Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 10, 1904, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hospodářská Besídka
l'U4á JAK Jal
HoliolioltolioliolieliolioliotioitoiielioiiolioiKitiotoolioiioiiotooiyitooii
IteinMelaltl t tUaka
Kůtko jest ittnl iiklai vyhnl
Ol iemrikou Kromft l6tHa
97" mílfáko jeho ijo milioná
Ohyviteia ttnlUtnává vnm
lemádMslvIm Ve mtnieth lije
tudll pout i) proc veškerého
obyvatelstva col jest pomřř uku
loti ntibyci j tý porovnám li to
obyvatelstvem Anglie kt) 77
procení Hill li) v obvotlach měn
t obyvatelstvem Némecka kdi ni
místa připadali 54 3 proc lidi
Drb obyvatelstvem 1'rtncic kilo
procento lili v místech lijících
obnáší 317 Ve Spoj Štítech
!ij ve městech 40 a procent
obyvatel
Koaloha Kuka je obroviká a
jeho obydleni jí dosud fldké Celé
ruské carství mřlí 8644 1 00 ctver
angl mil ta kle na 1 milí připadl
proměřeni 15 obyvatel
Ovšem že hustota obyvatelstva
V jednotlivých územích značně ne
rňrol NejbuMřji jsou obydlem
ckolí ťeirohradu Moskvy pro
vincie polské a územ! černé pady
kde počet obyvatelstva na t ctver
míli nikdy neklesá pod 100 a
často vystupuje aZ na 193 Vétši
oa Rusii iije v EvropA Asijské
Huško kryjící rozlohu 6564778
ctver mil čiti 33697469 obyva
tel Přistěhovalectví do těchto
krajo jest však v nyníjšleh letech
tak čilé žu za nedlouho lidnotosť
tamní značně Houpne V asijském
Rusku nalézají se obroviké spou
Ity pozemko které možno dostati
zdarma následkem čehož nalézá
ae tu dobři příležitost pro příští
hovtlce ze západu
V Sibiři nalézá ae dosti dobtých
pozemka vzdélávatolnýcb které
vyrovnají ae nejlepMm pozemkám
v Missouri Kaosasu Nebrasc
Dakotách
Ačkoli zemidělatví nedosáhlo v
Rusku dotud vysokého stupně
rozvoje vypéstujo ae tam dostatek
plodin aby se mohla země ta po
važovali za neodvitlou Ve výrobě
pšenice mi Rusko jediného kon
kurenta — Spojené bláty Každá
z těchto zemí dodala loňského ro
ku asi třetinu celkové světové
spotřeby
Jinými hlavními plodinami Huš
ka jsou žito ječmen a kukuřice
Pěstování tabáku nabude tu za
nedlouho značných rozměru Pě
stjváol inu a konopí ji!t zde jíž
dávno zavedeno kdežto chov do
bytka hovězího i vepřového koní
a ovcí nabývá rozměru každým
rokem
S tak velkými zemědělskými vý
hodami jaké má Hlinko měla by
l u 'oiirnf ať země býlí zajištěna
Války 1 cizinou ačkoli mohou
mílí za následek uzavření všech
přístavišť nemohou zničili txi
itence Ruska ani zastavili jeho
vnitrní rozvoj
Kdyby v nynější válce Japon
skem lyló Kuk5 I pOíižíúO lifl
znamená to žádným pádem jeho
Úpa Ji k Ostatní netřeba ae po
rážky jeho obávali
írivna tjoo vyvrtlo m ta M44
000000 plodin hospodářích
ijeno v met minulem padl t
vývot na % yio 000000
Uto i( nrjpnkroMrjtl (ir
máři jsou ti kníl neustála pálit
l po tdrojlrh odborného vtdelánl
Hlavním 1 těchto idraja fest vlád
ní odbor trmědělský u vydává
nemiAlu cenná literární díla ho
ipodáfská nichl temědělce prak
tickými články na tákladft dlou
holciych xkulrnoslí a výzkumu
sepsaných poučue Odbor tenlo
vydává hospodářské bulletiny jež
mnle každý obdrželi zdarmakdyl
požádá o ně sekretáře orby
ZfMfléMrí
Velkým odbytem na hospodář
iké plodiny a jejich velikou výro
bon tiávi ae zemědělství jedním
z hlavolch odboro výrobních ve
Spoj Státech Nehledě k torno
že teprve před několika lety do
slalo ae zemědělství v této zemi
takové pozornoati vládní jaké tě
lila jiná odvětví průmyslu jíž
dávno ooo vzrůstá rychlostí ne
tulenou a stává 10 hlavním zdro
jem oslích příjmů
ioé odbory výroby byly pod
porovány vlemi možnými prostřed
ky jti člověk schopen byl vyna
léati avšak zemědělství musilo li
klestit cestu tvou k pokroku tamo
