Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 10, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ťOKROK ZÁPADU
tW""l t-V Vk %MUkH tfc
l nu il nvtMm -Tl tsa
#h4i'Ui V-J lk't 1 1 W ft V
Vitalit atlioaMftla
ffiiTi: Tjmtrh SnL MMi
MSS tlil - ! 11
f - -
fa pra if tkk siao
Nf% tik
►►♦ -k ! !
' ain Mal M iuin
téotlkV mil
ntna-tl "H Ott" ifl (a- a
11 raanvri#w ih)IM ki i
Skk hnktt twt lila Kli
f krk Y ka bank kf A
itnultik I knllk nukiato Blatll
kanku klllirt4 IMl ať ktipt atiitiaM
rftl t Omaku Krat kok N Tiw a Nl
imlotl koihf V kavlia)? MaMlf f Im kť Jnu
kkaláaf p IINatHII llmul ptmM laa
I
Pokrek {(!
Omaha Neb
Omihi Neb 10 srpna 1904
Jatka fci a dílníci jsou shodnuti
oa jednom hodu: 1 ta nemohou
tbodaouti
Až budí dídečkovi Davisovi
oznámeno jebo jmenováni tu de
mokrat listě očekávají 2a se
zeptá: how much?
NtBRASSKT Clkn národního di-
mokratickébo výboru Dahlmao
Itbil Ptrxerovi Nebrtsku Co
ten ilovik kouří ř— Opium?
Rusko patrní nkznalo latinské
pKslovl: "Chcei li m(ti mír při
pravuj se na vilku jioik bylo
by lépe připraveno nežli je
Dídečík Davis si velice vXŽl CTI
již bo tabrouli demokraté ale
ještS více si váži svých peníz
zdráhá se zaplatit za tu prázdnou
£esť
Do KOLÍBKV ftáoO ČSťS DO St
Louisů dostala se hlavní óřadov
na a v íelo její postaven bratr
čejka V lepší ruce nemohl být
tento úřad svířea
MviLÉNICA VZNIKNUVŠÍ V tADECH
ČSPS aby podporováno bylo se
psáni dějin Cechů amerických
byla dobrá lei to není dobře že
myšlénka ta dosud nebyla uvede
na ve skutek za to je ale dobře
že tiskový výbor odmítl nabídku
p J V Matějky který chtél tu
práci na se převzít! neboť p Ma
tíjka je tuze "slabým v kramíle
kách ' os obyčejnou prací novi
nářskou i kam by se chtél chu
dák hrabat na práci dijepiseckou?
Mizí Au&ansanem a Liaojanoem
stojí Kuropatkin k němuž jsou
dnes obráceny zraky celého světa
Stojí tam sán se železným osu
dem který ho určil za obhájce
veliké Rnii založená Petrem Velí
kým )hi sny byly nástupci jeho
část po cáiti uskutečňovány Mtlý
Žlutý nepřítel se žene mocným
proudem na živou zeď již Kuro
pstkin postavil v polokruhu kolem
tebe a Petrohrad úzkostlitosií
zírá zda li tato teď utvořená ze
synft Rhhí bude dosti silsí aby
odolali žlutému proudu Cesta
větové historie v přítomném oka
mžiku se pocíni dělit ve dva smi
ry Kuropatkio stojí u rordělo-
vacího bodu jeho úspěch ti jeho
porážka rozhodoe jakým smírem
mezinárodní pokrok se bude bráti
v budoucnosti Co se musí dlti v
duli milého toho velikána? Port
Artbur odříznut Mskarov mrtev
Keller jeden te zoamenítých po
mocníka jeho zabit jedna posice
za druhou nepřátelskými přesilami
dobyta oa každém křídle hejno
žlutých trpaslíka hrozících zms
viti mu úitup po možné porážce
tak stojí Kuropstkio u Liaojaogu
jsa si vldom obrovského svého
úkolu a snsžé se genialoostl svou
nahradili co zaviněno bylo zaoe
dbáním a nepřipraveností ruského
obra ke krvavému zápasu
PONZVAOŽ JSOtf DEMOKRATICKÉ Zá
ady tuze spatnou a neúčinnou
zbrani ve volebním tvoji iu demo
kralické čsiopisy podle stsrého
Ia ne přilil čestného zvyku oa
nražui )e úitěpky klepy a překru
cováním fa-kt Podobný zposob
boje mfiže snad účinkovali ns
slaboduché čtenáře" ale u čtenářů
myslících muti se setkali s odpo
rem Nejraději ki Časopisy brousí
svůj vtip o oyně)šf prosperitu
která prý zosmeni blahobyt pro
kapitalikty a ne pro dělnictvo
Ani uíiii ueoauí kLychum po
píralí že kapita ísti z té nyněíl
