Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 03, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li X
Založen 1B71— ItotifV XXXl
Pokrok IZápadu
a'V%- _ - -r-r
02 AI! A SElMfi YW KTÍkKIlll DXK :t SHIWl IVOI
(lsl0 1
s
tttJtkté 4 rviW éiff — Sttě
titý átUttřtlttki ! — JrfU
fnifi lttrmHt
Htdehra k veliké bitvě která
m bří pochyby odehraje u Lito
jartRu udil tt ve iřfch dnech
od aj do 15 Července u Tačckiau
americký dopisovatel spojeného
lilku Učí ji následovně:
Z rána o 5 hodin byl jsem
vzbuzen hřímáním díl Přeno
coval jsem v Tienciantinu vesnici
(0 vzdálené 4 míle od Tačekiau
kde lešel Úhorem pluk k němuž
jsem byl přidělen Okamžitě jsem
vaedaul na koně á epěchal jsem
tryskem k ruským přcdstrážfm a
nalezl jiem dčlostřclectvo v tuhém
souboji 1 japonskými bateriemi
který trval po dvi hodiny Na
to ruské baterie pomalu ustoupily
k hlavní posici kde generál Za
rubajev očekával nepřítele hodlá
je a ním svésti bitvu
Í: 'A dobře mířenou palbu proti oepří
teli a zastavili úplní jeho postup
1 1 a zárovefl tím umožnili rotným
ruským předním oddělením aby
mohly bezpečně dorazili k blavoí
posici Tato palba přestala asi o
it hodině a na to Japonci byli
přes tři hodiny zaměstnáni umí'
sťováním svých baterií v příhodné
posice a sestavováním pluků ve
válečný lik O druhé hodině
odpoledne započala opět střelba 1
patrvala až do j hodiny odpoled
ní Japonci měli několik děl
velkého kalibru a z těch jakož i
ze viech ostatních svých děl sypa
li granáty a Srapnely na ruské
posice leč střelba ta způsobovala
Kusům jen mílo Škod ba z po
čátku ztráty byly jen zcela nepa
trné Noc uplynula zcela klidní
trivii jsem ji v Simitmu zrovna
za ruským táborem Po včerejším
boji rozvinul se druhého dne boj
daleko prudSÍ Děla začala bří
msti o 7 hodiní ranní a nepře
stala ani oa okamžik až o 8:30
večer
Nepřátelské armády byly rozlo
ženy tři míle od Tačekiau Velící
ruský generál umístil baterie na
plán za vysokým návrším kde
byly velice důmyslní maskovány
čínskou kornou Japonci snažili
se po celý den postavení baterií
těch vypátrali ale nezdařilo se
jim to a proto ruské ztráty byly
malé mužstvo trpělo více strai
1 j livým vedrem nežli japonskými
střelami
Celá bitva byla dělostřeleckým
soubojem a bylo to nanejvýš pří
šerné a skuteční zvláštní že po
celých 13 hodin kdy boj tento
trval nebylo možno shlédnouti
ani jediného japonského vojáka i
tím nejsilnějšlm dalekohledem
Z posic ruského vojka nebylo
vystřeleno ani jediné rány z pušky
proti nepříteli ale dělostřelci oa
ebou stranách pracovali jako Síle
ní Vzduch i zemi se Otřásaly
strašlivým rachotem dči a syče
ním Srapnelů hvízdajících vzdu
chem Kouř z praskajících gra
nátů a prach z rozryté jimi země
se vznášel nad ruskými posicemi
a tvořil neproniknutelný závoj
Z počátku byla japonská palba
oustředěna na jedno z východ
ních návrší obsazené malým oddě
lením Rusů a o 11 hodiní toto
oávršf podobalo ae hořícímu pe
klu tak ie ti vojíni kteří lam vy
drželi byli skuteční hrdinové
Vojsko vydrželo tuto strašlivou
palbu po několik hodin ležíc na
zemi ale palba byla lak straSlivá
ksssčni dsl vliťl rozkaz k
opuštěni jedné posice po druhé
Mezitím rultí dělostřelci zdvoj
násobili svou energii a aesýUli
zhouba a zkázu do japonského
tábora a tamjak se zdálo byii na
nejvýš překvapeni touto zuřivou
palbou baterií které nemohli vy
pátrali a japonský velitel domnl
vijíce se ie anad ruská děla nalé
zají ae oa pravém křídle dal roz
kaz k zahájení palby na návrší
které bylo téměř neobsazeno
Kdyi to nemělo žádný výsledek
lu japonská děla pálila oa ruský
třed ale zde ruské pluky zůstaly
do posledoího muže vzdorujíce
zuřivé palbí nepřátel
