Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 22, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
I I I
Založen Í8ÍÍHoíiiík XXX
Pokrok Západu
OMAHA KEHK VK ST ít 11)1) NXK 22 CKKVKA (901
ťlSIiO 47
Tia Boská s
tpěvem do bitvy bojovný jích bylo ivMe no hlídali lapontké hlt
aucn nesmaiátoel následkem hrot- lby pM prepsdením vlaJivo
neno vedra které nanovalo no etecké abáttv ii Uakfli
t á # - M - 1 I --' I ~ ~
rr — rtCěltfM Idoliu tiilvv in i„i u i -
1 ' 1 V1(VI IV II V II VI V lil W 11 11 II
HiffŘ A mu tmnft i#t Mooho Kusů padlo lomlo lil-akfch votárh „iíililn míhá Inř
ftmhn p 4ttp — Smttý rýfmd denním boji ale mnohem vlce stvo ku Mehnm i pokaždé noto
H4dittrtf ttwrj pijio Zaponco neboť ruské f ta pilo několik dorrtvnlků i velikvm
UdJileoi které vyiitl generál naty auia je kosily ako ženci počtem vo zka a lásobem
- i i -
Hnropitkin pod generálem Sta- síto Celé fldolí bylo poselo
icn mrtvolami
kslbtrttm aby útokem na aadof
cáru l'ort Arthur obléhající la
pooské armldy tmenlilo poněkud
její tilu trtkalo aa a třetí Žapon
akou armádou pod velrnlm gen
Nodiu a po několikadenní bilvi
přinuceno bylo k ústupu Obě ar
tnauy seueiy aa u vtiangao
t počátku válečné Itěstl klonilo a
k Rusům Zsponcům vlak
atavily ta ohromné potily a
a reka Tatia čer
venala ta jich krvi
Kdyl jim minuli Ktičiu tpo
zorovali jsma tri nepřátelské bi
lavol lodi Celá ctila severním
tměrem byla obiazcna ruským
vojákem '
Uploé ztráty ruského vojska ne-
faoii známy ala obnáší oa mrt
Podnikavý americké válečný
dopisovatel od "Indianapolit
Newt" Hector Fuller chtěl ta ta
kaldou cenu dotttti do 1'ort Ar
thuru a také to dokáial Dva Čí
ňané v malé lodici ho lavcili na
bleli u Ivrie kda byl okamlitě
uchopen nitkou atráži i odveden
do vězeni O této (kulenou! po
ýlá Fuller tvému Čitopisu oásle-
do- ych a raněných daleko přet dva dující zprávu:
tíla tisíce mužů Do Litojtog do- "Ztráviv dní v ruském věření
dělotlřelectva jich rozmnožena na praveno bylo vlaky aii 1100 mu- bvt iiem orooultěn a na málou
aoo děl a tím podařilo ta sdrtili i raněných mezi nimiž nalézalo Člnukou lodici dooraven a odvezen
ae 51 důltOiníkň do čifu Pnvíli n hUHii nmln
-
&aponcom pravé icriaio ruské) ar
mády
apooci pocau poitupovati l
Pualientinu minulé aoboty dne
li Cexvna ťottup ten trval a
malým zastavením po celou nedé
11 V pondělí ráno dvě divíte £a
pootkého vojtka aa hnuly aměrem
k Vtlangao obtadivle výliny ko
lem Vandcau Bylo patrno ie
Japonci cnieji aooyti valangao a
Si dattojnfko
Zaponci patrní pofíoaií okazo
vali tvé taiaiícké barbarství neb
v bitvě u Vafangaa bylo nalezeno
několik mrtvol rutkých vojáků
na nichž byly známky hnuaoé
ukrutnotti jií páchali hlavně la-
pooltí kavaieriaté Na jedné mrt
tttiku potravin rozliřované Za
ponci jiou nepravdivé neboť
různé sátoby jsou ueuttála d
pevnoni přiváženy t čínských
přístavů Žapootká blokáda j-t
velice neúčinná
rotádka aeatává z 50000 až
DoJiUiaé iirlvy I ttw-yonkt
kitutrori
vole nalezeno bylo a8 aečných ran 60000 mužů a tdravotnf ttav její
na niave aruna mela 0C1 vylou-1 jakož i obyvatelttva jett dobrý
ptne a pna několikráte proklána Vlechnv oolkozené bitevní lodě
jich dělottrelectvo zahájilo palbu řel' mel rozbita kolena pažbami byly opraveny a ústí plíatavu bylo
oa ruské ponca v úterý odpoledne ueoerai aimonov vypracoval zprá- vyklizeno od trotek Ohromoé
