Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 08, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V-já 4laW---vvrj '
mM-&
Novinky u Sdísylcr
(VV-dlvI r M n4l
Nil nim pllttlvm vidy tn
jmi mťtvl ouit lo(o sinám
UM
' de-lsl plrtlávce chápu tt
opM lulkytbych m Ifm tltnalAm
onimoul mUlnl t privifky Vlnu
lttttáky HIM U htkúU'ul ptá
tt jit ti ebyCejnl fovfk #r
tiaaii mu moáno vylomil
NvptíhoJI li it nic ncoby{nlho
mltioou tir-náh pravidelně do
nilcl tprivy ti Schuyler Nechci
i nebulu pntiit opiiovitiil té i
skutečně psáti
Letos it sdt opít tnut oslavo
vili tlvrt' červenec Ti kdo ide
v loní oslavili dea narozenin velké
nlf republiky ii)nte utoil ic
místo Schuyler ic ve mnohém
ileplilo
Leloi přece opít bude zda vyu
{ováno Ccltmi — Jedno velké
tleplenl bude že dílky roztřídí
ksžde oddileoíbuda navltívovali
tkoln dvi dny v týdnu Teď jelté
by bylo záhodno aby výbory
uilaooviy vhodná pravidla aby
každý vřdil co IS děje aneb má
le díli Doiud zda bylo tvykem
zjednali učitele vyufoviti ni
zdilboh a když pak ae níco ne
povedlo odneil to někdo — oby
čejné nevioný
Minulý pátek večer graduovalo
patnáct žáka a Žákyfi zdejSI Migh
School
Josef Gruotorid od Abie dlel
zde nlvítivou minulý týden '
Slečna Julie Bednářova přijela
onehdy domů ztráviti letni prázd
niny ' Víc Přibyl jednatel "Pokroku
Západu" melkal zde v pátek ti
obchodní záležitosti
Pánové Josef Černý a jeho Ivakr
p Parulek od Nimburg dleli zde
za obchodem minulý týden
veřejné Ikoly jaou ukončeny
pro letolof rok Četké maminky
by měly hleděli užitečně zamíst-
nati tvé nadějné potomky Neol
nic lepltho pro dítko jako když
záby přivyká užitečnému zaměst
náni A vždyť pak mime dost
jinonárodofeh povalovaco po uli
cích proč mají oaSe dftky jeltě
zvylovati jejich počet? Výchova
mládeže je velkou zodpovědností
ale každá Žena která ae atala
matkou jest povinna prácí tuto
vykonávali avaté a spravedlivě
Josef Trachta odejel do Kansas
kde bube zaměstnán
A J Luoeburg jenž zastával
místo kasíra v Rogers banku ae
úkolu onoho vzdal
Tan Vincent &tMík minulou
tdlli Ms potvat abychom
poctili návštěvou tol ma také
tkutttnl tttínill Ilyli imt ale
opravdu překvapeni Myt jsme
tam přijeli vhoť mři Vlnclk
svivino mnoho okolních smueJo
klrřil st v rolové nálad! výborní
bavili Tofsa vf l jídla byla dost
I f ani vftrf řrvný mrk nám
povilimi' aby nviápomlaala aa
nároil ttikt druhdy tak slavný a
aby lim pfipamatoval skl ou
votl ntniu r]ich povinnosti Tlil
m a srdeční na nslho přítele
psns Plpata doullmt le it s
ním v buku opět shledána
1'rávl st věitina sludulckh
odebírá na prázdniny a insitnoii
tu pouit do iN (rrvnt pouta ti
vidli lUs ploures piniím se di
toho pak to polenem parou
členové napěly Kulmový i
oJt dnelkt ti milou pysky lojem
aby mohli o pouti 11 lul vyhovili
vUi tsnceclittvf m A to pak al
spiisl tála Novotnovic aa svft)
láirsíný kornMl Obávám ae le trtý vlastni
tt ani "Macek' namířil aby ti JomT
tavcstif hvii
— tile vfkam polimlstra Fttt
rt obnátl př(tm ta kolky v mlolci
kvítán celkem t4J7 14 proti
IjiM j v rníild květnu io]
~ Velké přisni Uk krsisnn tsk
I innnárrdovco trii st ssiK
(rinirký a uirniřtký obchod
Zťliliy
ntsciiatii mu traict lectno by kii HnUa!!! ivi ttulii a v i i i i _ bduih vjiísií
? rMi-ř :::uí v: '$í:lzvj ? mt1 j-íH-h
lidnému t nás ani doma nechtě o ou „i„ Li „„ i? u mik T" P V 1 oé iieniřké vjrolky don ho ni
nSsíiřík obarvi ai pěkn svou f mÍ ÍÍ KL ím Ío 1 1 "! V"? f "
rsidtncl a dal s těl vl uvniil nft p l)rich Jm mfm náMe TblTJm Z hTlX '" V1!
