Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 10, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    })
v
i 2 f AATELSKfCH KRUHŮ
!
' "
tUVJDCllY Nb Cl tej t
Nmjt lví il h upíUl tib
tMuji vás svfm d opiem Alt
t to líc dno líh Irplaufko I
íirhylo mni HO BikiU dflat l' 'l
wattu ne sřttu nlvlo motna vy
uilri l'roto vssla Jsem p i r
féio t ly da cldáJku Mele
}em iá4 vii dopisn ku pttnl
In mí na vát jsem nciiponinlU
jak vidli Téma tfdea je v na
Irm mřllé VOlrul klidu SUiltllU
IMiatil jritlf nl i misii ná mleto
máme id til po J dni piknik íili
jik lomu UkajI "Chautauue '
Celé U slavnost oulifv se
v méatském pifku mi míli
od měnu Mi)i Um kuchyni vaM
i lim mftle se Um kaldý ofst
i otpli ale piva na jrn 'ajskrým
a p Také ji Um hr-ki louže
tili "Ir jk'' oa němí plovou ítyry
loďky Dálř jtiou Um hudebnici
ipřváci nu jako v liji Vie
Um jrn hrne obivlaStě vcíery
Dnci i na zvláštních vlacích při
jelo na ala lidi Ala kdyt je tak
teplo jako duet tu nejradtji sedím
doma Mim zde také návštěvou
mého zelí dvěma dětmi má
dcera zanechala je minulé léto
umlevSi puknutím irdce nad má
tou malého ayoáčka jcož předešel
ji o něco dflve Zeť nyni přišel
mi ukázat avé dítky moje vooučs
ta Viděla jsem je ponejprv bylo
to lítostné shledáni— Teď vSak
ale abych phSIa k věci o které
chtěla jsem vám psí li Teď prá
vě je nejlepši řas bychom se pro
zimní nemoce a neduhy oččlm
opatřili Dnes vám sdělím jak
jsem za týden vyléčila liSej již
roilerlý po celých rukou Fo
dvě léta měla dcera moje liSej z
počátku jen menSI kola ta vlak
pořala ne stále zvětšovat Již
tenkrát radila jsem ji domácí pro
středek noice vsak Dyla moje
rada sprostá proto se léčila vfieli
kými patentními bfeckami od lé
kata avšak neduh místo aby ae
zlepšoval byl stále horši až do
sáhl již až po lokte Teprve teď
děvče přišlo zkroušení za moou
abych ji něco připravila Připra
vila jsem jt tedy lék tímto zposo
bem: Vzali jsme šťovík ten zná
snad každý roste nejvíce na vlh
kých místech vezme se asi kvart
piva a hrst rozsekaného šťovíku
kořen lodyhy i listy a vaří se to
dobře Pak se v tom nemocná
část dohře vymáEÍ a to je vše
Dcera utratila i dřívějSím léčeaím
přes Čtyřicet dollarů měla kolik
doktora a každý v tom oéco jiné
ho vidli Poslední řekl Že každý
Člověk má nějaký neduh který ae
prý nemá léčit Jaká lo věc
hloupá proč by se neměla hojit
každá nemoc ať už je to z oečí
sté krve aneb koínl choroby
Máme takto dost domácích pomň
cek lékařských po ruce celé léto
po loukách a polích jeo vzít si s
tím trochu práce a sesbírat je
Když o patentních lécích jsou ta
kové chvalozpěvy že vyrobeny
jsou z kořínků proč nemohl by si
každý udělat to samé sám aspoň
bude jist 2e má co zrovna chce
Kdo kořínků na poli neroá koupi
je všecky v lékárně Ku př mno
hý farmář má přesličky plnou
louku a nevšímá si jí ani neví
jak je dobrá nejen k čištěni náio-
ťl ale i krve Sama jsem ji první
léta kupovala a draze S učtou
V Otoupalíková
PAKWELL Neb jt červen
ce igoi Ct redl— Podávám tuto
opět některé zprávy z okolí naše
ho Jest tomu již asi n roků co
l'! odstěhovat z Nebrasky od nás
pan los Ilurt s celou rodinou do
Oklahorny Dovídám se právě
smutnou zprávu odtamtud Ze
choť p Jot Ilurla byla zabita
bleskem Znajíce pani tu jako
vzoroou ženu a upřímnou vlastcn
ku sdílíme s p llurlem i celou
jeho rodinou upřímnou souitraiť
— Mláceni z brod kil započalo jen
Že jde vše pomalu ku předu půl
dne se mlátí a zase se dva dny
stoji Kanně zasetá pšenice sype
21 buši po akru váftf jS liber na
bu) — Minulou cobotu udeřil
