Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 29, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
Zuloicn lsnKotnfk XXXIIi" A1
gOKROK ZÁPADU
4
OMAHA XKIIK VKSTÍtKlW INK 2 ťKUVXA IUOI
ťlSLO S
S
ftfili k'utttktnrt — Jl it
It It lŘ)tnjt MlWayí tlf
— Síty ti tfjfrtý t mU
Hu ií itfjn
V minulém týdnu posláoo bylo
tlO SVřtl I Východoasijského IlOli
ttě vlci 121 ocítí kdykoliv před
lim Váleční dopisovatelé otsmf
ni t ruského ani tt liponského
tábor patu pravdu a nesmí tmi
uqtiu it o opcracicn armád a
proto svit jo pln novinek s boji
ště od anglických dopisovatelů
ktcll sedl v Cheíoo neb jiném iín
akétn městě a aby ai vydělali avoji
nudu kabeluji tvým časopisům
kde jaký kk-p aebcrou
Poure dvě zprivy které v min
týdnu doSly zasluhují abychom
jc oaíim ctéoílůiii idéiiii jednu
t nich pochází ze Japonských
pramenů a zasluhuje pouze částeč
né vfry druhá naznačuje situaci
mezi nepřátelskými armádami a
zdi te ze skutečně schyluje se k
k prvnímu velikému boji mezi
ruskou armádou vedenou Kuro
patkinem a mezi třemi iaponský
mi armádimi vedenými generály
Kurokim Okuetn a Nodzou
Tyto tři armády ae blíží k ru
skému postavení poznenáhlu a
pokua Kuropatkinův aby apojení
Žapooců překazil ae nezdařil
jak z porážky Stackelbergova od
dělení jest zfejmo
O tomto postupu Žaponco za
slal generál Sacharov generálnímu
Štábu dn Petrohradu dne 23 Červ
na následující zprávu:
Večer 31 června obsadil ia
ponský pfedvoj rozsáhlou kraji
nu rozprostírající se ve vzdále
nosti 4 mil oi sever od Senučenu
od mořského pobřeží k pohoří v
níž jsou vesnice Siiogpiice Lit
siatung Tauguio Yongtsanstung
VagtsiaSong Zřídil heliogra
fickou stanici na návrších litsia
tungských OJdíl pěchoty rych
lopalnými děly kryl levý jeho bok
Žaponská patrola ae pokusila oase
přední stráže zahnali ale neměla
při tom zdaru Noc uplynula tise
Dne 33 června se dali Japonci
opět na pochod a jejich linie sáha
la od Tavaja až k řece Kantaku
Žapooské lodi válečné byly spo
zorováoy blízko břehu Na5e
předvoje zastavily nepřítele oa
cestě ze Sinjenu do Hajčengu
Poručík Engberts a tři kozáci byli
raněni Na straně fenghuangčeng
ké nenastala žádni podstatná
změna leda ta že byl nepřítel ss
den že zřizuje blízko průsmyku
Ksjpajfikého opevnění a sice ve
vzdá cnosti 13 mil na jihozápad
od téhož a upravuje cesty s Feng
huangČengu k balučangu V po
tyčce svedené 31 června byli po
ručík a dva kozáci raněni
O dalším postupu Žaponco sdě
luje gen Sacharov v depeši ze
dne 35 června toto:
Od rána dne 33 června nepří
tel pokračuje ve svém pochodu oa
Kaičau Tři odčlení jízdy každé
z nich sestávající ze 4 az j Ika
dron vedlo pochod za nimi
táhly husté řady pěchoty
Žaponské přední stráže k veče
ru ae rozpínaly podél Kho údolí
asi 9 mil jižně od Senučeou a ne
přátelská jízda atála za nimi Pě
ebota se strojovými děly obsadila
vesnici Motsiatung na pravém
křídle Po celý den byla udržo
vána palba mezi nepřátelskými a
našimi předními strážemi a Je
den oál vojín byl zraněn
Pohraniční stráže pod vedením
