Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 15, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ir
Zalotni l57!noíník XXXIII
COKROK ZÁPADU
OMAHA XKIIU VE STÍtKIl DNK 15 ( KUVXA IVOI
IÍSLO in
válka V Asií
krokem vleía tr
I lak tvanl vojroRil
"esprrli kroutí náj lim hlavími
(ienrtál Oku před 'orl Anhurm
C(nvftiif ivl ilila Di Nansanu t
u Kintau kde svedl vliétnou
bitvu i Kusy aby se poiiil před
možným útoksm ruikéři? odděl
til vedeného Rrnerálent Stachr-I-bergeni
které vyg Kuropatkin
patrně ti tlin ocelní) aty scslabil
úlotné sily Okovy Oídělenl loto
erstává jen asi t 15000 iťulň
uíalem jeho jest poue snepoko
jováol i ohrožováni taponské ar
mády z ladu Mezi olm jed
olm žaponským oddělením (vede
na byla jedni (uhi šarvátka a od
te uuoy o runkem oUuciem a jrho
operacích nedošly Žádné jiné
zprávy
Dle zpráv Číňanů jimž bylo
dovoleno aby Port Arthur opu
(lili v lodicích učinilo žaponské
vojsko útok na nejpředněji! tvrze
1'ort Arthuru ale bylo odraženo
prý ( velikými ztrátami rěmto
čínským zprávám nelze však při
čítali žádné viry tak jako i zprá
vám jiným jež pochází z neúfaj
nich pramenů
Jedna t těchto zpráv která ae
doitala do Ameriky v neděli uji
šťuje že 1'ort Arthur byl po sedm
dní loďstvem a vojskem žapon
(kým bombardován a že přední
tvrze byly vzaty útokem kdyby
vlak to bylo pravdou tu by jisté
Žapooci tento útpěch svňj i veli
kým rámusem a křikem vyhlásili
do ivěta
Armáda generála Oku byla prý
v posledních týdnech značně lesl
léna a čítá nyní okolo 100000
mužů Jeit to veliká lila a při
pocítíme lí k tomu loďstvo které
vým bombardováním při útocích
může mnoho prospěli tu ruská
posádka bude mít těžký úkol iby
le proti ohromné této přesile
udržela
Také mezi Kuropatkinem a Ku
rokim zůstává lituace tatáž jano
byla
Kuroki stoji dotud se svým
středním a hlavním oddílem ve
FenghuanKČengd a úmysly své
zakrývá itále novými pohyby a
líčenými útoky na jedné straně
stahováním předních stráži na
atraně druhé
Nejvážněji srážka se strhla
Saimatzi a Sin Ven kde stálo asi
4000 Rusů kteří statečně hájili
své posice ale když zpozorovali
ze jedno žaponské odděleni e
chce zaskočili tu ustoupili a Za
pooci obě místa obsadili
Generál Kuropatkin podává
této srážce následující zprávu:
Dne 7 červoa Ziponci pomalu
táhli na Sin Yen po Takusao
Fenghuangčeng cestách a přední
jich stráže ten den se přiblížili až
na pět mil jižně a východně od
Sin Yen Z rána dne 8 června
žapontki pěti brigáda dvě hor
ské baterie a pět Ikadron jízdy
počalo pochod na Sin Yen a asi
okolo jedenácté hodiny objevili se
apooci před městem na jižní
straně ala byli zastaveni velice
úspěšným ohněm t naíich baterií
Na to laponská pěchota počala
se blížili k městu se strany vý
chodof po Fenghuangčeng cestě 1
doslala ta do styku f kozáky há
jícími průsmyk Po dvouhodino'
vém boji kozáci musili ustoupili 1
nate balena zabílila palbu v ona
mísla lak že se tam Žaponci ne
mohli udrželi V tom okamžiku
dorazila na místo Žaponská horská
baterie a zaujala místo na jihu ale
aotva několikráte vystřelila byla
umlčena oslí baterií Druhá £a
pooská balena i nedoslala do
akce a musela rychlá odtáhnout! s
dostřelu nsiich děl
V průběhu šarvátky bylo zpo
zorováno že několik priporů ža
ponských hodlá nale vojsko za
skočili a následkem toho kozáci
pomalu počali ustupovali pět mil
za Sin Yen Udržujíce aiále účinný
oheň t baterie Nale ztráty byli
čeremiseněv velitel kozáků kor
net Komarowski a podplukovník
Posokov a asi too mrtvých a ra