vypapírovat krom lolnic klrél dem le by měl klub "Komenský" M„ě ie"k" w Mchř vyift h h r rn při ni4távilclcti vý t-
prý papíroval aám a jsk m f0llMi t]ono%x v0ll „ ko oJ [X Juo ech poloul mí ly by iylá(l
líhoMe Ífh '!e ÍS y"'ÍIIShSchIJ1 kdejevlcJ mrlinosi tk i 'b ? moíi i i l0ky "
přltomeo p Frank Klepelkolbal pooenáhlu tyto k poznáni českého bys byl býval nikdy Sokolem 7 V P cdpoleclBai dopravil
to oJ kotti a maio vlechno A jak rIVL nilřl i 1 nnňvt ZTm T í V TJlL ?! V "W°I ""elnlk lirisrK i'or-
I ~~ ~ — - — 1 — w - _ (aMl
by také nebyl Vždyť to jeit vy
sloužilý voják ze staré vlastí a má
výborné tkulenosii Přednesl nám
uěkolik pěkných deklamacf a to a
dobrým úspěchem Myslím že
Frantík musel být někdy mini
Hrantem lan Horký
Novinky z Lincoln Neb
Opětný pokus k donuceni ko
miialo okresoícb ku postavení
mostu přet řeku Platte učinil
James Godtden Tentokrát jsou
podány žaloby současní v tomto
okresu jakož i v okresu Butler
jenž má vydržovat! polovici mostu
onoho
Jeden zdejlf plátek nedávno
oznamoval že každý farmer aneb
i jiný ceaty používajíc! má a musí
dáli mfsto venkovnímu dovážeči
polty potkajl-Ii se na cestě
Tvrzeol toto jest nesprávoé Free
Linea přináil zprávu od poltov
tkého ze Stantoa který informace
obdržel přímo od poitovnfho od
boru ve Washingtonu Tento
praví že venkovof dodavač polty
jest pod zákony státními nemá
na cestě vitlího práva ku použí
váni veřejných cest nežli kdokoliv
jiný
Sezona mlče již dellf čas jest v
proudu Zdejlf "tesm" ut též ně
kolikrát vyrukoval Štěstí je někdy
nimi někdy proti nim
a 1 - —
Novinky z Firwell Neb
Dne 3 čřrrns 1904
Frank Klepetko prodal v jednom
roku 90 íor teoa
Josef Novák ošil letolofho roku
5 akro sveřepcem a jak ae onehdy
vyjádřil doufá že to bude pro
debytek výborné pastviště
Poslední den minulého měsíce
byli jsme překvapeni zprávou že
malá rok pět měsfco atará dce
rulka p Joaefa Horkýno je těžce
nemocna uruby den o ti holině
večerní byla holčička již nebožkou
neúprosná smrt vyrvala rodičům
milovanou dcerulku z náručí Dyla
pochována na český katolický
hřbitov na Waraawě Sdílíme ae
zarmoucenými rodiči upřímnou
outtrast I
Mioulý týéen zapřáhal Dr- En
cora do kočáru koně a navlékal
dříve prostraBky na místě návoj
níkft Pojednou ae koni něčeho
ulekli a jeden počal utíkat v právo
druhý pak v levo Nebýt náhodou
na blízku akupiny lidf kteříž epla
lené koni chytli a tím neltěstl
předellibyl by doktor zajisté sbíral
jenom trosky ze tvého kočáru
Pánové Viocenc Horký a Anton
Novák byli tyto dni v JižDtkotě
aby ti prohlédli tamnějií pozemky
Krajina se jim tam místy Ubila
znamenitě ale aoudě dle toho jak
e vyjádřili nehodlají tam žádnou
domovinu zabrat neb prý je lepil
doma krajfc chleba než v cizině
kráva celá
Dne 4 červoi 1914
Slíbil jsem Čtenářům "P Z
že a nimi sdělím výsledek státní
republikánské konvence My Čel
sme v nl opět pochodili jako
sedláci u Chlumce Tentokráte
měl pan Sadílek nominaci za stát
ního sekretáře skoro jistou a ne
býti bídné intriky některých vůdců
delegace z Douglat okresu byl by
jistě navrženi dosáhl Nejprve
sděluji že 'chairman' této 'slavné'
delegace (která prohrála na celé
hned 00 ukončeni hlasováni vlech "e'
okr#A hlxv v stoUoar mínit maV°r
to v neprospěch naSeho krajana
klubu "Komenský" povšimnou
tohoto pokynu a že buduu hledět
učinili k docíleni toho vle co
bude v moci jejich Kojíme se tou
blahou nsdíjí le příltl rok bude
pro nás jelté potělitelnějlím a že
ztrávíme mnohý příjemný a uži
tečný večer v tesíleném klubu
"Komenský" A proto volám
českým studujícím
zdar!"
