Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 08, 1904, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    aeeSte6e))0tt
Hospodářská Besídka
eMiielilttlKlioli4ioliolKliolMtielieliAlioliilieli)liolieii
díly mime lni povrch půdy tmel
taratiKM klí
fUJu latmitakf klub jrst ti-
neměla srhlreil v M ini venkov
ski osadě UHavitl lakový klob
jeat věd velice snadnou )in kdyi
ti ho urmáli pleji io vlek
ocol věd lělll nel ustavili klub
prospívající Myl nemají liJé At
toho chuti Vle íeho jest k lomu
t apotřehl jett volali několik (ar
mírů jil mini to do opravdy
volili předsedu mlstopledsedu i
tajemníka a uitaooviii den mf
ilo kdy a kde bude uspořádána
tenata Nejlépe j konali takové
ichftit v obydlích jednotlivých
(armářa Na programu mí být!
lél výbor který pfedcin uríl o
jakém předmětu budo ae v pMStf
tchozi pojednávali XpĎiob ja
kým ae tchoae konají zálelt na li
dech ji! ke klubu přináleží Má
e vlak vidy přihlíželi k tomu
aby achnxe takové byly riíu spo
lečenského ku kterémužto účelu
je nejlépe hledil přímit i manžel
ky člena aby ae lét na nich po
dílely Ve sobozlob má ae na prvém
mlátě pojednávali o předmětech
v aichl maji Jarmáři přímého ti
jmu Tak na přiklad v době
zimní mohou ie dvě neb tři ichflze
etráviti pojedníváníni o kukuřici
Farmáři mohou donéiti a aebou
vzorky kukuřice kterou vypěsto
vali a mohou jí porovnávali a
studovali Při tom může te po
jednávali o uejlepiích způsobech
výběru kukuřice temenné o roz
manitém obděláváni o předno
atecb jednotlivých druha o jích
krmné hodnotě atd coi jaou
esmět předměty jet musf každé
ho farmáře zajímali
Kluby takové mají nevyčerpá
telnou záaobu různých předmětů k
projednáváni neboť může ae zde
hovořili o vlem co týká ae pětto
váni různých plodin chovu do
bylka amýilenf různých hotpo
dářtkývii ěetopisa o různých o
lázkách národohoipodářikých atd
Dále netřeba vylučevati ani různé
domácí práce hospodářské spole
čenský život oa venkově venkov
sko ikolitvf vfeobecné vzděláni a
pod Jedinými předměty jichž
by ae neměli členové dotýkali jeal
politické a oáboienaké amýilenf
jednotlivců Jinak není žádných
hraníc jimiž bylo by jednáni klu
bovní obmezováno
Takový klub vzdělávací měl by
zřízen býti v každé oaadě nám
bude to potělenlm kdyi budeme
moci býti ve iměru tom čtenářům
oaiim radou nápomocni Kluby
takovenoto orjnu Dyvaji z pra
vidle základním kamenem velkole
pých druiitvev hospodářských je2
pak přinášej! I hmotný proipěcb
nejen farmářům v nich túčaitně
Dým nýbrž celým oaadám
vlrthea mladý plevel
Jív! i j l'Uao aekoivneitý pte
vři iam nepomanejt aul tiatiy
ani plačka neboť v případu lako
vfm iiychom jimi plevel poutě
vidřllvalt Mnoal (irmiři tavr
hiil vlttrnl kukuřice jedině proto
le obdělává ae lm plevel a pak
lim vfce bu( A lo je námilka
aprávoá v případu kde je poae
mek f aplevelen rostlinami hluboko
kořenícími Kde vlak byla půda
náleluě připravena takle kukuři
ce jeat jíl dávno takořeoěna nežli
mohly ae různé plevele na povrchu
uchytit lze je anadoo vláčením
zničili při černi rozdrob! ae léi
škraloup půdy který k nemalé
tkodě kukuřice urychluje vypalo
váni ae drahocenné vláhy
TJáěeel kiikuHr
Nyní oadeila doba kdy přetřá
laji ae různé způsoby obděláváni
kukuřice při černi dochází čatto
ke aporům neboť co jedni chvál!
to druzi zavrhuji A tak má ae to
i vláčením kukuřice Jedni rad!