Japonská palba počala umírfio
vati ae asi okolo páté hodiny a za
půl hodiny na to přestala docela
kdežto Rusové nepřestali páliti oa
japonské posice Japonské bate
rie mezitím zaujaty posice směrem
poněkud více západním odtud
ae jim podařilo zasáhnouti jich
Irapnely plán oa níž stály ruské
baterie a japonské střely vážně
ohrožovaly ruské dělostřelce
Unaven a vysílen navrátil jsem
ae do Simiotinu a ta jsem shledal
Že místo toto bylo ruským voj
skem opuštěno c rin nanejvýš
překvapilo neboť jsem byl toho
míněni Ie Husové v děluittrlac
kém souboji lůsiaii vltíii
Poslední vlak opouštěl Tačekiau
o 11 hodině kdy! Japonci ji
město bombardovali ale vtJor
jich palbě a rychlému jich postu
pu Kusové ustoupili v úplném
pořádku
Kuské ztráty v tomto boji ae
odhadují na Boo mužů Japonci
udávají své ztráty na ta důstojní
ků a 136 muů zabitých a 47 dů
stojníků a 84S mužů raněných
Těmto údajům japonským otlae
visk přikládali víry jak víme ze
zkušenosti
Od Tačekiau přeoešeno dějiště
bitvy k Ilajčeogu kde 29 červen
ce zabit byl generál Keller řídící
obranu Fanze průsmyku proti po
stupu Japoncův Generál Keller
stál poblíže baterie na níž sou
středěna byla neptátelská palba a
lu pojednou rozprasknul granát a
jedna střepioa zasáhla Kellera do
hlavy a tak těžce ho zranila ie
za 30 minut zemřel
Generál Keller jest první vyso
ký důstojník ruský který ztratil
svůj život ve válce Uo vzdal ae
svého postavení jako guvernér v
Jekatěrinoslavi aby mohl za
uimoti veleoí ve válce a ztráta
jeho jest velice litována
japonská pěchota otočila oa
ruské postavení na výšinách prů
smyku bodákem byla vlak s
ohromnými ztrátami odražena a
dvi japonské baterie umlčeny
Japonci chtěli při útoku provést!
svůj obvyklý "triek' a křičeli na
ruské vojáky: "nestřílejte my
jsme přátelé!" leč tentokráte se
jim lo nezdařilo a ve zmatku utí
kali zpět -
Japonci druhéh 1 doe z ráoa
obnovili útok a íjílaíii hnali
proti vojsku generála Miščenky
ruské baterie střílely tak zname
nitě ie přinutily japonská díla
několikráte ku zmíní posic Ru
lové odrazili každý útok a udrželi
r-á postavení co toto píšeme
iejen na líajčeng ale také oa
1 aojang Kuroki udeřil a lak
dlouho Čekaná bitva zuří nyní
mezi nepřátelskými armádami
aneb jest již rozhodnuta co tuto
zprávu dáváme do tisku
Bitva začala japonským útokem
os Mmunceng nuroxi ae svým
oddělením podnikl útok přímý
kdežto generál Oku snaží se obe
jiti ruské postavení aby nepřítele
odřízl od dráhy
Generál Kuroki který jest
vrchním velitelem armád útočících
na Kuropatkina jest dle výroku
jeho synovce Josaka Ošima atu
dujícího na berlínské technice
polského původu Otec jeho byl
prý polským šlechticem a nazýval
se Kurowski in a smrteine po
steli zapřísáhal prý otec svého
syna nynějšího generála Kuroki
ho aby pomstit na Rusku příkoří
učioiné Polsku
Nejeo od Liaojangu ale také u
Port Arthuru rozvinul ie zuřivý
zapas a na pevnost chrlí Japonci
zhoubu ze 400 obléhacích děl
Obléhání řídí maršál Oyama ale
dosud 1 nepříliš valným výaled
kcm
Rusko
Ve čtvrtek min týdne ráno
krátce před 10 hod spáchán byl
pumový atentát na předního caro
va rádce 11 Plehve Plehve byl
práv! na své cestí k carovi když
tu jakýs mladý muž hodil pumu
pod ministrův kočár Tato s
hrozným třeskotem vybuchla a oa
místí zabila §1 PJh jnho voz
ku a několik kolemstojfcfch osob
mnoho jiných pak zranili
Zpráva o tragickém skonu II
Plehve dojala cara tak že téměř
onemocněl Utočoík jest prý ná-
rodoosti finské vzpírá se však
jméno avé udati Pohřeb zavraž
děného ministra odbýván byt v
oedíli za účasti všech dvorních
úředníků a zástupců všech vlád
Sám car 1 rodinou první kráčel za
rakví
VýMtriiIifi!