po půl druhé hodině vu o tomto barbarství jež na dú nové tvrze byly zbudovány a dle
Dopisovatel amerického spoje- k" pravdivostí byla podepsána mého náhledu tvrz 01 dlouhý čas
něho tuku který byl zápasu pří angiicnym ipaneitkym a Iran- te udrží bude-l vůbec dobvta
lomen posílá o něm tuto zprávu: couzským vojenským vyslancem Žtnoniké úlok iehož te dne 8
"Tvrdošíjný boj rozvinuvší tel Vladivostocká eakádra uchytta-1 června tóíiitnily lodě i vojsko
u Vaíangin byi jako druhé Boro- -aponcům offt po druhé itra- byl posádkou lebta odražen Já
0100 mmeni ttrojových díl a suve preKvapeni vyrazila totiž byl prvním válečným dopisovala
houfme zní mi dotud v ulích Po priattvu 1 v korejtké úžině poto- lem který aa dottal do Port
celý zápat trvající tri dni mul- P'' žapooaké dopravníky Ježi Arihuru od té dobyco blokáda za
atvo 1 aastojoictvo 11 dobylo oe- veuy 2000 múzo vojína a ve-icaia"
hynoucí tlávy a připojilo tkvělou Uké oby střeliva a potravu pro K bitvě u Vaíangtn která ikon
atránku k vojeotkým dějinám "ponskou armádu čila ústupem Kusů docházejí
Ruska Huiké lodě byly lapooskými ttále jelté podrobnosti Tak aa
Armáda nepřítele sestávala po- dopravníky shlédnuty va ttředu dovídáme že Zaponci měli lam
vodné z páté otmé a jedenácté o osmé hodině ranní a na daný těžká oblahael děla z nichž střílel
diviaa a dvanácti Ikadroo jízdy a 'gnai zapontký dopravník Mittli I lydditové pumy oa ruské posice
ai aoo dél c nichž chrleny kula a zástavu aie o 10 noa se pokusu 1 tyto itrely způtobily Kusům lu
granáty bez ustání Později ob- ° uniknutí Ruské křižáky ho oejvětlí ztrátu Zaponci utrpěli
drželi Zaponci značné posily a ! ryčme následovaly a zahájily oejvětlí ztrátu když obklopoval
jim umožnilo obejiti jedno ruské oa něj palbu která měla ttrailivé J ruské pravé křídlo Jeden prapor
křidlo čfmž bitva ikODČíla ie veiucony nekoiiK minul paluba a6 pluku byl ruakými libířtkým
prospěch Zaponcó 1 nrizaau oyia pokryta mrtvolami a střelci ikoro oa dobro zničen
Major gen Gerngrost jenž v "lita krví jedna střela jež Odhaduje ae Ža fsponská síla
průběhu bitvy byl raněn velel U-1 vnikla do strojovny zabila dva táhnoucí aeverním smírem čítá
vému klldlu generál Loučkovsky ' niužů Loď pomalu ie počala 70000 mužů kdežto 90000 mužů
velel ttředu jehož čtyry prspory poiapeit a o šesté hodině zmizela čítá armáda oblehající Port Ar
ukryty byly v malém lesíku od- P° maninou vodní thur
1 mm t t t 1 tt 1 IV _ _ : ~ Z-' „III t JL I á M i i a
Kuaz cnriny znoucu zkizu oa npuq wmpueii anfjncKy ve- rokracovánl bitvy dle neipo
nepřítele Ruské pravé křídlo lllel dopravníku akočil do moře a ilednějlích telegramů tvedeno bylo
bylo chráněno kozáky dragony a bezpochyby utonul Hlavní stroj-1 u Ktičau a jakými výsledky není
a tibfřikými střelci nl" vyl zabit na můstku Velitel vlak dotud známo
Poioroval jsem bitvu z návrlí íapooského vojska rozkázal aby Na výrok iapooského vyslance
oa pravém křídla Kusů za mnou P"P" byl spálen načež spáchal v Paříži že válka bude zkázonos-
raujala místo ruská baterie která samovraždu aby se nedostal Ru- nou pro obě země odpovídá No
neustálým ohněm půtobila značné Am do rukou jako zajatec Nežli voje Vrernja případně ž Žaponec
Ikody nepříteli jehož černé řady ioi potopila tu ae podařilo nemá dokonce žádné právo mlu