oám vláčeli vláčeli neuitále "až
budou o nái aouiedé myalel ie
jame ae zbláznili a polom ještě
jednou Druzi tvrdl ie vláčeni
jeat ikodlivo neboť prý ae Jim
vytrhá mnoho kekuřice
Kdy mělo by ae vlaitoě vláčeti
to zaiezi oa poae na počasí na
přípravě půdy i na druhu bran
jakých používáme Žádnému roz
umnému hoipodáři ani ve aou ne
napadae aby používal k vláčeni
kukLříce těikých bran i kolmými
zuby již t té příčiny ie vytrhalo
by ae jimi značné tnnoiitvl kuku
řice ČImŽ by ie itav plodiny ne
málo poškodil Bran i hřeby do
zadu nakloněnými lze v mnoha
přípiJecli použiti výhodou dale
ku věíií Fíečka jeat mnohem
výhodnější nežli brány a proto má
e používali raději této vyjma pů
dy přilil téiké které mohou ai
zcela bezpečně vláčeti Plačkou
ae plodina lak aoadno nepoškodí
a pak vykoná ae jl laké mnohem
vlce práce nežli obyčejnou bra
nou Ať jii pouilvá ae brány
nebo plečky alavoím účelem jeti
předejití tvořeni ie škraloupu zni
čeni plevelů a rozmělněni povrchu
půdy aby ie tu utvořila prachová
přikrývka Účel je tedy velmi
ďůleiitý a proto neměli bychom
nikdy pouštěli jej ae zřetele Při
volbě nářadí používejme vlattnlho
ivébo úsudku
Je li půda vlhká nemělo by ae
používali ani bran ani plečky
neboť by Km nezničil aoi ple
vel ani by ae imloěná prachová
přikrývka oeutvořila Byla-lí ale
půda k aetl náležitě připravena
aoo nejedná ae nám o jiného než
pouhou obdělávku povrchni a
je-li při tom půda aucbá a počaal
jamé není lepšího nářadí nad
pletku Není li plečky po ruce
pouilvejme bran a drobnými do
zadu nakloněnými hřeby jei pro
derou ae kukuřici aniž by jí uško-
Vyvoha ilohrcho niAnU
K výrobě dobrého minia jt
třeba aby vle bylo dobré Poj
mtoky k výrobě másla potřebné
jaou jako články v letězu je-li
jedna pochybena 'bude i výeledck
neuspokojivým pokud jýká ae
jakosti másla A to je téi příčinou
proč tak mnoho másla farmářského
vykazuje ae Dochvboou iakoslf
Často ae stává ae farmář aneb
eho manželka dbají všech pod
mínek jakých výroba lobrého
másla předpisuje a přec záporné
nouce nějaké na pohled nepatrné
maličkosti vyráběj! neustále má
aio za nez nikdy slušné ceny
nedostanou
Pochod výroby mléka a másla
musf býti bedlivě velmi bedlivě
střežen mají-li býti výsledky
uspokojivými majf~li pfioégti nám
ládoud odměny Kdyby ae hledělo
výroby správné musely by závody
na přepracováni másla zanechali
obchodu á zdvojnásobený jejich
výtěžek zůstal by v kapse farmáře
Výroba másla začíná již a krme
nim dobytka Krmlme-lí jistými
krmivy je jsou sice dojivosti
příznivá avšak při tom přec mohla
nějakým ipůeobem poruliti před
kládejme je dobytku ai po dojeni
Mezi laková krmiva nálež! i flpa
Pan Hyatt z Wisconsiou kterýž
krmi dojnice řepou v miře velmi
rozaiblé dovozuje ie při krmeni
uvedeným způsobem nenfpozoro
vati žádného vlivu řepy oa jakost
mléka Kůzoé plevele jako je ku
přikladu polní cibule neměly by
nikdy býti v dosahu dojnic neboť
obsahuji nepříjemné silice kteréž
přenášej! ie do mléka Krmeni je
důležitým článkem v řetězu pod
mfnek potřebných k výrobě dobré
ho másla Zdravotní stav krav je
taktéž velmi důležitý
Máme-li zdravé krávy a zdravé
žádoucí krmivo jest jích jakost
mléka takřka výhrado! věci čisto
ty Musíme hledět čistoty krav
čistoty stáji a čistoty vzduchu
Nečisté stáje často bývají nejča
stěji! příčinou nezdaru při výrobě
másla a to právě v takových při
pádech kde všechny ostatní pod
minky isou příznivé a žádoucí
Čistota stáji měla by býti první a
ne poslední podmínkou často
velmi často vidíváme čisté krávy
čisté dojiče Čislé nádoby a velkou
péči při ošetřováni mléka avšak
stání krav je prosyceno močůvkou
kteráž vydává čpavý zápach a
otravuje vzduch celé atáje
Z pravidla ae nebéle v úvahu