Ctěné krajany upozorňujeme že
ae v poslední aorje uaaio razným
spekulantům obliby nsších pro
slulých mediciáloích thé využit
kovali a prodávat! bezceoné thé
za našeaejvyŠSfrai vyznamenáními
poctěná léčivá thé Ve vlastním
zájmu učiní každý dobře kdyi při
nakupování našich thé všude toho
dbáti bode by každý balíček byl
opatřen nSÍ ochrannou známkou
a firmou Kdo vůbec chce m ti
naprostou jistota objednávej pří
mo RICHARD ŠIMANOVSKÝ
654 Scott Stf Milwsukee Wis
Vťsltátk toitrnkové lotttlt rtsrr
vat Postlal
Lmriie sttťtt Ssma aacala te
odbývali v Chanibtrlainu dne sH
července Do bubnu vloženo přes
loftooo jmen ptiltlllvčů a první
den vytaženo bylo 1000 jmen
William McCormick a Lincis
trr okresu Neb vojín byl tím
prvním IťaMným jehož jméno
bylo vytaženo r bubnu a jemu
tedy připadne první výběr domo
viny který se cent na Jtt 5000
McCormick je 37 roků alár a jest
vysloužilcem ze španělsko anieri
cké války kdy sloužil v druhém
dobrovoloickém pluku Nebrasky
Uyl propuštěn t vojska v táboe
Miklejohn Neb dne 34 října
1898 McCormick byl do uudáv
na ve Washingtonu a pozemkový
jednatel jej přiměl Že se nechal
též registrovali ačkoli pravil ie
nevěří ve avé štěstí
McCormick nemůže býti nale
zen ani v Lincolnu ani v okresu
Laocaster a dle toho ae soudí ie
přítomni tam nesídlí
Mezi Šťastnými kteří v pozem
kové loterii strýce Sama vyhráli
nalézá se také hrstka Čechů jei
zde uvádíme Možoá ie jest jich
více dle jména jsou tak zkrouce
na ie jest z nich těžko rozeznat!
jména krajanů Tak ku př 1
Čecha Vondráška učiněn Won
derseek atd
Výběr č 61 připadl na Edwarda
Vondráška z Atkinson Neb č
91 na Antona l Uonata z lyn
dali S D 196 na Jana Viktoria
ze So Omaliy 204 na Josefa Mel
chera z Chicaga 303 na Annu
Šimerlovou z Volin S D 3170a
Edwarda Kašpara ze Sioux Cily
la 354 na A Turka z Csrnsio
S D 336 na Frank E ttouza
Tyndail S D 390 na Václava
Radu ze Sveucěr Neb 303 na
Karla švandu t Odell Neb 397
na Ludvíka Karoloviče z Tábora
S D 516 na Jaoa Čeňka z Rulo
Neb 329 na Václava Chválu i
Omahy Neb 554 na Tom M
Marka z Vermilion S v 599
na Franka Vlčka i Fairfix S D
686 na Emana Vosiku z Ladge
Pole Neb 688 na Jakuba Jiříka
ilavelock Neb 693 oa Josefa
K Kesla z Niohrary Neb 701
na Jana V Breckýho z Chicaga
711 na Adolfa Sváru z Tábora
S D 745 na Louisa Drábka ze
Speocer Neb 760 na Josefa Ne
jepinského z Omahy Neb 962
na Joaeía Pošepného z Chicaga
074 na J F Koízáček t Omahy
Uudou li ie oalezati 1 ostatních
vytažených jménech ješti někteří
krajané ozoámlme je příští
Scrif Taylor požádal o vojsko
pro toto okolí a guvernér Ilerried
slíbil je poslali Od 8 srpna do
10 září kdy se budou hlásili maji
telé vylosovaných pozemků bude
reservace port voj(nskym oonie
dem Očekává se ie stráže s
winčestrovkimi postačí ku hlídání
1300000 které každodenní v
Bonesteelu budou domovináři asi
složeny
Grand Forksv Sev Dakoli se
připravuje na nával pozernkůcliti
vých lidí kteří se budou podíleli
na tahu při otevření reservace
Fort Totteo oa niž bude zápis ol
8 srpna du o arpoa Myslí se
ie nával bude stejně velký jako
byl při otevření reservace Rose
bud Nová talo reservace měří
40000 akrů
Nedobytná pevnost
Nechť honosí se Angličané svým