fySciiuly pumaiu te biížiiy k ru- moolu 26uakýni vojákům za- viti za Rusko a pak dokládá: Ru
ským posicím cnraniti se na lodicích sko má teprve t procento své
Nad ruským středem a levým Druhým dopravníkem rutkým vojenské sily na bojííti kdežto
křídlem ruským vznášely se temně- loďstvem zastihnutým byl Sado Zapootko má tam jíž 35 procent
hnědé mrtky kouře praskajících něhož poslána lodice a několika Rusko nevyčerpalo jeltě tvoji
granátů Bylo patrno že Zaponci muzi aLy 1 rutkým velitelem vy- první válečnou půjčku kdežto Za
větlinu tvé tily vrhají na pravé jednávali Ten dal 40 minut času pontko shání již zase novou a na
křídlo Rusů jež rychle bylo zálo- vojsku a posádce aby loď opusti- bíl za ni jako záruku ivůl ktíro
hami aeailováoo Viděl jtem ko yV " když se k tomu neměly trtlvý monopol na ottrovl Pormose
záky tryskem letěli k ohroženým '°J o ouou airaoacn Dyia tor- Ilezpochyby ža válka ae atana
místům za nimi v rychlém pocho- pědována Ruská lodě pak odra- zkázooosnou pro Žaponsko píle
du spěchala pěchota a zmizela za aanecnaiy lotx sado )eji osu
řadou návrlí odkud zsvznívala du Mnoho li Ziponcfl z této lodi
ttále zuřivěji! palba Co ie lam (ahyoulo není dosud určití zná-
odehrávalo nemohl jtem viděti "'O
ale ati za půl hodiny oddíl kozáků Jk ae z Tokia oznamuje poto
objevil te oa vrcholku návrlí a P'' vladivostocká etkádra jeltě
počal sjíždět! do údolí Z ním I ťetí žapooiký dopravník Idzumi vítězně válku k níž ho Žapontko
brala ie pěchota v rychlém ústu- navracející sa aomo přinutilo
pu Zaponské dělottřelectvo chr- v celku dopravníků JialaSi a
ř - li i I Karfa aa tithrínln ttm mnlA 11
vojáci klesali na aklonku návrlí JoÍ do jižních přístavů 5v" M mJ
V této kritické chvíli ozvalo tel Admirál Ksmimura sotva sa do- Není časopisu který by nebyl
bromové "Urál' z úst a 000 Ku-1 zvSděl o smílérn vyraženi vladivo pift?sl zprávy o ucní městské
lů již na misto tUcě jyííveieni ttúcká eskádry příatavu pustil rady pražtké jimi zakázáno jest
byli va vlaku Sotva tetkočili a a ta ní doufaje že ae mu podaří dámám nosili vlečku a obyčejně
vlaku natadili bodáky a počali nl ae aetkati a avétti a ní bojleč byla zpráva provázena hrubým
útočili na neDřftala Zaponci jako po prve přiliji po úlklebkem Vzděláni lidé loudí
Zoova začala praskali drobná druhé 1 křížken po funusu ovlem zcela jinak protože vědí
střelba z pi lek a la zattavíla po- Námořní ministerstvo v Petro- " 'íkami vnáleny jsou do pří
někud úlok vítězících ZaDoncn hradu ohririalo náaladuifcí řidnuli bytků zárodky mnohých nemoct
čerstvé loto odděleni tvrdolíioě od admirála Alexeieva datovanou Ty° í'odky nalézající se v pra
bájilo ústup ruského voitka záro- dne 16 Června: "Dle zoráv ob- chu vniknou pak snadno do úsl
veB za pomoci jedné baterie krerá držených do dne 13 června od dílt do Plic oebo ludfco Jsou
bvla umíněna Doblíže dráhv Za oodadmirála Witttoeíta velitele " P"" dotti silnými lotdoo ie
ponské itřely dopadaly na nádraží portarthurské eskádry byla opra- iích fí)ví' Jkoí 1 r4v íiludečol
odkud vlak za vlakem odvážel va válečných lodí dokončena 1 J" P"v" W"m nC1' 'ycnie
usliipojíci vojsko uspokojivým výsledkemlmenovilě do DÍ vnikají je-li žaludek zdravý
uiníi im „rhi- nhnrk pokud se týče bitevních lodí lim! loý' Trmeřovo Léčivé Hořké