jak značnou měrou jest mléko při
dojeni vysazeno účinkům zápachu
Kdy vychází v tenkých proudech
z vemene krávy a atfíká do pod
strčeué nádoby iiehá tak vzduch
přichází nim do atyku Je-li
tento nasycen nezdravými a zapá
chajleími plyny anebo parami
pohlcuje je s tsk se jeho jakost
porušuje Kromě zápachu přichází
mléko v nečisté atáji do styku t
ftiíiívuy různých ikoliivých takto
rif jež ss v fiíni unamjí a v něm
oa úkor jeho jakostiae rozmnožuji
Hospodyně pak marně ae anažl
udělali t mléka takového máslo
dobré Je to oemožoostí A vleho
toho je příčinou nečistá stáj která
je základním kamenem úrazu jejž
třeba odstranili nemá-li všechna
nale námaha býti bezúčelnou
neb (umovými IRMemi ta
mtlánl ttame pllme se sády
ptohauiými t pttoma vypnutýma
ovláilfnit nářadí pouta rukama
aml bychom si celým tělem pomi
nuv Meťme střllavl na ctí
strany Takovýto tyslematirký
tvik konaný kaldodennl bmlv
rnlii blahodárný vliv na vývoj těla
nsšrho Výhodou při tom je Ie
sr:tikiii lim íu ufiuť kout
m j pfl užiietné ptáci Doia
hovánl de výtky jako ku ř při
lirinl prachu a obiarů a lima
myli smetáni pavučin atd je vý
tečným etikem pro svalstvo celého
lila Bylo by ort oiitnrm aby ai
hospodyně na práce lakové jedna
la a sama chodila do tělocviku
únava při pracích těchto pocifue
se jen tehdy kdyi není tělo v ta
kové poloae aby ae avalová alla
oáleliiě vyrovnávala Na posla
venl jaké při prácí zaujímáme
tálefl velmi mnoho Nesprávná
posice ať jíl při atáol nebo aeze
o( polkozujo nejen důležité ústro
e tělesné a překáži náležitému
Ifávcol a oběhu krve ale oslabuie
léi svalstvo které je při práci v
neustálém napjctl
SUNNV SLOUP PAkM
Empona Kas 4 červoa 1004
Dr B H DeHuy Denver Colo
Vážený panel Poulil jáem dvou
rab6e vaieho Dalmolinu oa bo
lavé plece a bolavé krky svých
koni a musím rici te (sem ej
shledal jakožto lék nanejvýš uspo
kojivý Vyhojil je rychleji nei
kterýkoliv lék jehož jsem kdy po
uzu v teze oobe pracovali isme
1 feoBmi plný čas Vál upřímný
C A Stannard-
Týdní zpráva o stavu nastáva
jící úrody
Polasí bylo minuUho týdne přltnivť
vyjímaje v nlkierfch lekcích —
Úroda tddrnt pokrtíuje
S výminkou aeverních Rocky
Mounlaia krajů a hořeních mis-
lourských a hořeních mississipp
ských údolí kde začátek týdne
minulého byl přilil chladný tem
peratura týdne končícího dnem
30 května byla příznivá ve vlech
distriktech a hlavně východně od
řeky Mississippi a v zipadolch
zalivnich stáiecb
Dobře rozdělené a prospěšné
deště ae dostavily ve vělil části
Texasu a po středním Kockv
Mounlaia sklonu
tenounké mrazíky uhodily ve
Wisconsinu a silné škodlivé mra
zy v Montaně Idaho a ve východ
nich částích Oregoou a Wasb
ioRtonu '
Sázení korný pokračovalo všu
de zdárně vyjímaje v severních
sekcích kde jest tato práce velice
zdržena ale t mnohých došlých
zpráv lze soudili ie značná část
koroy musf býti znovu zasázena a
to hlavně ve středních údolích a
krajích pojezerních což zavioě
no bylo špatným semenem
Vieobecné zlepšenf ve itavu
ozimky se oznamuje t hlavních
pšeničných itátú ale stav plenice
Domácí eráca
ako tělocvik
Vliv aoustavného
tělocviku oa vývoj
těla a na zdraví je
dnešní doby všeobecně uznáván
Iloapodyoě může takový tělocvik
pěstovali při domácích pracích
pakli jeo drží při tom svoje tělo v
Žádoucí posici Ooa může míli
za zametáni zrovna takový pro
spěch jako Sokolka a různých
vypočtených prostocviků jeo kdyi
vl jak pohyby svoje při tom řídi
li Jedině jedná se la o to aby
se při zametáni neprášilo Tomu
však lze předejiti vlhkými pilina
mi vlhkou soli a různými podob
nými prostředky Zvediol a pře
náleoí nábytku děje li ae tak aby
ae při tam napínaly svaly rukou a
oe celé tělo působ! oa aesíleoi
borolcu svalů ramennlch a hrad!