bez jakékoliv zvláštní podpory
Teprve v nynější době natalt
změna lid počal uznávat! far
maření je právě tak vědou jako
eokolíf joho fM armády v
dátorl a odborníků jsou nyoí v
zemi léto zaměatnáni zkoumáním
různých otázek zemědělatvl ta tý
kajících a vynalézáním nových
způsobů těžení c matičky země
Dntšnl doby nezůstává aoi kámen
1 pokojem aby pod nim nehledal
někdo oového bohatství Dnet je
farmaření oa takovém stupoí že
mladý člověk jenž chce t mu vě
novali nalezna v něm povolání
které poskytuje dostatečné pole k
Činnosti i člověka neobyčejné pod
níktvOHti Doelní doby není zapotřebíaby
kdo ponoukán byl opusliti íarmu
jit zkoulet itěsii ve městě
oviem že každý vysazen jett oa
farmě zklamání avlak ta aoi
daleka nevyrovnají t oeinázím
jakými jett zaměstnanci v městské
úřadovně zápasili Zemědělec u
držuje rovnováhu mezi kapitálem
prcí Přirozeným oátledktm
soustředění ae kapitálu je důklad
oá organizace práce zemědělec
udržuje rovnováhu mezí oběmt
Vývoz botpodářakýcb plodin v
této zemi jett obrovaký a neustále
vzrůstá V roce končícím 30
IMiinriaať koapilitrkrho dMihtta
Olázka poměru míst k venko
vu počíná sama sebou te rozuzlo
vti Příznivý poměr města k
venkovu s v potledních létech
ustálil ana jest naděic že i v bu
doucuosti potrvá Avlak nenltomu
dávno kdy byl poměr ten zcrl
jinaký kdy počala te města neo
byčejné rychle zalidfiovati naukor
venkova Nejenom na východě
ale i v celé zemi počínají te lidé z
měst stěhovali zpět oa venkov
kde zařizují ti tvoje venkovtká
obydlí a hospodářství Stěhují re
sem nejen bývalí venkované ale i
mladí v městech vychovaní lidé
Minulého roku vystěhovalo te z
měst na vinkov na statisíce lidí
Zdá se že majitelům velkých
továren nastane brzo řeliti otázku
t kteruu zabýval te farmář po ně
kolik minulých let otázku drahé
práce
Dnešní doby jest Život na farmě
a na venkově zcela jinaký než
býval před léty Farmaření se
dnelni doby rozvinulo tou měrou
žu skytá člověku právě takové
příležitosti dopracovali te v něm
bohatství jako kterýkoli obor
průmyslový
Zdokonalené způsoby hospoda
fenl a četné stroje hospodářské
usnadnily značnou měrou i výro
bu takže dnet není již farmaření
tak úmornou dřinou jakou bývalo
před nemnoha léty Také tily jež
lihly v dffvějlfch dobách mládež
venkovskou do měst pozbyly tvé
půtobivostí
V tomto podivuhodném věku
kdy vidíme pokrok kamkoli te
ohlédneme nabyl i venkov týchž
výhod jimž telila te do nedávná
výhradně velká města Dnešní
doby máme na farmě telefon bez
platnou poštovní dodávku ven
kovské převozné knihovny žá
doučí knihy ba i divadla ald
jednou z hlavních příčin proč
stěhovali te lidé z farem do míst
bja osamělost venkovská Není
lomu ještě dávno kdy farmář ne
jl do osady častěji než jedoou za
3 měsíce a to ještě jen na půl dne
Návltěva taková bývala spojena t
mnohými obtížemi takže manžel
ka farmáře zřídka kdy mohla sc
na cestu vydali Doby ty mají
ještě dosti pamětníků Také úděl
hokpodáftikého dělníka nebyl ten
krále záviděnlhodným an dělník
b)l rád když podíval te do města
dva až třikráte za rok
Někdy tnad v neděli mohl ti
dělník vypůjčit! koně od tvého za
městnavatele a vyjeti ti do soused
ttva na návštěvu známých avlak
mnohý farmář považoval i to za
veliký luxui pro tvého dělníkt
Dnelni doby může ti houp- dělník
popřáli zábav do tytoaii a práce
jeho neof nesnesitelnou neboť
pracují za něho stroje asi tik
jako za dělníka v měalaké továr
ně venkovský dělník vlak má tu
výhodu že kooá práci tvou oa
venku na zdravém vzduchu
V Spojených Státech nalézá
te průměrem asi 1313000 hosp
dělníků již zaměstnáváni jsou
pravidelně Celkový počet mezd