prosperity béřou svůj lví podíl
ale změnila by to demokratická
strana? Tato nespravedlnost jest
zaviněna hospodářským spote
Crntkýra oslím systémem a pokud
ten nebude změoěo tu děloictvo
bude t bohatství jím tvořeného
dostávat! jen sbíraná mléko a ka
pitalistům zbude smetana Po
míry ty zrněni jednou lid sám
buď evolucí neb revolucí (my
doufáme že stane ae to spíie po
litickým vývojem oežli násilným
převratem) a do té doby ta repu
blikánská prosperita je přece jen
rte tUlwls ttif litl]tl tulil tf
doaiuk "slatt (" veiihl
♦ Ive uvili iMim dtlRiilta 1)1
IvMikr UIsfmt
sirei" (ml ss demektaKt MSi
llo) ss ©! a vlaje vrlýih
Hiliteth toimáhl
KlV MUt niMt NtftlIkM
h pr'Va tl oitakjti
atm ntitili i#mn)ih pont A
l)by ťptsvdu to trattkUÍ ts
svetaot ta rovnot a látka IV y
damovtm nivii aámi tu by nl
trkf nirftUk v Amehr mh
sloužili ia vtor tnt esiatnlm ná
tovltirtirm t J uiaienfm
Uč bohutet to bratrství
a la llika u veliké míře
tAilává jen ptáidným slovem
vyuttfoým na papíře
To "tuatftvl a ta lákka" které
psouii meti námi oblevily
opři v celé své ktáie o sjerdu
nejmohulníjll a nejprvnějlí tekké
jednoty CSl'S jenž v minulém
týdnu odbýván byl v St Louisů
Poslední den ssiedáni sjezdu —
dle správ "Svornoiti''— překypo
val tak "bratrstvím a svornosti'
že "Jelrgaté stavěli se do hrozi
vých posic" a marné bylo předně
dovo klepání marné volání k po
řádku páni řádoví bratří ae ne
chtěli ztiliti a žluč která ráno v
nitrech mnohých delegátů vzky
pěla j'tř odpoledne se nevybou
řila a ačkoli schůze byla prý na 5
minut odročena aby ai nástupci
mohli podali ruce "na smířenou"
tu toto násilné klížení "bratrstva
a lánky'' mílo málo úspěchu a de
legáté se rozcházeli rortrpčeoi a v
náladě málo bratrské Nejen sjezd
řádů CSPS ale i "Český den"
pořádaný na výstavě trpíl tako
vouto disharmooií která vlechna
ts pyloá oale hesla staví na pra
nýř posměchu Mezi výborem
majícím pořádáni "Českého dne'1
na starosti hned v zárodku naseto
bylo símí nesvárů a to přineslo
ovoce neitrpcejšl pro českého
umělce Vrstislava Mudrocha a
jeho choť operní zpěvačku Pan
Mudroch znamenitý houslista a
jeden z nejpřednějlích žáků pro
slaveného profesora Ševčíka
jejž osud zanesl do San Frao-
ciscs byl výborem vyzván iiz v
únoru aby se svou chotí účinko
val při "Českém dnu" na výstavě
což on s uznáni hodnou ochotou
slíbil a k vůli tomu se zdržel zde
v Americe téměř půl roku chti
osvídčiti uměoí své a své choti
před českou i americkou veřejno
stí Leč v posledním oksnižiku
výbor zaslal panu Mudrochovi list
v němž mu aule oznamuje že
k vůli nedostatku peníz byl nu
cen program změnili a že mu není
možno krýti výlohy jebo a kon
certem spojené čímž prý čísla
páně Mudrochova f jeho manželky
odpadávají" Jak ae toto bez
taktní jednání dotklo umělce a
jeho choti o tom nejleplí důkaz
podává tento výOatek z jebo do
pisu:-- "Ztratil jsem nyn( půl
roku— píle pan Mudroch— okla
mán bez prostředků nepočítaje v
to ztrátu jako umělce jen proto
že snaha má nesla mne ku dobyti
palmy vítězstvf o "českém dnu"
St Louisů '— V tomto polito
váoíbodaém případě se opět jeví
kus toho "bratrM''( jak ae mu u
náa rozumí Pro oěkolik dollarů
kteréž by byly stály cestovní výlo
aby manželů Mudrochových byly
tito výborem odhozeni v posled
ním okamžiku a přímo cynickou
oeletroostí Až se oba zklamaní
manželé navrátí do Čech tu ai
odtud ponesou pěknou vzpomío
ku oa to "bratMtví a lásku" jak
e u oás pěstujeme
K Jakým konefim?