Gibraltarem a Kusové svým Port
Arthurem prohlašujíce je za pev
nosti nedobytné my známe mno
hem lepší pevnost takovou jaké
svět nedobude Jest lo zdravý
silný národ činný a neúnavný
čistý a odvážný a tím i nepřemo
žitelný Tak vyslovil se vynika
jící vojevůdce Komu nedostává
se vlastností tu vyjmenovaných
tomu Trinerovo Léčivé Hořké
Víno rychle je dodá Ono alabé
tělo churavéa bezmocné promění
v dokooalou pevnost a buds-li
každý z nás podobnou pevností
bude jisti národ nál národem nej
větším Tento lék přední každý
žaludek uvede do pořádku lakie
můie přijímali jakoukoli potravu
a spracovali ji To všichni víme
ie zdárná činnost ialudku jest ne
zbytoou podmínkou řádného zdra
ví a ie léčíce kteroukoli chorobu
musíme hlavof zřetel obraceti k
ialudku Ve všech chorobách 1
oimii jest spojena nechuť k jídlu
a tělesná slsbost Trinerovo Léči
vé Hořké Víno jest jediným spo
lehlivým lékem taktéž kde cho
roba jeví se vyrážkami vředy
skvrnami v obličeji V lékárnách
Joa Triner 799 So Aabland Av
Chicago Illí Stafite se částí naší
národní pevnosti buďte zdravými
a silnými!
Novinky tt Scbyytcr
IVIÍ ř tt rtw
J-
Nepištěli jou Často os dl ml nrj
lepšími plálelí
Kdo se pro pravdu slobl jest
buď blbcem anebo lhářem Pravda
často lele do livého ale vzdor
lomu koni všude blahodárnou po
vionost
Pokračujme dobou času Zi
naši předkové někdy chodívali 1
dřevákách není žádnou příčinou
proč bychom i my dnes tak museli
chodili
Dobře jest každého večera před
ulehnutím vzpomenout! čeho jsme
za den vykonali a co vše zůstslo
nedokončeno
V aobotu se zde bude odbývat!
schůze členů drůbežnické společ
nosti Sejdou ae v místnosti kde
městská rada schůze odbývá
F Such byl onehdy v Omaze
1 tt MoláCek ae již vrátil z
Hol Springs ale manželku tam z
ohledů zdravotních ještě oa nějaký
čas ponechal
V poslední dob! se zde protrhl
pytel a vránami a následkem toho
přibylo městu několik malých ob
čanů a občanek U Fr Nohy
dostali novou dcerušku a taktéž u
R Vrby
Dráha U P bude brzo opra
vovali svoji vodní nádržku vedle
tratí Potřebný k tomu materiál
jest již zde složen Též máme zde
několik kár Stěrku Elektrické
světlo východní od nádraží jest
též velice užitečné
Ve středu minulý týden tu byl
D Hasík z Abie Přijel naproti
L Svobodovi z Howells a ve
čer společní jeli do Abie
Onehdy v nocí ae vzňalo uhlí ve
zdejší máslárně oheíi však byl v
čas spozorován a uhašen
Před krátkým časem byla blíže
North Bend v řece nalezena mrt
vola v níi za krátko ztotožněn
byl John Beroingerf1
Cihelný chodník po západní
straní bločku u Híflb School jest
již hotov
Letošní úroda drobného obilf
nebude tak bohatou jak ae očeká
valo Deltě obilf velice uškodily
práci ve infeh zdržovaly
Zdejšf právník Geo Thomas byl
David Cily za svým povoláním
Výlet české školy byl odbýián
hájí pana Leglera v neděli od
poledne a těšil se hojné návštěvě
obecenstva obzvláští mladftího
Zvláště vesele se bavila školní
mlá lii a všude panovM vzorný
pořádek
V pátek sem přijel zvll5tním
vlakem z Wahoo jejich "baseball
team'' následován asi 300 zvída-
ých Sehráli odpoledne míč a
našimi ale byli nadobro poraženi
Mezi přijetými byl též větší počet
krajanů
Obchodníci se těší na most a
mnohé opravy svědčí ie očeká