poručíka Demeyera zaskočily Cka
dronu žaponské jízdy a způsobily
jí značné ztráty
Nepřítel nepokračoval ve svém
pochodu na Kaičau až teprve zase
včera kdy po jižní Siujenské cestě
ae pomalu bral opět v onu atranu
Ruský předvoj obsadil výšiny u
Siskhotuogu čtyry aetniny se
třemi horskými děly učinily útok
na Žaponce a naie dělostřelectvo
dobře mířenou palbou je zahnalo
Toto oddělení nale druhého dne
bylo sesíleoo a podniklo nový
útok na iaponské posice podél
celé čáry a nepřítel v nepořádku
ustoupil a my obsadili opět Sian
diao Nale palba z děl přinutila
Žapoace k ústupu at za Erltakau
Kuské odděleni o 5 bodinl od
poledoí přiblížilo ae k hlavni ža
ponské posicí a sbledavli Že tato
jest držena třemi pluky pěchoty a
18 děly nepodniklo na ni útok
le ustoupilo večer k Saimatze
Naie ztráty v těchto srážkách ne
jsou dosud známy
Major gen Misčenko velitel
východní kozácké brigády učinil
útok na Iaponské přední atriže
od S ujea ai k Tačekiati a zastavil
úplně dalií postup Žaponco V
této srážce ztratili kozáci sedm
mulo tabiiýth } diWt jn a 1 1
nula Jíuitu)'il
Armáda Rrnrrila Oku pokraču
ja ve stém pochodu se Srnučenu
každého dne umí asi 6 mil a po
oěvadl pochoduj v bitevním ti
ku patrni očekává ie nale vojsko
každou chvíli mole ji napadnouti
Oku nsléial se v pátek vzdálen
deset mil od Ksičau
Toto místo dle vteho ss stane
dějištěm přilil velké bitvy ač
estli se Kuropstkin nerozhodne v
posledním okamžiku k ústupu což
se zdá pravdě nepodobným
V Kaičau aneb poblíže nalézá
se ruské oddělení vedené gen
Stackelbergem které bylo nedáv
no přesilou žspooskou poraženo
Oddělení toto pomalu ustupuje
severním směrem podél železniční
tratě Stackelberea a jeho ústuo
podporuje a kryje generál Sacha
rov který drŽI ae avým oddělením
TaČekiau ruský to zásobní bod
pro jižní jeho armády V HaiČen-
gu nalézá se třetí ruské oddělení
střežící cesty ke Kuropatkinově
hlavní basi u Lisojangu
Generál Oku s armádou která
se odhaduje na 66000 mužů blíží
se k ruským posicím se strany se
verní podél západního pobřeží po
lostrova Liaotungského a chce ae
patrně dostali na pravé ruské
křídlo
Gen Nodzu s druhou Japon
skou armádou pokračuje proti ru
skému středu
Gen Kuroki se 96000 muži
béře se z' východu podél tří cest
proti levému křídlu ruskému Jed
no z žapooských oddělení se na
lézá již ve vzdálenosti 15 mil od
TaČekiau druhé pokračuje po cestě
k Siujen a třetí pod osobním vele
ním Kurokihn tíhni? os Hsičenz
Žaponltí generálové Oku a
Nodzu tlačí Stackelberga na sever
a tím patrně chtí Rusy příměti k
opultění Newčvangu který by se
Žaioncům výborně bodil za no
vou zásobovací basi Kuroki dou
fá ie druhým svým oddělením
porazí Sacharova nežli tento se
bude moci se Stackelbergem spojili
a třetím oddělením chce asi udr
žet! ruskou armádu u iiaičengu
tichu aby nemohla přispěli
Sacharovi a Stackelbergovi na pomoc
Celková síla těchto tří Žapoo
ských armád je odhadována na
160000 mužů Proti nim stojí
také jistě tolik Rusů Kuropalkin
dle vlech příznaků svede jednu z
