Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 22, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OMAHA
wtjtttmmtttfTmTm
dluhu IjMf Btlllk) (iWttle spt
lehlivt vám thntovl t
vlili pse Ji lumi {ii iiiji
Fltnam ul Ómalis ii ctný vtlue
mírná lopili mu a on vám
ottiomt poslouli áNkí
NleMij IťJnt jle ti"m
imiuMJ rh SokolcV v NW
dur 2 eenruco VMupuí
ktt't&r oMibii ťnltá hmlbii
- - - -
i
- Vterl KW))) hdJlfl 0
nala nemocnici Central ř lil I
14 SerJ ul pl Mane Kalptro
♦ 4 thoť vilnítiO Maiene p I
14
„ vt thor llenh Maiene p 1 r
- htajane mlíl by psmalovet jKllptU M„eh9 f t M „(
ÍJ 1 Z ul' ''ot Kelperová lome
polltkl plir Aká pio dostanou
11 Franka Nemerlda chvelne sni
mého hQMiaikfho na 16 Willi
m ul N sklsJl má poutě t
nejleplí akoii vine jiní tňiné
likéry Chutný teplý tákusek uále
připraven 2a vtornou obsluhu se
vIJy ruíl 46114
— Mtii nejiaiímavějlí pře daál
ky jaká kdy v Omaze byly pořá
diny olicll sajistá nedílní před
Bálka proslutého Českého cestová
tele pana E Stanislava Vláze o
Japooaku Korei Maodluriku
č(oě a Sibiři Domofvali jáma
a !a prostorná Sokolovoa napl
něna bud do posledního místecká
Českým obecenstvem avlik tkla
mali jame se K hanbě Čechů
omažských konstatujeme le pou
ze 73 posluchači přilli poslech
nout oejslavoějlího řeského cesto
vatele iehož předoálky v če
chich švýcarsku ano i v Jižní
Americe přečetné byly navitíve
ny Tentokráte i oase i o tel li
gence zapomněla se doma a mlá
dei naie la oie naděje jak se j(
přezdívá blýskala ae téi avou ne
přítomností Příkré proniieoy
byly úsudky o uvědomélosti Ce
cha omažských ale byly to tento
krátě úsudky spravedlivé Ano
bylo to trpké zklamání pro pří
tomné a nanejvýl trpké pro pana
Vráze jeaž několikráte během
přednálky učinil zmínku o hrubé
neletrnosti Čechů omažských —
Slovy prostými přednáiel p Vráz
o cestách tvých v zajímavých
krajích dálného východu před
ná5ku svou provázel překrásnými
barevnými obrazy vrhanými ttro
jem oa plátno znázorfiujícimi
věrué postavy kraje obydlí a pa
zvyky a spoleíenský i domá
cí život lidu výle uvedených zemí
Obrazy ty jsou povodní nikoliv
levná nějaká reprodukce až do
podrobností věrné A stejně věr
ně UCil i pan přednálejíci tamní
poměry jak je seznal z vlastní
zkušeností uvedl přednosti i vady
lidu tamního příčiny jež zavdaly
podnět k válce rusko-japonske a
' předoálku tvou zakončil přáním
zdaru zbraním ruským Před
náSka p Vráze sledována byla s
největllm napjetlm a po skončeni
její odměněn byl přednášející po
tleskem Vlem kdož byli pří
tomni líbila se předoáika velice
a vlichni vzpomínat! budou dlou
ho oa krásný večer ten— V pon
dělí přednášel p Vráz v South
Omaze a jak nám sdíleno i tam
byl návštěva velica slabá V
sobotu přednáiel p Vráz v Milli
gan kdež prýnávitéva byla velmi
slulná a včera předoáSel ve
Wilber
— Natí krajané neměli by za
pomenout že Frank Břeo jediný
český expressák vás nejen spole
hlivě přestěhuje ale í jinak může
vám posloužili V nynějSích par
ných dnech jest zajisté mnoho
tich kteří sobé rádi na kratlf výlet
do volné přírody vyjedou Pří té
příležitosti nikdo rychleji ani lev
