Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 08, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " i ř v ' -
§f) KROK ZÁPADU
!iloin 1871— Kolník XXXIII
OMAHA NĚHU VE BTÍIEDU DNK H ( KUVNA 1901
C lSIO 45
VÉ Raška
éfíni fittluful tftlrnf k Pěti
Aftkut — ffirávérr SUtitt
t htrf ar Kinfau — (W4
Amtritúná 0 ntMytnttli ftrl
Arthkrm — lit Mnul' ketikA
Wtrtmm' — MtiheHtt lift
tki liiáy ktflmi ukuti
V uplynulém lýdou neetelo
dic ivliltofbo di bojilti
Ruioví po poráics na Nanlan
nezastavili u Dalayho jak
očekávalo ale opustili toto místo
apálivle viechno Čeho by mohli
Ztpooci pouiitt Vlechny úfeda
budovy byly jimi tpileny tele
oiinl trať snicena tři velké ob
chodoí lodí Zeia Boreja a Naga
dan a a nimi meolf lodice a dluoy
byly potopeny Dle výpravo io
některých Člnaoů byla také poto
peoi ruiká dčlovice "Bobr jel
se túcastoila bitvy u Kiočau pilfc
ze zálivu talienvaaského oa Z
pooce aby ae nedostala do rjkou
ZapoocQ
Ruiové zricili také veliký pír a
blokovali viechoy vjezdy do doků
potopeoými loďmi Viechoy malé
mosty železniční v okolf doků
byly jimi potopeny ale hráze do
moře nebyly Kuty poškozeny
Jakmile ruské vojsko opustilo
Dálny vtrhli do měna bandité
počali tam loupili a plenili coi
jim bylo překaženo dne i7května
vtrhnuvši Sapooskou jízdou
Žaponci se jen pomalu blflf
Port Artburu a doiud jsou vzdáte
' j
01 17 mil od pevnosti Utok oa
oi podniknou bezpochyby tehdy
až budou mít umístěna oa příhod
oých místech obléhací děla neboť
bez těchto sotva se k útoku odvá
ii To mole vyžadovali několik
oeděl tátu nežli tato děla budou
dopravena oa místo
Ruské vojsko pottavf se jeíté
jednou proti ŽaponcAm před Fort
Arthurem pak teprve vstoupí do
pevnosti aby tam kladlo zoufalý
poslední odpor
Fodplukovníkovi Gurkovi poda
filo se proplíiiti z Port Artburu
ladami nepřátel a týž doraril
do Mukdeau důležitými zpráva
mi o bitvách u Kiočau jakož s
poměrech panujících v Port Ar
thuru Je jisto ie Žspoocí mají
na poloostrově Liaotuug 80000
mužů v pěti divisích a v pěti sbo
rech záložníka
Vrchní velitel pevností Port
Arthur gen btessel zaslal po
Gurkovi zprávu o bitvě u Kiniau
a Naoíaou datovanou a8 května
jež zni takto
"Po itrallivé dva doy trvající
bitvě jsem nařídil aby byla osle
staoovuka u Kincau večer opultě
oa protože jsme měli proti sobě
nejméně tři divise Žapooského
vojska ie tao děly Nepřátelská
palba jmenovité 00a ze adélových
6 torpédových člunů zničila naše
baterie umístčoé u Kinčsu úplně
Pátý pluk jenž stál oa tomto mí
sti bájil je beroicky Palba toho
to pluku jakož i střelba nalich
baterii a dělo vice 'Bobru' a 'Khou
neuia' způsobila Žaponcňm veliké
ztráty Nale ztráty se páčily na
30 důstojníků a 800 mulů mrtvých
a raněných Zničili jame všechna
děla jež nebyla umlčena žapoo-
akou palbou lioj započal 36
květoa v 5 hodin ráno a trval ai
do 8 hodiny večer načež jsem
oařídil aby byla oaSe sianoviaka
opultěna Výbuch některých oa
iich min stal se nemožným poné
vsrlž Žaponci nám vpadli ihned v
bok Drali e ku předu pod o
cbraoou palby z jejich lodí ačkoli
jim voda dosahovala po prsa Ná
lada oaleho vojska jett známe
niti"
W S Smith bratr kontula Sp
Států v Moskvě Samuela Smítha
který má obchod v Port Artburu a
jenž přibyl v těchto dnech do Pe
trohradu vyslovil se k zástupci
amerického spojeného tiaku fe
jest ptvně přesvědčen že Port
Artbur nebude Žaponci dobyt leč
jen tenkráte obětujf-li lito mnoho
a rooobo tisíc vojska ''Když jsem
odcházel t Port Artburu" pravil
Smith "měli tam Ku savé 39000
vojína Každý z těchto lidí byl
sdráv a plný síly a jest připraven
k boji do poslední kapky krve
aby zachránil pádu pevnosti
Viechoy vůkolní hory jsou opev
něny příkopy náspy a batteriemí
díl umístěnými znalecky jak toho
nové válečnictví vyžaduje Jedno
ho doe jsem počítal děla a napo
řltal jsem jich mezi 300 a 400
Žapooci mohou pevnosti dobýt!
