Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 10, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t „ + m m " ' 1 I
dopis z Cech
KATOVICK četby i ítr
♦vore 1904 Cl rd I — 1 tfc A ae
tipilitost a pievdlnUt 1 IO
tlil nrhrit Je U lomu skitteínt
lak tedy by musel kalJý kstbe
nik a absvUlit sousedi moi ptijtii
lovnou 1)0 Bl AI ca nt nai
vit pívkvspilo při vlnil 1)1
odolnou l i- láJné b' nf
roiřilili lni nepohádali Zsjtsté
vtácný 10 případ uválíme li le
ht 411 tolik hodm Kida státem
Indiána přilil ujímavou nabyla
Západní ťást Indiány nesla stopy
povodni vtihrit podél trati Jak
vysoko josshovala vod bylo U
eetnsti na telrgraloích sbupech
Ba oichl naplaveninv dosahovaly
výle ti pěti elop Nllíny byly
ještě poj vodou toiky t mltty
i pot zaneseny tuchou trávou
chriitlm místy bylo vidět i kuy
odplavených plotu N výlinách
stála vod jettě v brát Jách Střed
n( Cáit státu al po Claypool byl
kamenitá mlaty pro eamý kámen
ani oroice nebylo vidět Kriina
velice chudá a i okol! melo týl
ráz Veskrze podél trati nalézaly
te domky dělané as srnba (log
house) na délku 80 neb too mil
Tu a tam ovlem byl k shlédnutí
nověji! dam vlak skrovných roz
míro Východní část Iadiamy
má celkem veselejší vzhled VSe
kolem zelené a i ty domky farmář
ké maji docela jinSí ráz jedině
že na tak pokročilou dobu zecá
tek červui přece to obili bylo jen
trochu krátké zrovna při zemi
Na dal&í jízdě spatřili jsme tu
tam olejoé studně a čerpadly
Patrné to znamení Ze nrlezáme
se ve státu Ohio Mfsty byly tak
bustě rozestaveny Ze vzduch na
kolik mil byl nasáklý olejoým
puchem Půda a poloha státu je
asi ta ssmá jako ve východní
Indiáne jenZe osení bylo v leplím
stavu Při jízdě atal se nám ten
trubl ze začal téci kotel nebo
vodní nádržka parostroje blíže
stanice Fostoria Tím jsme se
zpozdili přes dvě hodiny ježto
musili vypustit píru a oheň vy
hasnout a pak čekat na 'přlpřež
Do Clevelandu jsme dorazili jíž
pozdě v noci ku dvanácté hodině
Vesměs vSichni v káře upadávali
časem ao spánku aie ihned po
cbvnkách opít byli jsme vyruSo
vání opáčným směrem jedoucími
vlaky jež hřmotily pekelně což
lii CiwSka eviášté nočního času
účinkuje dvojnásob Za svítáni
dorazili jsme do Buffalo kde jsme
se zdrželi as jen pít minut ježto
chtěli ztracený čas nahradit Tam
byly káry okamžitě přeliouty na
různé koleje část vlaku jela na
Boston ostatní na New York po
dráze Delaware Lackawanoa &
Western Z Buffalo jeli jsme
směrem jihovýchodním krajinou
skutečně krásnou Kam oko do
hlédlo v Se bylo zelené ať již
údoif nebo na výšině Osení
pěkně vyrostlé jaké nebylo k spa
tření po celé cestě Dále ku hra
nicím penasylvanským krajina
byla drsnějW a hornatější Jakmile
jsme přejeli hranice nalézali jsme
se v pásmu bor alleghanských
Skutečně krásná jest jízda těmi
vrchy jedna scenerie krásoějíl
druhé Místy jede vlak v závratné
výíi i úpět sa několik minut oetoe
e v průsmyku že nelze temeno
hory dohlédoouti ai pak se octne
zas tunelu jízda horami těmi
je přes 100 mil dlouhá počíoaie u
Elmira N Y a končí ai v Oxford
N J Nejkrásnějlí je vásk mezi
Scrantoo a Goldsboro Kdykoliv
jsme jeli tuoclem vždy byla svě
tla rozsvícena Proč nevím
Soad aby jeden druhému nesáhl
omylem do k psy aoeb od nějaké
hezké aousedky nevypůjčil si ně
jakou tu hubičku oei příjedem do
příítího tunelu aby ji mohl zase
vrátit Ne Jery zvlášť na
západě je dosti hornatá eváak
čím dále východně tím mírnějSI
jsou vrchy tu a tam epatrroí do
eti pěkoé rovioy Celý stát jak
se zdá je ssmá továrna Podél
trati a 6bc v každém sebe mco
lim měnln-iku nalézaly se tři a i
více továren větSioou přádelen
Ku třetí hodině odpolední pomalu
blížili j me se k Hoboken cíli 011
cesty Tam jsme přibyli ve 3:11
b přítelem Švýcarem odebrali