něoýcb Nepřítel utrpěl těžké
ztráty
O jiných pohybech žaponského
loďstva a vojska sděluje generál
Kuropatkin v jiné depeli toto:
Žaponská eskádra sestávající
ze 6 lodí později sesílená dallími
li loděmi objevila se 7 června
ai v 1 hodinu odpoledne na zá
padním pobřeží poloostrova Liao
tungského Sest lodí bylo první
třljy ostatní 3 a 3 třídy a Čluny
torpédové Eskádra křižovala v
oddílech bombardovala rozličná
místa východně od Kajčau a Sa
nynčen a řídila palbu na nato sta
noviska a patroly kdekoli se tyto
nblfvily V 7 hodin ukldr r
stavila palbu a pluli k ilni Ne
míli jsme žádných urát
žapontki vojsko te koncentro
valo jilnl v čáře 10 mil dlouhé od
1'ulantir-nu až ku Teguciliangu v
údolí Tasecho Zaponiký od 1 1
čltt(cl t tetniny pěchoty a lká
dronu (lidy odtáhl 7 června k
severu od FengliuartRČcngu a Za
hnal kotárké přední stráže OJdlI
myslivců a trtnina pěchoty při
kvičili z Ualivedi iby kozákům
pomohli Ziponci pak oustii
od daUlko útočení ztrativše 1
důtoj:ifka 1 poddůstojníka ktrřl
byli zajati a více mužů mrtvých
My rcméli žádných ztrát Ko
zácké přední stráže na hlavni sil
nici vedoucí do Liaojaoiru3yly 7t
června zahnány ale posily při-
meiy Japonce aby se vrátily
NaSu ztráty během boje trvajíclh
až di 7 hodin obnášely setníka
Liaik a 3 vojíny mrtvé a 5 voji
dQ raněných
Kuropatkin řidl celou ruskou
kampaQ ze Železničního vozu
Který jest rozijeien na pracovnu
jídelnu a ložnici Vrchní velitel
ruského vojska tráví většinu času
v pracovně jsa obklopen svými
pobočníky
Ačkoli Kuropatkin jest malé
postavy a nemiluje nádheru přece
len hned na první pohled jest vi
dět že jert rozeným velitelem
mužstvem jest milován pro svou
spravedlnost a dústojnielvo chová
k němu tu nejět5í důvěru a od
danost
Kuropatkin věnuje velmi málo
Čatti odpočinku jedině po obědě
kdy horko jest nesnesitelné ulehá
na půl hodinky Také časem
1 r a '
nieai vzpruziti cetcou novin
Zprávy od víech oddělení ať
dojdou v kteroukoliv hodinu ve
dne neb v nocí musí mu být oka
mZitfi préuiúícuy
On vstává pravidelně o 7 hod
1 uléhá o půlnoci Když vypra
coval denní svou depeši pro cara
v níž objasňuje situaci jaká se
onen den jeví studuje se svým
generálním tubem taktické a stra
tegické Otázky a uvažuje o pohy
bech nepřítele Na to často
vsedne na koně lby prohlédl tá
bory a opevnění kolem Liaoyangu
odpoledne přijímá návštěvy dopi
sovatelů a vojenských vyslanců
na to přijímá zprávy generálů
celého dějiště válečného
Kuropatkin jest vysoce zajjat
pro práci Červeného kříže
prázdných chvílích svých navStě
vuje nemocnice a rozmlouvá lam
s raněnými pro něž má vždycky
potěšitelné slovo Každému via
ku který přiváží raněné jda vstříc
a z íundu zaslaného z Petrohradu
rozděluje těmto raněným dary
těm vojínům již se v boji vyzná
meoali připíná válečné medailie
španělský toreador zastřelen
Don Manuel Cervera jeden
oejleptích Ipanělských zápasníků
1 býky si přijel do Ameriky pro
smrt V St Louisů postavena
byla aréna v níž zápasy 1 býky
měly býti odbývány ale oátled
kem guvernérova zákazu k tomu
neduiio Cervera jako osobni
toreador španělského krále měl
hrát! v těchto zápasech první úlo
hu a soupeř jeho jakýai Carleton
Basse rodilý Irčan který se zá
patům 1 býky naučil v Mexiku
měl býti jemu podřízeným To
vzbudilo jeho žárlivost naCerveru
a v hotelu Mozart dostali te oba
do nějakého sporu který Basse
zakončil zastřelením ipaněltkého
toreadora- Dasse byl zatčen
bude te muset zodpovídali ze
ípatiiaua vraxdy
ífeefecs ss Jíl sssált!