jn tehdy plijdou-li velikou pře
ilou aneb kdyi budou Rusové
apáti ale to se nestane neboť
panuje vlude největií bdělost
Viicbni muži kteří zůstali v Port
Artburu musí teď sloužit ve voj
tku Po nějaký čaa používáno
bylo bitevních lodi Kttvictn
Carsviče ta plovoucí tvrie a vjmJ
do přístavu jimi chráaln Co te
lýts potravin tlck jaou tásoby na
4 a půl roku v pevnosti"
Jak admirál Tóro oznamuje
tníčeoa byla rutká délovice Gilitk
při odatraBovánl lapootkých min
plod ústím přístavu port-arthur
tkého Dělovice při této práci
narazila na jednu te skrytých mio
byla v krátké chvíli potopena
V pondělí večer přineslo pod
mořské lano nezaručenou (právu
že v sobotu ruské loďstvo vyrazilo
1 přístavu v Port Artburu na fa
ponské loďstvo kteréž bylo oa
takový únk riplnl nepřipraveno a
aásledkem toho Čtyry faponské
lodi byly prý při útoku tom poto
peny Zprávě té nelze přikládsti
mnoho víry pokud nebude uřsdoě
potvrzena
Armáda žaponského generála
Kurokího patrně se nečití jeStí
dotti silnou k útoku oa armádu
Kuropatkinovu a proto k útoku
oa ruské posice u Liaojaogu do
sud nedošlo Kurooatkin také
necítí ae asi dosti silným aby mohl
z obraoy preiíti k útoku a tak
mezi oběma armádami strhují se
jei malé potyčky a šarvátky 1
nichž největií byla ona u Wagen
tucu kde Zapooci ztratili 300
mrtvých Kusové střetli se tam s
žapooským oddělením a zahájili
palbu oa něj z rána o 8 hod Byl
to jen malý hlouček zvědo kteří
znepokojovali Zaponce jíž po 31
dní v těchto mlatech a tito ae ho
tovili že ruské to oddéleoí úplně
zničí Zatím vlak blížil ae gene
rál Samsooov k Wageoíuču ae sil
oým oddělením kozáků a na jeho
povel ruské ' Ikadrony hnaly ae
lako příval na nepřítele rozrýva
jíce vle co jim v cestu přiilo
Utok ten podpore ly ruské ba
tene
Čtvrtá a áestá tetoína osmého
pluku sibiřských kozáka poprvé v
útoku oa Japonskou jízdu použila
svých kopí a útočila na nepřítele t
obou boka a v několika minutách
Ci plně zničila celou Xkadronu fa
ponské jízdy V mnohých přípa
dech bylí iaponítí jezdci kopím
kozáka prohnáni veskrz a jeíté
kati byl kopím poraněo Některé
kopí nemohlo být t těla probod
nutého vytaženo
Zaponská pěchota čítající 4
prapory po 300 mužích v každé
setoině a 8 ikadroo jízdy se po
kusila postoupili ale ruské baterie
zahájily oa ně palbu a cesta kudy
se nepřátelé brali byla za krátko
pokryta tmavými skvrnami a Ža
ponci museli ustoupili
Kozáci konali divy udatnosti
Jeden z kozáků jen! ztratil kopí
vytrbl faponskému důstojníku
iavli t ruky a usekl mu ní hlavu
Kozáci sebrali boty padlých Ža-
ponců a oavěsilije na tvé píky
ako válečnou trofej Později do
atavila ae Žapoocům značná po
moc a kozáci ustoupili
U Luogwaogmiao narazilo pět
seinid pěchoty a baterie jízdního
dělostřelectva žaponského na Ku
sy a po krátké larvátce tito tstou
pili k Tallissu
Gen Kuropalkin vyalal meolí
oddíl vojska na ohlídku směrem k
Port Artburu aby tento oddíl sto
poval pohyby nepřítele a po pří