Když v roce 1866 ae prohlašo
valo že Prusko se chystá pustit! v
zápaa a Rakouskem považovalo
se to za iflenstvf so straoy Prulá
ků a po celém Rakousku se amí
chem se volalo: "Čepicemi je utlu
čeme!"
Doílo k vypovězeni války a
Pruláci již měli být utlučeni če
picemi dobývali vítězstvf za viiéz
stvímsž koneční Královým Hrad
ci' m zpečetěna byla úplná porážka
Rakouska jež spoléhajíc oa do
mnělou avou sílu hylo úplň ne
připraveno a tuto nepřipravenou
těžce zaplatilo-
Historie te prý opakuje a oa
Rusku vidíme toho důkaz Rusko
teoto obr mezi řllemi spoléhajíc
se oa avou domnělou silu bylo
patrní jisto že tato postačí k za
strašeni jeho nepřátel a proto k
možné válce ae oepřipravovalo
Tuto osudnou chybu ale zrovna
uk jako svého £au Rakousko
zaplatilo a jeltě dnes zaplatí mno
hými porážkami Žádná 1 těch
nebyla sice jeiti tak vážnou aby
měla vliv na konečný výsledek
celého zápasu ale boj k němuž ae
schyluje u Liaojaogu lakový vliv
mít i bude
Jak velice bylo Rusko nrpřipra
veno k boji a Japooskem toho
důkazem jsou různé odhady počet
oé síly Kuropatkioovy armády
která dnes čelí třem japonským
armádám Někteří s dooisovatelů
tvrdf že ruský vrchní velitel má
pouze 75000 mužů někteří od
hadují jebo sílo oa 100000 mužů
ar)vUl ck)Ns4 jvtt me-oe Má
lo 1'toit ntqta so( steoo l
! Jsoetl vilfh ta
Knrokiit Okuvnt a K !)
Te peiltdnUh potlkith mu
tttikl stihnuty b)ly v polottuh
oirm ttaojaega a diika UcMo
lintl ohnili it e mil
Japonská tálitná (tetě stoji pa
ultlnt t roll ittukl ale os obou
kaoikh t Ukhu a moloo h
iptlvlm a toplil daiftovalí tu
pravé křidlo Kurokiho se doulo
il sa lida tutkfho levého křídli
a Oknová le# kťiUo tt'tf ! tpfi
obem ohroltii rpr luské prsvf
Udilo
Kuropaikinovi netbývá nynlntl
tn rychlý úntup a Iiaojingu
antb boj K provedeni ůilupu
rit vlak lémčř jit poidě a japon
ské vojtko na obou bokich ruské
srmldy se iiié roibodoě poata
vi proti takovému úntupu Jeti
možno ! Kuropatkin aby se
doslal t kritického svého postave
ni pouechá v otřené Liaojangu
silné oddělenfaby toio btáoilo jeho
úslup ale toto odděleni bylo by
zasvěceno zkáze 4 byť i zadrželo
os oěkol k dni postup japonských
spojených armád tu v boji a ja
ponskou převahou bylo by buď
rozdrceno aneb by se muselo
vzdáli a takováto ztráta byla' by
při nyněj&í malé sile ruského voj
ska velice povážlivou
Ruské vojsko má jeltě částečné
otevřenou cestu nejen po železni
ci ale také k aeverozápadu vtom
plípadě by muselo vlak zanechán
viechny ohromné záoby nahro
maděné v Liaojaogu V tomto
směru by vlak daleko ustupovali
oemohlo neboť 50 mil od Liao
jangu jsou čínské hranice hájené
generálem Ma a copatou jeho ar
mádou které by ruské vojsko ne
mohlo překročit! leč by složilo
ivé zbraní aoeb poruSilo mezioi
rodní zákony což by mílo za
následek válku s Čínou
Ponívadž v Liaojaogu nashro
mážděny byly ohromné zásoby
potravin i střeliva tu zajisté Že
toto místo bylo řádní opevníno s
Kuropstkio může se zde se svou
armádou utábořili a může zde vy
čkat útok oepřátel V opevněném
táboře mi daleko vitSf nadíje na
konečné vítězství oežli v poli
kde přesila nepřátel jest tak veli
ká že ho může i vzdor nejkrvavíj
limu odporu zoičiti
V tomto táboře může Kuro
patkin a úspěchem vzdorovali pře
sile až do lé doby kdy Rusko
bude moci vypravili novou armá
dít proti nepříteli aneb kdy balti
cká eskádra která snad bude vy
pravena ve 14 dnech ukončí
japonskou nadvládu oa moři
Toto kritické postavení Ruska
vzbuzuje v ksždém upřímném Slo
vanu otázku:
K jakým koncům povede asi
tato nepřipravenost Ruska nad
ulž nepřátelé jeho jásají?
