Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 01, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i zpMteukích kruhů
u
KKAIOVÉ Vf STKC Čechy
I kvítat — Cl led ! Kootínl
mi chápu pétt tbyn
kttinAm tuámjn podal iptivu
O tvém paaohcnl Čecklch Ji
jati tiMt lok a iu lit apét
do Čech i Irnto tok bude pro mo
vtlkoa tkoulkou Jíl oi tvého
mládl hned kJl jtem vylel it
lkaly ovládaly má tnllériky
bych te podivil daleko do ivili
Atlk itiut 41 ta uti!a!o bud
Ftijil jsem oilno utni v místním
vtlkoiivoJu leletářikém tr
vilikém kdel jtem po tli rok
byl v uřeol Nl touha mi po
dívali do Mlta neochabla t
oedlouho po vyučeni odjel jsem
do Prthy Setoal jem dobit to
Dili matičku 1'rthu jikol i jejl
památky t livot velkomlstak
V ťrsze jiera pobyl plet timu i
i jale kdy velkerá příroda pro
bouzí ta tt zimního spánku pro
budila it i ve mně mocni touha
pokračovat ve tvém úmyslu
Bylo to t května 1901 kdy
jtem opuitil stověžatou Prahu a
nejprve zaměřil jsem do Bavor
Prohlédl jtem ti některá zname
nitěji! měata jako Norimberk
Stuttgart Karlarubt a j a konec
ně jsem ie doatal do Paříže me
tropole Francie Jelikož dlouhou
cettou úspory mé značně te zteo
čily tedy jsem tam zastal Pobyl
jsem tam 4 městce O tom co
zažil jsem tam zlého nebudu te
ni rozepisovat neboť to zabralo
by mnoho místa ale každý se za
jisté domyslí jak tt je v cizině
bez peněz bez přítel a bez zna
losti řeči Dlouho jsem vlak bec
místa nebyl a při tvém zaměstná
ní měl jsem tolik času ie jsem ti
mohl prohlédnout! to krásné mě
tto ty rozkolné boulevtrdy par
ky a lesy které jtou ttále přepl
něny dtvy obecenstva Nejkrát
nějií pohled na toto tvětové mě
tto jett zajisté Eiífelovy věže
Vitk leznati jea Paříž to mi ni
kterak nepostačovalo t proto na
tvé úspory jel jtem do Ameriky
Jakmile jsem to ocitl na tucbé
půdě tu mi pfipadalo jako by
celý tvět byl moj a cítil jsem te
tak jako bych teprve okusil
kouzla pravé trobody Prohlédl
jtem ti všechna velká města od
východu až k dálnému Coloradu
I zde jsem zažil Četná dobrodruž
ství než nemíním te líčením jich
zabývati neb by bylo nekonec
ným
Po dvouletém pobytu v Ameri
ce zatínal mne otud zpět do rod
né mé vlasti Aviak ani tu ne
přestal jsem cestovat! a jezdím
ttále po krásných Cechách za ob
chodem po dráze i na kole Letos
dospěl jsem stáří a 1 roku Byl
jsem povolán před c k vojeo
tkou odvodní komisi a netrvalo to
dlouho uznán jsem byl za "taug
lích" na tři roky ale takto pojí
ttili ti nejen mne ale i mnoho
jiných Tak člověk teprve po le
tecb chápe a dostává rozum Než
nyní musím jii přettat Test mi
až boloo u srdce když li vzpome
ou na ty dobré čaty jakých jsem
zažil v Omaze a v Coloraduaviak
co plátno teď musím zvykni těm
boriím Už to jett mí nemilé že
te nemohu volní pohybovat a že
nemohu dě'at co bych chtěl tak
jako jsem mohl když mí bylo 18
roků
Vlak musím již ukončiti svůj
dopit tice bych vyplnil celou
ttranu Dalií zprávy zišlu vám