hul Nkr
i! cnuwu I -V I „ --
nit tw tí nlln '"""( met ou seiQloy u
M i 'I "I 1UW 1'UIHUVB pBLIlDIJT UU
družku svou jež byla po malém LiAm M„ÍH „n„M
jest to tížká ráns pro lousedaL pl)kl Df(leao bylo poalední
i? Ti í T Ví P'iPr'ii eeaiudo Filipín
YILB II M1VLI1 mír 1IFT1K Ilf III! I _
1 ni jrnn nro lil lnnil in rnku n
tam oBlmvrh lírh a nrnto mu lim
Projevujeme Dechti!0i NáSen(k i3rÍK„ ujný
z
a starostlivá matka
odkud není návratu
Novinky z Touhy Neb
aousedu Benešovi i nbahóm ira
iumB 1-1 UDf mnou 0wřat
Neb přijel sem tá smutnou zále
iitostl Přijel sem aby doprovodil
tělesné pozůstatky své dcery
manželky to pana Jana lieneie k
Macek
ZE SOUTH OMAIIY
Dne 4 Června 1904
Pan Hůrka mistr krejčovský z vířnému odpočioku
weston byl v den zdobeni hrobů
návStívou u syna svého ve Valpa
raiso a na zpáteční cestě zastavil
ae v naiem "Iturgu" Tak nám
pan Hůrka sdělil vykonal cestu
tuto většinou po řece Labi Zde
se mu atala malá nehoda neboť
místo co nás měl hledat! dole
si na kopec kde sídli naJ
pan Kačlrek a ten mu
teprve pfipamatoval že bloudí
:
— Letni krajkové rukavičky
1 v
tierez se prodávaly za 50c ve
výprodeji za 10c pár u J V Vacka
na 34 a N ul
— Dovolujeme ai upozornit vle-
chny naie příznivce že přestěho
Elsfeldcr obdrž! obvyklou odměnu
za pulapenl zběha
Městský klerk Gillin podal
zprávu o Btavu městské pokladny
ai do r června t r a ze zprávy té
vysvítá Že z obnosu 1166650
zbývá dosud v pokladně 156393
Žádný fond dosud není vyčerpán a
jelikož co nejdříve započne te
městská pokladna plniti není te
co obávali achodku v žádném Ion
du Jst to ponejprv ve 13 letech
co se městská správa obešla bez
značného achodku
Magnesia Heil Bruo mine
rálnl voda jest již v trhu k léčeol
zácpy reumatismu Jaternícb led
vínových žaludečních kožních
Na prvé hlasováni dala delegace "opc' yve"°"myor svemii „„ jsme úřidoVDU ogleho dfevf neduhů Jest to přírodní mineráln
f I m t m Atn a tnlm a A In namAla I I t i m%
tato d Sadlkovi 6 hlaifl tím "cuu'u""cu' " u ucuu" akého a uhelného obchodu n voaa z urown rarku v so umaže
aii dorozuměním že hi porazí
vzetím mu oněch hlasů a dáním
jich jeho protivníku O?tatol dele
gace vidouce že nál krajan začíná
hlasy ztrácet vrhly hlasy své pro
toho pro koho hlasovala delegace
z DougUs okresu a tak dostalo te
navrženi panu Gulashovi z Red
Lioua ateryz oosua ničeno pro
stranu republikánskou neučinil a
snad jen na zdařbůb byl kandidá
tem Inu měl Itěstil Musím vlak
doznali že těch několik delegátů
českých kteří v konvenci zasedali
činili viemožoé pokusy získali
hlasy pro paaa Sadllka 1 proto
vlechoa jim čestl My čeii jsme
vůbec hodní nedbali a dosti nea
vídomřlí politikáři a málokdo z
nás mám-li dáti pravdí průchod
zajímá ae o politiku následkem
čehož ae nikdy ničeho řádného
nedomůžeme a budeme atále jen
sbírat drobty kteréž nám páni
ultědřf Tlm zprávu o konvenci
slátal končfm a sdělím t milými
krajáay raději zpráva veseleji! z
universitního ovzdulf v Lincoln
Jak jž čtenářům "Pok Zip"
známo založili čestl studující oa
tne dostat ani vojy natož pak
piva A potom některý ten Westo
Bák jeilě řekne že ten nál 'Burg'
jest boízdo a zatím když sem
některý z nich zavitá musl nal) i
sám nál mayor dávat pozor aby
tu nezabloudil
Doktor Formánek z Chicaga
dlel zde za obchodem
JVenovtíl farmdřiki
Prii prii jen se leje
a my doma zůstaneme