ofeh dělníků hospodářských obná
1(5311087 Mzda dělníků hosp
oboátl 80c až ffjf denně čili
f 30 — 35 měsíčně celým zaopa
třením Mzda dělníků hospodář
tkých pravidelných i oepravidel
ných obnášela v minulém roce
(365505 931 kdežto ceot plodin
hoapodářakých páčila te na $y
000000000
Dle posledního censu platí prů
měně každý hospodář ve Spoj
Státech dělníkům hoapodářtkým
I71 00 ročně Průněr ten je tak
nízkým proto že většina farmářů
dělníky nejedni
Die nedávné zprávy vládní lili
te náklad na jednotlivá odvětvi
farmaření velmi značně Tak oa
přiklad nejdráže přišlo řízení fa
rem cukrovkových neboť píipa
dalo zde oa dělnickou práci prů
mírem 11985 na každé plantáži
Na farmách pšeničných a obilních
{obnášela mzda dělnická průměrem
f76 00 oa bavlnářakýcb %i% 00
na tabáčnickýcb #51-00 nasadař
tkýcb #113600 zelinářských
#10600 mlékařských #105 00
Kromě pravideloýcb dělníků ho
tpodářtkýcb nalézá každoročně
oa farmách zaměstnání nejméně
109000 ail výpomocoýcb zvláště
dobou Uiiií kdy plul ta dělníkům
ll }0 al f } 00 uVnut
V dolé lni Mvá l0 dělnirtvu
hot0'iilklM vhká poptávka
nálrliriti trhni nudy jeho kal
J rofitl slupnuli V něktnfch
hiaimáih jmenovitě v Indiáni
Ohm ifaninl dělnlrf hopo
(Ufltt v umí klwré vymáhají
mdy (řitě vylil mflí jakou by
jim pmotenl poptávka llila
Mida dělníků hospodářských
ivliim s tél soiitiiírn
pánlm výnosů 1 půdy te tjfdno
dušováním práce hopoiUf nkýtui
stroji Ponévadl ttroji těmi (armá!
til ručních ušetři můle je lépe
plstil Stroji oyol používanými
ušiMil se obrovské sumy ročně
Avlak vlrchny ty ttroja neměly
ny ceny kdyby nebylo k nim
schopných dělníků Doet netlačí
dělníku hospodářskému jii tíla
tvalnvá on musí uměti používat i
tvého mozku Dělník hospodář
tký musí rozuměli čelným ttro
jflin jimiž je mu na farmě praco
vat! musí znáti soustavu pracovní
v době žní a rozuměli prácí tvé
tak aby vykonával ji te vši mož
nou ťiiporou til a času
Vládní odbor zemědělský vysílá
nyní po venkově tvojo učitele vě
dečky vzdělané hospodáře již ko
nají iu odborné přednášky nejen
pro farmáře ale 1 pro hospodářské
dělnictvo 01 hospodářského dél
nika žádá te aby byl odborně
vzdělán Takový jest již nyof
hledán a lidé podobného vzdělání
postrádající pozbudou za nedlou
ho veškeré tvé důležitosti Hospo
dářský dělolk počíná te oceflovati
dle téhož měřítka jako řemetlnlk
Na velkých renčlch západních
kde na tta dělníků jest zaměstná
no mi každý vlastní tvůj příby
tek nemi t rodinou majitele co
čiuítí Avšak pořádá-li majitel
takový nijakou zábavu nebo plet
počítá vždy te tvými dělníky již
vydělávají ti #35 — 35 měsíčně ani
jsou mu vítanými hosty Z toho
vidět že těší te tu dělulk hor po
dářský tikové a snad i lepší váž
nosti nežli v kterékoli jiné zemi
Mladík na farmě pracující má
zde též znamenitou příležitost te
vzdělávat! neboť v době zimní
kdy pilné práce pominuly nikdo
mu nebrání navštěvovati veřejné
školy vykoná li jen svoje domácí
práce ráno a večer
Poměr práce hospodářské měl by
býti ještě značnou mírou upraven
a to 1 výhodou pro zaměstnance i
pro zaměstnavatele Jedoou z
hlavních v poměru lomto jett ne
nestejnoměrnou mzdy — kdežto
jeden vydělává 11 #45 00 měkíčné
musí druhý dělník pracovali z
#35 00- To budl nespokojenost
neboť práce hospodářské bývají z
pravidla totožnými Celkvm však
možuo říci že dělník hospodářský
neměl před sebou ještě nikdy bu
iloucuost stíboěšl nežli nyní a
mladík jenž věnuie te práci far
mářské má před tebou každopid
ně budoucnost jistější a tkvělejšl
nežli dělník ve městě
i trochu Datel ntlrouhujmt vl
(ko 1'ikll okraj luhoto odt
hrnul veimlm ti AI jeho Mhe
tam přiklrpejme okraj ke im!