rozhodných bitev válečné této
tragedie v době nejkratlf Ža
ponci pokračují tak rychle ie se
jí ani nemůže snad již ústupem k
Mtikdenu vyhnout) Možná co
tyto řádky píšeme že již bitva se
rozpoutala
Prohra jon-li Rusové tu padne
Newčvang Žaponeům do rukou a
Port Arthur nebude moci očeká
vat! pomoc od poražené ruské
armády a posádka jeho bude mu
set spoléhati se sama na nebe
O porážce která stihla ruskou
eskádru v Port Arthuru podává
admirál Togo následující úřední
zprávu
Dne 33 června mé spojené
loďstvo napadlo nepřítele při-d
Port Artburem Časně z rána
onoho dne bylo mi sděieno bez
drátoou telegrafií jednou z našich
patrolních lodic ie bitevní lodi
Peresvět Poltava a Stbastopol s
křižáky Bajan Pallada Diana
Novik a Askold zároveň několi
ka loděmi hledajícími podmořské
miny vyrazily z přístavu a dle
opatření učiněných pro ten případ
Že by se nepřátelské loďstvo od
vážilo a přístavu spěchal jsem na
ono místo vyslav čtvrté a čtrnácté
oddělení torpédoborco aby stře
žily púhyby iieplíieie
O 11 hodině bitevní loď Care
vič Retvican a Pobéda ae připo
jily k lodím lovícím miny jež
křižovaly v moři a mé loďstvo
znepokojovalo je v této práci
Ve 3 hodiny moje Čtvrté a čtr
nácté oddělení torpédoborco pu
stilo se v zápss ae sedmi nepřá
telskými torpédoborci jei chránily
lodě lovící mioy a zahnalo je
Jedna z nepřátelských lodí se
vzíiala a hledala v přístavu oebra
ou Křiiák Novik vyrazil jim na
pomoc
Lodě nepřátelské konečně vy
čistily cestu od min a Novik vyjel
na moře Nale třetí eskádrs
snažila se nepřítele vylákali smě
rem jižním
Nale první eskádra jsouc ukry
ta jižně za Sagan ostrovem oče
kávala tam nepřítele a tam byly
ahromážděoy též vlechny nale
torpédoborci O 6:15 naie první
eskádra zahlédla nepřítele 8 mil
severozápadně od Sugao ostrovu
Carevič byl v předu Novik a
torpédoborci nalézaly se na pra
vém jeho boku Lodě jely smě
rem Jilnlm O pňl osmá jimt
byli viiltlftil ol nl-h potíte 1 4000
vsrdů Nrpllul směnil ponrkuj
směr své plsvly k severu a ji os
to niřidil mým nnnonoskám lby
til nepříteli uhájily útok
O pňl deváté kdyl nepřítel byl
vidllen pít mil od přísuvu ttr
oiclé oddělení torpédoborco 1
mimonosrk aahájilu útok a k ní
hned se připojilo páté oddělení
Nepřítel uveden byl ve zmstik a
nemoha doststi se do přístavu
zakotvil o 10:30 před ústím kde
jsme učinili na něj v oné noci osm
útokA Jedna 1 našich minonosek
vypálila a úspěchem torpédo do
přfdy bitevní lodě vypadající jako
Peresvět a tato se okamžitě poto
pila My nemohli zjistili žádné
jiné výsledky našich útoků až
teprve ráno kdy jsme shledali že
jedna z bitevních lodí nepřátel
ských se ztratila a dvě lodi druhu
Sebastopolu a Diany byly patrně
pochroumáoy neboť nemohly
použit avých strojů k plavbě Dne
34 (v pátek) nepřítel vplul do
přístavu některé lodě jeho byly
ve vleku jiných Poslední vplula
do voitř o 4 hod odpolední
Místokrál Alexejev zaslal do
Petrohradu zprávu o této srážce
ruské eskádry 1 Togovou a v ní
praví Že nemá o výsledku jejím
