Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 10, 1904, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (l
CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA
Nati oi Vlítni líni jvj
hotva promili ilovi UI
př#J nl — otc Tirmit?
ty vkusní uuon
MM na ol4 írfiil tilonol tily
kotlík odmiky odložil těmi
PaMí neměl by tolik ivobody
J ilia pbkltlela nt ořlio neti
jenou roimt fřlmil
"nt jui vil Udy nikl!"
volil Timote plný nJosti "Tra
lim vil neodjltjřjte ninft učinili
v 1'iřllí skvěli ntbldnull celý
vět ta pobláznil jakmile jstm u
kázal své hypnotické uměni Uf
né tpolečnoiti dividli tonktoml
podnikilelé tvou mni tbych jun
uměal 14 ukázal Zostanta Utly
proilm vás ttvořlm pro vit tvět
docelí novýl"
"Toho le zřekněte otče Tino
jeji!" pravila ulíe vážně "Vím
te mna milujete lice byita nebyl
ža vydal ca mnou z Mexika Alt
li vit nemám ridi byla bych po
vítem boku oeíťastná To jeit
boli pravda Po přání Hj Jílko
vé byla bych svolila v takové
manželství jaké uzavírá člověk
rozuměn ze zijmu a na irdcem
Ate t-ď již nemám v Mexiku lid
ných zíjmO) rakouská císařovna
ráčila mna milostivě přijsti do
tvých služeb a neot iádoé moci
orní peněz ani majetku který by
mne mohl zadrželi''
"Jednáte velmi tpatoě Julie''
"Proč?"
"Látka kterou jste v mém srd
ci vzbudila úplně mne zmínila a
zušlechtila Mfsto divoké válo
zaujaly ideály Vyhýbám te
vtem rozkolím jež mni livot md
le poskytnout! mrazí mne před
nimi a toužím jen po Čisté po
vzuatejfc' ideální lásce Několik
neděl a budu proslaveným mu
lem! Jméno mé budou uváděti
vlečky tvělové Časopisy vědu
mou budou nazývati takřka zá
zrakem — ale to vie mne již re
dráždi Považuji to jen za pramen
peněz za nic jiného) Nikdy
jsem nepociťoval v duli tvé tako
vou prázdnotu jako právě teď
Jenom mé srdce jeit plno plno
vaifm obrazem ploo nesmírné a
Císté lásky k vám Prosím vás
opětně neodjíždějte Timotej
bada vám t to věrným a pocti
vým manželem!'
'Nevstupujte mně do cesty
otče Timotejí! Až pojud jsem vás
nenáviděla Po tom vlak co jre
mně teď řekl vát lituji Slytela
jsem jíž z mnohých úit a také
jsem Četla že pravá láska i zlo
čince polepiila Vás povznesla
láska Čistá z kalu teď teprve bu
dete mužem knězeml Uchovejte
v trdci tvém vzpomínku oa mne
ale nepřejte ti abych lánku valí
opětovala trdce moje protrpělo
tolik hrozných muk že by více
aci nedovedlo miiovati Na Budí
ně Ceká na mne v královském bra
dě hezký čistý bílý pokojíček
Okolí v němž budu te zase pohy
bovali jest dobré mírné tlecbet
né nevinné! Má duté znova te
v oěm obrodit Být i oa blízku
ztoíroué rakouské císařovny
jest tolik jako bych se vždy mo l
dlila u oltířel Navítivte mne
pak jednou Snad po roce tž
nadobro zapomenu na černé dny v
Mexiku zažité Navttívte mne
nad potom vzbudí vala upřímná
lova v mém erdcí jinou ozvěnu
Ob — ale teď si nepřejte ode mne
bych te vrátila prahu ráje a vrá'
lila t opět do ©činíce! Neoe
otče Timotejí teď jeltě bych ne
dovedli býti vaSi poctiyou ženou!"
Otec Timotej tvésíl hlavu na
pria
Zamyslil te
V mozku jeho míhaly te ry:hl
myiléoky
Miloval Julii velice a dodejme
Že jí miloval čistými city
Napadlo mu že v Paříží může
i teď nahromadili poklady první
představení ikvostoě te mu poda
řilo bypootiiovaol uvedlo každé
ho v úžas
AU (j Uoi ia peníz sláva!