Herman Cordes farmář blíže
Indiaoapolit vplul dvakráte do
přístavu manželského ale nebylo
to provázeno štěstím po prvé tni
po druhé První žena Žalovala
Cordeta o rozvod dvanáctkráte
ale vždycky vzala Žalobu buď zpět
anebo při svou prohrála proto že
Cordes měl vždycky na obžalobu
výlečnéhn právníka Avšak po
třinácté žalobě se ttěalí proti
Cordesovi obrátilo a tento prohrál
porota přiřkla jeho maeželce
1 10000 odbytného které musel
zaplatit To mu odRalo k dai&ím
soudům vlechnu chuť a když ho
nyní jeho druhá manželka chtěla
žalovali o rozvod zapřísáhal jí
aby toho nečinila a (líbil jí Že jí
ve vlem vyhoví jen aby žalobu
vzala zpět To te také stlo a
nyní se Čeká jak Cordet slibům
svým dostojí
Největlí bolest způsobuje často
dna kyčelní Největlí úleva 1
nejbezpečnějSÍ vyléčení bude
jistě následovali po upotřebení
St Jakoba Od kterýž pronikne
al k sídlu bolesti
j ' lr tr V '- :
b %
Bohumír Kryl
nejvétší žijící virtuos na kornet
V Omaze dlí přítomně nejzna
meoitějSÍ virtuos na kornet slavný
krajau nál p Bohumír Kryl
Umělec tento spoluúčinkuje jako
sólista a kapelou Innesovoti v kon
certech pořádaných dvakrát denně
v novém Auditorium a s chlou
bou tvrdíme Že nedostižným umě
ním svým získal si rázern přízeA
omažského obecenstva A nemůže
být ani jinak Ovládáť mistrně
oáttroj tvůj a dovede z něho vy
loudili zvuky čarovné Každý lóa
jeho sť úžasně vysoký ať ne
změrní hluboký vyznamenává
se plnosti silou a čistotou a
technika- jeho jest přímo obdivu
hodná Pan Kryl má hráti v kaž
dém koncertu pouze jedno solo
než nadšenému posluchačstvu to
nestačí a proto jakmile umělec
dokončí tvou hru dá te do bouřli
vého potlesku a pokračuje v něm
tak dlouho dokud věhlasný mistr
bepřidá alcspofi jeítě jedno čílo
A skromný umělec rád a ochotně
vyhovuje přiní svých obdivova
telů Pan Bohumír Kryl děkuje
za zvučné jméno své ve svítě hu
debním jedině svému nadání a
svému přičinění Vynikl a ttal
se slavným mistrem bez bombat-
tického vynášení a vychvalování
ziskuchtivých imprr-ssariů A co
nát a zajisté každého Čecha nej
více tě£í a blaží pan Kryl i ve
tlávě tvé zůstal věrným ynem
tvého národa ano hrdě hlásí te k
národu českému Rád vyhledává
společnost českou a ku cti jeho
bn liž řečeno nezná rozdílu mezi
bohatým a chudým mezi vznese
ným a prostým jemu každý řádný
krajan stejně jest milým Čechové
dovedou ti víiiti velikánů svých
a váží ti zajisté ví umělce pana
Bohumíra Kryla A nepochybu
jeme že lulo vážnost svati vůči
mistru nalemu dají na jevo hoj
nou návštěvou koncertů v nichž
mohou vzdáti hold nedostižnému
umění kornetisty českého pana
Bohumíra Kryla Pan Kryl po
řádal již několik samostatných
koncertů jako v Chicagu v Cedar
Hapidt la a jinde a lo t úspě
chem nejlepSím Doufáme že i
Čechům omažským bude popřáno
uvítali jej ve středu tvém a poko
chali te božským jeho uměním
Násilnosti v Coloradu
Po ďábelském zločinu tidavfiím
se v independence o němž isme
te zmínili v posledním čísle na
Itala v okrem Teller pravá aoar
chie Tak zvaná občanská alliance
sesadila městské a okresní úřad-
niky o nichž se vědělo že straní
uniím a na jich místa ustanovila
své stvůry Tak sesazeni byli ná
čelník policie Graham noční mar
lál Ilardey a smírčí toudce Harr
ington V okresu prohlášeno bylo
stanoé právo a generál UHI se
opět postavil v čelo milice kteráž
jedná 1 takou bezohlednou!