jsme se do Fisberova hotelu os
první ulici vzdálenému asi jeden
a půl bloku od nádraží a asi dva
bloky od přístavu Hambursko
americké společností Maítel ho
tďj byl Němec ale dosti solidní
člověk Poplstky dosti mírné na
New York totii % 1 z pokoje den
ně jsou drženy v Čistotě a dobrém
pořádku a ode vlí divoké zěře v
postelích je Člověk též utVtřea
Stěžoval ai na lodi jedeo Dán že
V protějilm hotelu nemohli usnou
ti pro vleliké nezvané bosti jako
itěnice atd První den ve středu
ve společnosti přítele šýcsra
který se mé držel jako klíště a stal
se nezbytným prohlédnul jera si
přistav Hoboken kde kotví lodě
přeplavních společností Po od
počinku tli jsn e druhý den ve
čtvrtek abych tak řekl oa ' flám"
Převezli jsme se na lodi zv
"Ferry" za 3 centy do New Yor
ku Vzali isme první káru která
se nám namátla Táž jela ai oa
91 nl ]! )ma vitaupilt a lit
pélhy do Crnttit patku Taik
ta ) takovém ktánm palr!#
ol 1 ukovnu pt(itul( oletlotáa
a lak laJnf tt tifiavtna I po
c h t u )i lety jíeý psík na sié
t mu rovnal Iiiuol park v
Chicagu svou iohlotl ťotani
tkou a tnoUgitkota lahra lou 1
tropkkými květinami a a mnohý
mi pum o i v jni velmi opravný s
velkolepý ale Cantral parku sa
nevyrovná Jlm# to ) iem
v obou jou vtvttky kleté jtou
tak ktotké la sinou se stromu k
človtku i oa klín si vyskočí a ne
chali se krmit lecflms ale hlavně
"panuty' jrl jou jim pravou
pochoutkou V pstku oalétt se
rorhleJna ibuJovaaá t kvádrů
odkud Ita slit roilohu parku a
okolní boulevardy hlavně pátá
avenue kde nalézsl se residence
newyorské aristokracie Neda
leko rozhledny jest obelisk Ale
xsndrův zhotovený ss roku tj
před Kristem a ptivežený do Spoj
Států r 1879 Obelisk je asi ta
metrů vysoký a tesán t jednoho
balvanu Naproti jest Metropo
litní museum Ku prohlédnuti
rozsáhlé té budovy a to jenom čá
stečoému jest třeba nejméně 14
dni Maje pouze 4 hodiny času
věnoval jsem ae nejvíce obrazár
ně Obrazy tam uschované jsou
ceněny do milionů Z českých
malířů zastoupeni byli pouze dva
V Brožík a G Max Maxův
obraz představuje dívku vrženou
mezi lvy trest jaký vytrpět museli
v dobách římských clsafů první
vyznavači křesťanství Jak obraz
nazván jest nemohu si vzpome
nout ač jsem viděl jeho repro
dukci v "Zlaté Praze i bývalém
Světozoru" Brožíkův obraz
"Kolumbus před královnou Isa
bélou" je soad znám každému
Američanu býval v sérii poštov
ních známek r 1903 V tom sa
mém sále na protější stěně nalézá
se žalmy obraz týchž rozměrů
jako BrožlKův Kolumbus "Pře-
plutí řeky Delaware Washingto
nem'
V 1 Raba
t Po rsf oráni)
Kurážný soncfaotlaářský student
Z upomínek gen Andrew S Buřta
'Četl jsem před několika dny
jakou odvahou se vyznamenával
Tom Horo bývalý zvěd v armádě
Spoj Států který nedávno byl
oběšen pro vražda spáchanou
Cbeyenne vypravoval generál
Aodrew S Burt z Fort Meyrr
zpravodaji Washington Star "ale
Horo se nikdy nerovnal co se týče
odvahy a kuráže iSletému loucbo
tioářskému studentu medicíny
jméoem ťinchovi jehož jsem po
znal oa jaře v r 1877 v dobytčím
táboře bratří Dnscoliů kteříž byl
tenkráte dobytkářskými králi
severním Texasu a v Ind území
Finchovi nařídili lékaři aby pře
rusu svs ituaie a cetrai se na
západ by zastavil svou oebezpeč
nou nemoc 1 mladý studeotík bez
odkladu uposlechnul a nalezl sobě
postavení u bratří Driscollú a záhy
ae z něho vyvinul znamenitý jez
dec a střelec který se málokdt
bybil cíle Tuto zručnost zÍNkaí
si neustálou prakcí oa niž věno
val skoro celý měsíční svůj plat
který počátku oboáiel pouze fio
jednoho oae rincn strezii se
dvěma pasáky veliké stádo blíže
Red Clarkovy reoče na Cimaronu
když byli překvapeni bandou Dutel
Henryho známého dobytkářského
lodéje Banda ta sestávala ze
lešti mužů a chtěla odříznout!