Po tom vlak nežíznil
Touží po lásce po Cistě pa
nenské lásce
Peněz má dosti i dojdou-li mn
vlak ví o zřídlech jezuitských pří
jmů! "Nebudu dělatí Pařižanóm ko
medii!" řekl i náblým rozhodnu
tím "Já půjdu téžl Julie ne
bude moci odmítnout! můj pro
vodí" Nádražní portýr velel do Čekár
ny a zazvonil
Vyvolávat íelné větlí Kanice
mezi DÍirii VfdD a Uudapelť
Cestující v čekárně se zvedali
Poslubové pobíhali tem a tam
pro zavazadla
Cestující tehrali tvá drobná za
vazadla a ubírali te oa pmon
aby se jim dostalo ve vozech lep-
lU h míst
Jali chopila te také příručního
koženého vaku
Chtěla odejití
Timotej ji zadržel
"lulie oroiím vál dovolte
abych via tměl doprovodit!" pra
vil vřelým hlisam- 'M }! i
I jem vitdn otetm anebo vint
nim btitrrm UuJu divati potot
na kiMý vil kiok a ubi Jnrtuti
kitditké vtii pláni bude mou
n)Mr( totihout"
"A co bu lí t vitími pilltikými
hypnotickými plsduáikainir'" ti
lila i Julie
'(Upadnou'
"Kde mile taviiidlař"
"V hotelu"
"Ar
"1'ollou e ti mnou Ji neiia
rim se teď o nic jm kJl mohu
býti na blífku vim"
"Nemusím vyhledávat! ve vatl
společnosti také společnost osob
jiných?"
"Nerozumím této otázce Julie''
"Jste cimilovio — a hypnoli
sujete!" Otec Timotej se bezděky usmál
"Přísahámi že nezneužiju valí
dověry"
Julie pokrčila rameny
"IJudiŽ pojl'te doprovázejte
mne Ale pak mně nevyčítejte Že
jste zameškal skvělé pařížské před
nálky''
Tvář otce Timoteja zářila ra
dostí Poslal rychle poslubu pro lístky
a a f ulil vstoupil do vozu první
třídy
V druhém koutku u okna se
děli již jiní cestující
S jedné strany seděla mladá pa
ní naproti ní at dvouletá plavo
vlasá malá holčička
julie posadila te vedle mladé
paní Timotej vedle dítěte
Vlak te hnul Vyjel
Z očí mladé paní vytrysklo ně
kolik tlzí
''Mamičko proč pláčel?" táza
lo te dítě "Tatíček námi ne
jede?" Mladá dáma vzala žvatlající dítě
k tobě přivinula je v objetítiikla
je k tobě a vřelými polibky zasy
pávala jeho tvářičky
Nápadně kráiné rysy malého
dítěte prozrazovaly že jett dítě
l-m rodičů vzoeiených
Kučeravé vlasy na ramena mu
spadající byly itezičkou uprostřed
rozděleny a nad spánky n'l lili
na zářila mu v nich červená stuha
"Nepodíváme se na Paříž a
ptačí prespektivyí'' tázal le Timo
tej Julie
'To by mne zajímalo''
"Vlak jede právě místem od
kurlž lze celou PařIŽ přehlédnout
Odtud možno pozoati jakou ne
smírnou hromadou kamení jett
toto město! '
"Podívejme te tedy"
Julie a otec Timotej vylli na
chodbu ve voze Obraz rozeví
rající -se jim před oknem byl
vskutku velkolepý a úchvatný
Nesmírná masa doma podoba
jící te kamennému moři kostely
věže rozné rozsáhlé výstavnosti a
budovy celé hlavní město fran
couzské — vle zdálo te odtud
malou dětskou hračkou
Vlude kam oko pohlédlo byly
jen domy viade jen kamení!
Oblíbený pařížský lesík zdál aa
býti zelenavou kyticí v kamenném
rámci
"To jest pohled velmi zajíma
vý" pravila Julie
"Proto jsern vás vlak nevyvolal
na chodbu" odpověděl Timotej
"Proč tedy?"
"Máme tpolucestující velmi za
jímavé "
"Kdo je to?"
"DncSíií pařížské noviny jou
plny té události Jest líce prav
dou že jedině t pozorností jména
te neuvádějí ale kde kdo ví o
kom i jedná"
"Kdo jeit ta dáma?"
