruské armáJy kdež
to jiná část nalézá se za Mukd
oem u projmyku Tie jenž jest 1
horečnou pflíopevlován Prúsmyk
teo jest fltaejvýi důležitý a ustou
pl II Kurcpallla 1 Mukána ti
sveden bud opět druhý velký boj
Jspooci již ohdrleli v těchto
dnech insčné posily 1 Newčtan
gu soustřeďují tvé hlavni síly u
enlaj dolů a Henciapuce jak tji
šiěno bylo brigádou kosáků jíl
vedli gen samaonov a Hennen
kampl jenž te 1 poraněni svého
vyléčil lingáda lilo obsadila
vcinici severně od llenciipuce již
později opustila po malé srážce v
níž ztratila několik mrtvých a ra
něoých získavši důležité informa
ce ivkiilcl se Kly a posic la
pooca ťřea tím vydalo na
obhlídku oddělení kozáků pod ve
lením gen Miščenky jež po iráž
ce 1 nepřítelem ustoupilo
Generál Kuropalkin konal pře
hlídku 37 divise jejíž velitelem
jest gen Cekmarev jež přibyla
zrovua do Mukdenu Diviše tato
náleží k prvnímu evropskému ibo
ru jehož sa divise pod velením
gen Afanisoviče přibyli z Evropy
v čís do Liaojaogu a súčastnila se
tirnních bojů Kuropitkin nařídil
dodáváni těžkých zimních oděvů
pro trmádu v druhé polovici října
Kolem Port Arthuru le udalo-
několik menších útoků na jednotli
vé tvrze jež vesměs byly odraženy
útočící Jsponci utrpěli značné
ztráty Generál Stoessel byl znovu
vyzván aby se vzdal na vyzvání
to odpověděl však vzkazem že
příště nechá japonské parlamentá-
fe pověsiti
Princ Radzivil který súčastnil
se búrské války jako ruský vojen
ský vyslaoec dorazil do čefu a
důležitými depešemi od generála
Stoessela ku gen Kuropatkinovi
dne 17 září a v rozmluvě 1 ameri
ckým zpravodajem se vyslovil Že
nepřátelská vojski jsou tsk rozzu
řeni mproti sobě že nemíjí sli
tování a nyní sni oa bílé vlajky
značící vtdání se neheřou vojáci
zřetel
Generál Stoessel učinil provolá
ní k ruskému vojsku v němž po
ukszcje na 10 že musf bojovali
do poslední krůpěje krve neboť
od Japoocú nelze očekávali že by
šetřili životů ruských vojínů kteří
by o vzdali " ' '
Když 300 žen ošetřujících ra
něné vojíny v Port Arthuru bylo
vyzváno sby pevnost opustily a
uchránily se před možnou smrtí
tu odvětily gen Stocnsclovi že ra
ději podstoupí smrt nežli by opu
stily svá místa
Následkem toho že nyní ani
edno ini druhé vojsko nešrtří
vlajek příměří tu ohromné množ
ství mrtvol Japonců leží na sklonu
výšin pod severovýchodními tvrze
mi a zápach z hnijících těch mrtvol
jest tsk hroznýkdyž vítr ho zanáší
do pevností že ruské stráže osu
stále musí nosit! oa tvých nosech
šátky napuštěné roztokem kafru
jinak by bylo nemožno pro ně
setrvsti na vykázaných jim itano
vištfch
Jak vypravuje princ Radzivil
tu při útocích provedených v po
sledních čtyřech dnech v srpnu
dvě čety Japooců octly se v posta
vení kteréž je vydávalo oa milost
a nemilost Rusům následkem če
hož vztýčily bílou vlajku Rusové
však toho nedbali a vygýlali hro
madné výstřely do řad nepřátel
Mezitím Japonci stojící v pozadí
za těmito dvěmi Celami když vi
děli bílou vlajku rozzuřili te nad
zbabělostí svých loudruhů a počali
do nich stříleli ze zadu a touto
palbou Rusů a Japonců zraněno a
zabito bylo 600 mužů jit klesnuli
také n hromady hnijících mrtvot
ipooských
Po několik dní poranění v oněch
místech mávali bílými šálky vo
lajíc tak o pomoc ale Rusové e
obávali vyjiti t tvrzí lby jím po
moc poskytnuli pooěvidž vojsko
apooské na tikové pomocné Čety
bez milosti střílelo a po třech
dnech ruka posledního zraněného
ubožáka se Šátkem sklesla k bez
vládnému tělu a na bojišti v těch