co bychom tam v koroé ďili
když ae v blátě jenom vall
Prlf prii jen te leje
do města se nepojede
tic mám žízeB jak velryba
deiť vlak pro mne velká chyba
Prlf prlf jen se leje
žena bručet nepřetttne
kuřata jf prý umokla
což je pro ni velká amola
Slunce svítí velmi jasně
tráva rosle velmi krásně
moje žízeB také vzrůstá
do města vlak cesta kluzká
To je zle to je zle
bude ale zas dobře
Pan Alois Kovanda ve Weston
východní stranu 34 ulice mezi a U zkusilo ji již 1 dobrým
N a O ul do nail vlastni budovv [lytiedky Pro informsce ohlední
a budeme moc každému léoe DQ leceuoicn viasrnosu teto voay o
tloužit jelikož budeme míti vždy I braťte se na Dra Aberlyho So
část naieho zbožf zde na skladě Omsha neb na majitele A J Ko
Navltivte nás S úctou lovrátka So Omaha Neb 33tí
Crosby-Kopietz Cssey Co — Zubní lékař Bailcv zamíst
# — I ' '
" lei bi4 I oávající českého assistenta ruči
— 9rntnv4 rAwnv iii veškerou oráči Im zhotovenou
látky na laty za 10c yard u J V Úřadovna jeho jeat v 3 poschodí
Vacka na 34 a N ul raion oiocku —3
— Polic aoudce Patrick Kingl - V úterý ráno skonala náhle
odjel ve čtvrtek večer do Chicaga p' Marie Kramolilová manželka
aby se tatí léčil Místo jeho za- chvalně známého naieho spoluob
stávati bude smfrčf soudce P C Ičaaa Josefa Kramolile bydlfcfbo
oa 18 a P ul Zachvácena byla
silnvmi kfečmi které v krátké
Caldwell
Zbožf za ceny nejlevoíilf
můžete koupili u
Josefa htérbj
ehož střížní obchod v č 3014 na
(J ulici úžasně vzrůstá a jenž
doplňuje tvé zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levně prodává Má též velký
chvíli nit života jejího přetrhly
Zesnulá byla členkyní větiiny
místních dsmských spolků a pojí
ItěnI jt)í na Život u těchto oboá-
lelo as 17000
— Těl Jed Sekol vyíle Soko
la Leo líorta jako soudce na zá
výběr trvinlivé módní obuvy pro vody do St Louisů a s ním 3 zá
pány dámy dítky Na skladě vodníky
má krásné obrazy jež vkusní u
státof universit! nebraaaké český itaví nový cihelný hostinec Stsv-
vzdělávací klub "Komenský" a ba tato bude jednou t největíích
myslím že nál slavný oředák a " Weston Přízemní místnost
učitel národů nemusí te ve tvém bude uprtvena pro hostinec a na
levně rámuje NeopomeBle že
nikde zbožf tak dobré levněji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
svědčit 13 —
— Ve čtvrtek odbývala požár
ní a policejní komité schůze do
Home Furnitiiro Co
503 -507-509 S- 341b St— Pro
dáváme veíkerý nábytek o 30 pro
cent levněji než v Omsze a to za
botové nebo na výhodné splátky
Přesvědčte sel tf
hrobě zardfvat nad tvými chrá- hoře bu lou místnosti pro sch6ze níž te dostavili pouze tři členové — Sokol Válek Blatný 1 Bruno
ninci Ceití universitní studující spolkové kdežto ke spodní části Komistři Vtnsant a Nixoo nechali "eI 11 Voaútu ráno do méota
uspořádali totiž dne 1 června na pfiataven bude jeíté velký taneční se doma Mezi inými povolen M""0 " veno Protivníka za za
vodů sobotních nedělních aby
si na něm schladil žáhu Zatáhl
ho k nalemu Burtofiovi oa jedou
a Štěrba aby mu nezůstal dlužeo
zatáhl ho zase k nalemu Heil bru
nu a nechal ho vyprázdnili jednu
Byla to alova úchvatoá dna via- olnokrevné imoortavaná hřehce 1 lihoviny bez vyzvednuti si Dovole- pelalíavané a jdou NUoviné mi-
steneckého nadlenl byla to tlovs zsručeníí coí jest zajisté výhodou oí aby podal v policejním soudu A panečku zsSrríkla mu