Republikánský výbor oznamující
jmenováni Filrbanksovi
Dne 3 srpna bylo aeoátoru
Faírbanksoví ozoámeno v lodi
aoapolis pověřeným k tomu výbo
rem jeho jmeoováoi za republi
kánského kaodidáia mfstopresi
detitiUí Mluvčím tohoto výboru
byl bývalý tajemník války Root
který v ozoamovaci tvé řeči kladl
zvláštní oa to důraz že demokra
lé k tak zodpovědnému úfedu
jako jest místopresidenství zvolili
82lolého starce jehož mužné sily
jsou téměř již vyčerpáoy a toio
upozorněni oalézá také ohlasu u
časopisů oeodvislých jsko u chi
csgských "Daily News které
zřejmí vyzývají Davise aby se
jmenováni vzdal a ustoupil muži
mlsdlímu sebopoému a silnému
dosti nésti tíhu zodpovědného ú
řadu
Na tuto ozoamovaci řeč Root
ovu odvětil Fairbanks následovoě
"Pane Roote a páoové výboru)
Děkuji vám sa příjemoá slova
jichž jste poulili k ozoámeoí mi
jmeoováoi za mfstopresideota Sp
Států Nevyhledávané a jedno
mysloé jmenování celou republi
kánskou šíranou jest zavoláním k
povinnosti kturrfho chci ochotní
uposleeboouli Přijímám pověření
od váz přinesené t úplným uzná
nim zodpovědnosti v místě tom
vzoeieoém a bude-lí jednáni kon
vence acbváleno blssy lidu budu
konati avou povionosť věrní Pro
bláleni zásad přijaté ve sjezdu
souhlasí re zásadami atrany oalí
a její politikou která přioesls
zemi mnoho ctí a blahobyte a
bude zemi jsouc nadále provádí
oa požehnáním Penížni a ho
spodářké politiky v prohláleoi
obnovené jsou podstatné pro vy ví
nutí nall sily oživuji továrny a
obchody a kdyby byly zvrženy
následovala bv zkáza vlem pro
spěchům diloictva i kapitálu
Republikánská strana která za
chránila celistvost' republiky a
dala svobodu potlačeným oepo
aloužila zemi nikdy tak vydatoí
jako když založila zlatý vzor miny
a jak koovence prohlásila chce
jej zachovali i oa dále jelikož jet
oejlepil oa světě čímž bude lid
ujiltěn a chráoío ve svých obebo
dech a průmyslech- Nepřátelé
zdrávi miny dokázali tobo že v
dtm keavtmi fMtshlt thli
tn oMttlel idtsvl miny a !
liney té f iJU ftntttlitl Iv
M4 r voit-l uhořev l ptso
iit fieaiml tttsny a sskli
dt 11M ta a pieta nkllll alm Um
vlili Udlivol sh)chom stalý
tor iflay siřrlill piiel pro tu
iliMicnokt k řvmiil potl iurvt
řcn r-iki1iiia vltMhe !