lak al na ni nrproljlně ptiiéhá
Nelit li luhu docílili drjma pod
vičko vlotku jrltl jednou Na
hjmi do slojíku vody obraťmi
jrj vahůru dnem taiřrime lm
několikiále a netratí li uschovr
mt jej ku plllltmu upoiMiml
I rtl li však leští mml s prárt
II opikovali NipuiinM li ni 10
a ho Jma vičko nahraďme j
líným neboť uiavřcnl mutl bílí
neprodyšné nemá -li ta nám tava
(enina zkazili nrlli bychom tu
obětovaly jet lépe obětovali ně
kolik těch centů oa vlčka nová
Nežli vlčka uschováme na příští
rok neopomeňme je důkladně vy
čistili a závity jejich vysušili
jedoá li te Dám o zachování jejich
trvanlivosti Někdy se itávi le
přilepíte na víčko kousek pumové
vložky Tu třeba vždy důkladně
aožem oškrábali poněvadž bv
pak vičko takové dobře nepřilehlo
Po naplnění tlojíku ovocem při
hlédoěme k tomu aby netratily
Tratí-li přitáhněme vičko ještě
léaníji a po případě i okraj jeho
přiklrpejme až je zavařenioa uza
vřena neprodylně neboť jen tak ji
lze udržen — E G C
Týdní přehled o stavo nastává
jící úrody
Jak mýtí ná- Mytí nádobí ne
dobí 01 býlí o nic
nepfíjemoějším
nežli kterákoli práce hospodyně
Jest pravdou že každá hospodyně
má toho mytí plné ruce a to
třikrále denně avlak břímě to
možno ti různými několika tpů
toby Dthraditi Předně nepouží
vejme přilil teplé vody neboť po
tlačí když jett voda jen poněkud
vlažná abychom v ní mohly po
hodlně pracovali Je li nádobí
přilil mnoho voda vyttydoe
tik že chladl nás do rukou tu ji
můžeme tnadno ohřáli přilijeme
li k ní Iracbu vody vřelé Použij
me dostatečného množttví mýdla
Musí to býti dobrý druh Pouze
čiaté mýdlo které tvoří mydnoy
te k tomu hodí Když jsme nádobí
umyly oplákoěme je ve vodě
vřelé voda ta smyje 1 něho velké
ru zbylou nečistotu zbytky rosit
noty čímž utíráni nádobí velice
te usnadní Měkká voda h
mytí nádobí nenahraditelnou e í
však hospodyně lak nťaťon
že musí používali vody tvrdé
nechť přileje dj ni trochu trtékě
to bude konat pravé divy nebol
neiiiralituje mastnotu Nežli
myti nádobí přikročíme vyškrab
me t něho co te dá ta tucha
neboť tím ti uspoříme časté zamě
Buváoí vody
Staré slojíky na
ovoce
Jelikož novi vl
čka na slojíky
pro ztviřované o
voce jiou doti drahá dovolte mi
tděliti Vámi jaký způsobem po
užívám starých sny konala právě
lakové tlužby jako oová Moohé
bospoJyoě zkazí vlčka tím ť
odcbhpují e nožem při otvíráni
Opakuje-li ae to několikrát okrai
vlčka te ohrne a konečně také
i praskne Nlepšl způsob otevřití
pevně přnéhalcl vičko jest pono
řití celý alojek do tepié vody ai
na minutu načež pak vičko anad
110 povolí Když jsou slojíky vy
prázdněny maji e boed vyčistit a
připravit na příští rok Počoe-li
e ovoce v alojíku kazili je toho 1
prťidla příčinou Ipaloé vičko a
proto je nahradím novým Při
uzavíraní alojíků navlečme na
brdia gumovou vložku navlhčíme
Pro komu posltdnl týden byl přttni
Pt — Vhltdtk ňltnitni sklitnf
rotdllný
Velice příznivá povětrnost pa
novala v! celém týdnu končícím
dnem I srpna ve všech distriktech
Sucho počíná te pooěkud pociťo
vat! v ttředních údolích a jižních
státech jinde jest ale vláha dotud