rozloučenou pro tento Ikoloí rok jeviltěm Budova bude sláti
mslou slavnost t Děkovná oroera- ° robu a bude okrasou místi Ze
mem a aejlepllm číslem byla bude potom výborný ten nápoj
krásná řeč kazatele p Jana Pípala chmelový chutnat jeltí lépe roz-
Wahoo o naicm velikánu "Ko- iamo sebou
menském jeho životu a působení Pan Josef Woita ml má tři
prodej lihovin p James Pivofiko-
vi hostinskému v č 35I3 N ulice
a p Adollu Zástěroví lékárníkův
č 3735 Q ul Policejnímu náčel
níku IJriggiovi nařízeno aby vy
pátral kteří lékárníci prodávají
Tprivy tpelkovtf
Ul ié liwaha
Sokolové! tinet večer Ithflit
Dostavit it vlalinil
K Fibíngeri lij
Ule Jm II I lřř
odliývá sdiftii vt čtvrtek dne 9
eervna v 6 hod veťrř v Sokolov
ut i liiunmnti vlechCIcnů nulna
jelikol daiflité jednáni a placeni
příspěvků pleilléhá Z roskaiu
Velícího Kanclélt
He Slámt S A a P
!)rU ampfi 9ii Ki xtř4
V neděli t ) června odpoledne
budeme odbývali slavnost věnčení
hrobů na Márodolm hřbitově Sou
sedky te dotkliví vyiývajf aby st
vplnémpočiu ns hřbitov dosta
vily a věnčeni hrobů zesnulých
svých drulck se šťastnily Z
osfíznl Táboru
Kateřina Vclechovská tsj
Mane llolly předsedka
Slwr llli' Ima ě 0 Ji-
Pří&tl ne-Jéii dne 13 čtrvna
ve 3 hod odp odbývána bude ve
spolkové místností čtvrtletní schů
ze Všechny čleokyně jsou žádá
ny aby te do schůze této dosts
vily Nepříiomné podléhají po
ktite a: stanov
Frant Čapek taj
Klier VUMMata H% ř J {'!)
pořádali bude příltl neděli dne
13 června ve a hodiny odpoledne
svou čtvrtino! schůzi Přitom
noht vSech členkyfi žádoucna Ne
přítumoé podléhají pokutí dle sta
nuv E Bandhauer taj
Tálxír Nebraska é 4771 MVfX
Tábor Nebraskač 4771 MWA
odbývá měsíční schůzi ve stře
du večer 15 června v síni J W
Hrocha Dflleííté jednáni vyža
duje přítomnost vlech aousedů
Ch Smrkovský klerk
Ml t-m fH'llirt smiťlvtU V4
Mk lltatk tlrnHI ttmk 4 PmHtt
lktf el£k lflik iwpHiiltd k
Iptné iMkeHMll pt9 tfk Stk
MI Mk OrfpfiM ke Méim
utf — nkv HHéim trtktft
t takrtk
i n m:untiM i Lmu m
Nrmocny ďbjrttk hb !ftbřmHni
intlo I liirlu I titr Uk rhul
Mi nio:iuua'tkvaii vthuirnl (konniio
pírtrivm Kd)l Vál llvlrk drfthtP
lun diviji mu l-kv Nrp-i hnal
í-mnnu pitiivoii umelou VyprluliiMe
ici o'i'frlv'tř t ikn'l ! Jr t lni
wniriravl Jrll uidiuvtiil vlbte miriliiv
Nál m in Jmuvm Kk yprádnl
irrva oliVrll tiikrnMá Jáln Vrbojl
f fkrou iKinoc dutiylka puiiiljf II tc ko
OiMltrli ti konev m crnloTM
"Blark DrcBiyhi ind PiKry Ms-ilclnc"
vypUtl M Vám to drMteranáwhné
Koni budou Ir jl prkeovill Krávy dají
▼Iro micka Pnula nabydoa mau
Blrpicc budou noaltt tct i Uk
trnto roimnod krev maao mohulnoat
Jak Jen notno doáhnoiitl neJmanU
dávkou epotřebené potravjr Eupte ai
konr od Valeko kupet
Dl JAN ff
lir 1 s#
— iTcaciaccjie na
1'okrok Zií pádu pouzo %
roérié
TRŽ Ml ZPrUVY
OMABA dna 7 frim
1- tvrdá i okdodául Sic kal]
Pl-fdcaíl tvrdl kokdxd m "
Kuna ( I bili k okdodluj 7c '
I jná C I MU "
Knroa ( Slintá 41
Korná íln lilutá n
We t Ml a "
Bráalwrjr novl tlMt ''
V)e irírtvé )4tjt
Máilo nialáran „„ ntm
Mátlofara iivjlaplt láQioe "
Máalo ttrn Ipatnl ál dobr! "
SirplM ti"
tuhuj ue "
Kohouti M7j '
Krnril ISe "
IMVTB OMAHA dotT trvn
Volt pltni alrwjiaiili 4 aogrj 10
Zrivy S&JO
Jálorte tH&tiM
Voli Irmanl tiM24l
PrMáUoitJIpl 471134 rt
frauttá pruatfKdnl 4(V)J47li
Praiiu hralá iíká 4
0c laJlipU © 7!