místech zavládlo příšerné ticho
Mezi hromadami mrtvol spatřil
princ mrtvolu jeanono kuii a
sponce již drželi se v obětíZuby
poucovy zikousnuty byly do
krku ruského vojíni jehož dva
prsty byly vtlačeny do očních
důlků Japonce
Dále se princ vyslovil že po
sádka má dosti náhojú pro drobné
zbrsné i děla jakož i dosti potra
vin Japonské střely ipůsobily
zosčné Škody na nemocnicích a
jiných budovách v Port Arthuru
ale spúsobily málo ztrát na živo
tech lidských
Posádka jest nadšena a má ve
likou důvěru v gen StoesselajenI
jest nadšeně vojskem vítán jak
mile a objeví Všechno vojsko se
chová z bezpříkladnou statečností
princ ala nvedl některé zvláštní
příklady brdinoosti jel musf na-
plnili íti!iut siJui kalJllia Cl
nář Tak poručík Petrov při
jednom útoku obklopen byl Črtou
japonců proti nimi bránil a tak
dlouho il i mu mrč přtrasil Na
to pěstěmi bušil do nepřátel aš
probodnut několika bodáky klesl
mrtev k zemi Petrov ubil tvým
mečem 8 Japonců
JeJoi icta Rusů byla vysláni
oa ivláítě nebezpečné místo a ne
mohouc j udrželi poslala ku gen
Sloisselovi loio poselství: "Po
Itaveni nale nelze udrželi"
"Ale vy můžete semřlti' dal v
odpověď gen Stoessel a celá čela
tské v boji 1 neplltr-lem zahynula
Dne 14 záři byly ruskými vojí
ny odhaleny mezi tvrzi číslo a a
3 hromady mrtvol japonských
vojínů jichž bylo asi a 600 a
ruský velitel nedovede si vysvětlili
v kierém boji tito Jspooci padli
Princ Radzivil doslechnul od Čí
Banů že tito Japonci zabiti byli
japonskými dělostřelci a jiným
oddělením Japonců Nechtěli prý
uposlechnou'! rozkazu k útoku a
následkem toho počali dělostřelci
stříleli do nich Japonci se obrátili
zuříce a vrhli se na dělostřelectvo
a v zápasu byl prý vrchní velitel
japonský gen- Nogi řídící oblé
bání zabit
Číflané již před několika dny
prohlašovali že Nogi byl zabit a
jeho nástupce že přibyl t Japon
ska do Dalnyho aby se ujal vrch
olho velení Se strany Japonců
bylo to však popíráno
Novinky ze Scbuyler
(Pod! ř H Sroboda )
Kdo šetří svého zdravf nemusí
ještě býti lenochem
Někdy povolit! a ustoupit! jeM
rozumno povolovali vlak vždy a
v všem jest slabostí
Moohý ai nedovede váiiti věci
až když ji ztratil
Mám přizpůsobili avůj život
změnám dob)! rodní
Kdo teď epku naplní bud v
zimě moci pohodlně odpoČfviti
Miuulý týden jsem nemohl do
stáli svému úkolu in jsem musel
vykonat! delší cestu Kdo Ceká
na zdejší zprávy P Z nechť
odpustí a pamatuje že vůle moje
jest ta nejlepší ale někdy přec
okolnosti člověka přemohou
Někomu le zdá že přináším
málo zpráv Ovšem kdybych
promíchal tvé zprávičky placený
mi lokálkami byli by toho větší
hromada ale potom by to pro
čtenář zase málo vážilo
Matky a dívky jež jsou a chtějí
býti pravými Češkami měly by
předpláceli na Ženské Listy Pro
domácnost jest to neilepší list
aký v Americe český čtenář na
jde Právě teď vydavatelstvo
učinilo důležitou změnu započe
tím vydáváním pěkné přílohy
pro dítky Ž L vychází v Chi-
eagu Pište si o číslo ukázkové
Kdo nerad píše nechť se zastaví
pisatele a 1 radostí mu bude
vyhověno
Fr Čuba byl minulý týden v
Columbui za obchodem
Právník Fr Doležal z Fremont
měl zde řízení při soudu
Město obdrželo náklád tyčf na
světla elektrická a co nejdříve
bude noční osvětlení v měští roz
šířeno značně
Populistický kaukui zvolil ve
čtvrtek následujíc! delegáty: C 11
Smith J P Mapla E Bergmao
Ed Pollard F( A Sucha Alex
Schlegel Thomas Uart John
Dudek Cliff Vin Housen George
Mick F J Kovář J iiawo 11
C McCord Henry Boltoo W R