blesk do stáda dobytka na farmě
Arcbe Harwey kdei měl jsem též
dobytek oa pastvě l zabilo mi to
bulíka půldruhého roku starého
— Pp Vác Ilurt a Jos Jeřábek
koupili každý čtvrt sekce pozem
ku blíže svého domova — Pan
Ant Novák mlátil min sobotu
ns farmě Petra Larsena asi čtvrt
míle od Farwell Pojednou chytla
plamenem boxna u cylindru šťast
nou náhodou měli tam však dost
vody takže plamen v brzku uha
sili— Pan Fr Klepctka oevt po
Bledni dobou kde mu hlava stoji
Má nasekáno asi 30 tun sena a
kromě toho má jcítě obilf v brod
kách a lak nynf milý Frantík
nevf kde začít a kde přestat po
něvadž v obojím jsou peníze —
Smutná příhoda potkala mioulého
poodělf p Vác Holečka Vyšel
ti oa bonbu holubů a právě na
mířil na atatného routfláka — ráoa
padla — a zrovna Václavovi skrze
ruka Rozumí se že holub na
druhou nečekal a Václav druhou
nechtěl Dr Grotban mu ruku
jak náleží ošetřil nyni zase ni
til tulia luiéfsest ie
lillká le holuby urbul vit
střílel —Minulí tfilea JMítlflr
k P latoal Huilovi t ! vlrho
uMdl na knnilnl- Jaroslav
olt hn ihlldnn hant m shánll
luf nlil by ho istiMil V toi
hodném tlak okamliktt plipomM
obé v lam asi neco jiného
vésl hlyihával miil U tip
nosí t lilspie Nsnl div I ruka
mu klrsla a pilvl Ml mu nrsli
svačinu svěděl poiMitrlnou iptl
vu I rul doma klučinu ako do
trou hodinu Kosunil se 1
Iťaitný tslík íatoval vlec or
sto při— Ondinu k nám ttřiiel
Ulitý chlapec pl Iltrvové
bogácli v nichl mel zapleteného
osla Pojednou vlak do osla viel
náký sloduch a počal tento livo
čithotvor svým "i "a 'svůj kou
urt provádčti na klidné farmě
ho hostíci Tu měli jata vidět
len malér na farmě Vlechen do
bytek koně ptasata husy kach
oy hleptce ba i len nmrněný ko
cour vše se skupilo kolem osla
ten psk v domněnce Ze se svou
koncertní produkci vlem tpoluli
vočichům se zavděčil oevěděl
kdy má přestátí Nevzalo lo
dlouho byla tu již i oaděje vlasti
Z kteréž milí kluci začali osla pro
hánět Asi Iři si naň vsedli
ostatní pak vsedli do bota a už
lo jelo Na neštěstí však vjel
osel do kalaby kdež se milý tento
vůdce zrovna uprostřed zastavil
nechtěl za Žádnou ceou dále
Hochům pak nezbylo nic jiného
oei zouti boty a osla i s b Kama
šetrně dopravili na sucho I ten
osel postaviv tu svou hlavičku
přesvědčil i jiné ře to "i" '
přfhodoé době pronešeno má
svůj účinek Jan Horký
FOSTER Pierce Co Neb—
Ctěná redakce! Žádám vás o la
skavé uveřejnění několika řádků
v nichž chci načrtnout obrázek
našeho Pierce okresu neboť do
sud v Pokroku taková zprávy od
nás nebylo Počasí máme vý
borné jak pro vzrůst korný lak
pro nadčiuou sklizen drobného
obilf Vše se daří pěkně jen
pšenice je spatoá na zrno za to
však slámy bude dostatek Mu
slm se též pochlubit ze isme tu
měli milou návštěvu totiž p dra
Fr lšku který zde fečnil žel
vsak tm mnoho krajanů nevJMěln
který den očekávaný řečník přije
de vrdor tomu byla návštěva ve
ká ač roztroušeně a daleko od
sebe krajané zde žijí Reč pana
Išky líbila se všeobecně i jinoná
rodovci chválili jeho krásný hlas
a přednes želíce že mu nerozumí
Vše odbyto hladce Uyla to první
zábava toho druhu ba první zá
bava vůbec Navrhl nám též
frčoík bychom si založili zde
Zábavni Svobodnou Obre" což
jest chvalitebné neboť bychom se
tak časem všichni krajané scházeli
a se mezi sebou pobavili ježto
mimo ty české noviny nemáme
zde nic českého Krajané pod
porujíc Pokrok nejlepši nejroz
šílenější časopis český v našem
státu Ncbraska který hájí zásady
republikáoské stranu za jejíž
vlády rolník mluvili může o bia