padě aby ztěžoval mu postup
Zbohatl zt íertu
Proti Klené honbě za bohat
atvím řečnil řecký mudrc Thalet
ve velikém ehromáždění lidu—
Zbohatlý chčaa júu { po-
hrdlivě podotknul že ae podobá
Jilce která nemohouc dotáh
nout) hroznů pravila It jtoj ky-
aelé Thalet aby dokáztl že to
mu lak neoí dal ae do obchodu a
věnoval ae mu celou tilou tvého
velikého vzdělání netrvalo to ani
rok a předčil bohatstvím viechoy
kteří v tom obchodě byli celý Ži
vot "Měl jsem jednoho pomoc
níka" pravil "a tím byl zdravý
aludek" Zdravý žaludek jest
první podmínkou úspěchu Život
ního a jediným prostředkem hodí
cím se pro každý žaludek jeet
Trinerovo Léčivé iiořké Víno
Ono udrží celou zažívací soustavu
zdravou a silnou udrfí krev Či
stou a bohatou mysl jasnou a
byatrou zkrátka učiní člověka
schopným každé práce tělesné i
dulevní Nechť jest Vale zdraví
sebe pevnějlím udržte ai je tímto
znamenitým léčivým vínem Ono
dá aílu nervům ono Vám dá pa
třičnou aílu zažívací Neberte ji -
ýcb léků na Ciatěoí krve protože
Trinerovo Léčivé Hořké Víno jest
jediným přírodním lékem jenž vy
čistí krev zcela přirozeným způso
bem V lékárnách Jos Triner
799 S Atbland Ave Chicago III
1 Wtikltctoaa
V několika budoucích týdnech
roadáno bude vládou domovin
pro 11600 todin Některé 1
těchto budou prodávány dražbou
tomu kdo nejvíce ta ní nabídne
a jiné opět a aica věttioa i nich
stát! hu le f 4 akr V celku obnáí
reservsce pro domoviny určené oa
dva miliony akrů a sice nalezl se
160000 akrů v Minnesotě vrcter
vaci Had Lake a 383000 akrů v
Jilnl Dakoté oa reaervaci Kose
bud 8Hooo akrů v Sev Dakotl
oa reservaci Devila Lake 115000
akrů v Montaně oa reservaci Crow
a 37000 v Oiegoutt oa reservsci
Grsod Koude
Větlioalěch pozemka určených
pro domoviny jest dobrá a cena
vzhledem k lomu jest malá
Pozemky v Red Lake budou
prodávány dražbou 30 Června
počloaje a nejmenlí nabídka bude
oboáleti $4 za akr Pozemky v
Rosebud jak již jsme ozoámili
budou rozdělovány loterií Zapi
sování počne 5 července a potrvá
do 33 načež ae Číala daná zapi
sovaným vloží do bubou a dle
toho v jakém pořádku budou Čísla
vytahováoa budou mocí ucházeči
o domoviny tyto sobě vybírsti
Pozemky v Rosebud musí píioétti
I4 za akr a jen to co zbude bude
prodáváno levoěji avšak na zbyt
ky není Žádná naděje
Jakmile bude reservace Crow
vyměřena bude prodávána loterií
to bude vlak vyžadovali jellě oě
kolik měsíců Pozemky v Devíls
Lake budou také prodávány po
mocí loterie
Ku prodeji pozemků v Oregonu
v Grande Roude reservace použije
te dražby a nejméně co může kdo
aabíJoouti (! ti a akr
Kasír a dlvadelal princezna
Až do nedávná byl fl E Haat
jedoím z předních úředníka Com
ExchaoKtt fanky v Chicagu ale
míloaloý poměr který zavázal 1
jistou francouzskou herečkou ho
stál nejen postavení u tanky ale
bude ho státi i svobodu Haas
aby mohl vyhověli choutkám her
čky zpronevěřil 117400 a když
se náhodou přiilo oa několik chy
biček v jeho knihách zmizel a za
jel ti do slunného Mexika Here