žádných podrobností Žaponské
loďstvo v této srážce utrpělo jen
nepatrná poškození V celku byly
prý jen tři torpédoborci porou
chány Jeden CÍBan tvrdí však
ie viděl pět velkých žapooských
lodí ve vleku jiných coi by zna
menalo ie byly porouchány tak
že nemohly užiti tvé vlastní po
honové síly Těmto čínským
zprávám nelze však přikládali
macho víry lÁuiké loďstvo bylo
nepochybně poraženo jak z úřed
ní zprávy Togo vy vysvítá ale
pochybujeme Že iaponské loďstvo
mělo jen tak nepatrné ztráty v
boji Jest možno že Zsponci
zúmyslně ztrátu Rusů zveličují a
své vlastni ztráty zmenšují aby
ulehčili vyjednávání o novou vá
lečnou půjčku 1 cizinou
Na Port Arthur"-podniknuto
bylo několik dělostřeleckých Cit o
ků výsledky musely vlak býti
nepatrné
Poslidnl tprávy i bojiltt
Dep tle zaslané z TaČekiau na
zničují že obé nepřátelské armá
dy se hotoví k veliké bitvě která
snad se již strhla co tento přehled
píšeme
Generál Kuropatkin v neděli z
obrany přestoupil na útok proti
oddělení generála Oku kdežto
Kuroki táhne proti levému ruské
mu křídlu u ilaičeng Všichni
cizí vojenští vyslanci a dopisova
telé jsou shromážděni v TaČekiau
což jest též nepřímým důkazem
že se zde snad odehrsje důležitá
část válečného dramatu
Depeše která byla zislána z
Čiíu oznamuje Že jedna Čínská
lodice shlédla dvě velké bitevní
lodě iaponské a několik torpédic
porouchaných v pátek u Port
Arthuru Dle toho ae soudí ie
se tam opět v onen den strhl dru
hý zápas na moři a že Žsponci
zúmyslně výsledek jeho zamlčují
V neděli bylo ilyšeti ostrou
střelbu za zásvitu dne v horách a
někteří důstojníci ruští praví ie
prvá srážka se strhla u Tončenu a
Že nepřítel počíná ustupovali před
ruským vojskem
Celou sobotu generál Kuropat
kin rozestavoval své vojsko a mě
nil jeho posice V těchto pohy
bech pokrsčováno i v noci a pluky
pochodovaly za zpěvu válečných
písní jež byly někdy přehlušeny
klusotem ujíždějících Iksdron
jfcíduO a baterií děl
Dle dopisovatele amerického
spojeoého tisku byl to prý po
vznášející pohled když ruské
pluky pochodovaly do nastávají
cího boje za zpěvu válečných
písní které ae před třiceti roky
rozléhaly oa Balkáně Po celou
noc bylo slyšet tyto zpěvy klusot
koní hrčení děl a vozatajstva
Překvapující zprávu přinesla
v posledním okamžiku jiná depo
te Generál Oku počal prý před
útočícími Rusy ustupovali a je-li
to pravdou tu k veliké bitvě mezi
Kuropatkinem a Žsponci sotva
dojde leč by Kuroki se cítil dosti
silným aby aám ae pustil v zápas
a rukou armádou
Ústup Okův stal ae prý násled
kem toho ie ruská eskádra vladi
vostocká potopila ŽaponcAm
mnoho atřeliva v posledním svém
výpadu z přístavu a Žsponci se
bez atřeliva nemohou pustiti v
zápas Generál Nodzu ustupuje
prý zárovcí) a Okuem
Nedojde li jak se nyní T po
sledním okamžiku zdá k velké
bitvě teď sotva lze ji očekávali
jpted iipořrtlm df tlivé iiisonv
kivtl v ktltre nistsne a potrvá
přrs dva mětlee S vllrčnými
operacemi řiidese moct ispotltí
teprve tu it ni podiím a do té
doby ruiké vojko bude tik !