hobytu Pan Kreyčík z Pishel
ville jak bude na koleji neměl
by opomenout! často zaslali něja
ký dopis do Pokroku neboť vž ly
hledám rnezi dopisy jeho jméno
píše zajímavě Na zdarl
Jos Marek
FKAGUE Okla T — Ctěná
redakce! Je právě u nás pod
mrakem blýská se a hřmi a vše
nasvědčuje lomu že dostaneme
vydatný dušť Není nám ho ne
vyhnutelně třeba neboť pšenice a
oves jsou již ve slohách korná
jest již obdělána a bavlna dnes
sloji si dobře lépe než mnohý
oas os jare očekával iwcli jsme
v máji a červnu velké lijáky ba
jednou kroupy vytloukly nám
okna vše ukazovalo prvotně na
drahotu leč počasí se vyjasnilo a
s nim i tvář urrnera neboť laku
vou úrodu jaká se nám letos uka
zuj jsme jtště tu neměli Co
se týká našeho města to zkvétá
očividně Každý kdo sem zavítá
a prohlédne sobě oaíi krsjinu
pozná ty naše sady zde a lesy
oblíbí si místo toto ihned a mile-
rád se mezi námi usadf Naše
Praha jest polohou na krásné vy-
výšenině v krajině romantické
Krásné obchodní i obydeloí bu
dovy lahodí oku pozorovatele
Tři míla východně od města jest
Crtek Nation v Indiánském úze
mf které jest již úplně rozměřeno
a mezi Indiány rozděleno Území
toto jest velice bohato oa ulili do
bré jakosti kleré místem nachází
se sž oa povrchu zemském Že
leznice prolínají je všemi směry
neboť jednotlivé společnosti za
bezpečuji si výhodoé bohaté po
zemky oa uhlf a olej jehož studně
nalezeny oa mnohých místech
jako třeba město Tulsy v tomto
území vzdálené 45 mil od Prsgue
má několik studní které vrhají
olej až přes 60 stop do výše
Podobně jest v sídelním městě
Muskogee které vzdáleno jest od
nás 80 mil odkud odvádf zaříze
nou kanalisací olej al do Kansas
City kde jest veliká Čistírna na
olej která stála přes deset milionů
dollar A Portmky lla rifbjlv
I lil diny da ptojsj %htt l r
v it ftMrnk vjpill llftlt kdy
budou mód Indiáni kaldf polovici
1 a)th poirmka odptodsti a
lliblo tuJt ninnlio ofl uť vlá la
smrtila tnidávlrtf poimikft pnd
hnmnlra1nhi tiknatitt potalilt
tlak tordllml lěrhlo mni člmy
oeličnýth kmoiA V útemi t plá
vrtn po vypit ní Ihftly rit olpto
dlni polevte V doll ll pak
bud livo na pon-mckh tlth V
Plat ou nyul inlr tesuvány f tyty
výt ho lni společnosti kleré jrltl
tento podaim chiftjl itpoíui s do
býváním jak uhlí tik i olrj nová
skytá ta plílclitosl lim pro dělní ky—
Musím se lél tmíniti Ir
usadil se v Prate mni námi vid
laný krajan a vlastenec p J llá
jek t Ilaltimoie Md otrvlev tu
dílnu doululkálnkoo rro nelřli
pak vzal na tehe úkol vyučováni
našich dtek v milé niatclšíiuě za
col jsme mu velmi iovdččni a
přejeme jeho podniku i šlechetné
práci jrho vleho zdaru Na pid
zim hodlají se lél ussditi u nás
dr Mráz a starý o Mráz t Chica
ga při které příležitosti doufáme
Že mladý p Mráz výtečné pověsti
se těšící virtuos 01 housle ncopo
mene s nimi k nám přijeti Oče
kává se zde též že jistý krajan
postaví zde Márnu a elektrárnu
čehož obého tu třeba — Brambory
letos s jara byly zde od 100 až
přes 200 buŠlů po akru v ceně od
60 do 80c za buši a taktéž druhá
úroda slibnje býti dobrou v kaž
dém chlcdu Potřebujeme tu leště
oakládárnu na ovoce a rajská ja
blíčka pak elevator na obilí a
mlýn Kdo by sobě přál do ně
kterého z těchto podniků vstou
pili má zaručen bezplatný poze
mek ba i finanční podporu Mě
sto založeno bylo před 3 rokv v
krásné i roků zalidněné krajině
Čítá dnes ijoo obyvatel Želez
nici obdrželi jsme sem teprve loni
na podzim Ze má město velkou
slibnou budoucnost nedá se
upřlti Kdo přeje si v této zále
žitosti bližšího vysvétleoí nechť