něji vám neposlouží Vůz jeho je
vemi pohodlně pro dopravu vý
letníků zařízen Nt tliilí podrob
nosti pttjte se vč 12C1 jíž 14 ul
tneb v hostinci Francia Vávry
47—
— Pan Jot Žaloudek bydlící
v č 1431 jižní 14 ul jest již více
jak pěl týdnů nemocen avlak dle
vyjádření lékařů ktefíi jej oietřu
jí lze douíiti V Uíki jetiO uídra
ven! _
— Paní Barbora Franclová
choť žoviáloího hostinského p
Aut Francia a dcery její pí
Marie Vávrová choť p Henry
Vávry a pí Anna Břenová choť
p Franka Břena hodlají ae přIStí
sobotu odebrali nt návllěvu čet
ných svých přátel v Abie Lio
wood atd Na výletu tom chtějí
se zdržetí několik týdnů nebudou
li totiž rottoužeoými manžely
dříve domů povolány
mohla se v neděli dne 11 tmoe
a v Alvrý 141 m odpoledne do
pravena b la do nemocnice kdrl
ihned proveJeoa byla na nt ope
race Trpělať nebohá paní la
uzlením střev Operaci provedli
ntjlepll tdel( lékaři a idllo sele
jeM oprávněni nadej na utdrsve
o pí Kašparové neboť stav jrjf
se leplil Nel oaděie la byla
klamnou Vidor veškerému úsilí
lékařů a nejpečlivěji! obsluze ne
bohá psoí včera časoě ráno dotr
pěla — Paní Marie Kalpsrová
narodila se před 44 rokv v Něm
číclch u Nové Kdýoé v Čechách a
v ruku 18H0 přijela s bratrem
svým p lanem Simánkem do
Crele Neb V Crete pobyla vlak
pouze 4 měsíce a odebral e do
Omahy kdež as v roku 188} pro
vdala se za pana Franka Kalpara
Byla to pani dabrosrdečná a milou
povahou svou získala ai upřímné
přátelství všech s nimiž se stý
kala Předčasnou smtť její opla
kávají věrný maoŽel 5 synů a tři
dcery a četní příbuzní a přátelé
Syn Joseí přijel v neděli ráno z
Johostowo Pa kdež jest zaměst
nán v Cambria Steel Works aby
se rozloučil s drahou avou rodi
čkou Zesnulá náležela ku sboru
Vlastislava čía 29 JČD a k řádu
Palacký č- I ZČBJ Pohřeb od
býván bude ve čtvrtek v 10 hodin
dopoledne z domu smutku na
Národní hřbitov Hluboce zarmou
cené rodině projevujeme ttpřímoou
nasi soustrasť
— Elegantně zařízený a bohatí
zásobený obchod doutoíkářský
vlastol pao Václav Duiátko v č
1260 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaných tabatěrek
jakož i velké zásoby tahánu kuřla
vého iflupavého t žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tí
KOTVOVÍ"
PAIN EXPELLER
Vtmm imílf rtoni ké tl SomIiM
Jttfa Bacitých turAM Bi4nrh Mt
' £T ANNS HECTORY
110 CAST 12 V ST
VNwfcrWZ3i7íl899
Přesvéddiv se o oHw
W VaSeKe JJTVOVÉHO"
PAIN EXPtLLtRU mkouim f&
úbnnoa to kferák avdeW vydá
vají nesčíslná doevMčenf pánů
I ' 'i i _' t _ I-1 ' L :
ob ořech neváhám přiooiití aou-
Mm evuj k rimkfeK chválí tento
vyTwcny připrav t
PWM
'aaif'Sřif
ShssMtltUt
W aneb umttt- fy
4
— Cvičící četa Táboru Nehras
ská Lípa č i8t WOW činí
pilné přípravy ku skvělé zábavě
kterouž pořádali bude v sobotu
dne 9 července večer v síni Meta
ově na jižní 13 ul Není pochy
by že do zábavy té dostaví se
v hojném počtu přátelé a příznivci
velice oblíbené Čety jejíž zábavy
počítají se mezi ly nejieptí Ú-
čiokovati bude cbvaloě známá ka
pela Kořiikova Vstupné: Pán
25c dámy mají vstup volný
— Pan Celestýn Adámek za
mestoany v knihařském odboru u
Omaha Printing Co odjel včera