léno le mděje ŽiponcA ni vliět
stvi ie obrátí v niveč
Z lidy '
Strillivá rodinná tugedis živině
oá bídou odehrála se v Chicagu v
sobotu v noci 35'eli Anna Ka
lodtiková a její tři dítky nalezeny
byly otráveny svítiplynem v skrov
ném bytu Kslodziková patrně
dohnána k zouíalství sprovodila
aebe a tři své děti se světa Sou
sed Kslodzikovd jakýsi Rubia
Stein ucítiv zápach plynu vnik
nul násilím do bytu Kiludzikové
a nalezl tam již jen čtyři chladné
mrtvoly Manžel nešťiHtiié zuti
íalkyně nalézá se již po delší dobu
v ústavu choromyslných v Kan
kakee a ona nemohouc sebe a své
tři dítky vyžíviti hledala výcho
difitě ze své bídy v smrti
"Mrtvý" se navrátil
Před několika týdny nalezena
byla v chicagském drenážním prů
plavu mrtvola jakéhosi muže a
policie soudila že by to mohl
býti jakýsi Štěpán Bizák dámský
krejčí který bydlel v č 3469 37
pisce jenž zrovna v té době zmi
zel ze svého domova Pani Bizá
ková v prvním okamžiku v mrtvo
le ztotožnila ztraceného svého
manžela a poněvadž nebylo žádné
pochybnosti ie člověk onen byl
zavražděn policie na podezření
ie Bizáková tvého muže zavraždi
la tuto uvěznila Druhého dne
kdyi mrtvola byla 1 kalu očištěna
Bizáková shledala ie zavražděný
není její manžel policie však ji
přece jen věznila a teprve korooer
po vyslechnutí avědectví propustil
ji z obvinění leč i potom policie
ještě po dva dny ubohou ženu
věznila bez nejmenšlch dňkazů
V neděli Časně ránozaklepal kdosi
na dvéře bytu paní Bizákové
a kdyi tato odvětila "dále" tu
vstoupil do dveří jakýr muž "Co
chcete?'' tázala se ho Bizáková
"Má coi pak mne neznáš?" zvo
lal příchozí Tímto výkřikem
teprve poznala zkoušená žena
svého pohřešovaného manžela
Oba ai padli do náručí a shledání
spečetili nesčíslnými polibky Bi
zák odjel z Chicaga a konečně
dostal ae až do St Paul Když
se rnu zastesklo po rodině tu se
vrátil do Chicaga Bizák neměl
tušení co mezitím jeho manželka
zde zkusila následkem lehkomysl
ného jeho výletu
Vojtich Chepllk
zt Stewsrt Station Pa sděluje
avou zkuknost
"Byl jsem velmi churav na ža
ludek takže nechtěl mně nic při
jímat a ani jsem nomřl žádné chuti
k Jídlu pili Navštívil jsem
mnoho lékařů bral rozličné léky
a patentní přípravky mnoho peněz
jsem vydal ale vio msrně Vzdal
jsem ie jíž naděje na uzdravení
kdyi jsem zvěděl o Trinerově
Léčivém Hořkém Vlně Již po
první láhvi cítil jsem ie jest mně
mnohem lépe a za krátký Čss byl
jsem zdráv úplně a tětím se nyní
výborné chuti k jídlu Rád bych
viděl aby každý krajan zázračné
ho léku tohoto zkusil a o jeho
léčivé síle se přesvědčil'' Trine-
rovo Léčivé Hořké Víno těší se
všeobecné oblibě proto že v kaž
dém ochuravěoí žaludku přineslo
úplné uzdravení Jakmile) žaludek
jest zdráv jest zdrávo celé tělo
dobře strávená potrava mění se v
zdravou krev všechno ústrojí
řidni pracuje do těla vrátí se
zdraví sila a krlsa V lékárnách
Jos Triner 799 So Ashland A v
Chicago lili
Novinky z Plattsmouth Neb
Dne 37 června 1904
Onehdy večer počali vám 1 čiita
jasna provádět na blízku hroznou
kočičinu I vyletím jsko tipka