tlape vlechna občanská práva že
by se to policie neodvážila ani v
lom nejdespotičtějSím (tátu Dru
hý den odbývána byla va Victor
schůze občanstva v níž mělo býti
pojednáno o zločinu spáchaném
Independence a ze schůze se
vyvinula bouře v oíŽ dva lidé byli
zabiti a 11 zraněno Luza vnikla
uúiúvciiú uptiiudu tam vše
cko zboží zničila a klerky vyhnala
načež milice vrazila do uniové
aíní v níž jest hlavní atan uhloko-
pů a po krátké střelbě vzala síS
útokem a zajmnla přítomné lam
členy havířské unie Na to zapo
čato a pátráním po uniových ha
vířích v horách a 19 jich bylo
zatčeno Osmého červoa večer
vrazilo 8 maskovaných mužů do
místností časopisu "Kecord" jenž
jett orgánem unie a rozbili vle
cky (troje zničili všechno písmo
na to vyvedli zaměstnance za
město a nařídili jím aby te více
nevraceli Při zatykání havířů
trhly ae léhož dne dvě ostré
půtky v nichž jeden havíř John
Carley byl zabit Druhá půtka
strhla ae v Duoville a sice v Big
Híll Sedm vojáků přijelo zakoout
tábořící tam havíře a doílo k střel
bě Ačkoli padlo přes zoo ran
nebyl přece nikdo zraněn Vojáci
pak havíře zajali a odvedli je do
Cripplc Creeku 34 vypovězeoých
uniových ublokopů přijelo dne 8
června do Denveru kolem půlnoci
po zvlářtoím vlaku dráhy Denver
Kio Grande V zadu vozu (tálo
devět (tráží ozbrojených brokov
nicemi a vojenskými půlkami
Kovkopové byli vesmět bez peněz
ala byli opatřeni konvenčními de
legáty Západní Federace horníků
Dne 9 června geo Bell rozká
zal (právě dolu Portland kde je
nom unioví havíři pracují aby
byla práce zastavena a dělníci
vesměs propufitěni Důl Portland
zaměstnává na joo lidí a Brll oče
kával že snad dojde k výtržno
stem a proto vzal aebou 150 mužů
milice Leč tprávca dolů rozkazu
uposlechnul bez odporu a bezpo
chyby že tato náoilnotl přijde
před spolkové soudy protože spo
lečnost důl ten vlastnící jest in
korporována v lowi
Po celé dny milice v horách
pátrá po uniových havířích a jak
mile některého nalezne zatkne ha
a odvede do vězení Občanský
výbor vy Jal prohlá(ní( ž pnnr
ti zaměstnanci mohou zůslati va
Victor kteří se vzdsjf členství ve
svých uniích a vyzvednou si pra
covní líatky od organisace zaměst
navatelů
Sedmnáct havířů již zatčeni
byli ve středu po krátké střelbě v
Dunnville bude postaveno před
soud pro vzbouření a 51 havířů
zatčených minulé pondělí večt r v
uniové aíni bude obžalováno pro
ten samý zločin
V neděli bylo dopraveno po
zvláštním vlaku 91 havířů na alka
lickou prérii zrovna na hranicích
Kansatu a Colorado a tam bylo
jim poručeno aby vystoupili a
vlce se na půdě Colorada neuka
zovali Milice a příruČÍ k-rííovi
nakládali s nimi bez ohledů V
několika minutách byly Iři vozy
vyprázdněny a milice před odjez
dem z vracejícího ae vlaku vy
střelila několikráte nad hlavy ubo
hých havířů zůstaveoých na pou-