a ořilel iaem iitě řas abvch velí podamiřál princ Uchlomaky v'00 ii ái do Po'dku udrží jej
skočil oa poaledoí achůdky po- Oddělení křižáků má velitele 0-
aledního vozu vyjíždějícího l ná- svědčeného kapitána Rajcentteina
draží Některé z ruakých baterií j k válečným operacím při-
na levém křídle udržovaly dotud praveno a va atavu pohotovosti
palbu ale poznenáhlu celá rutká nalézají ie též lodice torpédové a
armáda počala uatupovati k Vant- minonotky Mužttvo lodoí jett
tailinu vzdáleného třicet mil od ÚPQ adrávo a vetelé mytlí
Vtíangao a ati okolo jeoé bodíuy Stav eskádry je tak uspokojivý
odpoledne ae jf lo zdařilo Bitvou že může tato každou chvíli vy-
o Vsfaogao zmenšena značně aíla plouli proti nepříteli a měřili
nepřátelského vojtka obléhajícího ním avé tily''
Port Arthur Za úipíloý výpad ruské vladí
ruský list a zjištěno to bud tia
prosto až ae Kuroki dostane do
styku a Kuropatkinovou lilou čti
pomalu ie blíží kdy Zapontko
počne mluvil o míru ale Rutko
nezačne o něm mluvit až dokončí
Iv pořádku Uno zhojí ilizoici
jíl žtludek jett vystlán a podnítí
jí k práci Tím potrava tnadno
jeal atrávena vymělováoí Iťávy
děje ae v pořádku tvoři ae oová
krev čistá a ailoá Člověk oabude
zdraví čistá silná krev jest po
travou vlemu ústrojí zvláltě pak
jest nezbytnou pro udržení silných
plic Trinerovo Léčivé Horké
Vlno jeti jediným krev čistícím
lékem oeobsthujícím jedovatých
p ru A An ni„i L„„n ítAr„ a minerálních přítad Vlékároách
haioval hrd noá orot oittllm m lnanakéch tnri arfnaMiI Atw"
--1 # r 1 -i--r r — — i l: tu
pily cíentivy a vytisknuvše 2a-1 dáno na vybranou: eakádra tu
ponce z jich postavení nkoliitiiy zničili aneb tpáchaii faarakiri Předplaťte ae na Pokrok Záoť
dví jicn baterie Kuske vojsko 110 1 (rozpárali ai bticno) Kamimorovidu pouze fioo ročně
Snad nikdy nebude úplni (jiltě
ao mnoholi otob uhynulo
strallivé kilasirolě posiihnuvli
výletní lof "Ueneral Slocumn AI
dosud naletěno bylo 560 mrtvot a
álfoaob jeltě se pohřelujeVltlint
I nich est mrtvých nebnr pří
buzní jejich je marné po několik
dní hledají
Vzdor této kttittroíě neztratily
mnohé ocw -yorské leny a děti
ch"ť k výletům po moři a ve
čtvrtek podniknul parník "Siriui"
pro iZcTku po průplavu ma e oa
palubě a 000 len a dítrk a lamlřil
ku vrtku lodi "Uenertl Slocum"
kdevlichnl se skloněnými hlava
ml tento ai prohlíželi Podobný
výjev te opakoval o několik minut
později kdy jel kolem parník
"Cygnut na němž hudba spu
stila hymnu Později bárka Levy
oa niž bylo boo Zen a dětí minula
neldttnou loď
Skoro vlichoi dospi lí 1 větlioa
dětí při oeltěstí zahynuvlích po
jillěoa byla u jeJné ze Iři velkých
společností v New Yorku John
Hancock Prudential a Metropo
litan Die výroku Ueo Heioa mladé
ho 1 7letého chlapce lodní:! prý
na ptlubě zaměstnaní první na
skákali do vody zanechavle lidi
zápasit a plameoy Hein vypravu
je: "Volat jsem na lodníky aby
nechali ntpred ženy a děti te za
chránit ala kdyl už na ženách
začaly laty hořet a dým byl itále
nutní muzi utekli bám Jtem ie
ohlížel po bratru milce a mírách
ale nemohl jsem je niMztl Nedá
leko od místa uzřel jtem malou
dívku jak klečí a modlí ie Chtěl
jtem ji uchopili lotva ala jsem
udělal dva krcky zahalily ji pla
meny a 001 zhynula"
Koroner O Gormeo pravil že
nalezeno bylo tsi 300 hodinek na