ze dveří abych se přesvědčil ko
mu to "u našich'' vyhrávají k če
pení a nastojte 000 mi to přichá
zelo jako by to bylo u Tříletých
"Snad ae nám čtverák Toník neo
ženil znovu po dvou letech?' tážu
se v duchu aama sebe Než dlouho
netápal jsem v nejistotě Moje
stará zvědavá jako všechny ieny
chtíc tomu přijíti na kloub po
padla pautoíle ďo hrsti a bajdy na
zvědy V okamžiku se přesvědči
la le hoši dělají pekelnou muziku
před obydlím paní M Kalálkové
Sestra zmíněné paní slč Anna
Kalinova provdala se den před
tím za Irčana p- E While a OJ
dáni byli spolu v Omaze a boti v
domnění le ae novomanželé po
plliilu avém ubytovali u pí Ka
látkové vyhiivili pled obydlím
této kdilto lillm bovomintelé
dleli v nerušeném pokoji v domě
rodičů linichových Novominle
lům gritulujemel
Minulou neděli měli ide maoli
lé Drozdovi milou návštěvu 1 sice
pí 1' Jelenovou 1 Kinsu City a
slč J Drozdovu 1 Omany
Minulou neděli podali si zde
znovu manželé liollých klcřll
dřívá bydleli va Wilber oa stup
ních oltáře prsvice své před vlp
IUníkem To snad jii postačil
Minulý čtvrtek anesla se nsd
našim městem prudká bouře bě
hem kteréž v málo minutách ně
kolikráte uhodilo Však déšť již
byl velice vítán Vše roste až ra
dost z toho
Slečna Anna Palečkova jei
pracuje v South Omize přijela se
podívst domů
Moje stírá vzkazuje vážené ro
dině Veselých do Salt Like City
že nám mák z Mořivy už kvete
že prý má jenom itrich aby jí ho
vrány nesnědly
Pan Vác Prokop dává vše do
náležitého pořádku A jak by
také ne když mi slíbil le mně co
nevidět pozve na — na co? To
nesmím ještě vyzrsdit
Cestu kolem světa vykonal
tťsstně kmotr Caíourek Z našeho
Brna putoval ai na nový "Fe
legranc' kdei navštívil rodiče
Sebestovy načei krajem znojem
ským bral se zpět Přijal audienci
u E Donáta a přes náš kopeček
kde musí platit mýto kdo nechce
se v trávě ztratit ubíral se koneč
ně domů
Onehdy uklouzl nešťastnou ná
hodou oa mokré podlaze náš Sam
a obrazil ai pravý kotník na zadní
levé noze Jelikož jsou naší čtyř
ooici tak ochočeni ie poslechnou
01 rlovo namazala moje stará Sa
movi zraněný kotník kořalkou a
dnes milý vepřík ui běhá jenom
te má nohu tu kratší Ale jinak
prý ae cítí úplně zdráv
Pan Jan Svoboda st položil si
kolem avé residence nový cihelný
chodník Totéž učinil i Tonik
Tříletý jen le ti dal pod nohy
něco ailnějšlho lnu vldyť on to
také potřebujel
Pan A Jiran pracuje přítomně
na stavbách v South Omaze a pan
V Janda st zaměstnán jest stav
birni obydlí v městečku Mynard
Malý synáček p J Sedláčka
jest nemocen zápslem plic a stej
nou nemocí trpí i malá dceruška
p J Liperta
Ať blaze iiie rodina pana Karla
Veselého v Salt Lake City Utah
na jejíž zdraví pili jsme první
doušek vína t rebsrbory Chutná
nám tatínku znamenitě lenom
le nám z prté várky pro samé
ochutnávání málo ho zbude To
by se labužník Sotrab i mlsout
Macek ani olizovali kdyby jim ho
trochu poslal na košt vát
Zpravodaj
ťi -- řS
jfWillow Springs Pivovar
1 ZELENÉ "TRADING STAMPS" I
I00 sWHiVrh Trml
I„K Hlllln klMoU bi-l-tlcill
NTAItH k Hl ltiriiH
Vi lui ty liili)vyili Uliv!)