odehnat! od hlavního stáda aai 50
kusů dobytka Došlo ke srážce
mezi pasáky a zloději v oíi jeden
pasáků byl zabit a druhý byl
raněn do ramene také jedeo 1
banditů byl zastřelen a jiný zra
oéo ale přece jea zůstali Čtyři
bandité proti jedinému hochu a
domnívajíce se že ním budou
brzo hotovi počali odhánět! celé
stádo Ale r rozpočtech svých se
ieredoě zmýlili Finch kitrýž se
snažit zastavili unikající krev t rá
oy sveno soudruha a vida co
bandité zamýšlejí pozvédoul svůj
revolver a dva z nich skolil dobře
mířenými ranami do srdce a do
hlavy Drual dva rMěji pfekva
peoi touto mistrnou střelbou
brali raněného soudruha a skočívie
oa koně rychle zmizeli
Druhého dne povýiíl Driscoll
hocha" Finchn jak byl všeobec
né nazýván na skutečného pasáka
platem fao měslčn) a celým
zsopatřeoím
V září r 1877 Cheyenoova a
Arapahoeové se vzbouřili a vy
Javle se oa válečnou stezku po
čali přepadávat! osamělé renče
tabfjeiíce kde koho nalezli a lou
píce stáda dobytka Jedoobo
parného odpůldne Fioch Powers
Dixoo pssáci Z Dnscollovy
renče pásli stádo 300 krsv v Ci
maroo údolí kdyi v tom přihnalo
k oim jako vícbr patnáct ope
řených a pomalovaoýcb Cheyennů
počali aypati oa překvapené
pasáky déšť Ifpft- Dixoo klesl
těžce zrsněo ale Powers a Fincb
se dostali ku svým koním a vsko
vle oa ně tryskem letěl' ke
Camp Supply vojenskému to tá
boru ležícímu asi patnáct míl os
jih Fincb ae obrátil ve svém
sedle a počal sttUvii e svfho
revolveru proti pieaáslt dujícím t
Indiánům U)l lam jda st
llpft ho ssáhl do strhne I'mh
pokusil pil divokém ritekit lip
vytáhnout konrřná ho thtíl slo
míli ale nepodařilo emuttno
ani dluh a lak se tipem vliMm
v )ho táne J 01 aut al do tábora
a lam nul bl teprve vylítnul
volenikfm Iřkaďm
Za misie na lo se l iachovi
tána snovu otstfrla a on musel 1
odvbrsti do Dodge City v Kansa
au aby silsta nechal tánu oietřitt
HotRe rity bylo tehdy jrJnlm
neliti vnfVittrrt mt na divokiin
lápadé neboť lite dávali sidost
venlřko vlithni slodeji a banditi!