"Ta jest jedinou dcerou pro
slulého rakouského státníka koi
žete Alfreda JKeobuřga"' '
"Znám tu rodinu"
"Dnei měla sřSalck hrabětem
Lev alem pobočníkem generála
liazaine"
a la past ccsujc
"Nikoli te tvým dítětem Ja
li"
"Ah ano tedy to dítě "
"Jest dítětem hraběte Levala''
"Jest to tedy milostné drama?"
"Veliká tragedie milá Julie
Viděla jste její bolestnou tvář
když vlak vyjel z Paříže?"
"Viděla"
"Jaká střílná muka musí tato
mladá paní asi enáleti!"
"Znáte její příhodo?"
"Znám'
Sdělte ji ie mnoo''
"ílrabě Leval jest vzoelený ra
kouaký llecbtic Muž světové po
věsti!" "A zdržuje te v Paříži pod ne
pravým jménem v podřízeném po-atavení?1'
"Jeho rodina ai tik přeje Hra
bě Leval byl žeoat má také z
prvního manželství dvě dítky
Kněžnu Helenu Keneoiburgovou
noznal na dvorním plesu Muž i
dívka zamilovali e do tebe a jed
noho bezkého dne k vlenbecnému
překvapení zmizezel brabě Levail
tťfnt IUWm Vidně Vtiihat
lsli divili s Nikdo nlovitll si
luio Ivlikottiyslnost oilttilt vy
stttiiU lsvsl později pnUI ta
luN fil toivad it svou ptvitl iha
li tli Hy i mllolil tpu
ttni pani einlmila lotil Lvala
vi nikdy k loivodu nrvp
i-totoU ho milní 1 nníttifho
Choť hraběte livala t vleobrc
nl inlmoii a válenou esobuusti
v Vídni jrl t st a thitsklrt
iou tovinertv n l vlrcku po
ilubnoit nml by tly ani Leval
jftvodu k toivodu 7atlm muma
pracovala UoJií dliui pioii
Lrvilovl tolina Levalova proti
dívce A co sa sula na konre?
Ilribl Ltval byl vypověiio do
1'ařJ Choť jeho lla ta ním
volala ho p't donió protote ho
posud miltie Leval chtěl diti
kuřině Heleně a svému dítěti
iniéno! Co teď učinil? Slíbil opu
áitné své pani že ae k o( vrátí a
tutlané u nl pakli — to di l nim
roivésti Takové potrtilé lihsdy
život upřálit Pani svolila dala
se rotvénti hrabě Leval pak dl
se daes a kněžnou oddati Sflatck
se odbyl po sflatku políbil u olli
ř tvé choti ruku prosil ji za od
puštění že jí zkazil život malou
dcerulku zlíbal a odetel Sličná
mlsdi paní pak se svým dítětem
odjela již sama na nádraží!
To jest tragedie oslích spolucestujících!''
I utie oknem ve dveřích dlouho
te dívala na utrápenou tvář kněž
ny Heleny Regensburgové
"Ubohá paní ubohá nanl!"
vzdychla ai útrpně "Teď již má
jméno ale nemá muže pro něhož
dala tvfij Život v sázku!"