Davii Thomu Tooker J A
Grimison M R- Galbraith James
Havlík O S Mulligan MTighe
Jou Čech J C McKeozie a A
DeForeat
Kaukui demokritický ustanovil
co delegáty následující: James
Hughes G R Doughty M J
Higgins Edwsrd Zerzan M F
šonka Chas Zerzin R A Dafi-
ček W J Allen Wm Higgins
G J Linie T P Chaplin
Busch George Busch F
Fr W Sonka John Chleboun
J C Viollouien Antoo Kašpar
J G Dobrý Theo Colei W H
Hiog F J Henry E Lambofer
Wm Held J H Otradovaký
Fritz Lammert F J Kovář
Francii 0'Brien J B Richard
Henry Klug Elmer Davia Aug
Kaaach John Vatb a J C Ohern
berger Dráha U P vyměřila trať pro
jednu novou výbočku a jiné důle
žité změny budou zavedeoy
Nejladněji! podobizny dosta
nete o J H Svobody a tak dobré
jako ty oejdražšf Přijďte se pře
vědčit '
17 r
in JW
t Čubi
VyJéul lUUltu Gi!iu ini
"tuml" Několik novinářů Klrfl
l ul do sytosti nabalili Jrho
dvouramenátství sype Ihsvé uhlí
ky aa jeho hlivu Útoky psn
Schlegel odráží svým chsrskteri
stickým způsobem Možná I
pisatel těchto řádků měl přece
privdu
Vincenc Melkui odjel ni krátký
výlet při Černi se té! podívá ni
velikou St louisskou výslivu
D D McLeod tyn zdejšího
poštovského pojal za manželku
slečnu Julii Dvořákovou Přejeme
mnoho štěstí a dlouhý život Oba
novomanželé narodili se v okreiu
1 zde vyrosili
Sbor "Vytrvalost" JČD uspo
řádá pěknou zábavu na Václava
dne 38- září v den svého založení
JČD cde dobře prospívá n jest
spolkem dobrým a užitečným
Jejich výroční a jiné zábavy te
vždy lěší hojnému účastenství a
proto jižní před se může předpo
vídali že i letošní výročí bude dů
stojně oslaveno Vstupné obnáší
50c pro pána to samé pán a dá
mou dáma sama 35c O výborné
zákusky a jiné občertvení o výteČ
nou hudbu a vzorný pořádek bude
náležitě postaráno Kdo miluje
české zábavy ať pamatuje na tuto
zábivu a na mši čilou Jednotu
Českých Dsm Zábava bude v
síni p Janečka ve Scbuyler Neb
Josef Lacina 1 manželkou le
přeitěbovali z třetf wardy do wtrdy
první' Pisatel ztratil dobré sou
sedy ale nsše ztráta bud ziskem
jiných a já přeju mladým manže
lům mnoho štěstí a apokojenosti v
sousedství novém
Fr Pešek odejel do Omahy
kde bude navštěvovali obchodní
školu
jos Koliha byl propuštěn z
ústavu pro choromysloé jako úpl
ně vyléčený
Bessie Trachtova přijela na
krátkou návštěvu domů Slečna
Trachtova jest ošetřovalkou v
clarksonské nemocnici v Omaha
Jaroslav Ohernberger odejel do
Ord prohlednout knihy tamního
elevatoru Welli-Abbott-Níeman
Co
C T Croshaw byi uznán vin
ným vloupáni e do obchodu
Wellsova Rozsudek bude podán
později C A Shermsn obžalo
vaný pro podobný případ má
soud odložený k vůli chorobě avé
manželkyale jeho bond byl zvýšen
Tomáš Wácha už otevřel svůj
obchod 1 imlšeným zbožím
Kjkuřice rychle dozrávi malý
mrazík který na některých mí
stech padl mioulý týden jen do
zráni uipíší
Teď jest nejlepKíčas upravovali
zákony květin iponkovitých ku
arof ozdobě
Pisatel těchto řádků jest též
jednatelem "Pokroku Západu" a
ve všech záležitostech listu tohoto
každému ochotně poslouží ve své
dílně každého dne mimo úterek a
středu Všechny tiského práce
zde též možno objednali za ceny
mírné Přijďte 11 prohlédnout!
vzorky až něco budete potřebovali
Práce na stavbě mostu přes řeku
Platte rychle pokračuje Mnozí
na obou itriná jil toužebně oče
kávají dokončení práce
Krajané pozorl
Potí okftzKlýrii slavnontf rvtfřů AK
8AII-UKN s kvartem MIM nní no
clivliv í iim bolbě krajanů zo vtch
konftin tátu do Omnii v fWlí hy ri
nejenom se pobavili ole I rftsiié potřel?