htifi koftstl a dobtíl zlodějové
I celého lápadního Kanasu
everolho Tr-sasu a sem také se
hrnuli paláci když dostali svou
mrdu po roční tásylce dobytka
aby ji rle probili
Finch vids že zdraví jeho se
mu inačni zlepšilo tlm krátkým
pobytem oa renči ale obávaje se
tam zůstali v zimě odhodlal se
nalézt! si nějaké postaveni přes
zimu v Dodge City a na jaře se
chtěl vrátili opět do koleje aby
tam své studium medicíny do
končil
Pověstní bratři Mastcrsonové
Bat a Zim udržovali tehdy
Dodge City a v okresu Ford po
řádek Jeden z tiicli byl měst
ským marSálem a druhý okresním
teriíem a před nimi měl ktždý
dokonalý respekt neboť oba byli
známi pro to Ze kule jejich skoro
nikdy nechybily se cíle
Mastersooové nabídli Finchovi
místo příručího v úřadovně a pla
tem % 40 měsíčně a ten je a oej
větší radostí přijal a Mastersonové
byli a ním a on se svým místem
spokojeni
jednoho dne maršál Masterson
vstoupil do úřadovny a pravil
úsměvem: "Chlapče jděte do
Ham Heliová ssloonu a zatkněte
tam Texaa Jacka a zavřete ho na
tak dlouho až vystřízliví"
Texas Jsck byl jedním z nejdi
vočejSích chsrskterů na celém
jihozápadě a lidský život mu ne
byl ničím když byl opilý V
takové náladě každý se mu vyhý
bal a nikdo nechtěl se s ním do
stali do sporu Marlál dal Fin
chov i rozkaz k zatčení Texas
jacka jen ze žertu neboť tohoto
byl již v hostinci napomenul aby
se buď choval sluSně aneb aby
okamžitě opustil město a Texas
Jsck který se nebál nikoho měl
před Mastersonem lakový respekt
že již hodlal vsednouti na koně a
z města odjeti když v tom ni 11
někdo řekl že ho "chlapec" pří
ručí přijde zatknout "To oa něj
počkám!" zvolal Texas Jsck "a
naplácám mu tam kam ho ma
minka plácávala" smál se Texas
Jsck a hoipoda se naplnila zvě
davci kteříž chtěli býti přítomni
tomu žertu Ze žertu vlak stala
se trsgédie
Netrvalo to dlouho a Fincb
velel do hostince a přistoupiv k
Texas Jackovi požádal ho aby
mu vydal své střelné zbraně Jsck
se oa něj roziklebil a pravicí uči
nil pohyb jakoby chtěl Finch
uchopili a přeložili přes koleno V
lom okamžiku zahřměla ale rána a
Texas jack sklesnul s prostřeleným
srdcem k zemi Finch byl okamžitě
zatčen a předveden před místního
soudce leč bez dlouhých okolků
bylo uznáno že jednsl v sebeobra
ně a proto by! propuštěn
Na Fínche oď té doby pohlíželo
se v Dodge City téměř takovým
respektem jsko na Mastersona
V Mou r 1878 Fioch připojil
sa k odděleni gen Lrooka a pro
kázal mu platné služby jsko zvéd
v Nrw Mexiku a Arizoně a když
vystoupil 1 armády ussdil se jako
lékař v Galvestonu kde ae mu
zoameuiti daří" dokončil své vy
pravování generál Burt
!: i:ZČt-SKfCM VLASTÍ::
' '
Sfht-téUé AVverte V Jihla
v iSMlrlil se dnt l j m m vtřet
ve stfm ťt lanou 1 vojenské
tiičnire natlporufik K Novotný
K loulalstij dohnal ptý ji) nr
shojileleý neduh
fětiřtb „a íW V clsařkém
levitu u Hodonína issiřelil 14
července pti honu oa divoké ka
chny správce llryei plného nad
hánrfe Mrkole lryr siMii po
kschně ale náln retaM hr(
a sice přímo do srdce lakře b)l
okamžitě mrtev
č7# llltt Do ústavu pro
choroiuysliié v Kosmonos cli do
pravován byl v neděli 10 červen
ce lilrnec kletý v Mladé HoUils