ráno s milou chotí svou a syn
kem do Lakefield Mina na oá
vfttevu bratra svého p Měpíne
Adáxka lak s námi p A Urnek
sdělil hodlá se v Minnesotě zdr
želi iři sž čtyři týdny sby prý
taaé jednou ve svých letech užil
zdravého venkovského vzduchu
Přejeme příteli Adámkovi i rodioě
jeho veselé prázdniny
— Nejoblíbeněji tiací žízni
rých krajan) kteří mají cestu do
města stal se "The Boys' Home
Saloon na rohu 13 a Howard
ul jekoŽ majitelem jest starý ko
zák p Ant Křeček V něho
dostanete v každou dobu čerstvý
řízný Storzův ležák jakož i ta
oejlepil piva lahvová Než nejen
o žíznivé ala i o hladové stará se
nái Toník Výborný "lunch''
teplý i studený k dostání jest po
celý den Pro ty jíl jsou milcv
niky douíka říznijiího opatřil
Anton výborný Itoí "Bentoo" 1
leplích doutoíků nenajdete v žád
ném hostinci v městě Krsjanům z
venkova doporučujeme vřela "Th
Boys' Home Saloon" podotýká
me Ža pan Anton Japance v ho
stinci svém netrpí Telefon: A
2326 — t
— August Jensen z Hurley S
D-t nalézající st na ceatě z Wads
worth Ne v nt světovou výstavu
v St Louisů přijel v neděli ráno
oa Union nádraží v Omaze Vy
atoupil z vlaku aby si koupil za
pěťák halušek t při tom přisel o
1 7 3 všechny své peníze Ve
vlak seznámil se t jistým cizin
cem ve společnosti jeho podnikl
malou procházku blíže omažské
bo nádraží Cizinec nalezl malý
visacf zámek nabídl jej jenseno
vi tento ale dar len odmítl Brzy
sa k nim přidružil jiný muž a
hned na to postili ae do aázky
dá li se zámek otevřít! bet klíčku
Když byli v nejlepilm přistoupil
k nim "tajný' a pohroziv Jenae
oovi 6 měsíčním vězením vymá
mil aa něm hravě f 75 Soudruh
kterým Jenaen přijel do Omahy
poslal oiulenébo přítele oa nádra
ží slíbiv mu fe jakmile promění
ček přijde ia ním Jensen ne
moha te dočkali jeho příchodu
počal tuiiti zrádu konečeť tvěřil
e te viím policií I
— ťa Jatfl ltl t)dihl na
II I 1 ul v S"i Msiř )1sl
% pluk ' t na tetiu de slul
vIisíi V ChU agu pot)l dva Jn)
a vvřkal Um pl(fii p Ksila
Kaniďkíha t Omahy nsM p
Itčitl ntttoupili cesiu pM Kana
lu AHaniiv ký oráa Anglii a
Svtn mott ďn llsmhtifkn a od
lud do Čech Pan Prila navliivi
brauy a# v Teplíckh toJtče
msnlrlky 4 ve Sviliuvl u Planě
a toJife své v Sarhdole Hodlá
ta v Lítmcn urzeii ni m
ce Pan Kamntkf viaci te do
Kolína ku tvé todmě t úmyslem
lehl k-st tůsliii jíl Cechách
Přejeme oblma krajanům Iťaat
nou cestu!
— Výborná pověiť české ho
spody "u Sftupce" pronikla i do
vtdáleoé vlasti staré a loviáloí
hostinltl Franci a Vávra mají
toho velikou radost V Omatt ví
již každý le v hospodě 'u ŠAup
ce" možno ae posilnili nejen vý
boroým ležákem 1 proslulého pi
vovaru Schlittova barvy červené
i černé ale i jinými nápoji flzoěj
limi soriy té nejlepUI Vedle toho
po celý den chutný zákusek
notná porce humoru také za něco
stojí Krajané z venkova učiní
dobře lulyŽ za pobytu avého
(Jmaze navštíví hojpodu u bňiip
ce roh 13 a William ul 17a
— Minulý pátek kolem 3 hod
ranní jedním anad z nejSťastnř j
lích tatíků stal se p Karel Kunci
čía 1244 již 13 ul Milená choť
jeho obdařila jej baculatým kluči
oou Rodina "Cáliho" nechť
přijme na&i gratulaci!