JMU IdSrSM
( BKMOO ď T larvui
živý dobylthi
český lékař
V SOUTH OMAHA NEB
Úřadovna v Ulaigow Jllot ku na 24 ul
POKOJ Číří 4
Úřadu! borllnvi Od 9 do 12 hod dop
Od í do 8 hod odp
Od 7 do 8 bod veřir
Telefon v úřadovní 14a
ijilllMIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIU
Jan A Bartoň
S vltnf
1 zařízený Hostinec
2 roh 20 a { al Ho Omaha
3 ftfžnýJeHerůvleíilk itdleiitřcpu
1 Nejle[iM druhr vlna likérů a
2 jvmné doutníky 18—
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtitiHiitiiiiiiiiiiiin
hrdá a povznáíejícf která by sil pro okolní Iirmery ihned obžslobu proti provinilcům
míl každý Cech dobře zapamato- ieit aice pravda že Válek jest "P- liasičiké čety čřs 3 krajanu
vta v srdce svých milých viti- piec ierJ VaSek ale takého Vaika Jm Hrabcovi povoleny deseti
povát Kečoík pravil o nsíem jLého zde mime mv naol ani u°nl prázdniny K návrhu No
Komenském že takových Cechů ceiťm Portnealsku Abv mohl lovu odporučila komise místské
vyhovit! vSem tancemilovnťm o řrt' bY "vplatilt T A Krona
noiiti lei u ni hnda alavéna h°VI J- Van Dilícnovi ISoo
I v i-- " J I 1 ' a
června odhodlal se postavit! ieltí " "ktupovani komarn prea ne
' in 1
taaečn olat ormu tak že ae bude vy8irn "um
tančit na dvou místech V síle
nerodilo a nerodí se a že Komen
ský teprve v tomto osvíceném
století začíná být náležití pocho
pován že Komenský to byl jenž
- tančit na flvou mlatech v al e — - veiae přízni vra tná nasicn
ze a ureu ctyn stupni totiž Ikoly prý bl)doi) tificit 2eaatl a DI plat téfií te zajisté zkulcný lékař
Jřr 11 j ADcriy
tnateřaké obecné středo! akt
demické čili odboraé Nikdy před
nim žádný vychovatel o tom ne
přemýšlel a ani po jeho smrti
Žádný ae o to nepokusil až teprve
nyní všichni vzdělanci poznávají
ak velkého ducha muait býti ten
nái slavný Komenský Než pao
Pípal začal řečnit proveden byl
tento program: Solo aa piano
přednesla slečna Denny — Duetto
které ztpíly slečny Brichova t
Vavruíkova bylo předneseno jako
odumílkyB— BáseB 'Komenský'
předneseni p Frank PIpalem
přijata byla t nedlením — Solo
"Karel Havlíček" zapila zname
nití slč Brichova jež by te ne
musela víru obávat vystoupili i
před lirlfm obecenstvem Po
ukončeni programu vyzval pan
Frank Pípal ze South Omahy
vleeboy přítomni aby zapili
společni píseB "Hej Slované!'