právě (ak jako cvičen! se závažími
est dosud velmi špatný v ohio
ském údolí V jižních státech ae
počíná jii ie sklizní
Ranně zasetá jarka rychle vzrů
stá a vieobecné vyhlídky na úrodu
léto plenice jsou alihny Některá
pole v Jižní Dakotě jsou však za
plevelena a pozdě zasetá jsrka 1
Severní Dakotě špatně vzklíčila
Na severním pacifickém pobřeží
ranná jarka jest pěkná ale pozdní
potřebuje vláhy
Téměř veškeré zprávy týkající
se ovsa naznačuji le tento jeat
velice slibný a učinil dobrý po
krok Ranný ovea jii žene do
klasů I v středních mississipp
ských údolích a v jižní části stře
doatlantitkýcli Hálů
Ačkoli bavlna jest dosud malá
oznamujete vieobecné zlepšeni v
její navu hlavně ze středních
západních distriktů kde deltě
byly dobře rozděleny a také vy
S pfrttrnvinim tabákových Si
ženíc pokračováno bylo pomalu t
Keoiucky Virgínii a aev Caroliné
a v Marylandu čekají 1 touto pracf
až dostaví te vláha
Zprávy týkajíc! ae úrody jablek
zni poneauu mene příznivé ze
středních mississippských a ohio
ských údolf ale ze středoatlaoti
ckých ttálů Novoanglicka a z
hořeních krajů pojezerních zni
zprávy ty příznivěji Va východ
ních zálivních ttálech ukazuje to
oa dobrou úrodu broskvi ale
iode jsou vyhlídky Ipalay
Ve státech pěstujících stno
jsou vyhlídky vleobecoě příznivý
Se tenoteč! te započalo v Texasu
Zde následuji podrobné tele
grafické zprávy t jednotlivých
atátů:
Mbroika— Týden byl příznivý
pro vzrúat oaenf a vydatné deltě
se dostavily v středních a aever
ních okresích Ozimky i járky
ovsy iita ječmeoy traviny a voj
těšky rostou zdárně také bram
bory jsou pěeny Koma vzchází
vlak nestejně n roste pomalu a
mnoho musí být znova zasázeno
S obděláváním te právě započalo
Jabloně neslibuji přilil dobrou
úrodu
k tét — rienlce jest v dohrám
slav na jihu a V středu lane do
klasěi nlcn tnlatakh škod bylo
ipntohrno krupobitím Jatka
rotie peknl koma tlepluje 1
otiilllláváatm ae pokračuje také
ovsy a ječmeny pěknt rostou lilo
květe Trávy rostou rychle past
viny jsou dobié vojlětky se počl
nsi seasti nr9tia rsi tfolra la
blonl a broskve alibnil dobrou
útvilu biambory litn rostou
JiUétu -Předal táat tý
dne byla chladná a dellivá ale
druhá byla příznivější Jatky
ovsy lečmeny lita a traviny ro
stou pěkně ala na některých ml
slech pšenice a ovsy jsou taple
veleny báteol korný jest skoro
jii skončeno ale Ipatoé semeno
zavinilo le oěkterá pole musí
býti tnova zasázena Chladná
půda účinkovala na pomalé vzkll
cent korný a na vzrost ba set
bou Inu a millety ae zdárně no
kračuje
Srn )itoti:— Studené auché
počasí irvalo skoro po celý týden
a itson oyio aosti příznivé pro
osení jii vzešlé bylo nepříznivé
pro zaseté pozdní zrní které
rtní vzkličujc Stllm pšenice
jest již skončena a také ovea
milleta a ječmen jest skoro zaset
Se aázenlm koroy se pokračuje
též ae setím lnu Traviny jsou v
znamenitém stavu
lowa:— Týden byl ttudený a
zamračený v středních a tever
nich distriktech dostavilo te nad
bytek dešťů jež způsobily něco
Škody a zdržely larmerské práce
V jižních sekcích sázení korný
jest skoro již skončeno a ranní
korná te počíná obdělávali
Minnaota:—V ttředol a jižní
části dostavily se deště loatně
rozdělené kdežto oa severu bylo
tucho Setba ovta a ječmene jest
tkoro již tkončena na teveru a se