čka která přivedla Haase k těmto
koncům nazývá se Millie de Leon
a také ji Haas do jisté míry pod
yedl neboť se vydával za svobod
ného a sliboval jí sňatek Haas
byl dán pod záruku fioooo a
a banka ztratí pouze 17000 Taj
oý March ho nalezl v Mexiku a
bezpochyby fe ho přivede zpít
Vrahem 1% žárlivosti
Veliká četa ozbrojenců stíhá pa
táka Wm Gardnera který zastře
lil své soudruhy Buda Craiga a
V Punkbotisera a sice ve t (ájína
reníi £ VV Wígginte 3 míle se
verně od Woodwsrd Okla Bylo
to asi okolo letté hodiny ranní
když Gardner veiel do atáje maje
v rukou pusku a za pásem dvě pi
stole Oba muži spali ve atáji a
00 o tom věděl ťunkhouter se
pří jeho příchodu probudil a Gard
ner mu nařídil aby vstal Jeli!
oežli to učinil tu již Gardner na
něj střelil a treíil bo zrovna do
srdce Na to ztbil jednou ranou
Craiga Funkhousei nezemřel až
teprve v noci Vrah dokončiv
krvavé své dílo pravil Že te jeitě
vrátí a zabije majitele renče Wig
ginte a jellě jiného patáka Zim
mermaoa Pak akočív na koně
tryskem odjel Za půl hodiny u
tvořila te čela tetiávající akoro z
50 litiilú kletí vydala oa jeho
stíhání Gardner byl zahlédnul
aaí it míl severně od Woodward
Měnil čato koné oechav vždycky
umdleoého na pastvili! a na čerst
vého ae vylvíhotiv ujížděl dále
Dotud nebyl chycen a bez krve-
prolill to ati nepůjde an Gardner
jett výborným ttřclccm Jett že-
oat a má jedno dítě oba patáky
zavraždil ze žárlivostí že prý ko
řili te jeho Ženě
Ďábelský zločla aczaánýck pachateli
Dělnické rozbroje v Colorada
vedly v neděli v noci k atraSlivým
následkům Když te neuniovf ba
víří vraceli z práce v dolech Crípp
Ie Creeku a tláli na pUlíormě
malého nádraží kde měli vaedatí
do vlaku pojednou pod platfor
mou zahřměl výbuch a viicbni lidé
na ní atojící vyhozeni byli do po
větří Dvanáct havířů bylo zabito
tolik jich bylo zraněno Pod
platformou neznámými paebately
uložena byla tajně velká zásoba
prachu aipoS 300—300 liber a
tato zapáleoa byla výstřelem z re
volveru k jehož kohoutku připev
něn byl drát 73 yardů dloubý a
tfmto drátem revolver tpultén
Po neznámých ďábelských pacha
telích te pátrá
Novinky i Uiwood Neb-
Minulý celý týden pileto a pí
tom bylo došli chladno lakla jeat
vlechoo hodně ipoaděné Farmrř
do pole nemohli a votit do trhu
také nic nemohli pro Ipaloé cesty
Nejhorll při tom jest Ie jsou ploé
sklepy vody tskle kdyby teď
přisel nějaký "cyklon" byla by
lam ipatoá schovávačka Já sem
passdil do sklepa ryby a až vyro
atou tedy nějakého teho kapra
Mackovi poslu
Musím vám ozoámit te te ko
nají velké přípravy n oslavu
čtvrtého července
Jak ae nám aděluie odjela opět
manželka pana Ludvíka Černého
do Omahv do nemocnice tv lose
fa Paof černá ae tam odtud před
nedávnem vrátila a myslela ti fe
jeti úplně zdráva' minulý týden
te jí vlak zase udělalo hůře
protož te rozhodla jeti zpěi do
Omahy by opět tam vyhledala
lékařtké pomoci
FARMA NA PRODEJ
o 80 akrech vzděláno jett ati 60