se oUratl na Lincoln Co liaok
Prague Okl T nebo přímo na
laldtui I li pioMllřnl Itsjiov
sě ru byl dost opatrný plec
}m ti Od kopřiv tur pe-ptlil po
dva dny pak nmiiáU Ikrsbtl
ik mi tvldlly Taká mat pi
ne Znamenám se v úctě
F K Voodrcis
OSMOND Neb Ct redakcel
Přiznávám se Že málo do časopi
tu dopisuji chci však dnešním
dopisem nahradit! promeškané
Chci totiž sdělit! s čtenářstvem
dojmy z mé okružní cesty kterou
jsern zapocsl 30 května t r přes
západní Nebrasku Wyomin
Montanu Idaho Washington
Hritickou Columbii Albertu
Kanadě a zpět pak přes Assini
boiu Manitobu severní Dakotu
Minnesotu Iowu a východní Ne
branku tedy cestu 3970 mil dlou
nou v kteréž době se i mnohé
mem uomove změnilo Jel j'em
po dráze Great Northeru potom
po li N E a konečně po North
ern Pacific Ve Wyommjřu pozo
zoroval jsem mnoho písku Od
Livingston sž po Clesrrnont jest
dosti státního pozemku který hc
zavodfluje tak jako v západní Ne
brasce Voda totiž žene se z leky
strouhami jež si farmáři musí
udělali na pozemky kam vodu
Chtějí Také plat dělníků ns tar
mách je velmi dobrý dostávají
zde ? 4 o 00 měsíčně i se stravou
Vojtěšce se zde výborně daří 1
dobytek prospívá znamenitě Od
Shcridan sž po Biílings jsou krá
sné rovné pozemky nutno však
jest je zavodňovali všechno jest
ale již zabráno Za liilliogs asi
40 nul dostávají již defttě Pro
hlédl jsem si rněso Lewistown 1
Montaně lest to úhledné město
krásným nádražím Pozemky
okolí jsou od 135 00 nahoru
Deště jest zde dosti půda sc zdá
býti dobrou alespoň nebylo viděti
pisku Od Lcwistowo až do He
lena prší a dále až do Missonly se
avodňnje Od Missonly do Spo-
kane místy prší a místy se závod
uje lakfl jsem zde videi na
několika místech koruu ubili
brambory traviny ba í květiny
zde v Idaho Jest zde také ka
meof ne však příliš velké lak ie
se pro ně může dosti dobře orali
Kolem Spoksoe jsou krásně vzdě
lané farmy Též jsem se zastavil
krajana J C Para v St Maries
Idaho který tam teprve rok jest
usazen Má již značnou část za-
praneno pozemku vyčištěnu a co
zasázel všechno mu krásně
vzrostlo Krajina je krásná a ne-
hyčejně zdravá Iiyli jsme tam
vřele uvítáni já i p Herman kte-
ýž rovněž se mnou na prohlídku
pozemků jeli Za upřímné poho
štěni vzdáváme rodině Párově
řeiý dík Mám za to že kdo
zde v St Maries jeo trochu umí
zacházeli s lesem udělá dobré ži
vobytí neboť les zde nedá přílišné
práce se Čistěním ježto nejsou
tam tak obrovské stromy jako v
Orcgonu Za 6 neděl vyčisti se
hezký kousek lesa a všecSno to
dřív! jde dobře na odbyt ať jest
jakékoliv což se mi líbilo Po
tom zde nejsou tak velké větry
jako ve východní Ncbrasce neboť
krajina ta chráněna jest horami
Také jsem ai zde zarybařil ale
jako z uděláni chytil jsem pouze
jen 7 maličkých běliček jež nám
pí Párová druhý den připravila k
nlilrdovtli komáři lil rit lit
trslili a roltlth al jtkmil si nl
kdo V)(itl poimtk snuil I pto
' 1 A t
uvny tftiio tiapic moq m ti
vysokou ttnu divoká pitiijiil
stojí lunt I ta 00 UM má
Idaho ksldý ftrmer na nt stodolu
I t II ho pod střechou vt sloháih
Zwlnlm se in o honrbnlm rlko
nu Kdo hc v Idaho stříleli
tvll jako jnleny balani) a chy
tali rýhy sloji ho roční povoleni
od okresu jti 00 ala lo se nesmi
tastřuliti nic vire nrl pro a voji
spotřebu jako ku přikladu jeleny
nesnil střelili víc nrl dva t vůbec
ze zastřelené tvčře nesmi ničeho
odprodali Na to odjeli jsme s
přítelem Hermanem do Spoksne
kde se naše cesty rozchácely On
měl namířeno doleji do Wasliing
tonu a já zase do Canady Kot
loučili jsme se po přátelsku a