setím Inu a sázením brambor te
pokračuje Ranná plenice a ovsy
dobře rostou Se tažením korný
a brambor ae všeobecně pokračuje
a ranná korná te počíná obdělá
vali Mnoho korný bude muset
být znovu zasázeno vyhlídky na
sklízeřl sena dobré
Wiíconsin:— -Studené a deštivé
počasí začátkem týdne vážně pře
káželo farmerským pracím pozdě
ji bylo počasf poněkud příznivější
V některých sekcích uhodily lehké
mrazíky ale nezpůsobily žádných
škod Ozimky a járky učinily
dobrý pokrok tázenl koroy bylo
zdrženo ale blíži se k tvému
ukončení! mnoho poli bude mutet
znovu zisázeno následkem shnití
semena
Michígam— Dostavily se vydat
né a dobře rozdělené deště velmi
prospěšné ovsu ječmenu hrachu
lukám a pastvinám Pšenice
žita te zlepšily ale dosud jtou
Ipatny Se sázením koroy ta po
kračuje ale vzklíčeni jesl špatné
následkem špatného temene
rianná korná te počíná obdělávali
Všechno ovoce vyjímaje brotkve
jett tlibné
Inditnai — Temperatura byla
poněkud nad normálem ve člvr
létaných palici mimo lo byly u
nich naletěny ttall hodinky 1
kult prádlem kleté věci byly
vlastnktvlro tavialdíných Ilo
lovýih pěnit ai lenno K vraii
si nensinli rliknl e tsvrtMI
ný tedlivě Ithnvával Mimu lo
(iii jnlen a vutin pntramoernou
lviř ml svědit le se tavralděol
lnt Htnit! i
vedli dva mUďci to a ta mly
stall Zárovň natím byl starší
dělník ktttý s nimi prscoval a
kletý vypovídá le prý a nim ule
lili večer # ráno kdyi te probudil
laké prý byli na mlmě ale le byli
prý napiti lak le v noci musili
někde býti Dále se sdělue le
manželé Váchalovi kteří chtěli se
vrátili do Ameriky vybrali si te
spořitelny 5343 K s h klcrčlto
peníze nebyly v bytě jejich naleze
ny Pro podrcřenl 1 vraždy byli
zatčeni rolničil aynové Martin Mi
chalčlk a Pavel Vachala oba roku
1 KS i rozeni a 66letý nádenník
Václav Tkadlec vlichnit Nového
Hrozenkova Michalčlk a Vachala
měli při zatčení laty zbrocené kr
ví Dodáni byli k okres aoudu
ve Vsetíně kde te při výslechu
vraždi přiznali udaii též ml
áto na kterém uschovali uloupené
peníze Komise která te tam ode
brala peněz vlak nenalezla Vra
hové jsou syny dosti zámožných
rodičů Na mrtvole Váchalově na
lezeno při pitvě 14 smrtelných
ran
Včichni daW muži
WMI kj řltl tnu partit asfcMil
Utm %► nf M-t i)ai „14
IMlt f „ i„
♦ l U Hk
! rlit 4„„ M( „„
!„J „ i„ln tlM 1rnt mni
♦„ !'' liti ' i ttIM
U ii4i ' ptiMkt t tiVlili
I" m "l H' 1 )„ )„
J ítr t iniy tr i4
z vrnjahu íitiMí'imi mimiii
l íní íi 'l 11 nl K mltrnl-
111 inf m ftrtif
bllk Wlll U i„„ { r„tt
lutnl fin li „ trt mr
f itrtm wntKI a atl'rl nrnl
flil nli 14 liriil huMi u
lik l„n mládích rnt ki
klMlrf iltni„i Víltlpii IíIm
hmi tmwixu hrl runu krr rti taM 'tm
HIM III IX tl ř
H Imiliu NlHln
VraUaa tebtvraida Ve Zdolech
u Boru zastřelil rolník Michl VVe
nisch v sobotu 14 m m tvé
ho 32letého tvni dvěma ranami z
ručnice a postřelil tvou manželku
těžce na rameni načež prhl na tvé
pole a zastřelil te na něm Přlčiua
hrosného tohoto činu není známa
lil ? llím 11 11(1 min
Í 11111 ( lni iri Mm'1 tak lrni
l'l Hii h im mmlnil fiiil j ti
wttiiiM nm-n iiuH kf pn'11 tnu(ivi a li
l r-hl a irvair a t lni wuti- i1iirm
hra I iihrhKlu ptiiantn n lliii
Ni-mJI mm ia Jpli'hi i(--h klvlit
lll a nkl I lltlkl'h aalll'l"nld
plr Urm" "t4f tlurnin" Iilfnl l-lar-má
' aul Jhi iilhlli na ynnlia II n a !