později budou li vál totiž zají
mat Přeje všem dobrým přáte
lím a známým ze trdce vle dobré
hojnost zdraví a Štěstí trvám vál
krajta Josef Štípí a
PRAGUE Okla 23 května
— Ct redl Jest tomu již dávno
co byly ve valem listě uveřejněny
též nějaké zprávy z naíí Prahy t
proto chápu st péra abych uvě
domil vái a vale ctěné čtenářstvo
jaký vedeta tady život národní a
jak te mime vůbec Včera dne
32 května pořádali jsme toto
jaro první nál výlet do háje pana
Waly Výlet ten pořádal nál
Čtenářský spolek "Tyl" pro zába
vu pro osvěžení mýtit a za úče
lem přátelského sejití te druha 1
druhem Ač to nebylo nic hluč
ného tni nádherného přece uzná
vá ktždý že to byli zábavt oa
nejvýl upřímná a v mnohém ohle
du í poučná Dámy každá dle
tvé nejleplí možnosti nachystaly
bojnoit výborných Jídel a každý
byl vítaným hostem při obědí v
kroužku přátelském Že byl při
bottině pořádané ve volné příro
dě zattonpen též výborný rab
atu a budějovický ležák netřeba
tntd ani podotýktti Btvili jame
te znamenitě jak to ani jinak být
nemůže kde jsou přítomni pp
Baloun a Vostrčil Ti te dovedou
pottaratí nž i o to oatttní Po
obědě když jsme te viicbni řádně
najedli i napili zahrála nám ka
pela p Fr Boudy Ale milý čte
náři netmii si předitavovati ka
pelu teitávtjíci z ta hudebníku 1
troubami a kíarinety pan Bouda
hraje jea lim tle když natáhne
tu tvou tf Hadovku nevyrovná te
tnu kapela ani o ta mužích jak
mile začne brát marně byt te i
stálil nikoho ttltltt lby tnital J okolo rrlu Kiofht eeuUI
#Jřt Svnlm twlnlol plnovl
titu ihoJ potličiulnf I00J
pvrtelaí 1 látaly ptadbehy nt
tuhl podíleli tluktjí tee-kf
velký me stitf I mladý vluh
ni tmkhiai JohtomaJy ZivoJy
lahájili aejptve muHil Moje
nctikovaoil t)l také vyvoleni
ty pltJliihalt l takými kulil
by tt giul lihli třt datel rutl
Na daný povel jedna dvě tli pu
stil m se l větrem n livod alt
Itěatl mi neplálo V polovici ce
lty vil dopisovatel tebou mrsk
Qul o ttt jeke 1 7 mu ohnilo no
hy podratil t pak st Jto ohmatá
val má li oba konci pohromadt
Kdy! jeem shltJal le je vlečko v
polidku očistil jsem 11 tvojí 01
škrobenou nlprtrnka 1 tt hlučné
ho potlesku vřítil jsem te tpit
Nt to dámy jaty nepochybně
soustrastí zvolily si mne ta před
sedu který! mil rothodoeali
která z naleho krásného pohlav
jest v nohou nejrychleji! Nej
dřív začala děvčata mládli pak
stárli a která t nich byla prvou
dala mi znamení lilečkem le nad
ostatními zvítězila Ale kdy! do
llo na vdané tu mi hned každá
vběhla do náruči aby mě nade
vli pochybnost přesvědčila že je
opravdu první Proto dos dru
hý den po pikniku ledím doma
celý rozbit prsa div mi neprask
nou a z delpertce pustil iiem te
do tohoto dopisu Ale umío
jsem ti ivatosvatě že do nejdelíí
smrti nepůjdu tam kde budou
Baloun a Vostrčil
Příltí sobotu bude pořldati
zdejlí ochotnický spolek divadelní
představení a není třeba ani te
zmiOovat jak divadlo dopadne
ježto viicbni účinkující herci jsou
veaelé kopy t co li jednou vezmou