každý dali jsme ie svou cestou
Jil dávno přál jsem si viděti Ca
nadu a po delší čas nenutilo mi
hlavou hučelo Canada Canada
Tu mi to ovšem nedalo když jsem
byl již na cestách bych si nejel
prohlédnout! lu vytouženou zemi
Za několik dní doslal jsem se do
liritish Columbie kdež jsem v mě
stě Ym příjmul práci na pile
NejmenŠI plst denně jest 1350
Mezitím co jsem pracoval piln
všímal jsem si krajiny Za něko
lik dni jel jsem dále do většího
města Nelson kdež jsem též při
jmul práci na nějaký den a opět
seznal jsem jak vysoké platy děl
níkům se platí však vzdor tomu
všemu není možno dělníku se zde
něčeho dodělat! pooěvadž životní
potřeby jsou nepoměrně drahé
Na příklad tabák za který jsem
platil v Nebrasce 5c stojí v Ca
nadě 30c sklenice piva 15c to
likéž nejhorší doutník vůbec vše
tu náramně drahé Ku farmařeni
tato krajina neoí neboť v údolích
jsou průmyslová města a tam lidé
živf se praJ nádenickoj Pod
nebi je tam krásné žádné vítry a
co lidé na svém lotě zasadí to
bujně vzroste až jsem se divil
spatřiv na horách sníh který ještě
neroztál a dole liž všechno vvso
ko vzrostlé Nové brambory tam
nli kdyí 11 nás vr výrhodní Ne
brasce je teprve vláčili branami
Též jsem viděl dobývali hlínu
pínkem obsahující zlato Hlína
tato nasype se do malých pytlíků
velikosti asi jako na4e 2jliberoí
pytlíky na mouku Naplněný ta
kový pytlík váží až 145 liber 1
dostane se zaň Jli40 Čefti zde
usazeni nejsou aspoň jsem se se
žádným nesetkal Mluvil jsem
pouze 80 3 Němci již se tam pře
stěhovali z východní Nebrasky
od kterýchž během rozmluvy do
zvěděl jsem se vše o poměrech
krajině 16 Po krátkém pobytu
jel jsem do Alberty Na stanici
v McLead v Alberta sešel jsem
se se 3 Angličany kteří též chtěli
cestovat! do Hed Deer ten den
však zrovna vál lam obrovský
vichr jeho? se bezpochyby moj
společníci zalekli a jeli zpět Nač
prý by se trmáceli hledáním po
zemků až v Albertě když mají
příhodné íCoky ve Washington
V duchu jsem jim přiznal neboť
kdybych já byl oa jich místě ne
byl bych nikam jezdil a raději zú
stal scdčti doma Tak jsem jíl
zase dále a po ujetf 105 mil
dobtali jsme se do města Calcary
kde ku mému podivení nebyl
vítr již tak veliký Pozemky jsou
vlnité hodící se pouze pro dobyt
kářstvf Také nebylo viděti že
by někde obili bylo zaseto Z
Calcsry jel jsem 85 mil půlnoční
do Penhold kde jsem navštívil
odběratele Pok Záp p Jos Ma
tečku u něhož jsem se nijaký čas
zdržel Vzdávám mu dík za no
bostění Mně se zde hned zpo
čátku náramně líbilo ba mvslel
jsem si Že ani lepši krajiny na
světě není Skoro každý kdo se
zdržel tři nebo člvrv dov zabral
hornesicad který stojí jtiooo já
však jsem nepospíchal chtěl jsem
se totiž dříve přesvědčili jak ten
chudší lid zde po více roků usa
zený pokračuje zda přece něčeho
docílil a proto jsem zde na něko
lika místech přijmul práci a poho
vořil jsem s déloíky při i po práci
-
jecmeo a oves v okou ťeniioid a
Red Decr mají nejlepši vzhled v
celé Albertě čteoáři bezpochyby
už sami několikráte se dočetli v
dopisech žr toto okolí je nejlepši
pro obdí jež je zde daleko lepši
větší než v Nortb Dakotě Také
jsem navštívil v Ponoca p Šerifa
p Bittncra který mne a napro
stou důkladností seznámil s ka
nadskými poměry začti mu srdeč
ně děkuji Taktéž jsem navštívil
Červeného a jeho syna usazené
1 lt míle západně od Ponoca kdež
isem byl vřele přijat a pohoštěn
začež vzdávám rodině p Červené
ho upřímný dík Též mne Žádala
tptlvičky nlsn Kált by t
tli plod tves) smtti slm dpi
díla nliskfth NillliN vpit