dostatečná
Pro kornu bylo počasí po celý
týden velice příznivé a ačkoli v
částích atřednlho Mississippi a
Missouri potřebuje vláhy v celku
koroa učinila pěkný pokrok a na
lézá te v příznivém tlavu
V ttředních údolích te pokračo
valo 1 mlácením za příznivých
povětrnostních podmínek ale v
slředoatlanlických státech častí
deště tulo práci přerušovaly V
oižšlm mÍHSOurském údolí jakost
zrní e:t špatni a pšéúice Uké
špatně type následkem přílišných
dešťů které te dostavily zrovna v
době žní
Nepříznivé zprávy týkající se
járky jsou častější a také všeobec
ějšl a rez poškodila pšenici ve
všech hlavních státech pěstujících
jarul pšenici východně od Rocky
Mouniaini
Se tklizní ovsa te pokračuje i v
tevernijšlch částích a lato jest
skončena v středních a jižních
distriktech Rez způsobil oa ovsi
škody v Severní Dakotě a v částích
Minnesoty a deště poškodily oves
v mandelích v Marylandu Dela
ware a New Jersey
llavlna učinila dobrý pokrok v
střední a východní části bavlno
vého pásma jen přilil rychlý
vzrůst te oznamuje z částí Alaha
my Mississippi a Louitiany a
tllžnosti na rez ae ohlašují t Ka
rolín z Georgie a Floridy
Stav tabáku jett méně příznivý
1 ohíoskéra údolí kde jst zapo
iřebí vláhyale od Virginie teverně
ttbák pěkně roste
Zde následují podrobné zprávy
telegrafické 1 jednotlivých ttátči
Nibtittha— Týden byl ntnejvýš
příznivý pro lenoseč ieS ttoho
vání 1 mlácení Jarka te sekala
ale úroda byla značně poškozena
rzí SklizeQ značně pokročila a 1
mlácením te rychle pokračuje
Úroda tena jest bohatá Korná
roste pěkně a jest nanejvýi slibná
v jižních okresích potřebuje vlak
vláhy
Kaniai —Korná te značně zlep
šila a rychle rotte v tiřední části
žene do klanů Sklizefi pšenice jest
liž tkoočena a 1 mlácením te po
kračujepšenice type pěkně jakost
jim dobrá óvet se sklízí a mlátí
ukout na východě jest špatná ua
západě jest lepil Se aenosetl ua
pokračuji úroda jest velká úroda
vf jtéšky jest taktéž bohatá jablkt
opadávají
Jilnl Daivia—T fdea byl teplý
a po celém itátu ae dostavily
ršky Se tklizní járky ta začalo
v mnohých jižních a itfsdních
okresích pšenice jett poškozena
rzi hlavně v údolí řeky Jamet
Žila ječmeny a ranné ovty jsou
-koro již sklizeny na jihovýchodě
slibuji Že budou dobře typati
Korná rychle pokračuje ve vzrůstu
my a brambory jsou pěkné
Sevtrnl Daktla— Studené noci
za iržely virůtt korný a Inu Pše
nice jest velice slilmá ovet rychle
dozrávi lečmeny a žita te tk!izí
rez počíná te oblevovali na většině
obilí a poškozuje toto Malé ško
dy byly způsobeny arupobitlm a
větry Se senoieČÍ te pokračuje
Iowa—St čtyřech pětinách itá
tu poměry byly přlrotvé pro far-
merské práce a většina tena byla
klizena SklizeB ovsa jst tkoro
j Z tkoncena a a miacenim ie za
šlo Se sklizní járky ae pokra
čuje a lito jest poškozena rzí Vět
lioa korný nalézá ae v příznivém
tavu a počíná tvořiti klatý
Jthlki jiou pěkné jen vřtiy spů
nluly na mrh šandu Itfimboij
ou slibné
Mtti?t4 -Počasí bylo plíiniď
pto leností pra skliten ječmene
1 ovsi il do t j červmet V min
ariaiskim údolí ret poškozuje