Vyzváni toho ochotni n poslech
outo t když pivci dospíli ku slo
vům: — "hrom a peklo marné
val proti sám jsou vzteky I"— tu
jsouce prodchnuti vlasteneckým
nedlením zahřměli lak mocní že
se až zdi budovy otřásaly Pan
Jin Pípal učinil na tvé posluchač
tvo hluboký dojem a slíbil nám
že te v novém Školním roce opít
k ním podívá a tu mládež naši
íormí svobodní ale koneční bude
iobi přecs jen mocí každý zaian
čit Uru lada mu bude líbit
Mimo to ae nái Václav zaručil
svou cti že v ten den
bude jenom to pravé
ca robu í4 a L ulici na druhém
poschodí V každém případu mů
žele te ntfi spolehnout V úřa
čepovali dovni k nalezeni od 8-9 hod rí
pouťové ao od 1 — 1 hodin odp a od 7—8
hod
storzovo taievati pravou ttciel- noa veeer usio tet 1305 33
weist kořtličku proJávatj nejlepií — Tazjvnl komisař 0'Neil ho
doutníky Urbanovy a co hlavního dlí předložili místské radí ríploý
bude míti též na ruce výborné odhad kolem rs t m Poolatníci
Naleziokovyčerstvéchutnéttlímy jiou žádáni tby navštívili úřa-
a uzenky takže I o žíznivé a hla- dovou jeho prohlédli a! knihy a
dové o pouti naši bude pečliví po přfpadi podali itfžoosti tvé
posttráno Z té příčiny vát Václsv proti odhadu Mohou tak učinili
zve abyate te v počtu co nejvít do it červne Dne 16 června za
tím dostavili a pražádné nouze ae sedne komise přehllžecl
„P" é P'" — Úřadovay v naklídiroícb
vditi též Macka jejž nelze spatřili Armouroých byly v píe v p0
nikde jinde nei jeo v Touhy do(l vie„ ibv mohi
Starý paa Scveryo s Bison I oíci súčastniti pohřbu řiditele úřs-
Okla byl zde celé tři týdny a doven C L Saylora o jehož
přece ae mu nepodařilo nalézt! tragické tmrti tmifiujeme te ni
kuchařku Po tvém návratu do jiném místí
svého domoví potitl temiynaa
ten mrlka tomu rozumll již lépe
Právi jtem četl v okresních novi
nách že ti bude bráti za manželku
slečnu Hájkova 1 Prahy
Pan Šindelář z Bisoa Okla
— V oyoíjŠích parných dnech
zajiaté nic příjemněji vás neob
čerství tak jako sklenka řízného
mohu pioivébo Jste li souženi
Žízni zajdete jen tobě do hostince
na 30 a Q ul- kterýž vlastni
chce abych mu zaopatřil nijakou chvalné známý krajan
kuchařka Já jsem aice doposud
podobnou kancelář neotevřel ale
přihlásl-li ae takových žadatelů
vlce a blavoi budu-lí v tom
Jan Cerrent
Vedle výborného piva má na
sklad) výtečná vlna a kořalky
jakož i jemoé doutníky 43x4
a proto co nevidčt prý si )i nechá
poslat do Bruna
— Zmrzlinu nejlepll jskostí
vždy v zásobí jakož i doutníky
nejleplích druhů veškeré druhy
tabáku kuřlavélio i kousavého
červivou erecerii chutné čerstvé
pečivo velký výbir cukrovinek
různé knihy ku čtení cedilo! ča
sopisy školní a psací potřeby—
víe za nízkou cenu doitanete v
obchodu J J MALÝHO Týž
Obstarává liž přcpUvuI línky vy
hotovuje správné veškeré práce
notářskit zastupuje nejlepií po
jilťujícl společnosti proti ohni
Navštivte jej a budete v každém
případu dobře a spolehliví ob
slouženi O přfzefl krsjanů Žádá
starý známý J J MALY
14 a Q ul So Omaha
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnout! zdejlí jatky obraťte
ae na ttarébo hostinského
VÁCLAVA DUJ KLKU
T i 3701 Q ul
oa západ konci mostu kde te vždy
domluvíte četky a vysvf tleni ob
držíte Obsluha co nejvzoroljlí
VÁC DIBELKA maj zkušený
hottintký mí
Plkal ál najiapll voli
Ilolwnl t k proatf tritiím
Voli krmnl
írivr
Jalurlra
Taláta
Praaaia ti oajiapll
řráPlt lhká vhrarl
Pruata tirnbl
Ovea pAknl ál k vbrarn
Jabtáta
třiUlttMl
4 IWl
SI vn m
ll TU 4 7b
rMJ!Wiú
IMH
14 na
si m
flíJři Ml
Jubíatá alpadul Ifi M141) Ui
Oř F J Vojtiseh
česky lékař
V SOUTH OMAHA NEB
fjřaéoviiv Clascow Block u 24
Hel plil fetocka od posty
Úřad nl hodiny
Od 9 do 11 dopoledne Od Ido 4 odp
Od 7 do 8 veter 88
TeL v úřadovní L 815— Tel v bylo 648
Tl Jfi) Hokol folk r Um no
iMvi límlo nejtřolcjM diky
vdiTn kilo Jakýmkollr apfiaolieiii
pMupAli kn zdaru nlnvuoMI ]mH
ilfi(í v ilcn j-iluliriií brnliA T
llriino Neb Zvllhtníml dlkv po
vinni Jáma vOmimu 11 V J
Hmlllkovl t Wllliarta pFediivacní
ili hvatné a dojnmiié Ml na ('(jako
Naronnim nrlutoT dala slí Vlaall
a liimai KaMwoTým a ale Km
TlliWkovrí 1 llnwood s llí K
Iluaknvcoté Hni Proikovrtové
Kar ť:aprunvé a llí Novotná %
llruna ia intn kráanýrb planí v
lul I na lilliltovA Jakoi I fiitnftm
Til led Sokol Káral Jonni aHdu
llavllfck liorovaký í fflfl ZCBJ
7 b)ri(t iUaatn'ní aa alavnoatl
N'a kntiři- ďkiijnm vfclo vmu
olxMcrit vii Irii bojnnu pKlomno
ail avnu líni''1 alavmibti sajiatilo
Jlř lednuu diky ml
Za TM Jed Hokol Žlka v llruoo f
W I ♦
1'eFáotJief výlHr
V MruBn Nr S Cervoa IWti
twj Solidní stříbro
utm ni p 'na trvala )
kn u avIUil tálal pravd
trilh-nl Jnt aru'aii t
ptidrll avoa kráanon atribr
sia lmrva íticlf vál ál rot
uraa Brn aainaaa a 1~
krytým rKaralkcn nepro
paultállcln prack ani vlk
k'l a llapaím amrlo
kfra tri)Um opatftiafiai
plni drabnkamf aarlMioa a
pravená Nic lullbo a
praktl'njHbo aadalildnuU!