iti aby tím naze fčila co je oče
kává vráti li se jeltě jednou do
mít z nichž byli vypovězeni
Šerif Brady z Hamilton okresu
Kaosas a několika ozbrojenými
příručími se dostavil aby zapově
děl havířům by nevkročovali na
pndu Kansssu a tato nová tina
účinkovala idrciijlclm tpAsobfm
na ubohé vysllrné vyhnance l
nichl lidný nměl penět Větlioa
a nich pustila 1 směrrm tlpad
ním a dorazila do malého měi
Čka llolly v Colo kda byla při
jata a pohoštěna v hlavním stanu
armády tpásy
Z Dmvrru ioM do llolly tele
gram le odtud bud vypraveo
zvláštní vlak aby vypovězené ha
víře přivezl do Denver
Sdružené unie v Kantát City
zaslaly guvernéru Pesbodymu ten
to telegram odsuzující jeho jed
nání: "Unie z Kansas Cily Mo
shromážděné v pravidelné schůzi
odsuzují vale jednání jako neame-
rír-M nrriviiisnvané a bsrbark
pokud se týče pracujících mužů a
žen Colorada Nad takovýmito
činy i Rusko ve tvých nejtemnčj-
lích stoletích by te zardělo studem
a hanbou
ti
Willow Springs Pivovar
ZELENÉ "TRAÍÍÍNG STAMPS"
Z fnai fi'iií' li Trad
In NUmpM kaiilitti brd
Dnu
m smi Mitirřs
l'J tui iy pinluvyrli Uhv!)
v — Zs
t t-Vfiii tnlrnyrh Trad
inu Maiiin kaMmi bud
nou
NTWtN a HTKIPKM
(3 turty kvartových lalivl)
— rcna
ÍSIÍ2Í2"5
E
Již příští neděli dne 19 Června
v o hodin večer prednáíeti bude v
Sokolovně slovutný český cesto
vatel p E Stanislav Vráz a obsah
přednášky jeho bude: i Nástin
všech jeho cest tvětem — a Ža-
ponskem Koreou MandŽurskem
Sibiří se zřetelem ku válce
rusko-žaponské Para Vráze
předchází pověst nejen světového
cestovatele kterýž prozkoumal
osobní nejtemnčjSÍ díly zeměkou
le ale i pověst výtečného řečníka
jehož malebný sloh udržuje poslu
chače po celou přednášku v pří
jemném napjatí Vylíčí kraje
Život rodinný podivuhodné mravy
atd zajímavých těch zemí a před
náSkij vou bude provázeli pio
jekcí obrazů pomocí mohutného
přístroje na plátno vrhaných jež
vesměs vzaty jsou z krajů jež pan
Vráz procestoval Zajisté že se
krajané naši v počtu přehojném
do přednášky dostaví a dají te
nejslavoějším českým cestovatelem
provésti zeměmi k nimž upírá se
nyní pozornost celého vzdělaného
světa Vstupné do přednášky té
jest 35c a 35c pro dospělé a 15c
pro školní mládež
Kninř tuliu fv ilimlanctv nejli-ptf lahvové pivo
lirtir lť dvíijniUohiuiu hodnotu y yclun y! h
OliJ-(lin'jte al poiloii neb telefonem l:t(MI nebo IHH5
35
di ml a- h'r
-Trad- jji
m
1
Spolehlivý komissionárský obchod
Krajané chcete-li prodat! aneb po pffpadí koupitl nijaký
dobytek uílnfte dobře kdyi dříve doplícte na
obeliodníka živým n Onnih (lrnn
lf uiiiljini-m UUUIU WU1UUU)
Pan Plvcnka solidním a poctivým Jodnínfra získal al neobme
7cné dfivfry všech krajnnft a kilo na nebo ae obrátil byl vždy
vzorně obalonien Dopíšete li na ního zbavíte te mnnhýcu
nesnázi a ušetf (te tlm mnobo peníz Všechny dopisy adresujte!