mrtvolách bull prstenů a jehlic a
veliká suma peněz Dle jho oá
hledu cena vleho obnálí kolem
(150000 U některých mrtvol
nalezeny byly velké tumy peněz
Jedna žena měla spořitelní knížky
1 úhrnnými vklady oa 115000
V pátek začalo pohřbívání
mrtvol
Mužstvo parníku "General Slo
cum" ie oethoduje v tom jak
ohed povttal Lodník John J
Coaklay praví Že plameny prvně
zpozorovány v tenu jiný lodník
zase tvrdí že ohefl zavlnila odho
zená cigtretta kdežto Jamei Cor
corao vypovídá že ohefl povstal v
místnosti kde byly uloženy oleje
na mazání Krojů
Jak později zji&fěnft i mnohé
české rodiny ztratily v kitaitrofě
tvé drahé Nejvíce postižena byla
rodina českého zlatníka JJohumila
L tiredy neb mu zahynuly 3
členové a sice ajlrtá dcer Marie
zo roků stará luacha Vilemína a
13 měsíců itará vnučka Vilemína
Také obě dcerulky pekaře Ant
Svobody uletá Prantilka a Kletá
Marie zahynuly Martin Kubera
ztratil tvého 1410tého syna Augu
sta kdežto itiMÍ syn William leží
nemocnici Lincolo těžkými
popáleninami Dále zahynul luletý
Alois Novotný Mezi mrtvými ic
nalézá (él krajanka Pingrová
Na sta mrtvol nebude vůbec
možno nikdy zjistit a tylo budou
do společného hrobu položeny
Mnoho mrtvol bylo bezpochyby
též odlivem zaneleno do moře a
nebudou nikdy nataženy
Nejvil&í vina ae klade na bedra
kapitána Van Schticka který ač
gIiB oa ludi byl zpozorován jíž
na 90 ulici nezatlavil az u 13H
ulice kdy ohefl ta již lak mocni
rozllřil la věllina výletníků byla
zasvěceaa zkáte
Potápěči pokračují ve vytaho
ání mrtvol z trupu vyhořelé lodi
bez přestání dnem i nocí kdy pra
cují při svitla umělém Vlichní
vrdí Ie ae tam nachází jeltě
mnoho mrtvol které jsou atlačeoy
vplétaný do kol lodě lak fa je
není molo) vyprostit a la bude
třeba ipodek lodi rozbit dyua-
milém
Loď "General Slocum'' byla
stará opravená rachota na níž
událo ae již pfed tím několik
nehod
Smělá ŽtlazRiČil loupil
Va čtvrtek večer oloupen byl
a aever jedoucí rychlík aev ticho-
mořské dráhy blíže liearmouth
Mont a smělá la loupal pobouřila
celý kraj a skoro polovice obyva
telstva vydala ae nestihání lupičů
četa vedená lerííem Tboropsooeni
se domnívá le je oa stopě lupičů
Ie dosud je nedopadla Praví ae
ie železniční zřízenci již po dva
dny přepadení očekávali aviak
mysteli Že atana ae lak na odboč
ce oPbilliptburgu Dva holi Ralpb
tk_a -ai
ťaiya ai iiorton veioitcl ie oa
tle po prtvl la mohou lupiče 110
tolnitl Na lapení a usvědčení jich
vyptala tpolrčnosl odměnu li 000
a stát Ijoo Kořist bandy obnlle
la 163000 a loudí ae la vidcem
jejím byl "Důlek Henry"
Horkokrtvaý elukovafk
V tobolu byla výsttva v Sainl
Louhu potřísněna lidskou krví
to následkem horkokravooiti pluk
sch Mulhslla bohatého okla
homského dobytkáře otce Lučily
Muihallové která Jako champioo
nedávno dobyla odměnu f 10000
za chytání dobytka na provaz
Mulhall jest přítelem nyoíjllho
presidenta a byl zárovefl přítelem
Cleveltndi Jest známou osobností
na jihozápadě a od avého plnoletí
bydlel v Kanttiu Ind území
Novém Mexiku a Taxisu Když
byla Oklihoma otevřena zabral
si lam Mulhall pozemek a měato
Mulhall nizváno po něm Dlížc
téhoi má tvou ranč o 6000 akrech
Mulhall byl jedoou 1 hlavních
010b v panoramě "Divokého Zá
padu" oa Pika a mezi ním a ředi
tělem Reedem panoval jil po ně
jaký čil nipnutý poměr Minulý
týden dal Mulhall Reeda zalknout!