ti v Nádražní ulici zřízencům se
vytrhl a prchl Kdyi potkal prázd
ný koílr skočil do něho čehož
uiekl se kočí lak že s kozlíku se
skočil a prchl Silence toho ne
dbal klidné ae odstrojoval a házel
laty kolem sebe Při blížení ae
zřízenců jimi unikl prchl na Ša
franici kde byl konečně chycen
apoúsilovoém zápssu přemožen
a svázán načež odvezen byl do
Kosmooos
Dlvldtko upáleno V pátek 15
července rozžsla ok-tá dceruška
dělníka MarČala v Písku zaměst
naného v továrně kousek svíčkv
odebrala se do skepa pro něko
lik brambor aby své rosice která
oemocná upoutána byla k loži
při vařeni byla pomocná Nezná
mým způsobem vzfialy se na nl ve
sklepě Ističky Na křik přiběhli
domácí lidé viděli vlak holčičku
plamenech ačkoliv hned vše
možně pomáhali a plamen udusili
utrpěla přece malá hospodyBka
Mařenka velké popálenioy ze
jména na prsou podlehla ubohá
popáleninám v okresní nemocnici
OtUíini odmfna ta dobři vytvfj
čenL V Kolíně přihodilo se v pá
tek dne li m m den v odevzdá
vání vysvědčení Žákům politováni-
hodoé nelťěstl Zák I Dienbier
Pražského předměstí který prá
vě povinnost školskou si byl absol
voval vyžádal si po ukizáoí do
brébo vysvědčení na rodičích aby
se aměl jít vykoupat! Kodiče svo
lili a hoch běžel aa blízké místo
do Labe tak zvanou Polákovou
pustinu" které každoročně je ve
řejnými vyhláškami jako místo ke
koupání nebezpečné označeno
vběhl po náhlém píiečoém svahu
do hloubky a neobjevil se již na
povrchu Měl tedy za absoluto
ríum z nižSích Ikol odměnou smrt
Vraidit a pokut tebevraidy V
Rokycanech odešla 14 m m po
8 hod ranní z bytu svého man
Zetka majitele domu pí Stěcan-
ka Hájková a 11 měsíční dccrufi
kou Boženou Zů tavila oa stole
dopis v němž choti svému ozná
m la že skončí sebevraždou Na
depis ten plilel p II lepíte IS
půl hodiny po othefi tt man
Irlky lolta tililé all piý
e sput la)'th pemtivch Dal
imifelon ihned po oknll hlodali a
po illvHitifm pátraní naletěna p
Háková na blirkl "MiHr'u le
sta iianlm paviileoonv Co plni
pott těla mMa j I v konáno Ne
bohému Vléstrtimu lěik Svétlil
tssdila tři tllké hluboké tány
kuthtAskfm nořeni do spánku
na hliníku a do ptslíek násled
kem feliol dli asi ihned skonsla
Sobě dala lovntt Iti tány byla by
jist vykrvácela kdyby )i nehyli
v (as nalétli V suboleném stavu
ptevetena do bytu p dra Jirma
oa kde! ji tány pečlivě vymyty a
ona dovezena pV do svého bytu
Děcko dopiavma do hřbitovní
márnice Co přimělo m lťaslnici k
tsk krvavému činu a něhož se bu
de musil pozdravl-li se ti soudu
zodpovídali není lze líci
lha mi'ei a pentii m útku
Milottaý poměr vypučel mezi 19
letou služkou Cecilil Markovuo
do Heřmanova Městce ptfuluinou
a v Palackého ulici na Smíchově
zaměstnanou a I7letýn zamřeni
ckým pomocníkem Rudolfem Stra
kstým ze Smíchova čla 891 v Lu
mírově ulici Poněvadž jinoch
jest přilil mladý pochopitelně ro
Jiíe nepřáli milostnému jeho po
měru Ale milenci dovedli nalézti
cesty k tomu aby se mohli oddat
svým citům Onehdy Strakatý od
jel do Vídně a rodičům tvrdil že
tam jede za prací Zatím podnikl
výlet se služkou Markovou Ko
lem 10 Července otec Strakatého
potkal milence na Malvazinkách