KAPITOLA 79
Moálltta clsařovnlna
Vyzváoění a hluk pouliční u
tichly Ticho sneslo te na hlavni
měato uherské jež chystalo se k
významnému obratu v dějioách
oall tli: ke korunovaci císaře na
krále uherského
Jen tu a tam jeltě dostavovali
hledilte povýlená místa pro di
váky a doplňovali výídoby slav
nostních bran
Světla v oknech budínského
hradu královského rovněž uhasí
nala i tam jíž asi vlíchni ulehli se
srdcem pridce tlukoucím vždyť
zítra již jest den velké události
korunovace den 1 pro panující
rodinu velice důležitý
Kromě důstojníků těleso) stra
že stojících na itriži nebo ve
službě byla vzhůru jen milovaná
císařovna Alžběta a její dvorní
dáma
ruAnvna klečela v zámecké
katili svatého Štěpána před obra-
U"'i Panny Marie a modlila te
Modlila se vřele z celého irdce
se vtí oddaností své dule
Dvorní dáma čekala venku před
kapli a dávala pozor aby nikdo
vzniknou císařovou na modlit
bách nevyruloval
Laskavá tvář cfsařovmna vlečka
zářila při této modlitbě Hohaté
tmavohnědé je jf vlasy měkké jako
hedvábí jež v lirokých copech
měla ovioutv kolem hlavy nad
mramorově bělostným čelem zdo
bily hlavu její jako koruna a ač
měla na tobě jen jednoduché černé
laty beze vleeh ozdob přree byl
zjev její královský
"UožeBože národů králi vcri
králů!" leptala l plným žárem tle
chetněho tvého srdce "Manžel
mftj itojí na prahu nového život
í se svými dltkami t národy! Po
těžkých zkoulkách dospělí k to
muto prahu za nimž očeklva je
požehnání míru a práce Ty před
oímž i nejmocněji! z mocných v
prach psjsjf a k němuž prosebně
vztahují ruce k modlitbě tepjaté
požehnej toto ivité spojení náro
dd a mocnářem ipojeoí jež ri
te M korunovací bude potvrzeno
S očima zaroienými prosím: o
chrafiuj jfcbo národy učili iy
nikdy neítěstl je nepotkalo ur
mocní dobrotivý Bože! Tvá
moudrost láska jsou nevyčerpa
telný Pronl-n tě 1 pokorou po
žehnej císaři i jeho národům ne
boť tobě náleží tláva a moc na
zemí i nad zemí nyní i oa věky
Amen!"
MWnatiui nSlechtilá tvář Pannv
Mjříe nad obrazem tvatého Štěpá
na 1 obláčků vystupující te usmí-vala
Kuoe její byly k žehnání ro
zevřeny zdilo ae že béřa i císa
řovnu před ní klečící ve tvou
ochranu
A blaokvtově modré očí Nebe
ské Pani milostivi zářící dodávaly
modlící se císařovně vzácné útě-
A tento Dovználejlcl čarovný
okamžik tyto chvíle naplněné ne
beským kouzlem přerušilo nanie
řinčení zbrani dupot krokO riiuc
né Dobíhání
Vznesená pani te zacnveta a
ačkoli posud vzoáiel se jí před
rimi iiaměvavv' obraz Panny Ma
rie tpěchala postrašená ku dveřím
a tázala te dvorní dimy před
kaplí čekající co lettalo
"Přílel kurýr t daleka až z
Mexika vale veličeoatvo Přibyl
t nfioeal zlou ZDrávu zá
mecké obvvatelitvo vsulo již a
nyní právě budí jeho veličenstvo
císaře"
Nehesar zvolala císařovja a
tethvila ti "Císařova ťisteii
Mismilitau binil nrbeiptčli cl
lim ti plíoátel tutá iltslnnii
iptivu v liito thvili teď ptá
Irď kdy th)siimf s k vrlikl
nUlosit lipll PoJrite mnt
limě uviďte mne do komnaty
lUstovy muilm iprivu tuto vy
Uihnouti tél musím mluvili 1
illm poitlui ho nobof miluj
lm biaita Maimiliini nesmír
ně "
Kurýr přibylý l Ameriky I
Melika byl grnetil biron Štěpán
HajJuk
Plil v nitiické uniformě vo
enkéneboť — }k víme — ulekl
1 Meaika I tento kroj ti 1 velikou
pot II itopittil
V Lyropt pak ani re netaslavil
nilvtilě aby li rakouskou K'0
rlltkbii unilurmu opatřil
Mocnou jeho postavu činili lito
unííormi jeltě silnějAl Ni hlaví