proto jmfnvm tttřiřkl matky l
ím ttrnář tnhe-ló il ktitl by
sad jinvneviaéin ntco védMi
thy latktvl dopstli nt mou adr
tu mám nm totil ulro důlvlitého
ol jfho vlastni matky sdělili
Ntmýllm U se byl laké v CtlJ
well Somniřts Co kd#l mu llktli
Con IvVad Slíbil jsem euličké
male letna I mým prostředni -mim
doni t jeho idrrsy Mil li
by sntd ní kdo t tun spojené výiu j
hy milí lid j ualiit Jím AJrcu
moj jett Jan Mracl Osmond
Neb (Pokt)
pMllk— "Loni se nám razslo
nsl chlapec nt silný psotnlk
Myslili jsme I umře a Severův
TiŠilel )( ho vyléčil Václav
Pešek Lomicc N Dtk'' Tiší
bolesti usnadňuje zoubkování a
přináší tichý spánek Cena 13c
W F Severa Co Cedar Uapids
lowa
Pozemek na prodej
1G0 akrů dobrého pozemku bez
budov čá-ttečně vzdělaného kte
rýž asi před půl rokem koupen byl
za i 3500 prodá se nyní za hoto
vých fa 500 aneb vymění se za
obchodní budovu v stejné ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point asi 100 mil v Holt okresu
5 mil od městečka Ewiog a od
jiného městečka pouze 2)4 míle
bližší podrobnosti sděl! ochotně
Charles Krepela
11 — West ťomt Neb
ADRESÁŘ SPGlKD
tekoSlor Dělnické Podpor Jednot
pro iereroiápKlni títjr:
Minnesota lowa Wisennain Nebrasku
obe Dakoty a Michigan
pf červená zda vím něco o ieiín
JL '
synu Konstantinu Červeném kte
rý jest 46 roků stár a zdržoval se
před 30 roky v Ellis Co Kans
kdež pásl dobytek a měl prý úmysl
odebrati se do Texasu Od té doby
pl Červená neslyšela nejmenší
Hlavni Jednota v Nt Pani Minu
Uludnicl Statním Tiborem mtt anlrlnn
kl"tnA nafei pudMiu-pm pollíňm rftlntiUy
nnrianT ijiiuJU VRlKoprnuwMja v raní ttKOk
SlVaul Mlrin I mfftl4iulmlHdlt J Auhrern
Mlnnwauolli Mlnn II mnUipfmlimla Joanps
in mu rimtuiiB Mlrin v iiiatmni b
Krant A Krch til Haul Mlnn Valkonoklad
k Jomon ryni Mlnimiipolla Mlnn
líailiivnitMri aoudliue §t Ht ťitul Mlnn
Ukl Hl Jmi aUlilJ Dulini lUttK Ith
1 St ťaul Mlnn
Ctri-Untnl pry inllall vinni polklm
Sutinu torv-eiu:! HJnu a Mnu
Č I v Montifomerj Mlnn
Jdtifra wh&u kaMu IStmon nudili t
tifolcl PPttdiwrla Jan Navnin# mUtiriři!
iH-da Jaknh Wuriilrn Ta Hnn t t Mlía
lltatnllc Váí-lar ťi-IHfka Pokladn Vojt
Ntuiai: (ldvrnlk frank Vaalia
í II Mlndoeeh v Le hueur Center
Minnesota
odlifrl trěw-hlivt katduu f nndtll mAucl
ínlIOOC l'K-ilM)n J U K raník LnSueur
Onttr Mlnn 1 mUiophid K I vránu mkf
lciiir Cnnur tal J II Kalaf roltlHiiBur
(JvnUir ofet J Hick lf-Huur (ntrMlna
( III v St 1'aul Mlnn
ndhfviaTt rhftrn kaMouS stínili r mdufci
CřnlHHila Vala Kntnour at talnmnlk V 1
I'alía m (Jarilnn Ht dťanlli Krant Mo
raíiik tm riBaaant Aru poal Kr ilnnziil
Č T v Jlové Praze Mlnn
odlifriatrt achlie kadon 4 neděli v mfalci
rMla Va: hlll mÍKloufcil Jan K Ko
hiut Híntnik Ant P Vrtli taj MaiřJ K
HjiLř piikiailník Vojt J Ohalupikf prí
indii Frant M Kurtwl vnitřní atrií Jan
Kratochvil vniikovni atrai Vai l'fkU lili
virmk Kr I'imj
J A Komenský č VI v Ilayward
Minnesota
idlíviva h6iu I noilf II ? míalcl 1'rodi
Kr Rlli-k A itHtln Mlnn Klt NoS mlatn
BlifH Mat llnnni taj Karnl Vunfar ln
vllla Mlnn i ďxlnk Allmrt 1'anovtk (llin
vlll Mlnni poklad Václav fliedli UÍivíroik
Joir l'lnvka
Karel Veliký í VII Nové 1 febonl
Minnesota
oillif vá iví!arhň kaSdou ndSII v milici
ťlixianda lnn Kiutii Montkorn )ryilnn 1111
Noil njlt)pldVii)tcli UlillřMoiitkotnry
MinnH II No Si taJiMnnlk Václav A Kdiíl
Kllbiitmnv Mlnn UK No I: ofetnlk Jan
ťodiijll Kllkoimny Mlnn Klt No 1 1 pokl
Jan Noaka Kllkomu-y Mlnn II It No I
VIII Itovnost Owatonna Mlnn
odlévá iv achfiae kaídou J nedll v míalel ?