váme mnoho ojkupnfkú 1 druhé
strany
Kdo chce na dvou "herkách"
najednou jezdit může ie pojednou
oclnoutí v blátě— tak ae to může
stát Schlř glovi
Malý Alex od zdjfho Quillu
jest podivuhodný Človíček Onehdy
si oa mas došfl proč prý v P Z
pořád proti němu brojím Ze prý
nedbá dokud pouze jemu někdo
nadává neb přezdívá ale jak prý
nikdo začne kaziti mu obchod lo
ie oestrpf Má lotii strach abych
mu svými články nepomohl od ně
kterého odběratele Málo mi na
lom záleií zdali kdo odbfrá Uuill
neb ne mám však za 10 ie třeba
některé stárli Čechy v okresu upo
zornit! ie ymll není tím čím
býval Též mám za to ie tvrzení
podobné není iádným zločinem
li Schlegel populiatou ať ie
držf lvi strany a hájf jejf zásady
nehraje si na svatouška— Pan
Schlegel má založe ae mu mstím
Uznávám ovšem ie si o něm
mnoho nemyslím ala abych jen k
kojeni avé msty proti jeho listu
psal není prsvda V posledním
čísle svého plátku píše že Pok
Západu sobi uškodí uveřetflová
ním mých článků Nevím jak
Pokrok Západu byl vždy a je do
sud listem republikánským Quíll
byl za vedení Sprechrova populi
stíckým a zs Lemona demokrati-
kým (jak mi sám Schlegel řekl)
Dnes si hraje oa demo popa Já
schvální redakci na začátku psal
by dle svého uznáni vyškrtli
napsal li bych někdy něco co by
se a jejich zásadou nesrovnávalo
Svým jménem potvrzuji Čláoky
aby mne nemuseli čteoáři hledali
zády redaktora- Schlegel by
ale potřeboval lepil tlumočníky
On má několik fanatických přátel
kteří neradi vidí aby repubiikáné
dniiili převládo J pak ti lidé s
cliltl III ncjilrif jlllto druhu
lom mne poučily dvi politické
kampaně jet em prodělat
novinky i Touhy Neb
I'l Komenda a Kudrna bratři
sludnáři Wahoo lil po dxIM
řas tlučou studni v našem okolí
A dobrými isou řemeslníky ve
svém oboru lo dokazuje taio iprá
va o jich činnosti: Janu Duškovi
udělali sludni 330 střevíců hlubo
kou Ant Klimenlovi 300 střevíců
a Fr Klimentovi 313 střevíců
Veškeré tylo studoi dril hojnost
vody takie větrník může se hnáti
celý den a celou noc Krajané
Komenda a Kudrna jaou svědo
mití a spolehliví v každém ohledu
proto se na ni může 1 důvěrou
obrátili každý kdo služeb jejich
potřebuje
Starý pan Kliment vypověděl
Mackovi válku při nedělní návště
ví a Macek ji přijal Jakmile bu
dou míl generálové Hausner
Vojta ve Westoo vše připraveno
vytáhnem do pole Jak která atra
na při památné této válce dopadne
neopomenem v některém čísle 1 1
příští vypsati Ovšem my jako
staří vojáci předem myslíme ie
jistotní vyhrajem Aby pak nel
160 akrová farma k pronajmuti
K přeptání u Vác Malého v Tou
hy Dobrá příleiitost pro Čecha
Sotrab bude zase ui míli taneč
ní zábavu Přál bych si tam být
tak as! ve 4 hodiny ráno kdvt
bude vyplácet hudebníky To mu
budou trumpety lítat nad hlavou
dokud ujednaná suma nebude jim
vyplacena Zvláští Pelz se v tom
znamenití vyzná mál lo pil to
Šotrábku bezahlen a bastal
V úterý min týdne padaly krou
py zvící husích vajec v okolí Mal-
mo Weston a Ceresco Jelikož
panovalo ticho nenatropílý žád
ných vážnějších Škod
Jak re z důvěrného a spolehli
vého pramene dozvídáme krmí
šotrab kozla na némi hodlá e
pustit! oa St-louísskoú výstavu
odtud dále na Aljašku a zpět do
Manchurie kdež se hodlá přidat!