a oatatoí pastvina dost vody a
zánovní alavba jedou míli východ
ně od Nimburg a 2 míle jižně od
Linwood Farma ae prodá za tři
tiaíce tři tla dollarů Tato farma
jeat na prodej pouze do 15 června
Kdo hodlá ti zakoupit krásoý
domov ať se přijde přesvědčit
nic ho to nebude stát Pflcioa
prodeje jeat že vlastním jeitě
jedou farmu blíže Linwood Jan
J Bárta Linwood Neb
Nale ikolnl rada zvolila již
vleebny učitele pro příití rok ale
dalo jí to hodně práce neb akrze
touž věc páni radové aaí čtyřikráte
asedaii Žádostí bylo asi dvacet a
tor se tamo tebou rozumí ze te
viicbni zjednat nemohli neb zde
potřebujeme jen čtyři Tedy většina
se rozhodla vzít pouze ty nej
schopněji a t tím nejleplím od
poručením nedbajíc nic oa polili
ku ani na přátelství a proto zvolila
zate znovu pana Ferd (elíoka za
principála který učí již celkem aai
po tedm roků a zde už ati po tří
roky a každý jest a ním úplné spo
kojeo Pro primároí třídu jmeno
vána slečna Agoes Finnigan která
učí jíž lest roků a má první třídy
certifikát a dobré odporučení Pro
druhou třídu jmeoovios alečna
Alžběta částek která užila již po
pěl roků a má dobré odporučení a
též certifikát Pro třetí třídu jme
novéna paní Věrna Wood kteráž
učila jíž po lest roků zde učila
jeden rok a dokázala Že je dobrou
učitelkou Má též první třídy
certifikát Jak jest z toho vidno
nemůže nikdo oa ikoloí radu na
říkat že nejednala správně a uvě
doměle Jett to poprvé v oafiem
městečku co zde budou dva čeití
učitelé aC jett zde velká větiioa
Čecha Nynějlf rada sestává z pp
A A Hsyks Emila Foldy M I
Řezáče Fr Wally Pat- Kaveoya
E li Mítiísúiu Následujícím ale
leloa lhůta vyprif: Emil Folda
E U Maitíson M J Řezáč a
Frank Walla tedy o příití volbě
která ae bude odbývat dne 37
června budou ae volit čtyři noví
Ikoloí radové Bylo by žáďoucno
aby oaSi voliči se k volbě dostavili
a opět zvolili dobrou a schopnou
ikoloí radu a hleděli k lomu by
se tam dotlali členové anajfcí
dítky ke Ikole neb jen od těch
můžeme očekávat ten pravý zájem
o Ikolu
Pan Emil Folda odejel v tobotu
do Ctarkson Vzal a sebou dítky a
nechá j njfeý Č13 u svého bratra
Loogina
Potledoí čat jett ti mnoho stě
žováno na krávy kteréž chodí bez
dohledu a ničí ttromky vedle
chodníků natázené Městská rada
by měla přísněji zakročit a udržo
vat vie v lepiím pořádku Chod
níky na mnoha místech jsou též
churné a kdyby se mělo stát ně
jaké neitěsií bude "trubf oa
krku
Ct krajané! Kupujte provázky
pro vaii potřebu u J J Kavana
On též má na skladě správky pro
viechoy f ací stroje jak následuje
Oeriog McCormick Milwsukee
Champion a Piano takže může
pan Kavan výpomoci rolníkům
vfem Šotrab
— Trinerovo léčivé hořké víoo
oa akladě u E J Steidla v Crete
Ct- odběratelům v Sonth Oraazt I
Pan Joaef Štěrba č 3014 Qul
převzal z ochoty jednatelství "Po
kroku Západu'' a ctkrajané mohou
te na nej ve vsecn záležitostech
littu tohoto te týkajících a důvě
rou obrátit! Doporuěujeme vřele
p Štěrba přízni nalich krajanů!