do hlavy to také 1 úspěchem
provedou
Co te týče povětří to máme
nyní příznivé Tepla i delťa mi
me nyní doit t jak obilí tak
korná oviy bavlna a brambory
vyhlížejí znamenitě Nové bram
bory ie tu prodávtjl už přet tý
den to jest brambory zde vypě
ttované a prodávají te za f 150
bull Dne 15 t m jsem byl nt
obědě u p Btulint 1 lice na jeho
íarmě I měli jsme mezi jiným no
vé brambory jež byly velikost
tlepičího vejce Já tomu nemohl
tni uvěřit že by mohly v ten Cat
býti brtmbory až tik velké aviak
oa mne přesvědčil že brambory
ty tázel na zimu a teď z jara ie
mu teprve viechny vzeily Kdyby
zde pěstoval každý brambory
dvakráte do roka nemohl by ti
ani pomoci aby neudělal peníze
a to lehko neboť tento Cat celý
ivět Ceká nt nové brambory a ty
mají dobrou cenu To co jtem
uvedl o povětrnosti 1 pozemcích
týká te pouze Lion okresu 1 okolí
města Prahy Ostatně milý Cte
níři mušli míti na ptmítí že je
Oklaboma velká a i povitrnott i
pozemky jsou na různých míttech
rozdílné Pozemky jsou tu jeitě
dost laciné a cena jich řídí te dle
výstavností a jakosti půdy Naie
Praha zkvétá vúčihledě Ve vzdá
lenosti 40 48 až 60 mil od Prahy
nallí v hloubce 1400—1600 tt
silné olejové prameny Proto
tady už východní kapittlísté oajtli
mnoho tisíc tkrú pozemka a ně
které společností započnou jii t
vrtáním pro olej někdy příltí mí
líc Nelze pochybovali ntjde-li
te zde olej že jak farmy tak
městský majetek stoupne bodni v
ceně Geologičtí měřiči Spoje
ných Států doznávají že je tu
nejleplí ukázka na olej jakou do
tud kdekoliv jinde shledali V
blízkosti ntil nalézá te nt milio
ny akrů uhelných pozemků nt
ktérýli te uhlí už dorýví Jett
to v lodiiotkéii území kdež te
pozemky nemohou jett prodávat
bude to trvtt jelti déle jednoho
roku než te bude moci koupit
nějaký pozemek od InJíánú Ji
sto tudíž je že v případu na-
juou-íí olej u větším množství
vstoupnou ceny všeho do biirfné
výíe
Dovoluji 11 upozornili ctěn
čtenáře tby mi nepsali a nedávali
na sta otázek Kdo chcei te
pfestéiiGvatí uiíuíl někam te
podívat na prohlídku při
jeď te podívat lem Děkuje zt
laskavou trpělivost čtenářů 1 čte
nářek tohoto listu znamenám te
v úctě F K Voodreii
BISON Okla ao května —
Cbcí dáti p Jot škodovi nt ví
domí že jsem dopitu jeho dobře
porozuměl a podotýkám jen že
p Š- zapomněl sdělit že minulý
podzim dostali u Waukomit jedeo
velký délť dříve ttkže mohli po-'
hodině orat kdežto my te museli
na ni jenom koukat Též zapo
mněl tdělit že minulý podzim
každý zámožnějii rolník který
měl doit koní a mohl li pořídit
kotoučový pluh oral tímto plu
hem kdežto t obyčejným pluhem
tedacim člověk ničeho nesvedl
poněvadž bo nemohl ani v zemi
udržet a kdo přece te rýpal v ze
mi za tucht musel dvtkrit toeb
i třikrát za dea běžet do kováray
aby ti dal nabroutiti radlicí Dále
praví pan Š jakou plenici má oa
lim ale zapomněl říci jaké jtoo
plenice okolo místa Hennessey a
v miwth 1M1 nti málokdo