Mi nni fani inhMHlé lby lafliniin
' " " 'i mi oii]iiuy tU
IlOrilV" liMII 'liHUi iMialitilnl lili u ilillu
mAJI m )r„i irtp nl a prilvnjl Jiian jHi
a aririMii llnlin k tj A nrairtiliiiiill jr lín-pKHII-ll
Jl 11 klvifiTU l:li a liihil Jla
'-111 nniji ap 'iipaaii mne řinnír rit
rnnrKS uifm ňmrl'B ilntml falu panlia
urrMvi mm iar jir niHniř)iii a rua
OHlI-ll llfala Alf nnUfliiá Ammtnl a iriHlivl 1
kaiilam pínniiii jut rim ilno mlliallll mí
tmlr im ilnlia a llríil nnla mahn
nimiF miirMiaf- auarma nnrKiKiii
p()tr la tlml adí-llin )ik vám muliu
u iiiiii iiiii iiaiiiuau bi-i Jkkrkuilv ivé itrtiy
C HKMTtiCN LJ Ilux OSŽťhleeifolll
AtnUSAU
ČESKÝCII SPOLKU
1'MAIIA
UhrekrakaélfTI iWá
M' f l řinliaa trSSt k4k urai
iratl „la „„ JM
í'mA J "MWk k-l i krMf
VP u a
I" v"' vw' ei'a
řr tlalafaa
akntaiairaá
ni iiitii khh ]Ma niaař
i a
''' rtri h4íl alal T r?}
V ""í ' '""""i i lil ml
plMakl kii klrlorM l rM ai
01 lalruHli- Man S lna ji a Hl
Nirii Anna i'ina ! lil la (pkla
(ilc rraniiiaa lliwk lv H i !
)' „'' Maiíjka l-r mal-iku Vraml-
M N " Kia Man Vanikl
ul lMt Maria a Anna Hrbili
laUr Krhraaskt l ip m HOWr
aí-i
Nedejte se oklamat! !
7
L 'I
Nnkiiuulta nlkilv "tlač
auir Daiiirnua Jako "pn
nnil
ric
"3
jt 1lmé ro Ho vahlMlu vmil
u'rvanrin r-(iurririL jií:
'"maji r n kolika tíiln'
ni-tilriit na Unn nt Jak
uimiri jmju aarurnna
IVKultuILM iKiuxa akn
tiifiil iktl vyplSuvnna iio
dlnkv kiará filiilv nirAr
'' '" tmrvu ki ci-ia vaarmti
prs v
JhIuimIucIiA olázka— -Potřebujete
sihvky? Rozhlédněte se a kupte
si láhev Dra Petra Hoboks
Osvěžuje buduje a tesláblou krev
do pravidelného itavu přivádí
Prodává te pouze ód zvláitních
míatních jednatelů Není-Ii na
prodej ve vašem místě dopištena
Dr Peter Fahrney na— 114 So
lloyne ave Chicago III
tek a v neděli te dottivily vydatné
deště Tři čtvrtiny rozlohy urče
né k sázení koroy jett již zsiáze-
no Plenice te zlepšila ale sli
buje vidír tomu tlabou úrodu
Ovet timota a pastviny jsou v
dobrém stavu ovoce vyjímaje
broskvi jest tliboé
W'--Teplo a dobře rozdě
iené deště přispěly k rychlému a
zdárnému vzrůstu oteol Kur na
jest tliboá ale na jihu jett poně
kud nestejná Sázeni oenl ještě
tkoučeoo Jablka tilně opadá
vají jiné ovoce jett tlibné vyjí
maje broikvl
Miuourl— Týden byl přízni
vější ale druhá jeho část byla
opět přilil chladná pro vzrůst
Sázeni korný rychle pokrsčuje a
t obděláváním te všeobecně za
čalo Ovet te poněkud zlepšil 1
zlepšil a ranný žene do klatů
Vyhlídky na úrodu jablek te
zhoršily
L LI
Loufielná vrátila — Asi před
dvěma léty vrátili te 6olet( man
želé Váchalovi z Ameriky kde 39
roků dleli do svého rodiště N
Hrozenkova a měli tam malou
paseku v údolí "Kobylské" Je
likož ae jim nuzný život na Valaš
sku znechutil zatoužili opět do
zámořských krajin ram chtěli ae
pondělí tvaloJuŠol odebrali
V úterý ráno 10 m m přišla k
nim toutedkt leč nemohouc te
dotlouci podívala aa oknem do
světnice a k tvému zděšení tpa
Iřila oka manželé v krvi leželi
Učinila o tom oznámeni místnímu
ttaroatovi kterýž telefonicky po
volal toudol komiti ze Vtetlot
jež téhož doe oa mláto činu te
odebrala a thledala ie oba tta
řečkové byli utlučeoi palicemi
jiebi te uilvá při zatloukáni klínů
do kmenů při Itípánl dřeva na
iindel Jelikoi vrazi ve tplchu