— V neděli odpoledne uspořá
dána byla v Hanscom parku Čleoy
táborů Moderních Dřevařů a přá
teli jich důstojná slavnost zdobení
hrobů zesnulých členů mohutného
spolku toho Uniformované čety
jakož i členové táborů omažských
i okolních shromáždili se na 13
Douelas ul načež v 1:30 hodin
odpol nastoupen za zvuků hudby
pochod do parku Zde vykonány
byly dojemné apolkové obřady 1
kvartet táboru 4 120 zapěl něko
lik vhodných planí Slavnosti té
súčastnilo se též hodně členů če
ského táboru Nebiaska čía 4771
M W — Týž den odpoledoe oa
vStlvily Čleokyně táboru Myrtha
č 932 Královských Družek Ná
rodní hřbitov a ozdobily rovy ze
soulých svých družek pí Marie
Fialové a pí Edgertonové
— Krajané již potřebují dobrou
práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baiieyho jehož úřa
dovoa nalézá se v 3 poschodí
Paxton Bločku Omaha 8 —
— Občané jimž záleží na úspě
chu a rozkvětu tkolstvl v Omaze
přijali zajisté s největfiím uspoko
jenlm zprávu Že zhoubný vliv bý
valeno ikoidozorce fearse na
školní radu omažkkou jest zlomen
Pearse z venkovského kantora
přivedl to oa IkolJozorce omaž
ského Na důležité místo to nedo
stal e v5k pro to že snad vyoi
kal zvláštním vzděláním svým 1
zvláitními schopnostmi nýbrž 1
té příčiny že byl obratný politi
kiř A že si pan Pearse vtímal
více politiky než ikolství ví kaž
dý Vůči podřízeným avým byl
pánovitý a neuznalý t tu není di
vu že nt př některé zkušené
1 vzdělané ředitelky kteréž te
přesvědčily o mělkém vzdělání p
Ikoldozorce těžce nesly paiovskou
jeho nadvládu a že daly oeapoko
jenost tvou též nt jevo Pao
Pearse dobře ai zapamatoval "re
belaoiky" ty a když ulovil lučoějtí
jetté úřad v Milwtukee přenechal
omažské radě ikoloí aby te jim
zt něho pomstili Pět řidilelek
mělo býti zbtveno míst tvých a
nebýt zakročení vážných a vlivu
plných občanů bylo by ae tak
ttalo Tak to odnesla pouze je
dmá a eice alt Whirmor?! ři-
Oiteiaa sicoiy j~ake aviik 1 ta v
pondělním večerním zasedání Ikol
ní rady nt místo tvé byla opět
dostzeoa Tak zmařena pomita
Carrolla G Pearse
— - Nejatar&ím a proto také nei-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jeat bez odporu hostinec
iízený po léta krajany pp Sloupem
Krumlem na rohu 14 William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
uamívavé tváře atarých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jích zaatavil ae jednou ten
přijat podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'itofVaní
ochotnějll obaluby Při hojném
odbytu nemůže býti jinak nei že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák co se týče likérů a
doutníků tu doatanete to nej'
zboží v trhu neboť Sloup a „ml
žádoý "šmejd' nekoupí 23x4
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova kte
říž ae chtějí výborně pobavili mě
li by navstíviti moderní zařízený
hostinec 'u Habru' t z roh 13 a
William ul v němi vévodí zná
mý oblíbený bottintký Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám laramantní čárli nejleplí
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tí
— V poe lfll Sliti po 4 hoj
Mpnlnlnl snls te Hnktit) t M
lioinl ftvuttMflal itétC i
john W Kmih hoMiniif v
Mfttovt slnl na jit I) ul snu
ně ř poitUlra a 10 vlastním