měl veliký itříbrný lilák něhot
splýval obrovský jako rameno
silný krvavě červený žíněný jemný
chvost Šaty měl te Žlutého hed
vábí lemovaného bílou labutin
kou na nohou měl liroké vysoké
boty na nichž zvonily hrubé oce
lové ostruhy
Císař ze sns probuzený přijít
posla z daleké cesty přicházející
ho starého známého věrného a
hrdinného vojáka ve avé pra
covně Hajduk hluboce ae poklonil
"Vale veličenstvo!" pravil Haj
duk zvučným hlasem "Přibyl
jsem od jeho veličenstva císaře
Maxmiliána Dostal jsem ae tem
titícerými nebezpečími a neustále
pronásledován Nepřátelé kteří
zmocnili te i jeho veličenstva cí
saře mexického chtěli stůj co
stůj zamezili můj odjezd z Mexi
ka aby mohli bez vědomí valeho
veličenstva a celé Evropy zavraž
dili pána nejlepllhonejtlechelnéj
Sího Jeho císařské veličenstvo
ráčil napsat! list valemu veličen
stvu Jest tu pouze několik krát
kých ilov tle obsihují vlečko O
toto psaní te nepřátelům nalim
hlavně jednalo- Kádi by se ho byli
zmocnili i za cenu mého života
Ale nepodařilo se jim to díky
božské prozřetelností"
"Paoe generále' odpověděl cf
sař nepokojné "vale alova mne
hluboce sklíčila Se silnou duli
ale se srdcem chvějícím te očeká
vám doručení listu mého milova
ného bratra''
Siř pí □ Hajduk sejmul 1 hlavy
vsliký iilík Odšrouboval a něho
ozdubu a z dutiny pak vytáhl slo
žený dopit císaře Maxmiliána
"Musil jgern ho takto ukrýti
aby se nedostal do rukou nepovo laných
kdybych byl padl Prosím
veličenstvo "
Huká jeho veličenstva se poně
kud chvěla když bral podávaný
lit
V dopije stálo toto:
"Můj milovaný bratře!
Vytkli jsme si kdysi za cíl tvého
života oblažení národů Ty a já
bojovali jsme v zájmu nalich pod-
daoých Namáhání Tvoje jest ko
runováno úspěchem kdežto mne
pronásleduje zlý osud Dostal
jsem se mezi lstivé dobrodruhy a
přemlouvače
Dovídám se že budei koruno
ván za uberk'h) krále Přeji Ti
tomu z hloubi irdce itěstí
Možná že právě v ten den kdy
dotkne ae tvé hlavy koruna svaté
ho Štěpána zbaví mne nepřátelé
moji života
iiůh Ti žehnej vzpomeB 11 oa
tvého nelťastoého bratra
Maxmiliána"
Když císař četl tento list zalily
te očí jeho slzami
S hlubokým povzdechem polo
žit psaní na stůl a 1 velikým po
hnutím pravil:
"Jest to hrozný pozdrav pane
generále! Děkují vám za vale na
máhání za vaM obětavou věr
nost a kterou jste mně toto smut
né psaní doručil- iiuďte zde
duma v mém paláci čekám již
beztoho na váa dávno fiuďte
mým hostem při zítřejtří slav
nosti"
Hajduk hlubokou poklonou
projevil avou vděčoosť za mílemi
vá slova mocnářova
Císař hluboce sklíčený usedi do
lenolky u psacího stolku
Zazvonil
Křídelní pobočník vstoupit na
zvoněni do pracovny
"Pane brabě" řekl císař vážně
"vyhledejte ihned pani admirála
Tegetthoía Mému milovanému
bratru mexickému císaři broží
nebezpečí Tegetthoi odvezl ho
do Ameriky Tegetthoi ať pro
něho zase jede Musí císaře při
véiti domó nedovolím aby te
stal obětí baoebnýcb a podvodných
úkladů"
"K tlužbám veličenttvo Pin
admirál Tegetthoi mělká na hra
dě jest zde tulil že ho vale vel!
čeostvo zavolali ráčí"
"Uveďte bo lem Cekám bo ne
trpělivě"
Za malou chvíli stanul í Tegett
hof před jeho veličenstvem
Hajduk a admirál mlčky ae po
zdravili
"Pane admirále" pravil cíaař
"musíte pfivésti mébo bratra do
mo"
Tegettbof hluboce te poklonil
"Ano viliěmstvo lmH oJpo
stlěl adittiiil nadmíru lllnl
"Mtbnji I ptimu ha livfhanrb
mttvřho"
"Ann tivěho nebo mitvěha!