palice ty v bytě zapomněli padlo
ihned podezřeni na iinietáře ae
daleko paseky v panském lese
pracující kteří také byli zatčeni a
na Vsetín odvedeni Dopadeni
zapírají tice avůj čin nicméně
však přiznali te k vlastnictví na-
Pozomok na prodej
160 akrů dobrého pozemku bez
budov částečně vzdělaného kte
rýž asi před půl rokem koupen byl
za 13500 prodá ae nyní za hoto
vých £2500 aneb vymění te za
obchodní budovu v ttejné ceně
Pozemek ten vzdálen jett od Wett
Point tsi 100 mil v Holt okretu
5 mil od městečka Ewiog a od
jiného městečka pouze ají míle
Bližší podrobnosti tděll ochotně
Charlet Krepela
II — West Point Neb
Chas Donat
DOUTNÍKÁR
1420 Wlllliuri ul Omitlia
TvriOif (liititnfkv TíMiíimrl Inknatl a kaf
ilV kilo okuill Jednou doutník iniio u
chce II n kouřil V oliehodA Jako mh
Jcto dostat! vef!0 tiHahiU k Inlio oboru
NkvUtlvtíi Jnj a itMiMI te UmH
Infjll 11 tlačena aalrma
ZlaM vrnlItovBiié hiiilliiky
lovixik ntlMii!l a tlrtlnl an lw kllfku
aTiraini rjri prii panjr liili oamjr najliip
i hm Hiriijaniii iinu nriinna
opalNli airicii a uiiravimá COI) aVS
a nprronl caarlkii í'rhllilka wlarma
WIU aiwirilrri Záruka im !áh Ih a bia a
aký nnliilamalif l(rTMln fntirik kutil i ml
liixlliikHiiil Ilurln-li r4U raaláno olJiilniv
kou lUnfl tilariiin píku praliin a (nílMia
niHiinay pnainii mgiairovan zilurriia
hiHlmkv koiipltn II anali urniláio il I
l'IHi chouia-ll muMé nati diniaká
462 MttrMlIUR
m aaiamír onaauuj
k ui i
binllii iiuiiik rnmliriiří niíílaliílii mluM
itUŤlírMéltn lliiln( Ilil'h alnlfí IiIrmmIA tA
ATU1 JEWELIIV CO
BlockChlctta Návmy
cl Hltí rrunf li (Milinik k
DO TEXAS
XIAIO Z0Om vsun f
yrn—i
Pallinanor j Bnííctoré spací tozj a rolne
ponorifove Tož? Da tíccH mm
JNeJlejiil drdba do vtecb uilit
Kansas liiillánakm úvuni Texase
Kulku a na ťaclllckíiii pebřeii
Jda přímo do
"Minn Chtraan Orffl'tÍA'
fisHas Ft Worth HlHabeM
Waiakaohlowoa Ttmpla
Coltofl Taylor Oalneavlllí
lookhart Hwlotta Saa Marce:
'aOrango Tontcs Alrarado
lOUSTOfi GHIVESTON km
— :
VtvůphlUs no na 1'okrok
pouze $1 rořné
llflafhírkMin J kII 4 'irrtak V
rjiřalalhl B J W linrha Riaaul V
Kaliiar mlMknnaii f i krl'l kluk
h hln tu k l Mih ar Iankar A f
ílirak
IMf Jnh lina ě ft Itjtlfá přilila
oilitá at arlarr ilrilf a řirrlf řirrlk
niMcl ? hmlln rvtrr t apnikuv mlainoatl
V kikttiVMÉ Vill a _! t k-
'i i hi k h š "kí :'
IKM ru 14 Mr„ Ani o turriiak M k
rwlp Hokal Trrl é 1
nUhfv it Ik-ktta dvakrát Biáařní aaidnll
i nwipii a a ihii iiii nuai alnl rtnlaovS
0irk'ina-l6nillfá aa I nrdáll y
ptllnnl a lhiF i iií dubnu a tímiaml
IimIiib a arpnu Cfniafila Krnnk Hvnlti-k
Mwau lk ai nilaniflr(la li'ha IklO
uHi taj IVir Ti hJ Ui HHi ořfinlk
' ' K'r lnul Si II Ul pokladník V K
K'""- Ho It Str lbof majetku Aur
iTrpTo7rnoB Hi)kiiark Joa K'mn urapo-
r!"lk"líi ' "J!'iV' V J (itríiT
ak# nfrlnlk J V Kaipar Tjp naft Ant
Vaák rlmřiii rbor Ant F Norák J V
Halpar douirca Joa Jindra
Těl Jed Hokol v Omaha
Odbffá itapravldolna acbtla katilou druhou
tfailu aitafal raftar av mlítnoatl tm
So llh Hl klamala K HaTolka tajnmnlk
Kiid Kllilnrar IS Wlllim nt„ aíatnfk Aat
Sucbř pokladník Jaa Kolaín
Hbor llrězita Nové Doby ě 86 JČD
odliJáayachfi kadou t nadáli máaiol
í hod odp t Nárixliil alnl 'radaadka Anna