pro rulení míru a tento byl poku
tován 130 V tobolu odpoledne
Keed vyjel schytat několik u
prchlých koní a vzal ai k tomu
Jack Roberta na pomoc ačkoliv
Mulhall byl proti lomu Kdyl ie
navrátili a Mulhall ipozoroval la
eueu z jeho koni byl vzat na onu
vyjížďku chtěl po Reedovi ura
lit! ala pnák Murral chylí! mu
revolver který v nastalé rvačce
ipuitil a Murrata poranil Na to
Mulhall namířil na Reeda a smrtel
ně ho zranil a poranil jeltě jistého
Eroeata Morgtoa Mulhall byl
uvězněn bez pfipultěoí záruky a
lett pastevců bylo přidrženo jako
ivédcj
Nllldiký otic
Chauncey Hotaliogovi v Ilíng
hamptoo N Y narodil se slepý
cnitpec a toto nezaviněné zmrza
čení naplnilo nelidského otce ne
návistí k ubohému Uvolení V
neděli v noci přilel Hotaling domů
a jia poněkud napilý počal ihned
trýznili ivou Ženu vyhrožuje jí
zárovefl že musí buďto oni aneb
on aneb dítě zemřít! a řekl jí aby
rozhodla kdo to má býlí Ustra
šená lena vyběhla do hořejší ivěť
nice a tam ie zibiríkádovala muž
její vftl tekeru a revolver a roz
Itfpav hoření část dveří tekerou
třikráte na manželku ivou vyitřa
lil Tato pro tvé bezpečí měla tél
revolver a vystřelila po muži ne
zasáhla řt9 vlik oačei po Žebříku
slezla a horního poschodí do za
hrady a uprchla Hotaling v o ÍI'
siví tvém ie domníval ža tvou
manželku zastřelil načal vniknul
do ložnice kda bttraatné dítě
spalo loto zavraždi! a dům upá
lil iby zločin tvůj zakryl Ilotal
iogová utíkala bosa k jednomu zi
lousedů a tam ie ikryla Souiedé
tbéhli 10 k ohni a počali hisiti
hořící dům čemul Hotaling te
iinál Kdyl ie dozvěděl Ž jelm
minželka jett liva počat ji obvi
novali le dům zapálila nikdo
vlak mu nevěřil a policie ho zatkla
a odvedla do vězení
IWillow Springs Pivovar
ZELENÉ "TRAÍIIG STAHPS"
U f l(i tltnvVh Tm
In Mumimi kuMmi lícil
au KTáltH HTKIPKN
(í tiu lf plnliivyrli lahvi)
-eena
mi
ZaMlxi lnnyrh Tral
hiff Hunips k aíilmi had
nou
MTářiM é HTRirKH
(9 tucty kvnrlovjfoh lahví)
— eona
krom tuliu i ilnitxucte nejlitf lahvová pivo iloala
ni lit ilvojiiiwtltaou hodnotu v zoli-iifcb "Trail
ln Hlampi''
'r
úiUkfaupílfLt
Ohji-éacjte al poitnu neb lidi-rmipm 180ti nebe 1(185
Spolehlivý komissionářský okhod
Krajané chcote-ll prodatl anab po případě koupltl nijaký
dohytek uřlnde dohře když dřívt dopflete oa
iilM-hudníka živým rr
dobytkem f
Pan 1'lvoflka solidním a poctivým jednáním zlákal sl nnolime
runi ÚM-rj vii:h krajan!) a kdo na nebo ae obratli byl vfdy
vum oluloaJnn Dopltete li na ního xliavlie se mnobycu
ni-iná7í a utDtřfta tím mnobo peníz Vtecbny doplay flresujtei
Frank Pirofika fioom 135 Eicbance Bídu 80 Omaha aneb 2518 H 8í
' iíilllM
t lUt Ht ttllUUtUUUU 11 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tt itt tie
Nejttarlí a nejleplí místo pro schůzku jett £