AU hMiť to V)ls ln# jikýtlikall
obtll plil bull li ihlrdlli
I nim ti tivi'
"Utinlm vle velitenslvo bych
cíil Mitftiiliint tstlittnil O
ťivim st jen toho t
ktitký le nit táirfné lodi a
vojnko nedonil v (as Aů Mrtika '
"Jci1 tli hs aby t imut mým
I ntreit prolihl odlotil Kino
orlu s ode! ťřcmt ni korunovat
nl ilavnoitt svokta vonskou pu
niti musíme via dopodrobni
projednili''
"Kino v test hodin budeme po
hromadě veličenstvo''
"Přijdu Uké mni vis''
Tegdthcf a Hajduk odchiifli
Smutni 1 bledými tvářemi ubl
rill sa do kanceliře limeckfho
hijtmaoa aby avolali vlečky v
Uu Japclií dlící generály na leslou
hodinu ranní k poradě
Císařovna vlečko alyltla
Ubírala se t kaple k císaři že
vlak byl již u něho Hajduk sta
nula na chodbě 1 oknakdcalylila
každé slovo Nechtěla jeho veli
čenstvo vyrulovati
Vyčkala až j-ho veličenstvo vy
dal rozkazy Tegetthoíovi
Pak teprve vstoupila do prsenv
ny cfiařovy
Císař seděl zahloubán v myiléo
ky oa klesle o jehož opěradlo te
opíral
Ani nepozoroval Že te dvéře
otevřely a že někdo vstoupil do
komnaty
Clsiřovna Alžběta přistoupila
pomalu k císaři obejmula ho ko
lem krku a t nekonečnou láskou
mu pravila:
"Slylela jsem vlečko Ubohý
hodný Maxmilián nezasluhovai
li tikového zlého osudu Doufám
že nál dobrý přítel Tegetthoi ho
zachrání Tegetlhof jest veliký
muž výtečný vojín a přítel habs
burského domu Doufej tedy můj
drahý dobrý panel Doufej že
dobro zvítězí nad Ipatnoslí Zítra
mál veliký svátek věrní uároduvé
vloží ti na hlavu korunu tvatého
Štěpána kterou Čeli uherskému
králi darovali Buď tedy ailoýl
Třeba v srdci hlodat li červ bolu
nebuď smutný nechť národové
tvoji nikdy nevidí že mocnář je
jích dovede také trpěli že dovede
í piakati! Pojď můj drahý
dobrý panepojďrne na odpočinek
iifih pomáhá vlcrn kdož v Něho
věří kdož v Něho doufají a Jeho
miluji!"
Císař přivinul k tobě láskyplné
vznclenou tvou choť
"Má ženo má zbožňovaná že
no!" leptat mnohem lehčeji "ach
jakou blažeností naplněna jest má
dule že sdílí te mou irůn můj an
děl nebes nqU-pM a mjkrásnějM a
že liůh dal milovaným národům
mým takového anděla strážce!"
Konec dílu druhého
St ditánem pro voáu
Tak dlouho te chodí te džbánem
pro vodu až te ucho utrhne a til
tvých zneužívají někteří lidé lak
dlouho až je z nich pouhý vrak
Nevědí co jim vlastně je ale
chřadnou Kdydy bylo tělo prů
hledné viděli by že žaludek do
bře nepracuje nervy jsou oamože
né a krev zchudla V takových
případech jst Severův Životní
iialsárn bezpečným záchrancem
Přivádí žalud:k k náležité práci
mdloby a závratě přestanou a
pacient nabude zase tvé dříví jSI
sily Sťřf lidé slabí muži a ilabé
ženy měli by lék len užívali pravidelně
"Nemyslil jem že bude moje
manželka už živa ' píle pan Jos
(Jricb z Portland Mílu J'a "ale
Severův Životní lialsám jf po
mohl" Léčí chronickou zácpu
dyspepsii Cíli nezáživnou! a žluč
natost vlévá nový život do
zemdleného lěía Cena 75 ctů
K dostání ve vtech lékárnách
anebo přímo u W F Severi Co
Cedar Hapídi towa
% irjro'j furmu 100 sudový parní
mlýn nalézající ae ve východní
Ncbraicc v čftiké osadě Miýu
jt v dobrém ilavu moderní a
dělá velký obchod O úplné po
drobnosti dopíši ii pod adretou:
Nebraska Miller
c of Pokrok Pub Co
31x4 Omaba Neb
SEVERO-NEMECKÝ lloyd
l"isilit pointu! 1 fun-i l rlnl l„itti
s Boltlmoro do Brůmon
Hpa frS4ilftilf''lplnMl ►mlflrll k! I Mt l '"'"
Url Mrvila tttei-la al ltaer rraaiNHlralriilHirI VillVilir
II VitJiiU x lUltlinorc tlii Itrrmoit od #4256 luHom
Tytn tftifcf wl M H ilu SJS'I - )xl )t II I4
Vf liní fmn'kj n fln hr4-oM i (
s'il } is sí tiiBi swi ifit a
l!H ! "lJi lollnl -OMal
A SCHUM ACIIKK A CO lu llsnovrr M lUltimut M l
II CLAUSI:NIUS Á CO o Deiibotn M Chiumi IU
tn ti Ir ll h lldniHl f irnil
Kiljrkiillv Httřrtm)eia k rm
kttiu aneb k vyjllr-iv utijrtln-)! ti
JrJ v ncjvíiH pfljfivit kunt a ixitihí
Paláce SlaMos
f H t ltl lJHTO
roh 17 11 ]itvcniort nl
Kiíry jtnu vybMvány i proto
muf no rilfh pmliilliniMlII I ilnlll v
leU 1'uvoxy racilnii sl iilijmlnsll 11
tnltifiinlrky TKL A7 S
t%%%%%%%%%ss%sasa%%%ssssss%sa%%%ss%%%ss%%Si
! JOS DUFFY
velko-l inaloolKlitMlník
LIHOVINAMI©
má na skladě
i
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
J tované a kentucké kořalky a likéry
i
i
i TELEFON 38 -mbmB 2508 N Street SOUTH OMAHA
Kiičt te zboží Ji ní takě jak o nf m tvrdl Jinak li peníze vrátí
L E Friok l Son Co
CeVelíCobchodnícI a fraportéřlO
XÍBIO-VIIT a LIKIRťr
Jántiipclfjriiiyi I Klrurbt Nr Frlik itIm U
TH 5M-1?~- 1001 Farna ul Oin-ilin
Pro stůl
Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté nale "GOLfl TOP" lahvové pivo
Jeit lehké perlící te řízné a jako jett zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest i ncjleplfho chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody — neníť v něm ani jedíné přísa
dy jež by byla Škodlivá orb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno t nejleplích
a ti kteříž je jednou okusili atali te řádnými nalim!
zákazníky
Dodává te v bednách a tice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte li u avého obchod
nika aneb telefonem —Tel Omaha 154a So Omaha 8
tflMfin nnnmfuř řin _AM i„tl k X -I I
SOUTH OMAHA NKH-
£5 Louis Horka
český trávník a veřejný notář
fřl H I Mra HiflK vmaiia
V ůi1(rnl khi né inM b oi S ia S Sod
Klu bf Bo!tlxl ml ! tialopr
_ Mifti trád t ith
_ f u Mu lli m
atri prul poi iíi'inJi —
Josef Kavan
II toiemkový -
Oll a pojliťující JeínateL
2700 Již 19 ullce
PtflM UM 1 IMHtl o Onu DO
mnurnlihraf DoWtíl Ooiir fy
fUtu Brfllí otH ro ! llpfřa
tra pH mni b n)nlM -b 11 lf 'á —
Obraťte ae důvěrou n něho
bude vám spravedlivě potí uzeno
Muž kterýž
hledá
ífále příležitost k zlcptení ivýcli poměru
jet mužem kterýž jednou docílí svélio
účelu Jenliiže se muž Kin obrátí na
Chicago Milwaukee & St Paul h"y
obdrží takovou zprávu ohledné pozemko
ložkíih na této dráze tnb k ní táhají
cích ž mu přispěje v honbě jeho za Itě
stírn a blahobytem Adresa
F A NASH (iciťl WcHttrn Aí?t WH Fiirnam fit
v OMAHA KH
'Follow Tnt Flag"
TAKE THE WADASH
TO
SAONT aLdDQJnSt
THE ONLY LINE
TO
TliC VORLD'8 FAIR
MAIN KNTRANOI
Zavazadla ťekována jnou už k vHtavivtl
Ziitavky dovoleny Vlichni jednatelé mohou vát vypravili
po Wabash O krásnou brožuru ' Světová výstava'' a vše
chny informace dopí&te pod adresou
HARRY E MOORES Cen Agt Pass Dept OMAHA NEB
Predplafte se na Pokrok pouze Sl ročně