Duda Síatnloa Mario Kiiiralibalar uoklad
plca Murla Vanirat Klk Wllllain taámolca
Hbor llolcslava ě (10 JČD
odlifváachír katdou druhou nadíll v mHalcI
v Atrodnl alnl o Wh hod odp Vjralour114
pfndaudka Anna Krnjřl pfrdaMka Vinut f:r
mák 1444 Bo Ifl Ht námlaika Jímala Ort
lajfmnloe Frantláka apnk 1SI4 Mii-thaSt
owinloa Ant Mach 1 fr-1 Ho Ift Ht poklad
nlca Mariu Itnftiin U a Wlllla ni rfrTLHa
Joaira Jelnn vjbor raajaiku Kalallna Henik
Maria llildnínk Kranlláka l'ak
Tábor Myrta ěls 082 A 11 A
odbfváacbllul první nadflll v mflalcl raokoi
ka alnl erndanríka urv liniím mii
ufailaacka JoantaHláina rvalonrllá nfidarllia
Maria Houkal tajamnlc KalHna Vala
elmk IWrVnlhBHt pokiaiinlca Maria
llrtidrá kannllfka Dorota Tli-bá niaráái
aa mana rriiifi vniťni atr Maria
(hotii Kinkornl atrá llarbora Hrub T
bor matnLku Anna llrAla Vutl Oa L
JuMfa Niajakal Hpol lákal dr L Svoboda
BOt7TZX S2k4tAZZJk
lliíj Palma VfU-zaUÍ t 66 WC
Odbrt arS achňia baiVloii lfil ilii
mdalclvallhod odn r nilatnoatl v Liiliuara
onWilaaU ul Ilarliora l(aik itlmit„i „
ruftnlcni Anna Vlach mlaťtufndaMlkai Kati
vouaaBk taj WI7 Hnsu „i Warls Vomtika
okladnlcai Hiwala hránmk prí rodili řrant
"""i rraiwna naria Tntrni
atrát) Barbora iallniir vankornl alrtxi vj
bor majaikii Kraucek ItaUiJ KUmora Kbari
a Marin KáMk
OHATSTVI
nic tietéM ncnl-11 la
liidck v náležitém po
řádku Sevcrova
v
w Žaludeční
dodává chuti k Jídlu
pnioni zóny
Kr
holt
tfeče zanit I vftechn-v
chorohy ioludočnl vtthoa
0 pordíl najvitilhn nepři
tole lldatvo těleanott
alnboat Cena 80 et a $ I
Na prodaj va vaatfc I4kéra4uk
Ž3BŽS ' "m
rt awr juTríóHi
B ALMOLINE
riMdftf v'a'hnv Iin4 lakv na krfl adřa
alnvinlavt He tkrátnmf vvdršt
podlom? nliaírninv ndrrniny at4lnln
fi'avíftř taa:hit vtmtiti latlarali
tm tu y y-hn Ofiihu aťl n lhaní mu-t-bv
blioí f-itiuit lHr4i a řl v"řntl
maaii Min doir jri miiff fir fc jvl
r achválanf knSa'1 váinii 'řliidl
vidy anva trať N itiij i vtw
MairnikS CrnaKcaSOe Naakoii
áku 4c piilbiu oniií ínikř aul plám na
t¥ MUV BAl KOIIMK MPO CO
Slai:ikdi Ra It Abllrna K
Svétová
výstava
il vlaky (lonnfí
$1380
z Cihf éí] si Louis a lazpít
1'oilrolinoall IiiiiIoij vrfin silóleny tíalnň
mil jilanmriA v lífmlovnilch ioff noail
S E Cor l4lh & Douglas St Omaha
TOM llU(illl!HTrvIWAt P F (iODKHKY PT A
aiSl
iÉrrflraTafcák rsjjHÍfaatatllÉ1
Loviié coiiy jednoho jízdného
pro osadníky a okružního líst
ku pro hlcdatolo domovin po
Illinois Central dráze
"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do mlat v Montaně Idaho Washingtonu Oregoou liritickě Kolumbii a v území Alber
ta Líaiky oa prodej kaidojeoně ai do 30 dubna Libertini zastávky dovoleny
Do míst v Minnesotě $everol a Jíiol Dakotě Maoitobě Zlpadol Ontario Saakalchewao
a Assioobii Lístky na prodej každá úterý během březoa a dubna
Do mlat v Teoneaace Mississippi a Louisiaoě Lístky na prodej 1 a 3 úterý v březnu
a dubnu
Gem ttnřÉHU p iialels imw
Do mlst v Alabamě Georgii Keoiucky Miaaiaaippi Louisianě Severní a Jifol Karolíně
Tenneasee a Virginii Lístky na prodej 1 a 3 úterek v březnu a dubnu ca ceno jednoho
jízdného více #300 Zastávky dovoleny
Dali! podrobnosti sděl! te vám ochotně v městské úřadovně C 1403 Faroam St Omaba
aneb písemně
W II CUILL Dis! Tass Agt OMAHA SEB