i ED MAURERA i
ey & kt
▼ s a uruani in w
1'ravá Importovaná piva na řepu IMunriakA )i MMťanakiibo pivo- S
varu v 1'lznt v CecbSi-h llodrau Miinlob ilavarla pivu l'lvo Anheuser- ff
UiiKi-b a svéioznáiué Kanit ř-íklo rorMliloii reputaci j
Kavárna pro (Umy nalá a oa druM podlaa 401 ř S
t-f ťeské lmtř mImIouží (M-lietii rbralna známý krajan o imet Altinan ff
i 1 1 1 ni u i itmrri i nritin 1 11 1 arri nnmmmn
M
t t t
Novák &
MarblB Ws
vlastní
Kretek
i 1413 Jižní 13 ul„ Omaha Nifc
' 7hnUitutt a prudárai
Mrnmorovtí n žulové pomník)'
náhrobky (losky
a liřblUirní práce rít-hii druliii
Vnikáni (ili)wliiivkr vrMmJI rfnlilap!llvl a vkusu
'(HHHWWWMHri
Hostinec u "Modrtí Hvílzdv"
-t t '
MIH iiilifTI PrlIlVfl li Dliil li t
v ImiiIovA MArodnl Min 14ll fin lil ut mh
ZBtrwjeisjr: wjlvmv k-vo
87— tle na epu Teplý lunc atiila připravím
ří"i'Miii'fitmii rttittdvU u JOrt VKilUítTA
'IHHWMHHMMMMHMMťWWWWWWHWWriC-
Něco co povzbudí valí energii a
dodá vám nového Života za parného
dna jett sklenka čistého a lahodného
"Metzova" piva
Odatraáujlcl příklad obectustvo
Taní A Hermanová v Chícit(u
otrávila ie ktrbolkou pro nezho
jitelnou vnitřní nemoc Celá řada
baltámů lyrobů a jiných patent
ních "MkrV' pilulek ubohé piol
nepomohly Není divu poněvadž
patentní"léky''obiahují ponejvíce
jedyi morfium a chloroform které
nemocnému alce na okamžik uleví
ala po čase la člověk pozvolna
otravuje Varujeme ludlt před
takovými "léky'' podvodnými re
klamami vychvalovanými a v zá
jmu vlastního zdraví dejme před
nost léku tiřírodnfmti kterťrn lest
Šimanovského liíezohoraké Thé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnáni k sebevraždě
Cena balíčku fioo poltou át ao
přímo zasílá: H V Simanovský
654 Scott Sl Milwsukee Wii tí
METZ BROS BREWING GO
lest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva zi nejleplí v trhu
Pijte "METZOVO'' k vůlí svému
zdraví
'IVJftíoii lit)
vaří i la h v ují Jen
Holí gCL
Vás
Pomoc s&&
Kabel ko?o zubní thé
vrliVI Mrt auliA va B-b 8 mlnuliVb
Utvrdí luby chrtní la vM dalU aáka-
100 a obyřejn M bolait v( nrríll
Ballfrk a aireoV swíua 40e
F Kabelka
0r llfk Strttt RACI RE WI1
w r j:b w v w r j m ar j
- ± -J'r mrj v i
Nprárné ebli-ky vra mule a bwehy
Vyprodej obleku za polo
viční cenu trvá dále
L
Sta omažtkých mužů nahromadilo ae v tomto obchodu
míoulou aobotu — tolik le jíme byli nuceni zavřití dvéře
abychom mohli posloužili zástupu uvnitř " -
Oznamujeme opakování
tohoto výprodeje pro příltí aobotu a každý deo al posléze
přece jednou umoloíme vám uspořili právě polovici pravi
delné ceny na nejdokonaleji zhotovených latecb
15M) Kuppenliclmer a neúplných
obleků za polorlční ceny
rí
(i 1
1 4r
i
r '
h
t
i
f 1
f 1
v
ř
I '
V ' f
f
řl
f HÍ '
-