a z toho povstala oboustranná
mrzutost jež skoočila několika po
líčky na hlavy zamilovaoých sne
seoými Dne 1 a Července pojed
nou oba milenci ze Smíchova
zmizeli a teprve 19 července ro
diče zamilovaného jinocha zjistili
že kromě syna zmizela též vkladní
knížka Městské spořitelny pražské
oa vklad 1733 K Otec běžel do
spořitelny sby výplatu peněz za
kázali ale přilel pozdě — peníze už
byly před týdnem vybrány Kam
milenci s úsporami odjeli dotud
není zjištěno Buď do Heřrnano
va Městce nebo do Vídně Pátrá
ní po nich ovlcm bylo zahájeno
Strakstý je vitíl postavy má mo
dré oči světlé chmýří a prostřed
ní prst pravé ruky má ochromený
Na sobě měl světlý sakový oděv a
hnědý plstěný klobouk Msrko
vá jest přostřednl postavy ilíhlá
brunetka a má Špičatý noa
00 00 000 00 90000 O OvSOttOOOO o o o
I Itwovy leky §
QSssvM%jsMMMSTrWsrfsr
O
o
o
o
o
o
o
©
o
0
Severu v
Bals:Sttt
pro plíce
tlý pmll
hT]:i tiaíitu ií ilutjilU 11
Mi títmtu iituihick ti i!k'
ťluiv ři'i' kilu Itolotťtil V
klku ll v svili iluirnk'1111 jihi'
Cena 2 a ftOteetd
Severu v
Olej sv
o
o
o
o
Gotliurtla g
v My tiK-vf UUtl hvisii 2
tisimii iHtinilK'i "ťikv Tr
v vniknut inv lmi ]h w
nl n VMihuy aAtifty O
Co a RO cietS @
I Seventv
I Krvečistltel í
o d
O vyléčí všechny krevní a kožní nemoce Křtíce vředy O
g nádory rfižl slaný tok zvéticné žlázy g
g a všechny syfilistlcké oeirocc &
© OKNA tftl00 O
o Sevcruv
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
životní
Bnlsíím
upravuje zažívání ikvz1ju
zuje chuť k jídlu prcmlhá
zAcpu ImlťHti hlavy a vší h
nu BlfilioHť IFikIímc zvlAití
pro lidi staré a slabc
Cena 78 cent A
Scvertiv
Silitel
ledvin a jater
přivádí tyto orgAny k pra
videlné prAct lóčí překrvení
krvavé moření pístkřezav
ku zAnřt ledvin žloutenku
a katarrh mřehře
Cena 7Bo a f 128
o
4
O
O
o
o
o
o
o
o
o
tT-KroicrVi
JOSEF CIZEK
VLASTNI PKVNÍ TftÍDV
ÍU1
UU
HARMONIKY
Česolcó
pn um'i e LiHi'e m fmiiHalit lljl
ddžII níniíi'lf (luifsvatelé duiUvi
Antonín Hlaváček V
tovární fýroh harmonik v Lounech
Král Cttké 'Kvropa)
Dílny a skUily ve vlsatofm rtomí
y Zásilky do celálm afu W) dikbvxdátif
Celné vyznsmcnéní s vydav
hlt si o Mikf caonlk SilO
x&jt—yf?1 —'asKavJ (
„ I
W '"~í i
w
Ttem kořte se ta ijr+i Není li ve
valem bydlilti Žádného jtdnatele
pro onen pozoruhodný domácí
prostředek Dra Petra Hoboko
doptáte hoed Ví Vttru Fahr
neyovi Cbicaeo Ills- a dostaňte
si úplné podrobnosti o tomto léku
a jak lze hoohrfrxetj Jho adresa
jí 1 1 a — 1 1 4 So Hoyne Ave
Chicago III
Méné než prtwltni jízdné
IJOSTONU A NAZPĚT
-í'0-
Wabash draze
Lďkv v proďll 11 13 a 19 arpna es
ilM ttA ft Wslsib byla svolen ta
éfsdnf drábi a svlaituf vlak vyjed s
:Uli S((s po Wslisali dr ka Uu v oa
l)rhntn a l'lk ul v I bmllnu mluul
14 arims pr-i vsrrnny (i A K suodrnby
jlrb rodiny a přátele
Visa pojenu aarre twiroii a zaaiavt
iiflnD bude v NitKrKls Vedle
tnbo má Wabasb drah nejrycblrlst
vlaky a Oresby KamsaCIly Hi Iuia
a Cbksffs do Boatoou e davoluja ctáv
ky na aiot t vvsiava jioy b mistrrb
Hl(řw aby Katky vsi inrly oa W
bsah trdloou dráhu a vlastni atsnld a
blsvDlbo vnboda svétuvébo vfat-viíté
vaicbnl ("Inslslé mobuu vás vypravit!