sintm vjoi jáhnem llnHutcI
ptia la byle pravdiven a bědnl
třtul l stihlo vtoicnt mi
mou 10 tmu Hrochovu bují vřelou
úianť vleih l plliel Hrotnl
krvavá tragedie ta odrhilla ae v
obydlí Hrochových č tt4}jilnl
t J ' piíltll le T n! psuté
John W Hroch jeho maeJrlka a
as dvacltiletý jich iyn John Sí J
ků při nt nebylo a proio 1(1 ko je
dosu l roíhodnouli kdo nest na
nettěatl tom vinu vlili: idali Otec
aneb syn Snad výpovědi jel
smrtelně iraoěný Hroch učinil
před tvou tmrtl okresnímu ná
vládnímu objasní správně celou
tu událost ak John Hroch ml
udal policii přilel otec jeho v
pondělí odpoledne do obydlí mač
ci opilý a počal sypali mouku na
koberec Matka mu to vyčítala
otec vlak ae jen amál a teprve
když on matku soslil se upokojili
a nabídl ae le sám koberec vy
čistí rozhněval ae otec a s velkým
láteřením vyhnal jej prý z domu
Když vlak později zaslechl matčin
výkřik pospíšil opět do domu a
shledal 2a otec tkrtí matku oa
posteli Rozvášněný otec vyhnal
jej prý opět z domu načež v obavě
0 život matčin vplížil ae do svého
pokoje a ozbrojit se revolverem a
postavil se přede dvéře ložnice
matčiny Pojednou objevil před ním
otec a chtěl ho prý udeřili lahví
Zápolili apolu v chodbě a když
chtěl z domu uniknouti uvízl ka
bátem na klice dveří Vida prý
že jest vydán na milost a neniilost
otci vytáhl revolver a zahájil oa
otce palbu Dvě rány zasáhly
otce do krku třetí do prsou a
čtvrtá do levé ruky nad loktem
Střelbou přivolaní sousedé nalezli
Johna W Hrocha ležícího na
choibě jeltě při vědomí a krví
zbroceného Manželka jeho držela
hlavu jeho a tosžilt te zaslaviti
krev řinouc) se z rány jeho na
krku Smrtelně zraněný snažil se
mluvíti a zvednouti se svlak Za
nedlouho omdlet a ve stavu bez
vědomém dopraven byl policejní
ambulancí do nemocnice av Jose
fa Policii přivolal telefonicky
oelťattný syn a nemoha se jf
dočkali pospíšil oa policejní
atanici kdež přiznal se k hroz
nému svému činu Byl uvězněn
Když byl těžce zraněný John VV
Hroch dopraven do nemocnice
nabyl sice vědomí ale lékaři ihned
prohlásili že smrť jeho lze očeká
vali každým okamžikem Včert
dopoledne ntvltívil jej okresní
návladoí aby vyslechl jeho svě
dectví večer pak kolem 6 bodioy
John W Hroch dotrpěl — John
W Hroch narozen byl 34- listo
padu 1862 v okresu jackson v
lowě a do Nebrasky se přistěhoval
v roku 1872 Vyprodav řeznický
obchod ve Wymore přistěhoval ae
do Omahy v květnu 1894 a otevřel
hostinec na robu 14 a William
ul Krátce os to převzal ve správu
svou Metzovu sfřl oa 13 ul kte
rouž řídil až do svého skonu Ač
rozen v Americe přece vždy hlásil
sn k Čechům Náležel ke spolkům
ČSPS ZČBJ ČSDPJ Pod
Sokol Tyrl WOW a Eagles —
John Hroch ml učil se v dílnách
Burlington dráhy ve Wymore stroj- j
oictví po 8 měsíců v dubnu
%lsk 1 pili ptepulila t
M ti daty bjdll a td:i
Iliom vljoml le tprovodl te
světa oi# svího p6tilf prý
namxsljrho Xaiti4 omluva h
I poui seiHřuHana donutila r
k oicovisldl nepiituM ani k
vlatlnlmu rho tHpoknnl lni k
pUitldtenl )lo soudců — Koro
ner Hiaílry převelí veťef mrtvolu
Hrochovu do niárnirt l dnes od
poledne odbýváa bude lnuesi—
Hev Jaa Vránek laopaiřil umírá
jfdha a ituM a ba niu „i
odpultlnl synovi col aa mu té!