al e-t ♦ sf movny kongresu a vil
lintrrtt pio to neboť konfies
ittnhl by 1 kdvby st tomu výkon
ný iJa Inik vspiisl ivthooali a
M irotť nstcho oJiauuíliu
cis OkVldčuie se na Mahob) tu v
mipanulrlnv Politika lato se stala
livotnl olátkou osli průmyslové
souslsvy a mul býti chráněna
Kdyby aměněné potřeby vylálo
valy tměnu celních ssieb vykoná
i nejjistěji strsna republikánská
neboť kď)by se to světilo nepřá
telům soustavy ochtsnné nastala
by nejistota ku Ikodl dělnictva i
prAmysloictva a U"iatota pode
míli úvěr a a oedostatku přichází
úpadek vleho obchodu
Konvence moudře jednala také
při jmenováoi presidents Za po
lední 3 roky byl president Roose
velt obklíčen vířnými úkoly jel
rozluštil zmužile a moudře Obža
loLy vznelené proti němu v demo
kratickém prohlášení jsou nepopi
ratelně vyvráceny jeho správou ne
vyrovoateloou v dějinách republi
ky nalf Zvoleal presidenta spo
čívá hlavně v ruknu lích občanů
kterým záleží na tom abychom
míli bezpečnou zdrženlivou a vy
datnou správu veřejných věcí jsk
se až dosud pod jeho řízením býti
osvědčila
Zákony byly vykonávány neo
hrožení a nestrsnné pokladna
byla dostateční zásobeoa důchody
a peněžni úvěr vlády nebyl nikdy
lepfií NaSe převaha v zahranič
oém obchodu rozmooŽuje bohat
štvi země Přijali jsme zássdu
ravodfiovací kteráž dá nové do
movy v pustém zápsdě tisícům
pilných mužů a paoamský pra
plsv očekáváni věků jest budo
ván pod národním praporem ns
lim Doma máme pokoj a blaho
byt 1 celým světem Žijeme v
přátelství což jest nejlepli zá
rukou pro zdárnou budoucnost
Děkuji vám jeltě jednou a dou
íf-jtne že můžeme svou věc směle
předložili k rozhodnuti vlasteoe-
riovtnky 11 Skbiyttr
l!Vat4 r St SW4k 1
ckému posudku csSicb krajauů
Novinky z Milllgan Neb
Cementové chodníky jsou
proudu Pozor oa mrázi
Jos Jícha oál sslooník navrá
til se z Texasu kdež prohlížel po
zemky někde až u Mexika Poví
dá že prý pozemky ty jsou krásné
a bohaté a proto že prý je tam
velká oaděje ke zbohatnutí Nej
více jej prý ale mrzelo že v celém
Texasu oeaalel žádného Buláka
čeněk Kofránek majitel hotelu
a holič odebéře ae někam na vý
chod Zde vle vyprodal Přejo
mu mu mnoho zdarul
itray a mcmikd začnou ae
alavbou tento týden Budou ata
věti dví zdíoé budovy pro obchod
pso Hrdý pro etřižof a groceroí
pro McKibeo pro lékárnu
Josef Rohls ex-marlál koupil
residenci od p Sibera za 170000
a ihned te tam přeslíhuje
Ex řezník Tom Jícha oyoí na
kupovač živého dobytka a vždycky
zastánce lích llachťáků ondy ve
lice bručel Poslal totiž do trbu
káru prasat a liboval ti jak dobře
pochodí ald druhý den vlsk do
stal telegram že prý v jatkách
stávkujeu a že prý prsssta oemo
bou prodat To víte že láteřil
proč prý mu ti tlschťáci nedali o
lom věděl když se jich přece vždy
tsk horliví zastával To prý jsou
pak kollegové Konečně ae ale
přece 1 osudem smířil a lei ku
trairu Josefovi oa jedou Zloat
svou lam zapil a itětináne poslal
do Chicaga kdež prý je prodal
dost obstojné
Náčelník Sokola pan Karel
smrha ml pilně cvici ale oe
Sokoly nýbrž miličáky Taká
Sokoli
Mlagí je v plném proudil
jen Že prý to málo type Doufám
ale že to oenl tak zlé neboť se
dláci pořáde naříkají a zatím jsou
mezi oinri baldy peníz-
Zdejli čeltí Japonci měli oneh
dy radost ze zprávy že prý Port
Arihur padl Padl ovlem ale
pouze v oovioách To bylo řečll
Ono prý lo ostatoi ani jmak býlí
nemaře Rusko tak zpátečnické
a lpiuavé kdežto Japonci ti po
krokfi to sou prý io4i chlapíci!