ku české setniní ruských kozáků
jii bojujf proti Japoncům No
šťastnou cestu a jen nezapomenout
oa dost munice
Karel Dooát t Omahy dlel zde
za obchodem
Ve čtvrtek projely naším mí
stem dva automobily Náš mar
šál chtěl mýtné přes viadukt ale
chlapíci vzali do zaječích a litam
Rudolf Řezáč pracuje na dráze
a jak se nám přiznal lopatu brou
sit není tak těžké jak by někdo
myslel
V pondělf min týdne míly oba
denní vlaky jak osobní lak i ná
kladní vážné nehody a jen jako
zázrakem nepřišel nikdo k úrazu
Oaobnf vlak vyjel z kolejí u Lin
coln— Přiví kdyi paroatroj ná
kladního vlaku přejel most mezi
stanicemi Yulan a Mead lenlo se
probořil při čemž 7 kar apadlo s
vysoké trati dolů V jedné z nich
nalézalo ae několik trampů kteří
mohou pouze jen šťastné náhodě
děkovali ie vyvázli iými životy
Aby nemusel jeden nál saloník
platit doktorovi 4 lékárníkovi za
medicínu pro pocení sebral ae a
il stohovat Ježto psk má toho
za dva panské dvory tedy má na
ději i na spadnutí objemného své
ho bříška Macek
Bít
ft M
'lil
ti: MM- rn ntt!jiiri! i nn: 1 n r t mř f"
Willow Springs Pivovar
ZELENÉ "TBADIHG STAMPS"
U iiui MenVch Třmi
I11Z mnii ku Mnu lr
trnu
KTáltH HTIUi'i:x
(3 tix ír lňl(iTj!i h Ulivl)
-10 11
arw 4
ti-' t :
Mi
tt H m Sflenfrb I rad
iím Htinx s ksMou líni
mm
HTMtS á NTKICEM
(3tur:lykviirlovKh lalivl)
— cena
Kromě tuliu fn ilimlnneto ni'Jli iHI lahvové pivo ilixtt
iintu tft- ilvoJuiUolinou Iimliiiilu V relonýi h "Truď
Ing Htmnpi'
I Olijcdmjte sl poituu neb telefonem 1(I(MI nelxi KIH5
utacaravjK-ijvtiicrtvtraaiď'
ED MAURERA
tmtttttttttttttttittiiiittittittttittMMitii
Ncjsarší a nejlcpšl místo pro schůzku jest ff
RESTAURANT A g
HOSTINEC-— 2
v ťim 1 lion 1'nmom ul ff
I'r Importovaná piva nakopu rlzfiok z MWnrjikr-bo pivo- yj
vru v Plzni t CecIMch liotiriiii Munlch llavaria pivo 1'lvo Anhausvr- m
lium h a tvHmniinA Kaimt zinkalo rozsáhlou reputaci {
Kavárna pro iMmy nslézii se 11a druhé podlaze 40tf £
fljr Í'íiuíá l„Mát AtuifmiM M-Imtni plivulnA wnimt Lratan n JiMf lllmun 0
t ) i i)tiiiHi))n)mi)))im)mml
vfe?