idařilo Policie poládána aby
oelťastného mladíka poslala do
nemocnice a ač ládosli té ochotně
vyhověno přece syn ul nnaiiiM
otce ivého na livu
— Fraotilek Janda teikf po
hrobník 1 balsamovač má sávod
tvůj včli 11)3 již 13 ul Závod
jeho lásobený hojným výběrem
rakvi a obleků jest otevřen ve
dne i v noci číslo telefonu 1984
3J —
$500
Koupi přítulný lot 47iiH nt !% ulici
xmviu JIJnř oit Iirc disident ullre
stoka plyn clhclnf rhrnlnlk ti ťililn
zaplami) 8 stopv nl ulici Vrtit erna
snlfnnt ""O a tlloiilio ntpntrvil I
ept'Jt ae na lot tra ftllt N Y
Ilfe BWKKTAHKHT Tel 147a 44
CackleyBros
výhradní majitelé
Jackdnw a Pure Peter
Sumožllnýrli kořalek
Západní dodavatelé
Roderlck Dhn íkotské kořalky
EscipernoBf a Vlrf Inla Dart vln
řUpioldových Kalifornských vín
páleaek
"3Iult 3Iiirrw
Excelsior Springs Mo
SalMIij a Regent mineráinicli vA
ni
A"bilena"
Jediné americké přírodní katari
cké vody
CACKLEY BROS
Importéři a válko
obchodníci llbovlosml
OMAHA NEBRASKA
ir
Vzorsý a ilsté zařízený
pekařský obchod
vlstnl
Rudolf J Kirchncr
v čís 1304 William ul
Krslsoé dohfe kdyř pečivo ol
J -! f j f oM 11 Klrcbmira 'Antl Jíst
vidy (tnlié a ebulnfi Žltnv cliWb
rohlíky koblihy a tbint kolíis x se
le íkkostl nvjsou k "bltovánl" O
pHy5 krsjíieCi iMA
4'Mf ItlD i K1IK IINKH
Dr Geo F Simánek
íeNký tfkař
čís 1260
jižní 13 ul Omaha
lftilttí iKMilny vbytn
Od 3 do Sorfp od II Ho do im veřer
Úřadovna v 3 poschodí McCsgue
Bldg 13 a Dodge til
tfaduíbo Jlny zdi Od 0 du II bod dojí
Telefon v úřadovně 1842
Telefon v bytu 37C9 -'46
Vicckiy poitovnl!
objednávky
rycbls vyřlztsy
zkaiesýmlklerky]
Hpelebllrý elxbod
Uspokejcnl zt-
metno
ce M peníze
vrátí
Přejete si vydčlati peníze?
Jestli ano zailete své objednávky t obchodujte v nalom veli
kém obchodu kde jsou hodnoty vždy nejvyllí 1 ceny vždy nejnižlí
Velmi dobře zsjitté jeit známo že
Dollar nAeltený Jet dollar vydělán
vy ušetříte peněz bndete-li zde obchodovat
Mé mé r tu díé
$10 obleky z modrého Kergc $075
Dobře zhotovené dokonale padnou střihu zakulaceného rov
ného nebo dvouřadového Největlí hodnota iaká kdy n Lidmila
tu cenu velkosti
34 až 46 v prsou
po ' '
$675
Chlapecké obleky krátkými kalhotami $1J5
Střihu oámořoického Norfolkského dvouřidovébo a třlkuic-
vého Dobře zhotovené vkusné obleky Mnohé z kslhot mail
dvojitá kolena a zadky mající re nu
la 50 až f 3 50 oaie zvláitní
cena
$195
Mužské pékné kalhoty po
$150 a $11)5
Viecb barev a velikostí dobře
zhotovené nejlepfií bodnoiy jaká
kdy byla nabídnula 1 Cíl
po I195 kKjJ
Chlapecké prací kalhoty
ííc
Ve atářf j až 10 roků pruhované
kostkované t jednobarevné 23c
bdnota QC
llAYOEd OROS 16 a Dodgo ul„ Oiiiaha
lS4Asxlia
aSiotfóiiia(Sa
iNaiiojvj'5 ilobn?