Ti už chtěli před několika sty lety
civilizovat Ewopu a dokonce i
Čechy ale mluvit jim to Oni
sou v Americe a co přinese sme
ncký tisk to je pravda a batial
české onviny prý j-ou se svými
zprávami vždy 14 dni pozadu a
tentokráte a tím přístavem Port
Arthurera snad jeltě déle I u
také kut irooiel
Na shledanou příltí Bodlák
— Předrlácejte ae na
Pokrok Západu pouze f 1
rofJné
ťtacu Irpllitl a pilní 7
řlot tntár podiuhl hms a po
třeli aěro m#ttt smsřl v)'ledk
lvi pile to tl Íms atrot editta
lli t k nrímnoni polbi#rlí
íoot Ji ll boj o htl a li il tnjl
nejpevnljlí vůli nvjvlrt tluk Mou
viorny a pot tu f Člověk pro
sili sol I i Jioťiii Jmi povtbu
tuie přikladrm asrbv vdiluie na l
flltkOklmi Stlls vllnmlm t do
břt konal a koná vir co mít ulo
teno
Mnohý Movlk jeti sám srbou
tak oslněn le vle OMatof jest mu
aitlni Jen lo vřtol "já' vytru
bii do svěia a ohtsci na seťe
potornoit růtnýnii výstřednostmi
sntb hlouposti
Pouč ilíti ať slovem aoeb do
brým příkladem a propM'apoko
Irni budoucímu Nenecb se vlak
odktraliti posměchem ta takové
poučení jinému věnované To ul
tsk svět nese že ta živa nikdo
pravého poroánt a porozuměni
nedostane
John Dobry ze st faul byl ve
městě minulý týden a pak jel
bratrem svým do Lincoln
j R Novák z HoweMs byl zde
ta obchodem ve čtvrtek Přijel
si prohlédnout! plnokrevný doby
tek p E F V Jldy
Tak přeci se jeltě lidé stěhuji
do Schuyler Pan R Dickinsoo
s manželkou si zde koupili maje
tek a budou zde brzo bydleli Jen
až bude opět most spojovali tento
okres s protějším Butler bude tu
hned o mnoho více obchodu
Vél SI počet místních "sportu
milovných odjelo minulý týden
do Fremoot oa dostihy
E B Sherman městský Ikol
dozorce te přestěhoval do domu
náležejícího pí A Shorné
Ksrel Zerzan odejel před tý
dnem do Omahy poohlédnout! te
po místě těsoopisce jímž je
W I Allen zadal protest proti
vyplacení 1150 C M Johnsonovi
za jeho práci při opravováni
přepisováni městských ordiosnei
C M Johnson jest městský práv
nik a W I Allen též právník
tvrdí že Johoson nemůže bráti
zvláltní plat za tvou práci neb
jest od města uslaoovený a place
ný úředník
ťarkovni výbor docílil Ze te
park ve třeli wardě značně rozlíří
dostal totiž povolení od dráhy
U P užívali jejjch pozemku po
pěl roků Největsi zásluhu za to
má major J E Arnold Výbor
se rozhodl platí 1 1 Ij měsíční noč
oímu hlídači aby parky držel 1
pořádku
Advokát Doležal t Fremoot dlel
zde za obchodem minulý týden
Free Laňce nenf městským or
gánem více Quill podal nejnížlí
nabídku a tudíž obdržel městský
tisk Podivoo před dvěma roky
malý Alex pevní tvrdil že nikdy
nesníží tvé ceny ve třech přípa
dech v jednom ale už snížil
Ve schůzi centrálního výboru
ttraoy ► opulistické byli zde oi
sledujíc! zvoleni do ttátnl kooveo
ce: W II C-rletoo D N- Mc
Cord Charlet Caine FA Sucha
john Smilh C E- Besty Reuben
Dickinsoo Alex Schlegel J M
Devioe a W H McNlly
Tak i ten dělský výlet musel
skončili výtržností To už je u
oát zvykem že mnohá veřejná
zábtva musí tkoočiti prstkou
Demokrstický centrální výbor
odbýval ve středu tcbúzi v Cltrk
too a zvolil následující do dele
gc du slátuíliu sjezdu: James
Hughes John Henry F li
Shultz John Kmist II E Phelpt
G II lieun Frank Cubt Fred
Kluck August Herdě J C Van
Housen 1 G Dobří F W
Šonka a William Iliggins
Dr Sixta odejel minulý týden
na návštěvu otce do Manitowoc
Wis
Věděl jsem že se Zerzsnem
oenl ždná moudrá polemika
možná a žádnou a ním oepovedu
Moi ta potvúrka ulkodili nemůže
ať tedy vrčí a Itěká 0oboí na
dávky od osoby jeho druhu te
moe netknou Zasloužili něco
veřejného posouzeoí bude podá
00 Co te mé porážky týče mu
el bych býti velmi krátkozraký
ba blbý abych te tkrze to na
nikom mstil Viděl jsem do
čeho ae poullím a byl jsem při
praven oa porážku tak jako oa
vítězství Prodělal jsem dvě kam
paní poctiví a vylel t tobo čest
ně Ze jnem pře ns rftfl
kmejdy jské zde Celi t českými
voliči provádějí 4 Že chci tepali
každá pokrytectví a balamuceni—
to ovlem oeni tím "bossům" po
chuti O jedná víci čtenáře ují—
Iťuji a to je že ai nenechám od
oékoho do péra oaleptávsli aniž
se kdy někdo dočká aby schuy
lertké chodolky pro mne byly
tuze úzké jako ie tak často shle
dal ředitel č O- p Zerzan
Někdo by mohl myslili jaké
bezpráví jsem spáchal oa zdejlím
Quillu poukázav oa jedioou neb