pro sebe nakoupili tím Oceleni pnul
Aloisie Zelená
chvslně tnÁmi msjltelka střižního ob
chodu na WHIUm uliel merl 19 14
bojnfi novým iboíltn tvol obchod ziUo
blln tuk nhr mohla í)Mmu vAlm
ponlotifltl Tak ni pK ftOc l 7Ac mnUké
poitil nr4dlo (fleeee linod) prodává za
itoc f 10 kráná Konike rlmof kubílty
vA-rh druliQ prorim r ViM) iltO
Krnoni ninechte sl tuto výhodnou
pflležltott ojltl 7i4
i i
r
IWillow Springs Pivovar
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
7 :i ofl zelnnjVh Tritd
i nit Hlamj)is kiMou bod
ánu NTUtS k HTI1IPEH
(3 tni ly jilntovyeli lahví)
-není
-r-'í
#1 Qi %
U IVOU salenfrh Trd
Ing HUwpi s každou bed
nou
NTAKSaNTKim
(3 tuetykvartovch lahví)
—cena
Kromfi toho žedontnnetfl nejlrpm Uhrové pivo donta
I noto Uf dvojnilnobnou hodnotu v telených "Trad-
lna Htnmpi''
jjj Objednejte sl postou neb telefonem 1306 nebo 1085 f
ttumtttmtttttu
w Nejstarší a nejlepší místo pro schůzku jest
VT TT A TTT317T5 A HESTAUIIANT A
HOSTINEC
Z -v rtm 1 300 rnrnam ul
Prsvl Importovaní piva hb řepu PlznAaké z MřSfangkdho pivo
ty varu v Plzni v Cechách ilohmu Mu nich Bavsrls pivo 1'lvo Anbeuser
j Itiím h a avčtozniimé Fnimt zlákalo rozsáhlou reputaci
Kavárna pro dámy nalézá se na druhé podlaze 40tí
tf leské lioxlr olwlouží wliolní ch-nliift známv krulin n Jnuf Uíman
4 1 1 j itoti rrm rn mrrr ít 1 mrrrrrmT
mm—i -
POMNÍKY
žulové a mramorové
Frank Novák
1413-15 So 13 tli St Omaha řtefe
(naproti Hotelu Craba)
Velký olílad krásná práce a zaručena Kupte
sl pomník v Omsze Co uícttttc zaplít!
vám vfce než cestu
Něco co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníay
dobrého piva za nejlepší v trhu
Pijte "METZOVO" k vůli ivému
zdraví
'l''JÍoti llí
METZ BROS BREWING CO ttfS&i
-jf iiiii4)
♦♦♦) ♦ 1 ♦ ♦
NcJiiblílicníjSl dtřcdlxko ((M z Omahy I venkova Jest
Elegantně zařízený HOSTINEC i
Jos I&ToTr&lr t iU již 15 a Koward u!
Vý(ecn# Krui?nv "Cablnet" stále na čenu Jakož I nejlepší piva labvo T
vá Na skladfi má pouze ta nnjlepáí vlna Jomod likéry a výborné doutní- f
ky Chutný zákuwtk vždv no ruce X
w i— u uujiiuu pnjioii araiauu znoa jun XlUVAH
JOHN M FIXAMU S HOSTINEC
v éínlo 1520 Dodgo ulice
mezi starou 4 norou poítou
fízné St-louísiké itále na čepu Chutný zákusek vždy po
ruce—-Vzorná obsluha čími
JKIIIMÍ
KVZE ÍENKÝ
MÁLO-I VELKOOBCHOD
v Omaza vlsstoí hostinský
LII07INA1ÍI
Frank SemeradJ
roli l a Wlllimn ul
Ka skladi vniká záaity rftrnínb pril'rli "Eentnckv'- koFalok
Výlučná Korbelová sladká l kynelívfna — fřlnerovo léřlvé liofké vlno
aneb Korbelovo 7ftc láhev Mimo Metznv leiák Jedlnjř hostinec kile u
íepule pravé Importované plzeflaké
Objednávkám věnuje s zvláttnf pozornost ' fltf
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a)S)iaÉ
— —r-m 111 mi iiiiwi um 11 iji Ui ZIZ
Cl 1
- n- li f- — -r -1 TIIIIMIM M I lili -
ir
Bolí
Vás
n
unmnn
Knbclkoro zubní thé
t?IiV( bol en t subft ve 'i neb 8 minutách
L tvrdl zubr chrání je pred dalil náka
zou a obyčejní te bolest v(c ovrátl
Ballk aávdM ai!Ua 40c
F Kabelka
605 Hlfti Strtet RACI NE WIS
Mil
XJllli!
Ulili!
umí!
Wiíiet uapořlil penřz krtvl sl kospíte aa zlmn sánolin nhl
[ji LEVÍ -HO T
M
awryz ma na saianc n)lnsi ubil vtebo druhu Jenž riiři vám zato že
ceny dulh nepfijdou nbrz ajiUe Za co nevidět vstoupnou %
Za dobrou a poetlvan váha Jakeš I brzkea dodávka se mři
V r v
JOSEF CIZEK
VLASTNÍ PRVNÍ TŘÍDY
'MM
mm
1211 Goto! r ST LOUIS O