plt-atti I jiioiaici muri tlili
not notiti a ilrt kukutiU Tin
S tél pité le tam míli tletetory
plrplněny To JM tito pitvdt
alt nevysvětlil jaké pllímy tle
titoty byly pleplnloy lnu slila
it to jednoduše ptoto le plenit
kili nemohli dostat doit kil
(neb ipílt ntchttli datttt) t pak
onu plenici kttrl ie lypalt nt
hroroaJy kupovali protolt ji do
stali ta cenu jakou tt oi chilli
dát
Moulukiíl milí ěteoílo-
vé tlylel le jest lilkt t dlouhým
ocasem mnohem chytlejl! nel ona
1 krátkým tle plesvldčil jsem se
It 1 lilkt 1 ocasem krátkým mole
býti hednl chytrou Mám nt pro
dej farmu o 160 akrech Ikololho
pozemku ale nevěděl jsem jak
bych to měl provést! abych ji
vychválil jak toho skutečně ta
sluhuje Myslel jsem si totiž le
kdybych ji sira chválil le by to
mu nikdo nevěřil Konečně mě
napadla ikvostoá mylléaka 1 po
vídám si: "Počkej Joseíe obu
je! si boty ie Iporoami skočil
Oklahomě nt hřbet 1 poládoě ji
"porajtujel'' Pak zajisté někteří
čtenáři mých dopisů z Oklahomy
sami ti to vychválí a nebude tě to
nic atáti Pomyileoo uděláno
Josef si obul boty připjal Iporoy
všedi mrice na hřbet a bral ji pod
lebra tak ie byla celá mokrá i
zpěněná To kooečně inejchlad
něj SI sousedy jeho notně dohřálo
1 usnesli se v radě že te jí ujmou
První kdo mi hodlá dopomoci k
výhodnému prodeji farmy jest p
Josef Škoda jenž ji nepřímo tak
zřetelně vychválil a doufám pev
ně že jeltě více jiných tak učiní
A vedle toho donutil jsem je též
aby také jednou dali o tobě vidět
Za celý ten Cat co odebírám "P
Z" nečetl jsem v něm dopil
naSeho okolí Skoro bych ie měl
za to ttydět že pan S tak veřej
ně prohlásil Že beztoho jen po
řád ležím ve sklepě — u sudu ví
nt Ale proč pik bych neleželi
Vždyť ho ktždý rok vytlačím dva
tudy a kdybych ho nevypil mu
sel bych pokaždé kupovtt nové
tudy 1 děltt ttké větlí sklep bycb
pro ně měl místo A tik když
víno vypiji ušetřím nejen peněz
zt tudy tle i práce 1 roziiřorá
ním sklepa Inu to te ví te 11
někdy též přihou poněkud více 1
že te mi pik zdá když vyjdu ze
klept jtkoby te byl přebntl přes
krajinu Iturm Ostatně 11 my
slím že pan Š ttké tsi víno ne
prodává a že ti též čttto trochu
víc přihne tle t tím te nepochlu
bil s té příčiny že se obává tby
Čmuchálek tž ztvítá ke raní ne
zabrousil také k němu Ježto ale
pan Š zradil mne zradím zase já
jej Mohl bycb ie oviem vymluvit
že piji pouze modřidlo jtko pin
Šotrtb z Linwood tle to neudě
lám zt nic na světí Já totiž po
třebuji hospodyni a kdybych dal
do veřejnosti že píjí modřidlo
žádná by te nepřihlásila ježto by
te obávali že bych vždy modřid
lo vypil a ona pik ie by neměli
čím omodřit prádlo Už jsem ně
kolikráte dopstl p Mtckovi do
Touby tby nějtkou tu hospodyS
ku potlal ježio prý jett jejich
jednatelem tle on mí ji posílá tsi
tik jako mu potili Šotrtb Itiku
kterou cbytá na ttrniiti Budu li
tle nucen čektt na hospodyni tak
dlouho jako čeká Macek aa Itiku
tu mě přejde chuť na ieoioí a
Macek přijde o ilíbenou odměnu