V úctě Vyd "Pok ZápM
B Slai ?fjz J HdniLT
Slovutný tento cestovatel český
přednáleti bude v tobolu dae ti
června v Milligao v neděli doe
19 června večer v Sokolovně v
Omata a v pondělí doe 30 črrvna
večer v aloi p Laitnera v South
Omaze
— Krajany nale potělí zajisté
zpráva fe věhlasný český cesto
vatel p E Stanialav Vráz na
vltívl též Žfrnou Nebrasku aby
zde uspořádal několik zajímavých
přednášek Pan Vráz přednášel
již v čelných českých osadách a
to a úspěchem skvělým Obsah
přednáiek jeho jest nanejvýl pou
tavý neboť alovutný badatel če
tký teznamuje potlucbače tvé a
podivuhodoými zeměmi dalekého
východu zejméoa ae Žapontkem
Korejí Severoí Čínou Mandžur
skem a Sibiří jež následkem vál
ky rusko faponské vábí k tobě
pozornost celého tvěta Pan
Vráz po posledoím povstání čín
ských boxerů procestoval a pro
zkoumal ony kraje a seznámil se
asoboě s tamními poměry a třeba
se předoáika jeho nebude týkat
popisu války samé bude zajisté
nanejvýl zajímavou tím že poslu
chači budou mít příležitoat alyiet
z úst bedlivého pozorovatele tku
tečné příčioy jež k válce vedly
aprávný popit oněch krajin á
vidět ty nejpozoruhodněji! tcény
jež v končinách těch pozornou
Evropana neb Američana upou
tají Vrázovy přednáiky třeba
že jsou oaoejvýi vzdělávací mají
vždy též neobyčejně zajímavý
aměr Věhlatoý krajan nái ne
obmezuje te v nich toliko oa
í uchopil ué vědecké líčení nebo
oa přeaná alatittická dáta ale líčí
vle tak jak lo jett ktždému nej
přítlupoějií pochopitelným čí
tlým a jasným alohem Peučná
etránka každé předuášky je uči
něna zajímavou líčeoím mravů
zvyků a choutek zvláštního lidu
který obývá popitované končiny
A Uk Vrázovy předoáiky vzder
tvé tkulečoé vědecké zeměpitoé
přírodopiané ceně jsou vždy
též rozhodným požitkem pro kaž
dého zejména pak pro dámy
Cettovatel líčí v nich avým zna
menitým způtobem poutavě vie
co nejvíce zajímá — rodinné a tpo
lečentké zvyky lidu v prozkouma
ných končinách a zavádí avé po
sluchače do krajů těch řadou
kráaných tvěteloýcb obrtzů
Mezi více než 150 obrtzy kte
rými budou provázeny přednáiky
Vrázovy je jich mnoho které
diváka naplní úžatem Nádherné
přírodních barvách získané
acény z Koreje Žapontka Mand
žurika budou zajisté zajímat kaž
débo Obrtzy ty byly větiioou
zítkány p Vrázem tamotoým a
jsou jedinými toho druhu
Odstraňující přiklad obecenstvo
Paní A Bergmanová v Chicagu
otrávila ae karbolkou pro nezho
jitelnou vnitřní nemoc Celá řada
balsámů syrobů a jiných patent
ních "léků'' a pilulek ubohé paní
napomohly Není divu poněvadž
patentní"léky''obsahují ponejvíce
jedy: morfium a chloroform které
nemocnému aice na okamžik uleví
ale po čase ae člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky'' podvodnými re
klamami vychvalovanými a v zá
jmu vlastního zdraví dejme před
nost léku přírodnímu kterým jest
bimanovského Březohortké Thé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnání k sebevraždě
Cena balíčku tioo poitou Í130
přímo zasílá: K F Simanovský
654 ScotlSt Milwaukee Wis li