pumu i owi Na nížinách aovrr
nich jmu plenu i ovsy rpo'děny
jinde te nilérsj v tlihntm iivu
Nenoseč 1 tklitcíl ječmene jest
skoro jl skončeni a se skliinl
pšenice se J 1 JI taiiutilo Korui
roste rychle ale jeal dosud r po
tdíaa
Wuioniin— V tevemí Části se
dostavily hniné deltě v ostatní
části státu byly jen pršky Oním-
ky žita a ječmeny jsou v mande
lích úroda jel dobrá ovci rychle
dozrává a jest slibný korní
tabák jsou zpožděny ale zlepšuji
ae Jarky a žila jsou uspokojující
hrách ae sbírá úroda jest zname
nití Úroda ablk jett prostřední
Oktahoma a Ind Ttrr — Dobrá
úroda raoné korný pozdní korná
jest poněkud poškozena suchem
ale poaledními dešti te zlepšili
llavlna jest velice pěkná kaífrka
a milleta dozrává úroda bude do
brá Ovoce dává úrodu prostíedol
až dobrou S oráním te pokra
čuje Missouri— Týden byl příznivý
pro tklizefl a mlácení obilí a leno
st č Sypání pšenice neuspokojuje
ani pokud te týče jakosti zrní ani
množství Ovtt jett dosti pěkný
korní zditná ale potřebuje jii
vláhy v ttředních a teverovýchod
nich okresích Bavlna jest pěkná
pole jsou čistá jablka jsou Spatná
broskve také ostatní ovoce tlibuje
prostřední úrodu
Indiána— Temperatura byla pod
normálem vyjímaje v neděli Pše
nice te mlátíile málo type jakost
jest velmi špatná Se sklizní ovta
se pokračuje úroda jett dobrá
korná rijčata a brambory jsou v
příznivém stavu ale potřebují vlá
hy Tabák v Ohio okresu trpí
suchem
Michigan — Počasí bylo velmi
příznivé pro uklizen v oíž te rychle
pokračovalo Včasné ale nestejně
rozdělené ď-Stě prospěly korně
fazolím pozdním bramborům a
ovsu ale m byly dostatečnými pro
pastviny Scnoseě a sklízen pSc-
níce žila a ječmene značně po
kročila Jablka slívy a vína jsou
slilmá
Illinois — Kotat jett v znameni
tém stavu ale v mnohých okresích
potřebuje vláhy Sklizeň ovta
jest jii tkoočena a t mlácením te
všeobecně pokračuje S mlácením
pšenice žíla a ječmene te pokra
čovalo za příznivých podmínek
Zíta a ječmeny typou dobře ale
písnice neuspokojivě Sklíeřl
sena jest prostředni Vyhlídky
na úrodu ovoce jsou rozdílné
Montana— Byo teplo t výmin
kou posledních dvou dnů Sucho
trvá dosud v severních a východ
ních okresích a nedostatek vody
způtobil ztrátu na dobytku Se
tklizní pšenice se začalo vysoké
větry zdržely tenoseě a poškodily
jabloně na mnoha místech
1'ředplaíte no na Tok rok
pouzo $1 roťné
Pozemkyja prodej
Krajanél Mám v prodeji mnoho
tisíc akrů pozemko všeho drunu
totiž ještě pusté a též i vzdělané
za ceny od #14 nahoru akr Cena
řídí te dle toho jaké pozemky
jsou a nejvzdálenější z nich nalé
zají te 7 mil od sídelního města
Pine City Pozemky ty prodám
též oa malé tplátky jaké budou
pro kupce nejvhodnější Jelikož
nejsem agent z povolání mim
totiž vedle toho jiné zaměstnání
musí každý uznat! že nemusím
lidi odřít jako to dělají oni agenti
kteří jedině od toho jsou živi
Který krajan by ti přál zvědět
bližší podrobnosti nechť mi laska
vě dopíše a ji mu je ochotně a
brzy tdélfm Nenechte ná žádoý
tpůtob te nikým balamutit a ra
ději sc o všem ůíobuě přetvědčte
Znamenám te v úctě