-rcn
Odstrašující přiklad obecenstvu
P10Í A Bergminová v Chicigu
otrávili se kirbolkou pro nezho
jitelnou vnitřní nemoc Celá řidl
balsámů ayrohů a jiných psteot
nich "léků'' a pilulek ubohé paní
nepomohly Není divu poněvadž
patentní"léky''obsaht)j ponejvíce
jedy: morfium a chloroform které
nemocnému aice na okamžik uleví
ale po čase se člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky'' podvodnými re
klamami vychvalovanými a v zá
jmu vlastního zdraví dejme před
nost léku přlrodn'mu kterým jest
šimanovského Březohorské ihé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnáni k sebevrsždt
Cena balíčku ttoo pošlou tiiu
přímo zasílá: R P bimsnovský
654SCOUSI Milwiukee Wii tf
r
r
3Í
II Famatoite
S
1
'MM
'% Vm íelenfrh Trtl
1 11 w mnii kWou tmi
hon
KTaKH a M KIPUm
(2 tucfy kvartových uilivl)
— cení
Krom'1 toho le (liwUmHo iicJIcpM lahvoví pivo ciontn-
nett! dvojnásobnou hodnotil v zelených "Trsil-
lni? Hlampi''
Objrdm-Jtc sl nuUuu m u tclcfíiiicm 1100 -l MHZ
Bolí cSfa
Vlís
ziiby'y dw%
Pomoc
Kabel kovo zubní thé
vvliVI tmďA aubft ve I neb 8 minutách
Utvrdí subv rhritnl j před dul! náka
zou a obyčejné ae boloil vlo nvrátl
lUllVk aávwlew poUtu (k
F Kabelka
605 Rigu Street řUCINE WIS
Hlfíí
Mtrofcs
II
Spolehlivý komissionářsky obchod
KrHjané diccto-ll prodali aneb po pHpadfi koupili nijaký
dobytek učiníte dobře kdyi dffve dopíšete na
Hj uimupi UUUIU VIUUUU 1IUUI
Vnn Hvoflks solidním a poctivým jednánfm zfskal sl neobmn
mbí díWčry vAucii krajan ft a kilo tis nclio ie obrátil byl vidy
vurnA olmlnnien DnpfAeto li na něho zbavíte se mnohých
nennázl a uíclMte tlm mnoho peněz Všechny dopisy sdrosujtei
Frank fimXi Room 135 luMw Bldg So Omaba aneb 2518 N St
£ Nejsisr&í a uejlepií místo pro schůzku jest £
I ED MAUREEA KESS
a) i f
v j n%i i ' n r n i wti ui m
l'rav Importovaná niva nalomí Plzanak z MífnkSho nivo- m
varu v nziil v ucclifich uobrau wiinicn Jiavana pivo rivo ADtituor
liniích s iWuoznňmů ťaiMt nlikalo rozsAlilou reputaci
f
m é t s i 1 1 1 1 i a 1 1 1 in r i mtniwt
Kaviirns pro ůAmy nalézá ss na druhé podlaze
40tf
W IiiimIj olHtlonžl ochotně elivaltiě známý krajan p iotu:t Altmun £
liřaaasi
TraislBíi Mari Works
vlastní
Novák & Kretek
í 1413 JlžnM3 ul„ Omaha Net
Zbotovajl a prodaV&Ji
Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky
a liMilfnruí práce vícbo druhu
Vlkr4 objednávky ryfliujl rjrotilpllví i vknin
Hostince u "Modré Hvizdy"
vinním
JOSEF PEZDIBTZ
v budovA Národní Min £ J401 Jlfnl ta ul Omaha
BtruvrsEiascis wjlxtbv rrro
H7-— tiál ris cepu Teplý luní nliílo připraven
Nczapomume zuKtavít u JOH PKZDIRTZ
Hlaste se u
Něco co povzbudí vaSí eoergii a
dodá vám nového Života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodoého
"Metzova" piva f%j
p'
jen uznáváno všemi miiovniKv
dobrého piva za nejlepEÍ v trhu
1'íjte "MKTZOVO'1 k vůli ivému
zdraví
rIVI'fon llí
íMETZ BROS BREWIN6 CO
Prví Iřídy vycházkové obleky
PO
S5-S750-SI0-SI2-SI5
Ztráviti čtvrtý a nemíti oa sobě jeden z těchto obleků
jest tolik jsko ztráviti den ten bez chRostroje Tyto cllsdné
vzduloé odivy zhotovené i kibáty pouze i polovice ineb
čtvrtiny poJlivkou opatřenými a dokonale přiléhajícími kalho
tami Ceny ty mají vál vyléfiti ze zvyku přeplácení a dostá
vání Ipatnf jííbo zboží
S5-S750-SI0-SI2-SI5
Siitte WšAi n velmi Isne mi
Nikdy nebyl aouboroějsí výklad alaměných klobouků v
Omaze Námořnické nové mody vledoí klobouky Panamas
Fedorai atd
50c-75c-$100-$150
ji
h
P :
li
!"
I -
I "
í'
f '
i
ť :
í
r
ít"
i
t t
s
í:
V
i
V
H
j -
í
r
Správa tblťky pra mule a hochy