ffi
Willow Springs Pivovar
davá
ZELENÉ "TRADING STAMPS" 8
pí
5říj Za HOO telených Trad I]
L'v ~( id mamini iiiodu uta -j
Z a 00 ii-lenvrn Trtií
los Mtátnpi kalilou bed
ním NTARH k 8TKIPES
(S tucty pintových lahví)
—cena
$185
Irm
kasař (
Za H OD solených Trati
Inř HtumpM kaildou had
nou
NTARM a MR1PES
(2 tucty kvartových lahví)
—cena
#2SÍ5
Kromf: toho f c doilanete nejlepií lahvoví pivo floata
nute ti? dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad
Idk fltampi''
Objednejte al poitou neb telefonem 180(1 orbo 1(185
ji_3ií:nijt-_jii_íj_:m'j:
Spolehlivý komissionářský obchod
Krajané chcete-li prodatl aneb po přtpadí koupit! nijaký
dobytek učiníte dobře když dříve dopijete na
obchodníka živým TT
I dobytkem
Pan Pivofika solidním a poctivým Jednáním zlákal ai neobme
zené ílQvťry vAcch krajanfi a kdo na nfho ae obrátil byl vidy
vorn$ obloacn DoplScte li na nebo zbavíte ae mnohých
nesnází a uňetflte tím mnoho penčz Víechny dopisy adresujte)
Frank PiMka Rocm 135 EicbaoKe Hz So Omaiia aieb 2518 M St
ttttttttíttttttttttttttttttttttttltttlAlJ[llAtlí
NejsarŠÍ a nejlepší místo pro schůzku jett
i ED MAUEERA JÍSSÍ
▼ Ai 1300 Famsm ul
Praví importovaná piva na tepu Plzeftalc6 z Měšťanského pivo
varu v Plzni v CecbaVb Uobrau Munlcb Havana pivo Pivo Anbeuser
liuach a avítozniímé ťaust zlákalo rozsáhlou roputael
Kaviirna pro diimy nalézá ao na druhé podlaze 40tf
AjtfirifaaJi Aiitralitei vnámf kralatt t Jaiaf Alf man
:
m
l
s
Bolí fgX
Vás W
zuby? orW
Pomoc
Kabel kovo zubní thé
vylčM boleat subA ve 'i neb 3 minutách
Utvrdí zubv cbránl t pted dwlí náka
zou a obyčejně ae bolest vfce nvráil
Ilallcek a Návodem bwUu 40c
F Kabelka
Hlfa Strttt RACINE WIS
605
ABSTRAKTY
TTHOTOVDJl -
S M Sadler
17th aaé Fanta Pattertea Blk
i
SUDÍ MM WOfKS
vlastní
Novák " & Kretek
2 1413 jlžnf 13 ul Omaha Neb
Zhotovuji prodáruji
Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky
a hřbitovní práce vSeho druhu
VIUer4 nblednivky vylinuji ryohltpočllré a rkain
09
Hostinec u "Modré Hvčzdy
vlaatni
JOSEF PSZDIETZ
v toiidovA Pfavrodnl Hinft 6 J401 11 ní 13 ul Omaha
nvBwnazJi a rjm-r pivo
87— atále na řepu Teplý lunt Htiilo pHprnven
Niizapomcllto ae zastavit u JOB PKZDIRTZ
NřcOi co povzbudí vaSi energii a
dodá vám nového života za parného
dnejest sklenka čistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváoo vSemi milovníky
dobrého piva za nejlepší v trhu
Pijte "METZOVO'' k vflli svému
zdraví
rrciofon no
METZ BROS BREWING CO
um
Hprárnii obleky pro muže a hoch
Zeptejte ae aaS a tohoto liat u Tel 1836
Collefe
Brand
Clotbes
TDU ifllížtet -
Přitažlivý vyprodej
letních obleků
po SIO až S750
Uspořádali jsme důU2itý výpro
dej dobrých obleků pozůstávají
cích z kabátů a kalhot modoích
letních barev — hnřdé a řrdé Zna
menité výtvory pro k-tnf nošení—
koupené při úspole od jednoho
nejpíedoíjšího hotoiteIc obyčej
né lio a í 15 hodnoty
#1000 - - &750
Velký výběr velmi dobrých kalhot
ZVLÁŠTNÍ CENY
$150 - $300 - $500
1 -
í
t :
1
%
r