Judmi hodinu ortpnlv )nl 6 S P Flodaada
Kr Mnliiiw: i(ilmirtnij Iopolu liulnk
ta)nnmlk Jnn O Klalir úfetiilk Krl'ticnk:
pokladník Adolf Ilorak
Hpolek f IX t Plnn lity Minnesota
MdliviavS:liua každou nadali r mftatd v
lbod odp I'řndd Jan Storhl mlatoplnd
lan Uarta tajatn Orr Kuaa íínlruk Aulou
l'a ek povlail Václav Karaa irí vodil Tim
Hitu vnitlnl atrá Jim I'riii lia vtikavnl
tiril MaiJ 1'rwliánka PlosUltjr Mlnn
IV
Ho
KiM-K Ht Ho setník
Karel llavlirek Itororský i
Mlnneapnlls Mlnn
udtif vá nri avhfna kardou I neďll v niSaW I f
nul c i norner or Wanlilngton Oodarart
l'i-lr Htraua
iutijt!4!k m
noa ad n
Wdntarlu Street Ho Kant
Č X řeclioKltiTiin v Ollrlu Mlnn
Ddbfvt avé tohtie druhou mám v mf ilcl
l'řrtBd Ant Koř-k mlafjipfwlaada John
llrl-' la)nni'ik Karl Iíii!4h uCmIuii
Itail Kubik pokladník Kanil Kolín
frtehle ě XI r No Omaha Neli
l)iJlrvái-litii kaMdruli 'tvrtnk v niíiai
ol o (mm hodin vnfnr v ainl I r lall imra 1'fix)
atidaian Ctrvenf lin ut) mlatopr Kr Lalt
nrr tajniuulk a ofatnlk Adoll Zif ulak ai
nonn xu ui„ poi j vucáaaaxi H Ht
(Mo XII Chrudim r llat lne VI Is
odbyvasvé tobuta katdnu trati iobotu Tma
Ktl w 1 hodin vater ťřadasda Kar iiaui
l:il N Ornnva iti mlatoiiluda Joa 1'ntrMlka
mm n itnnfiva mi t taj a orot joa ilaviina
I7!íS N -nnv at pokladník Víc Janota
ICH Aloart Ht
í íslo XIII Čmkf Lerr heaforth Hed
wood Co Minn
odlifvl ahSa katdou druhou ncrtíM v nilil
crBoaaua narni Houank vaia Mlnn i mláto-
inau vaciav rmtuika Hi-atortn Mlnn i taj
Ii-nrr Jnilllfka Viwla Minu dfttník Ani
Kotval Vnaa Mlnn pokladník Jan Kutral
Vrata Minu
ííalo XIV Ladlmír Kláeel
V TuHrobla WIk
odtiírí ai-hSia katdou druhou nedSII v ulalcl
Altii-rt Kura Joa Houkup mino-
jfímniK vac iiiiinai-a jt
oa Urahulua pokladník
□ □
cdpor-vič-vaji oo camo
Korbelový vinno brandy
jsou osvř(lteným doiuikím fókcm
v kok uk ii & imos
i4m w lílk SI
crinoAcao irl
ČESKY4 HOSTINEC
d mésta Praby
Omaha
HOTEL PRAGUE
na rohu 13 a William ul
tlsté a pohiMlIni sařízené pokojí pro cestující jskol I výborná rcoká
strsva a vsorsí obsluha Vhoitlncl obdrilte vtoíný 8T0RZÚV LEŽÁK
neJInpM druhy vín a llkírů a neJJomnřJSf doutníky
Krsjaní zavítáte li do Omahy návštěvou ubytujte se V hotolu Prsha a
nseiMtfl nejnnnm pní!! slo zbavíte ae I všelikých mnáisí 8
Tel A1H14 OpUseB krssn(l iWdá VINCENC J DORRO VSKÝ
Česká nemocnice v Crete Neb
Uatav lwt liPHlfnn víoml nalnnvlilml atrnll „u L i j_
njl-p!ho oíetlanl-Nemocnl JaoÚ pod péíí teakól ÓXetitovatoúTk '
Dokonale saříený ástar k litfení víech nemoci
ZvIÚStní pozornost se vfnujo Wení vSecb žen-
ayen nemoci rakoviny a nemoct prsních
t„i ů?™}l"í'?:mKU "Bb T lB!?ř?h PPiiďwh sa porada udili 1t polton a
j „ „„ v iri uje nv Kanjoaji — v ypate van DMDad nodrohna a
pro dotatnlk fak vám bude adMeno lak e má nemoe léíft i "J&yZ : íaíou
vwaaa jm u JJUVUTfl S
kr
dopluté it
t nri
(oni lak liedikáiat muiilia itř vrsvSdtonínl
O podrobnontl plíte na řidltelei 1)R KAREL II
lovní obalon-
BRECER Crete Nob
'j mm Uě započalo 1 záfl
SEfe™ S2S2
Rohrbough Bros
majitelé 17 a Douglas ulice