po tio ůru
Vo rnib krsjnyr h výstavních hro
Iurkb a vbu-b Idfocmscli b ptrlte a
v VVabMb roauké éfadovné lfií Far
osm Ht aebo dopi-t at o i pod
adresou
H1RKT E I0OBEH
O A P D Wabuk RR
OMAHA NEB
Krugovo SELECT
jest pivo jež máto řádí
Jakoíto sílíce a nápoj vyrovná se každému pivu
Nalévá se v nejleptích hotelích a restauracích na celém
Objednejte ai bednu na zkouáku—v kvartech nebo
IliuVttik iř!MV'l%'sil
f e není lepšlvo piva vařeného
Fred Krug Browing
Tcieron a u) ouaíiif vzornt piroTar
Vaíeoému
západě
piotách
m rÉ 12 a Geyer ol„ í ST LOUIS 10 -'
ZĎJRMA
všechnčm nemocnýni
na zkoušku na Am'X dní
mHm elektrický
pas GIANT
Tisíce nfmocoých jest vyléďno tímto podivuhodným pásem
Pciimaiisríiiis zácpu nemoci faludku ledvin plic měchýře i krve
kslel impnttrini (sJihttť luulakuo) nervosnost hluchotu zápaly
zimnicí slsbonl -- léCÍ vleebny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám
úplné zdraví a odstraCuje vleebny zárodky chorob
Též i zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání
aby nedostali nemoci a taktéž učiní je siloými
Chcete li ho zkusit vystřihněte toto a zašlete a Vaáí adresou oa
NEW YORK SPECIALTY CO
62 W 18th St New York
a ihned obdržíte pás a vysvětlením jak ss ho používá Tato výhoda
poirvi jen několik dní a proto 33—
1Mm() 'AtVj lmMT
st 1 saa BšasaBBSBBáfe 1 r n
XJii£ storz
STORZ
BLUE RIBDON
obsshuje v sobi výživné
látky Čistého jeěmeoného
sladu a živost a příchuť
importovsného českého
chmele
Přítomnost jeho v do
mově provází radost a
zdraví
BREWINO CO
ffi W A M A — — —
afl
1 1 1
I Vil Si ~lťf-rrn - V£js#
III VSw -T-L-?- Vf
OMAHA U
8
Lee-Glass-Andreeson Hardware Como
TImxA vyrážené
— orooáf ji Tlkm—
ta
lakované Dlchí-vé lnf — Wc~rtnt Wli
Hesef plech a aovové shot' - 'mars drát břehíkT noilfmki
sboíl bicykly atfalbl srrsoi náboje asportovsse aooti
Haraey allee Oaaaaa Bear
0
Laciné výlety
po
Hlinois Central
drdso
Ceny okružní centy z Omaliy
Atlantic City N J ca prodej 9-10 července fjaoo
Cíncinnsti Ohio " " 13 17 " H-7J
Freocb Lick SfjríngsIod " aa-a " ao7i
xuiion mas U-13 srpna 33
Lístky de misi alie aveéraýrb aa proeVJ éra ně al é II sAH
1'iataé ée II října
Cambridge Spgs Pajj
St Paul-Minneapolis ta
Duluth-Superior 16
Alexaodria Mion
Walker Mino
Kice Lake VVis
Winnipeg Man
Waterville(Mad Lake) 1050
Madison Lake Mino to 50
Spirit Lake (Okoboji) 995
Waterloo la 11 85
Cherokee la G8
I'Hmr-n levn ceny do mnohých mfst v Illlnoliu Mlcbiifnu Wls
coDslnu HloDcanié Ontario e aUiu Nc York
I'ftvbné rrojltrfky po Velkch Jzreb po dráxe do Chlcsra abo
Dululhu po parnlko
ií' Bet ! w"1""8 "ákrea avé cty tssUvt a v mfauké ářadoval
1403 ťsrosm ul Omaba aneb al doplit ne
W II HRILLDitrassirtiiiceauss Omaha Neb
m s a -
Montreal r y 13300
Buííalo NY 9715
Put-in-Bay Ohio as 00
Cbataqua Lake PtaPa 3713
Chicago lil laooo
Chicago lil aa8o
(Jena esu bm st L00U )
Charlevoíx Micb 3435
Windaor Oot a 150
Quebec P Q 3885
Mackinac Isl Mich 3635
Toronto Ont 3715
5
5
35
10
5
50
50
S
10
00
00