Václav Karas
46— Pine City Minn
DŮKAZ
nejlcpjf Že má lék skuteč
ní hojivou silu tvoři vzrů
stající Jeno prodej
SEVERÚV
Regulátor
ženských nemocí '
tiskal ll důvěry dam a Jeho
príiíň vzrostla do netuše
pých rozměrů Osvěžuje ú
strojf přivádí Je k zdravé
činnosti téci všechny choro
by pohlavím iensktfm sou
visící a úspěchem lze ho
použiti I při bleí nicce Ko
každé láhvi přiložena Je kníž
ka o ženských nemocecn
Cena $100
Na prodaj y vMck Ukánéck
:tí7t
XcIdiUoí řoiímiy ni (rojej
V ttvetnlm Wiacoiuinu Chira
0 St Paul Minneapolia A Onu
řa dráha má na prodej při nfikfcři
eenácb a výhodnťrh omfnláLh
platibnkh ai 400000 akrů vybta-
nih poítmkft tolníikýth 11
kdol koupí táhy mohou vybrali
ilpoaemky přikráaních lekách a
jarrcli v nich! jett hojnost ryt
a jt poskytují nevyčerpatelný
aliuj vuly jak pro rodiuu tak I
dobytek
Poremky po většině Jiou nln
nrny pnia -M úrodnou a tnadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolia
utnutu Superior Ashlind a četní
jiná prospívající města na dráre
St I' M A O a na driláYh
inýcli poskytují dobrých trhf tro
_ i _ a a
pio nuy larmerské
O bližší podrobnosti pište na
Gto W fítll
puemknvf komis! HuiIwb W
""""(? MtRat
P A St pKUi Mina
AIitlisAK
Českých spolků
OMAHA
TiUr !terakal 4ltl IDA
lli a I 1 - _ - ~r'-
Mlř I !! Jh I IIh44
if Uh h irltieij ktkiai
I""'" "J krbiurf (tnlmU
rrlloitrta
Ur Ttrš ě
!ÍjÉMiÍ$ÉlMÍOlj
za skutečnou cenu
Woodmen "ttWorid
leesvufrt Nvclal
ČESKÉ TÁBOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
BolDta ta vtcl 44_
4 lliiaehní nástroji
1 1'llm al o mfJ IriUnt lliuatm
rnnlk pinn uman fnuk'ir
atroJH IioikiI arun manrtolln
I I tnf lntí-lrh a itatnlnh DKrmi
r nninin a mnoho Jiiifoh náai
J J'i) iiHj!pi! iIhiCÍ On vimln
ItUIH VITXlt
W M Walmh
avo Chluai" III
a:iui
ITOZ!
!)( TEXAS
1
FallmaDory BDííctorč spaci rozy a rolne
wmm rozy n mcb iMú
NuJIcjiM drůba do všech lullt
Kansas liidláiinkím ÚA-mí Teiaaa
Mdilku a na ViutlůvMm pobřeží
Jde přímo do
Qhsrm&n Qnmtív
D-iUaa Ft Wortb Hllisborj
Tarlor Oalnecvllio
ioekhart Emrlotta SaaMarcos
aOrango Dontci Alyarado
JOUSTON GimSTOH JUKTlí
1 mim®
"a 1411 Hi
II „ KraU Hlama
lurrnxa M i( K
1'aata Nakalkl
w a ata „
aiaia Aara rhialríA I f it U ii ani
airf-iaan nli i hl ! i „
al lal- Marl VMk I ll# II ui
alnl a Anna eařa lH V' l riialaV
mhr rraniKh Miak Jií II il awr-
jb tímw xaiaiaa fir naiim rraml
Ha hun i Mare Kin Marl Vaal trav
ní riHr Maria lhjta Anna llrlll
Tálnír ehraaakA lljia é HOW "
Hti frí a ht anM1 f aM'11 4 Mvrlek V
m(-t IM j w lln la Konaní Jt V
Hai'r n!aiiinaitl V 1 K re)i alark
J i i n Hii tif a u Imh ae laar A K
lfite J ih Mna í 5 Itliřá 1'ylhU
nrtllaa ar a-hnre itrihf a ílerlf rivrlok f
aiřilitl a hdln er amlliiirailluoii
CiVolotn Vnllfl Kam-laf Hild Ilaaelka
i nir r
KU Alllo
1'odp Hoknl Trrš i I
odbfrl i4 arhía dvakrát nMifa Šaldou
I nailall a I uonlMI a nřal l a all
O-lMroínla-hSiolbýTiaa nndll fljna
píllnnla'hli Inal'll dutina a llartlatnl
lednu a arunu Fl„da„n li a„i
iXiSNo IV al mlatoprndaada Jih Hlřha Ikll
oSt taj HnlrTli-hrl4l7 Ho 14 Hlelalk