Ostatně se Micek nemuií tělit ži
bo tnid pozvu na veselku ač te
domnívám že by mu ani tak ne
záleželo na veselce jako ipile na
tom modfidle v mém sklepě Nuž i
ctěná dámy která ie chcete vážni
ucházet o místo hospodyní proč
jenom Čekáte tž vát bude Macek
za mnou strkat? Bude zajisté lé
pe pro hospodyni i pro mne když
přijde bez prostřednictví Macko
va Uietři mi peníz jež bych
írujc! dít Mackovi a tobě zbyteč
ných Itraplcí Jestli by te tnad
některá obávala že by nedovedla
uvařit pro čmucbálkt bramboro
vé knedlíky ie zelím tu já pravím
jea tolik že já lám te oB posta
rám neboť jsem starý kuchař
Vždyť jsem kuchařil ve staré vla
sti na vojoi pro celou letniou t
ťj ti každá z vás může pomyslet
co to bylo za starost nadílati
kaedliků pro tolik hladových ža
ludků zvlálti kdyi jsem na oi
ani formy nemíl A při tom jtem
musel jelti navtřit rýžové polévky
tolik jtko v Kozobledech o po
tvíceaí Tím o poivíceoí vířili
polévku ttk že vehotli vola do
rybníka naházeli za ním toli a
pak kolem rybníka topili až ie
vůl uvařil Teď ni po více ro
ků dilám znamenitého kuchaře oa
farmi Tak te jea brzy přihlaste
a nenechte mi dlouho čekat
Znamenám te pozdravem vlem
Čtenářům a čtenářkám
J L Šindelář
Hudební nástroje
Plit ti o mlj krtetal tllnm-if
Mík tM rfa foukacieli 4
trojt konali Mrnn naaaoUn fol
IM fKhhclch t) értaloh umoalll
oawrtia nnoho )mýah oáMrolb
imm MjUptt boii Cuf vlaU aUká
Lotři vitXic
Kf tM WsbMfe Ave- Cklcaa
'' 'I rhtft't WVaíV A -fi
ZČfftkťth IKiUjovic v
1tlu)t V Mllké oM burMm
iMm byl v minuty t h Jneth O
kralen suikil p Maurru Zlo
ději tylimali irď a tvMt tt oken
vnikli di svitou a oJotll oltad
pěl velkých peliB t 10 poUlita
Kiilrl byla ipetorotioa Upru
táno t oiniment Četnictvu l'á-4
tiiao po lovlíich alt nikdo ne -vr
pomněl !ely o nich mohl tnad
něco %Uéii ponocoý Málek- Te
pně druhého dne kdy! ttouba
pooocného v obci te nroiývaltlli
te lide podívat do jtliú tytu a
naleali Málka starce 10 7oltého
nt icnii teleti omričtnéko 1 veli
kou ranou na hlavě Kdy! byl
ponocoý pliveden k vědomí vy
právěl !e piooltledoval aloděje
kleli u pant Mautente peřiny u
kradli t le byl od nich ttlučeo t
do chalupy ivé tavleo — Nebohý
Málek utrpěl trtoěnl lak lělké le
mu podlehl Po vratteh jeho čet
nictvo dosud marni pátrá
Dtejnittb) pěkní nhttraliy
provedl v úterý 10 května dopol
a6letý rukavičkářský dělník Vác
Kocián do Divilova u Benelova
plíslulaý t u tvé mttky v Žižkovi
bydlící Kociia dellí dobu tifee
cburavil plicol nemoci t byl úplně
připraven o důvěru v uzdraveni
Ttto okolnost dohnala dělníka k
zoufalství Zmíníný den dopole
dne v nepřítomnosti matky Kocián
nikolikrát vrazil si nú! do krajiny
srdeční a když li tpůsobil těžké
poranění oběsil te na klice dveři
Když se matka domů vrátila byl
syn již mrtvý Po lékařském ohle
dáni byl sebevrah odveren do
umrlčí komory oa olšanském hřbitově
Iclctoklnf řoitcily bi jrodej
V štvaním VVtaconkinu Cblca