diud aa la raau %W1
ar-ar skám nah diuiklm imi
kam O O D ut) 21 t aiDrmanl rVkhv
a vtdon vnlaá pnihlldky pfd uplacanln
nou ii aim laaiano a oin~iniaa tiém
kráaail nratM altmi a Bailma hMllnl( m
lunt raflatrovana (iml ván uiriMn cí
li vflohv í£darma Ha fccMliak na
dri kdo koupi arb prvxtá ieatarj Plita)
eooctavll Bulakl Mb dánaaa
ATLAH JEWKLRT CO
Ul Metraeelitjui BltM-k Ckleart
Flá4 rallkf kaulof obaakajlel rtiafrfe
bnOlork akviMta bodla puáak rvvulvart
nolirkbo irmti kararkáko aáfinl lirW-a
atrojn Idrvkil atd aail aa po obdrtmii ks
t povtovaicaiDáiakacai Ir
NeJpohodlnéJAÍ íeskou síň
vlMlnl „
Fr Laitner
a 20 a({al HoíitbOMaha
V pohodlní nálevné tesat rídv vřhnm4
ItitAk na Cenu vvb£r téch nelínnilr h
doutníka vjfteíaích llkérll a pravýcli
norrillovanych vln
ťroatranná rtlulniť mdtnoit nolknvá'
zamlouvá i sami a ct spolky tenké na
nalehnou v Ho Omane lepil pohodlnřIM
levníjíl Tét I i(R taneční nemá v 80
Omara rovné a proloí ct anolky tntké
uílní dobré když tiřod pořádáním zábavy
jnklkollv pfeptají u majitel na pod
minky I'řlzril krtjaoft poroučí se
FR la mm
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiLt
W Malý
íeský
Mini 1 Ut áíi
808 Hlckory u„ Ornahl
Krajané kteM potrnbujf stá oby
dli znovu nabarvit! aneb pok o]
novfi vylepili neclif Jn se vf dft
vírou na nl-ho obrátí neboť má
v oboru tom vlcolotou Jlí zkuae
ooat mít
fllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMUllllllllllllMlirl
i
Vzori 1 íliti uřízeny-
pekařský obchod
vlaatnl
Rudolf J Kirchnor
v £ís 1504 Wílliam ul
Krajané iiMnl drdifc kdyí pečivo ob
Jwlnajl sob 11 Kirchiiiir XIm lt
ihly čuratvé a cbutné Zltn# vUUb
rohlíky kotiilhy rAné koláče r se
tyče Jkkoatl ri')u k " bltovánl" O
pMrnA krajatb fMi
4il JttD J KlIíCINKH
Loa11 & Bulldin
-Aaaoclatlon
v Hee Iiuilding
21 rok stará a nejmarl! ví mčatí
tmi
půjíky na misítnl splátky a při
pisuje k dobru dividendy půlletof
při 6 procentech roíní na uspoře
ná obnosy
Ur M natllizer tajemník
Houth ornaJaká
sev !i4 ul
rlfadovoa
v fiala m
Dm8
SDOÍeDlirá pojisigoí na žirot
ii skitefooi ceno
Voodmén EWorld
ČESKÉ TABOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
Bariaiat to vOl 44—
m MASNÍ KRÁM
aa Jll strana tuésta vlutnl kraj ani
Bratří Z£unclovó9
Itib ií44jiM 13 ul
NeJvěUI zásoby raasa vleko 4raka
tataak saJámo iuaek a vftbte vleko co
v obor tento spadá
Ceny leníjší nei kdekoliv Jinde
r
fi
i
(
►
t"'
t -
í
v -i
r