' ' r"rf nm ao IS at pokladník V K
Kmrl MH II tur aíbor najaika Auf
8'tti -lnoo ttokuaek Joa Nrmea urano
re'nlb M n 1 1 Iloudar # na V J iCl
ak náfclnlk J V Katuar ifa ní Ant
yan roriaornl lmr Aatr Novák J V
Kaipar doaiinia Joa Jindra
Tél Jed Hokol v Omaba
odhj rí irépenvldelnl aonts kaSdnu druhou
alf clu mfialnl rrfnr a ara mlttnoatl Í22I
So I3th St Mtarwta li Havelka tajemník
Klid Vlh nirar WH Wllllam Nt ICainlt An
Burhf pokladník Jaa KuMlaf
Nbor llTéwla Nové Dobr i 80 JČD
odtJvá ivéachnia katdon 1 noilíll v mAaot v
a noa oap v naroani ainl rradaMlka Aona
iuw uhiiíiui mariv BriKFIinaiur DOKiaO
nloa Maria Vanirat I4IK Wllllam tajemnlca
Vllh barul I4lpoulelon Ava
Nbvr Boleslava i 60 JČi)
odbývá arhnte kaldnu druhou nedlít r mAalrrl
paroani aioi o ia noa nap vyalouillS
predaedka Anna KrnJCI prodaedka Vinci faf
mák 1444 Ho IS Ht náuiAatka Joae(a Ort
lajemnloa Krantllka řapek 1SI4 Marlhatt
ú'tnloe Ant Ma b IZI Ho 1A Bt poklad
ní Mili llafun U u WIIIU l -1
Joauřa Jnlan vjtxír niaMku Khtxílna Beuik
Maria Hudaek KrantiHka fsaek
Tábor Mrrta Čís 022 R N A
odlévá abtit první nodAlt míalnl vankoi
ka alnl lledaadka Mary Holil mláto
ladaaeka JuaufaHlíma vyalnulIIA přiMlai-il wav
larltt Houkal tHlauinlia KatAlina VmIm
ohovaká ntmnVft Ht„ pokladnli-a Mar
llrtnl ví kane lc i Ixroia 1 libá marMl
ka Marin 1'llbsl vmt ni atráž Maria
chota venkiiviii tlrU lliirlmra Hrubí v
bor nialniku Anna llrátda Kmnt PiAtk a
Joaela Mlejakal Hiol lákal dr I„ Hvobodtt
Ilij Palma Vllřntví í 60 WC
Udblvt av achané kaldou tlutl alMu
řiifnlcii Anna Vlarh mlaťiplndamlkai Katla
niíab-l va hod odp mlatnoatl p ltinara
narnnra Kaceu onatojnA po
oasmaaO ul
in- ufiv fmjin„ mm ( nU
VocáMiktaJ M7HoS? ati Maria Vomáíka
pokludnlcai Boaalo firiinek prlvudMi Prant
Srílrrelí vMlkynAj rramwa Harla vntfnl
tr A ttiirbora laltnflr venkovní atrii v
tjr rnajoikii Kralice ltataj Klimora KberJ
Maria Kavtrik
D
ir
1ULUII
13 a Plerce ul Omaha Net
vymění i vámi oový ručnft ihoto-
vený koflský postroj za starý
Navltlvto nit anb riárr dopl(ta~ttarl kníry
vénu arunu vay na ruoe iwiul
ABSTRAKT ř
-TriioTovoji _
S "M Seicilor
17tb and Faraam ťatterson Klk
Zeptejte ar nafl u tohoto listu Tl 1ÍIS0
Cesta
na světovou
výstavu
# v # # #
ST LOUIS
ELEGANTNÍ PULLMANOVV SPACÍ VOZY
SEDADLOVÉ VOZY (SEDADLA ZDARMA)
JÍDELNÍ VOZY (JÍDLA DLE LÍSTKU)
Výletní lístky nyní na prodej
Krásná výletní brojurka obsahující úplnou informaci
pohledy na budovy ald a mapa St Louitu pošle te oa po
žádání zdarma
II C TOWNSEND
(lanciral l'Aai!ii({i r nnd Tlcket Affutit Hl I)til
TOM 111'OIIEH Trav Pan At FF OODFÍtKY PT A
OMAHA NKH
Kratší
doba
(lo
COLORADA
Nov jízdní Ml dráhy
Union Pacific
byl tak riolife upraven íu realiijí l mohou
vy)etl a Omatiy a Meli do Uenyer v nej
viiniluejaW b hodinách Tyto vlaky opalle
oy jaou pohodlím pro vatwbay eeatujfcí
cn -
JEI7CTT
Vyj x O mihy
PřlJ do Dcavcr
Ranní vlak
7:45 ráno
9:00 veíer2
Odpol vlak
4 si O odpol
7:50 ráao
O jnk Tbe Iltx kiea Greal Halt
Lake and Yellowstom" poíídejta v '
"-Waaj
"CirTTiclet Office 1324 Farnam St„ Omaha
TEL 818