vmmImí košilo
1
ílra hodláme potkytnouti mulům kořila výminečnl
dobré hodnoty ta Jje PřUeHiiost to na klroul tla mulů t
dobrým skinem ládoslivl bude čekali Tuto hromadu O 6
tuctech tvoří odvolaná objednávka jeJné východní hrmy —
eamíinutá následkem pokročilé sétony Ohjedoitka ta tni na
kolile jel by mohly býli postaveny v čelo pokud se výborné
hodnoty týče po li 00 a fi13 a ony ta tolik ntojf - pěkoý
vihled tvěilé i imavé barvy vědmou pěkné černé vaorky na
bílém plné míry v třle každé velkosti
Mužské dsmé
né klobouky
45f -75c-1
Skvostný výběr nových
iaroích koSil
$1-4110-4115
Pásy pro muže
a chlapce
25c-:5c-5c
Laiiissíř"
Letní oděv
pro každého
Velké letní zásoby Šatstva
za neobyčejně levné ceny!
Největlí záioby 1 nejleplí laty pro
MlrfK #ENY A DÍTKY
BOSTON STORE
jest největlí a nejleplí obchod na zápidé
Riloy Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
01(1 Mllltary Ityc — Diamond H Itye
N H Archer llonrbon
I -"i mu m Nt OMAHA
MWollstein&Oo
prodá vám gallon
dobrého clarefu 'r za 65c
Přineate vlastní tvoj plucar a bude vás stáli pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
622-624 jižni 13 ul Omaha Neb
NflMblíheatltí stMUke (nrhh i Omakr I venkeva Jtwt
Elegantní ztiřízoný HOSTINEC
UUirft flMtnl
Joo ajTordlc tiU již 15 u Howard ni
Ví tcíuy K nwtir "(Jablael" Ule ns řepu Ukoí I najUiil
v iva Kiwi in ikium ta dJ1rm vlna Joinnl JI Mrv a vilu
kv Ctiutný tAkumk vidy po ruce
Ti- O Hojnou MeB kralinn IMi J()H ?
( pla Isbvo
i ♦
NOVÁK
♦ ♦ ♦
Milrl aKn a Iřnil Bejlnpiíml stroji opttřeu
řeznickýa uzenářský obchod
vImIiií krajiná
ANTHTEJSKAL A KAHELCAIÍA
vik 2020IÍnl 8 Omaha
KraUi otiilríl le vMy řertlrá- ib lA nejieptí
J?k'i!t! !"" VTh" d"'u' VJ'" neaířkA(
thidi jako rrenkfurlská UMtnkr tttné rýUnA uia
my a pod vnovn Jmi velkA iornot a nNiirava
Jlcb dělu m f vlk řliloty Koupit u e h M
i mine ipti tio so „níji
nimi „llli I '
nou lifrréflNUi
ňol(ilr?ll vtornou olialuliu
i ru-í
♦e4v4Vv4vv4ev'vfvt4Mv4v4yAa4
k: dostání
lá vloa plný ijsllon fJ fj
Kyaelá vloa
s
Pravá Korbelová slivovice vládou
zaručená a pod vládním dozo
Mim dlitllovani aa 99 60
ralle anb kvertovi
Ubv ta
$100
John W Hrocha f
IÍ44 He Iltk Hi i
J a a) ♦ e) sa) aa)as)es)ea)ee)ea)ettes) en # a a) ♦ ne a)a#jee)ee)ea)S0sa)a
STEPÁN A ŠRÁMEK!
0VtllKNl
3roritra3sto±I a otaTritoló
KrajaiM ktcH mají v dravtlu §tf ( jakoukoli budovu aechr m ae ai
U tkaaeonrt aejlepl Jwt tirukoq DopiSM abo preptelu m
7 Central R— In tri aaeb tázs Ke IU U Omaká Hřk
SSSSSltltllltltlSllSlttttt)Ytt
obritl
vfll