„JíJMíV"''r'ř""l"ln'o0h'"lnl' prhpntnf pravldaln slouíenf toanoplaecky itrojou
"ckí teliiKnifnl kraoplww-k kraaoloínlck právnicky Mlocvífn
h„X Í'"'1'V~K"I"II kaiwla knlwlnl orkeatr Ilterirnt apolnk anruhovs Uně Wlocvik
nuraa tlakárna a veřrjné táoavy
PODZIMNÍ OIIIMUlí-Znpoíne 1 tlH Noví třídy ve vUncb odboreeS
1'KAOK ZA STKAVO-Htrava poakytouta ra tflhodlnovou kaídodennl prícl
KATALlíO-Klígiuitiil nov llluatrovaní katalog kaMímu dann
Adresa KOHRUOUÍJH BROS OMAHA KE II
MO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFTs PRIDE
SOAP
Good iii hard
water and good
in soft water
Madeby SWJFT & COMťANY
Bwlřtovo Prlilo mýdlo Jest nojlopíím mýdlem Jakéhož ht ku prsní prffdla a
Setřto svého prádla— nikoliv obalůr
JONH UDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & J S Taylor
Za jakost všeho zboží se ručí ej
Telefon 1815 1209 Doualas ul OMAHA NEB "
raropiav
UUwll
Fo parolodíh expresních neirvch!ci81 iízda
moře za j duí 15 hodin a 10 minut
NEW YOIIK A mtrMKN
Onu -nÁmnfkhAUéy I I A™
ocvriiuiHuunuuO Liuvuil
přes
Pravldflln doprnva pn rychlili Bi)rrtlirh parolodích
"Kaiaiir wiiniírn 11 iar Yvitiiem imiíro
mim" U l UIOII
Praviddlriaďmrava ro onihnlrh 1voiiilriiiliortoh niriMiih tmiu' 4_L
ňiůi au i iih riu i'i ifi- 'r m"-i
der Oroan" "KiHnls Allmrt" "ťrlnsoaa Irrm-" I
rruvldelna poltovnl doprava IkaMf CtvrU'k) "Klieln"
'líremun"
'Mul""Neclta
Htředosemni doprava
SAeatnp
rnedrleh
Jan Has t XV Ilutiklns Mina
odhtvi aví aihui ku 11 druhu4ttk vSh
tmr v Aniinrion Han rrmiaJan Hlionka
Hoa IUI uilaUiplnila Jua HUptuea laj Joa
layda Hox IH Hnpklna Mlnn SCutnlkJan
errouí pokladník ťraok Ktit
Krhraakaf XVI v Omaha Neb
odhváaví ach6e katdí první oter v mialo
vaml pJ w tirnvtia rticn J w Hroch
tajemník a ofetník Jakub Marri IklO So Vi
Ht pokladník Karel Marei H K cor Stb
and Wlillawa Ht
ÍíhIo XVIII BratU Kcyera
V Ilrywood WU
tvollllal náaledullcISfadniky: predaeda Jan
1'lllrr niawplídaeda Fraok Klnkor tal
Joaef Fu b úfKt Hohumll Jonifnk pnkl
Tun Kyaelko provodil Jan Svoma volitnl
airiS Joa Jmffek venkovní atral ftlfpiii
Najbrt pofetnl vynoř vao rtovak Jwt
Vlaanik Jaa Forman Bchfta ee odblvail
kaidon druhou nrdéll v meaict
ťledplaťte st
It roční
oa Pokrok pouze
RaMoo aoN ti — Konnlsln Lnlw 1'rlnn-M liona knnl ath ui ~
poutenl ohledl ÍJtdy v kajuté a metlpalubi cen atd obraťte áe na "™'"w u
JELIMCJIS & CO 5IiroadwayNow York
-dClIlavni tednatel pro asftpadi—
H GLAUSENIUS & CO wo_oa IKAino" -tr
I "T " ' i j
HAMBURSKO-AMERICKÁ LINIE
HpnlW-mwt tato oUržiiln vf nik prariillné spojeni a V
SroutwTjml Mi mi Nejrychlclsí jltta w Yurkg dv
Lodé ďjiidejf ve Hirít k v Metu
Erropoa dton-
junuiurka
nelstartl NímeckA Trans-Atlantlcka" Parot 'a-
flamburako-ťmerlckl Linie Jest
vennl Hnolefnost a vlastni vux lotll maltriťh tíh mnou annannai fial íihs i
třehto jsou veliké námořní parníky salirnujlci SÍ dyouarouboTých parolodi
aicre lo ponouii ccaiujicicn aviaat zanzeny JSOU I eknvy pooet parolodi BS
vlastni táilní Jiná apoleřnoat Ohledně přeplavu a cen obratle ae na
HAMBURG-AMERICAN LINF