Frank: FiToíiťa Room 135 Iiůíw Elilí So Omatia aneb 2518 N Sí
mu m ♦ ♦ t tttt itt iu no it tt txtt tmu tttrtttto
£ Nejstar&l a nejlepfií místo pro schůzku jest S
JlESTAUJlAxYr A fi
HOSTINEC
i ED MAUREHA
5 -v film 1 ao Farnam ul S
Pravá Importovaná piva na čepu VlzoňuUú t MfťansMhn pln- Z
vnru v 1'lrnl v Cechách IJobrmi Munloh linvari pivo Pivo Anbeuser~
JJ lluaeb a iTřtoznámé Katist 7akalo rozsáhlou reputaci jj
0 Kavárnu pro dámy nalézá ae na druhé podlaze 40lf
" IWT (tM lionlj olwliiuíi ochot ii A chriiln známý knijan p Josef illman J
t 41 I () i t) i )tt i T) ? Ti Tí
Odstraňující přiklad obecenstvu
Paní A Bergmanová v Chicagu
otrávila te karbolkou pro nezho
jitelnou vnitřní nemoc Celá řada
baltámů syrobů a jiných patent
ních "léků'' a pilulek ubohé paní
nepomohly Není divu poněvadž
patentní"léky''obsahují ponejvíce
jedy: morfium a chloroform které
nemocnému sice na okamžik uleví
ale po čase se člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky'' podvodnými re
klamami vychvalovanými á v zá
jmu vlastního zdraví dejme před
nost léku přírodnímu kterým jest
Šimanovského Hřezohorské Thé
nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnáni k sebevraždě
Cena balíčku Hioo postou jtiao
přímo zasílá: li V Simanovský
654 Scott St Milwaukee Wia tí
Holí djX
r 1
Kahclkovo zubní thé
VyliVrí Iminai ttinfl ve SI neb 8 minutách
Utvrdí zuby chrání le před lalí náka
zou a obyčejná aa bolest vlce nvrátf
llallAek s národem poíUm 40e
F Kabelka
60S Hlen Street RACINE WIS
Híll
1 mi - " "mr "
mm
nii Marníš mm
vlastní
Novák & Kretek
č 1413 jižní 13 ul Omaha Neb
ZhotoTuJI h prodávají
Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky
a hřbitovní práce vMio druhu
Vi)kri objednivky TyfliuJI ryohlapeíllvě a rkuin
Hostince u "Modré HviMy" j
TI ttlřjlf
JCSUir1 PEZDIETZ
v buduvt TWArodni Hlnft ů lAOl llřní 13 ul Omaha
ss-WD-wassraiiij arjL-cras-r nro
87— stále na čepu Teply luní atále připraven
Nezapomeňte ae zastavit u JOH PEZDIKTZ
í(HMMKMMWHHHMM)WWWMOMWW
Něco co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva 2 liejiepií v trhu
Pijte "METZOVO k vůli svému
zdraví
Telefon llí
ftlETZ BROS BREVfNG CO
vaří a lahvují jen
výborné plvo"Ó
1
ABSTRAKTY
VTHOTOVOJB -
S UL Sadler
17th and Faraarn 1'atUrson Dik
Zftptejle ae nab u tohoto listu Tel 1826
Jakub Svačina
Tlutnf
ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZSOBENÝ
WWW
crocerní obchod i
Vě 1209 JIL alke
V obrhorft tnmto ! Splnf
f bo tboltt f rarernbo Zbotl
J fmtTé pr )kotl Mlradobrl
a r'lo7 v iTkn nf koktl
nJř tra pHk NtlTV Jej
JadMU a padraki ptljdew um
Kprávné obli-ky pro muže a hochy
Každý dům potřebuje
dobrou střechu
ělc~ Kupujte klobouky své zde a řabezpeČíte
(i dobrou střechu pro svou hlavu
MĚKKťi A TVRDÉ KLOBOUKY
nových barev
s=zn)jji 50c
STETSON
KLOBOUKY
$350
H
Importované panam
ské klobouky
Pletené a z rozštípené slá
my klobouky námořnické
óc $100 150 ai 300
$5 a $850
r
f
i
I
I" '
t
I
"
i
1
i
p
f-
i
u '
V-
t tl
f "
i
lí
r-
f
f
t" ' % '
i- i
V
1