ďvi jeho slsbá stránky Zde je
něco co podává Leigb World
ht llaál sendi áwi "Hedsktot
srhnylntkfho Culila řiti Ita tf st
nif ph htlu spy !♦
fskfpift tni! by ) ' d'
psilřnf kirdl T#ff aall
tfdi-n alkietf Cllnrk VVotld
-it vin es nejmenll posnlwky
opnveln čsie M kus (linku
Unlila a dllm pilvodu rel
ptll tsk Ipsln nrti ta rusí a
tmi tamuto liiu berpilri Moji
li článek a otilllnl tln( ta to
aby st udal lit a ktrtfho s oil
skule a ) li nUďtá í-l flinku
oíittlns má býli olisknut trlý
aby jrlio úpleý výtnam byl pn
chopen Jiná věc jíl on dřlá
oenl ptolessionelnl a to j plepi
ováni rptáv t tohoto čssopinu a
oiikován( ich pod ohlavenlm
' t-eigh'' aby s tdálo l# jsou
původní Jeli tohle tptávné
chováni kolegitlnl vtechno nsle
učeni a vědomokti lei máme o
novinálalvl jsou nesprávoé"
Novinky 1 Llnwood Web-
V pondělí minulého týdne
odejel psn Jos TicháČek v průvo
du své manželky a tvého Ivsgra
psna Tom Dudy opět do Oma
hy kde ve Čtvrtek podstoupil
opersci na slepé střevo v nemoc
nici iv Joseía Jak nám p Duda
v n-hntu sdělit daří se nemocné
mu dosti obstojní a nevezme -I i
nemoc nějaký neblahý převrat
nadějeme se že se Josef ve 14ti
dnech mezi nás vrátí opět zdráv a
vesel
UŽ příltl pondělí dne 15
srpna pořádá spolek sv Václava
čís 76 Katol Dělník slavné sví
ceni tpnlkového praporu Po vy
konání obřadů v kostele bude od-
býváns upřímná Česká zábava pro
milé hosti v síních Bartošově a
Dočekalově Pakli bude na teo
den příznivé počatí očekává te
velká návltěva
V neděli hráli nali holi míč v
Abie a vyhráli na nich 11 bodů
proti dvoum
Macek pile že při poslední
muzice byl zase asi rámus když
byli čtyři hodiny To te mýlí já
abych se nemusel tentokráte há
dat odelel jsem dřivé než bylo po
muzice poněvadž jsem byl pře
možen "vědrem"'
Pan Anton Prolkovec známý
oblíbený hotovitcl kamenných
poninflcfi pfcxvjpil Ui svoji né
vllěvou v pondělí Je na něm
viděl že re rnu dařf dobře
To bylo oějských dotazů proč
Šetrsb neměl v minulém čísle žád
né novinky jako by si Sotrab
také nemohl zalirajkovat
Málem bych byl zspomněl
poděkovst za ten pěkný exemplář
toho zkamenělého Japonce
v pátek překvapil nás pan
F B littil od Dwighl a tdělil
nám že te založením nového čísli
ZČBJ musí počkat až do zimoího
času teď že je moc pilno
Pan V Kfivohlávek ze Schuy
ler oblíbeoý obchodník se I uml
čím í nápoji navštívil oás v pon
dělí Pan Křivohlávek trpí každý
rok obvyklou nemocí "hay fívir'
očekává ji ve čtrnscti doech a
proto oás uavttívil dříve než liu la
nemoc navltívl Sotrab
Novinky z Touby Neb
V pondělí ne váti vil nás v pro
vodu psna Jot Cudy od Wetloo
milený přítel nál p Jot F Přibyl
redaktor "Pokroku Západu" Pso
Přibyl jsa tolika na odskoku oe
zdržel sa než kratinkou chvíli
mezi námi a Macek ae mu vůbec
ani nediví neb mili člověk něco
podobného za luhem jako přítel
Pepík tu by měl míli věru křídla
Pan Jos Kastl od Wesioo byl
zde návltěvou Tentokráte přilbl
se nám pochlubit a novými ' lan
damí "
Pan Alois Kovanda sslooník
od Weston odsmi?n byl k pokutě
jedooho t'a a Jvoj dollarů pro
prodávání lihovin v neděli a ho
ttinský p Jot Wojta souzen bude
tobolu že měl n poslední mi ¬
zíce otevřeno plet čas Nekouká
tohodle Přelouč? Ten jistý
jehož jméno prozatím oeuveřejnf
me mohl by se za tvá podlé u ia
vačství alekjion jako Slovan styděl
Možná že dotyčný pán má v sobí
íce japaniké krve než Čeho jiného
tu ae mu ovlem nesmíme divit
Pao Alois Kliment uposlechl
dobrého mého pokynu a předpla
til se oa "Pok Záp" Ať jem
Macek když mu oepollu paní
vránu ae dvěma kluky najednou
Pánové Komenda a Kudroa
aťJdaaří t Wshoo dlli fde ra
obchodem Uzavřeli smlouvu se
sousedy E Tomlem a Ed Hor
kým kterým slibují udělali dobrá
studoi a hojností vody
Až bude Isciný pepř psk ope
přím oklahomského Speoála až
zčeroá a pak t něho udělám muzi
kanta Když to oe tedy aspoB
hodináře a třebst i doutoíkáře
Jidál liktriotský prodal Páoa
Krista za třicet ttříbroých ale
estonský Jidál prodávtje brttři
tvých dělá to zadarmo Mactk
Předplaťte ae oa Pokrok Zápa
du pouze I100 ročně
PeptroTí Sir a Sickr j
I lH4rtti sHis Iv
kmkiM-l PtHtvnte
Kvit I slávkáli lva svij lipas
a (stkali ltř sttsil
vinu toho jen ponesou
li kkíhiMl-hepll
V tomhle bni bstonovi
pár ttolatů ttrsil
pnrdrji visi tlnidlk fítmet
tss jim lo-brpll!