IPPI
vlastní
Novák &
ffib
Kretek
1 1413 Jižní 13 ul Omaha Neb
Zhotovuji prodírají
Mramorové a žulové pomníky
iidlirotiky tlesky
a liMillomí práce tlio druhu
Vnllr4 oM1nvky vyrltuji jřolilapMllv a vkotn
Něco co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového života za parného
dnejest sklenka čistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za neilepší v trhu
'ijte METZOVO' k vůli svému
zdraví
fIVIíofi 11 0
MET BROS BREWING CO
1 '"'Í
vaří a labvují jen
výborné pfvo-Ť
V-JohlíhcnjSÍ ntháloku (Vhft z Omahy I vchUt Jst
Klcgantitó zařízený HOSTINEC
Joa- již 15 a Howard ol
tfnt Kriiirfjv "Cnlilnel" stále na Amin lakot i nllnS( niva luh
řlifL nfllXfl ti lifíllfttiáí vfnA WHimt MkArV Wtftwirnaí 'lmlní W
fcy
Chutny zákuw-k víily po ruce
() hojnou pflutt kraanů MM
4s e f " i ai é) e a
JOH
-♦—♦-
NOVÁK
♦ ♦ ♦-
JOHN M FIXAlílU HOSTINEC
íílzné
ťíslo 1520 Dodgu ulice
mezí stitroo a norou noíluu
St-louihBké stála oa čepu Chutný zákusek vidv do
5im3
ruce — Vzorná obsluha
0O KWWWMWHMMKH 4
tMMWWHWHWWWWWÍ
Cl íttsiři tpnz8ilzllbv''
co praví! proslulý zdravotní Lťbkí
vldátor fsrář Koeipp v jedné
zt svých přednášek o zdravotnictví
Užíval jsem medové víno po vfce
jak 20 roků a jsem úplně přesvěd
čen ie kdyby místo jiného vína
medové se užívalo bylo by to
pro mnohé osoby veliká výhoda
ze zdravotních ohledů Ono pů
sobí chladivě mírni vnitřní hor
kost podporuje trávení vzbuzujíc
a rozmnožujíc trávy žaludeční
čiatl ialudek a posiluj ho odstra
ňuje při tom látky škodlivé a proto
též účinkuje příznivě na krev
Iťávy nervy a ústrojí vyměšovací
Dětem radím by ae dávalo v ma
lých dávkách a lékaři by jej měli
předpisovat nemocným neb jest
víao toto nejlepšl a nijzdravřjU
sílitel V klášteře užívali june j j
vidy po obědě a byli jsme úplně
zdrávi Pište na
Colorado Honey-WIne Co
ItOlLDKR COLO
jediná to česká továrna ve Spoj
Státech na vyráběoí medového
vina a Karlovarského Hořkého
vlna léčivého lk I
iíolí
Vás
ruinou -
Kabel kovo zubní thé
fyím liolnat zniiQ v v ni-n a minumm
Ltrrdl ruhv chrání 1 nřnd náka
zou ohyfrjiif m boleat více nrrátl
Iliillcvk s nHtwurm aoíUiu 40c
F Kabelka
60S Hlfk Street RACINE WIS
OMAHA
Loíui & Iiuildiiiír
aaoclatlon
v Uee DuildinR
21 rok atari a nejatarl! ve mtti
einí
půjčky oa měsíční splátky a při
pisuje k dobru dividendy púlietně
při 6 proceotech ročně na uspoře
né obnosy
tím M AattiMK-T tajemník
South omaím úřailoroa v člde 31!)
aeviMul 8l
Předplaťte sc na Pokrok
ponze $1 ročné
Dr
F J Wojtišek
íeský Iťkah
V SOUTH OMAHA' NEB
íJřídovna v CIísíow Block na 24
ulicí pul vločku ol poity
Úfilrí fc„!l(y
Od vdo 11 dopoldna (Id í do 4 odp
Od T do 8 vler 38
Tol v dřadovně L 815— Tel v bytu Í4S
Hef rettf
MASNY KRÁM
ae JIŽ straně města vlastni krajan!
Ilrutří IřuticíloveS
1344 Hni 'J- ul
NejTÍlíí zásoby masa vleho druhu
ozenak salámů šunek a vftbee vleho co
v obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv Jtnde
ÍIIIIIMMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIU
i
W Malý
český
! ÉU 3 lEfit l'M i
S 808 Hlckory ol Omaha s
i Krajané kuří rjotfabujf své obr §
f dli anova nabarvit) aneb pokoj s
S no vylepili Dechf Job ae T( dft =
5 vénm oa nébo ae obrátí nebof ma §
S v oboru tom víceletou jii zkul £
g eoat ittit =
ňiiimiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiitiiimiiimniii!i9