Dělník kapitalÍMkkťdi
nrsptOMl te Vládců
pokud v jt ho ladách budou
celá hrjiia — ln-plí'
Kdyby dělník a dělníkem Mál
mbylo by t rba
aby prokil jako lebrák
o tu skývu — heplll
Snad přijde Čas kdy se tměni
ta povaha lidu
která dneska zavinuje
vlrchnil jeho— heplil
Kdl fsrmer a dělník Iské
k tobě te postaví
psk červánky lepil doby
jistě je po— heplil
My se toho nedočkáme
snad vlak oale děti
že kopanec přec dostanou
vydřiduli— heplil
iž íarmera a dělníka
ve svých spárech mají
a z mozolů potu jejich
dolary své — heplil
By co oejdřív vykoupeo byl
pracovníků těchto tbor
to ii přeje z dule vroucí
Emanuel Pylilvor
Křídlo: Psrker je prý ten nej
teplí objev který demokraté udě
lali Sídlo: Sůr pro newyorskou
Wall ulici
Vlaini rada
Zasspícháme svčssnouradou
— pozor oa ni dejte—
a t tou tvojí plenkou letos
na trh nespěchejte
Uvidíte vyčkávání
prospěch vám donese
a každičký bull v zimě
dolsr lůr přinese
s
Ilobson na demokratické kon
venci plácal a za to mu demokraté
plácali a v lUtopadu od dělnictva
doslanou vyplácáno
Vodit národní
Co ten ptáček povídá
co ni dubí aedá?
V demokratech hlupák jen
polepšení hledá
#
Demokrsté a populisté se spojili
v Ksosssu aby tnsd ten výprask
který je očekává snadněji unesli
Ptdlt llarha tvyhu
českého dne
skvílý zdsr
oa výstaví
zkaiil svár
Jsme holt četil—
Ksždý rád
když te může
1 druhem rvát
Ttltgrtm it Si Louh u
Jestli víle v kierá Česká ossdě
maji na tkltdí fůru harmonia a
bratrství pollete nám je bezod
kladní na dobírku
Česká osada v St Louisů
Demokrstá přátelé prý
dělnictva jsou vřelí
k tomu ale chytráčkové
dodst zapomněli
že to jejich přátelství je —
tohle oenl Žádná lež —
lak příjemoá jako když te
v kožichu usadí— jistý pří
živník Kuropslkin jsko vojevůdce platí
oynl trest za chyby klerá spáchal
jako ministr války
K tatoltnl Rooiivtltova klpbii j
wardt v Oman
Hurá brali chuti k dílu
vyhrDts ti rukávy
toad 1 pomoci valí letot
vítězství se dostavf
a ta česká druhá warda
v níž demo msj' baltu svou
dooyta totd přece bude
a prsef vslí ůsiloou
Tak mnoho bylo povolaných
lak málo vyvolených v lé loterii
strýce Sama
V Port Arthuru patrní nespá
chají a tím padnutím vzdor tomu
že Japonci a angličtí jich tpfeženci
maji náramní t tím padnutím oa
spěch
Chyby mstí se oa člověku
národové ta ni plttf
ač v hlupstviavém spáchali je
byrokraté stokrát klatí
Rakouako Královým Hradcem
zaplatilo chybu avoji
Rusko to ji ttále platf
porážkami tvými v boji