l bt 1'aul Mmnrapolia h Dmi
ta dillii mi na prodej pli nlakftb
ceniih t ty hodných podmlnkltn
ptateťtikh ts 40otHiotkrft vybit
ných poiemkl rolnických TI
kdo! koupi lihy meřiou vybrali
ti potemky pli ktlinýcb lekách
jeuttih v biilil jtat hojnost ryb
t jtl poskytuji nevyčerpatelný
tdroj vody jak pro rodinu lak i
dobytek
1'ottmky po větlinl jsou itles-
ftinyt A'1 jtt óroJnou 1 snadno
tpncovttelnoti Cbictgo Milwtu
kec St Paul Minneapolia
Dutnth Superior Ashland četná
jiná prospívajíc! města na dráae
C St 1' M A O a ntdráháck
jiných poskytují dobrých trhf pro
plodiny larmeraké
O blilll podrobnoatí pilte na
G0 W fitlt
tomainvf kalt Radma W
"" G H URt
a A t !"' Mika
HOSTÍM c
misii řnby
HOTEL PRAOUE ťrsn'
na rohu 13 t WillUm ul Omaha
í lté t r'tt!B lHi-kt tMk)f pM ntUjt )kkl I vf řk4
lretvtatht)ufc V knrMIlit uTolIlCV tnu
t)!4f ilruay vit k UWrl t M))mf l( riniiulkr
kraj mtiUu H 40kkf nivttf tmi uhylujta m v fcrlrft Prkfck 1
iiMIfle irjMim (trní aia alal — I Mikfrh tltást I
Tl ! OfMttlrklkkllit4 iniTť J IKIItmiTMt
HOBTH-WESTERH DRÁHA
zkrácení éasa
zlepšená obsluha
Denní chicaffaký zvláštní vlak vyjlfdl
v 7JM ráno mfito v 7:00 ríno T teti
dM pHJ!4í ét Ckieaffa
Deanl Bt Paul Mnpla ezpreual vlak
vyjíždí v 710 réae rafato v S W y Uti
doba přljíldí St raal-Mpls
Čía 1 Overland United do ChlcaRk v
7 48 veěer mi spaeí vety mih Daleko
rychleji Jeda aa západ 1 Chicaga do
Omaky
Nortk Western te m6íeMnlli
Česká nemocnice v Crete M
Ikkkaaal saNwaf áaUv k léal iktek nemaW
rut InIimiii ttoml mlwnlikai Mn1l a kMrkit tak I M aaainrtfn 4a-
řUMnt lrtn to vtnujs l'#nt l#rh ln-
kjfrh BriniMl rakntiny i titruotl frknlrk
R4ktaiftl Min litll Mak httM#-k Mi4lhi m 4 _
)4 lit Hrtit il tt „„ m laji - V r ailt tú plr o1rKÍ airllu ai
' ) aik nm4 lfi t lal r tallua
"tjrh- a atmoral tm auut a ltalofcalna
URII řK rete 5b
brv diitelnlk hlH bnliuli
folii )! urtal f—tt aaqrair t
rai i UM iuii aarkk lif )tlínitl
O rlrtBHiil alii aa HiJIleU UK IÍ4HI I
tmi fiřsioni: 1401-3 Fanam El
TTHTjÍ Coutant & Squiros
Telefan 980'
14N Faraan Htreet
Vlecbay druby tvrdébo a mekkíbo uhlí MeJniUi ceay
NetlepM arkiaiseké ofcehorí a prc vyláptoi peci l 00— It
SEVERO-NEMECEY LLOYD
Pravidelná poitovní a paroplsvebal doprava
z Baltimore cLo Brémen
pHmo po OTf ck dToulrooborfok poltoTaick parnicích oí TM0 4ol0w tua tnoanottl i
CmmI BrmlatRbein KaelmHanarer rraakřurtBraabarf lťbeauiltz5eckar
II kajuta z Ualtimorc do Ilrnmen od $50 nahoru
Tyto paralkf maji pouta Jadon tHdu ktjutnl Jel otaafana Jett Jako II kajuta
Vrte IneBotané parníky Jton ThrilD oot4 tftetnl ihudotaoé a aalooy líHaení
pokoja kajutoi aa paluM Elakirlck earttlaoi ra tťeck prmuirick
Dal li lority podlraji (aaerálnl JadnttaK:
A SCHUMACHEK & CO 419 Hanover St Baltimore Md
11 CLAUSENIUS & CO 95 Dearborn St Chicago 111
aneb jejicb líttupcl v zemi
Tollow Thi Flao"
TAKE THE WABA8H
TO
SAD NT HdDUDS
THE ONLY LINE
TO
THE ORLD'8 FAIR
MAIN ENTRANCK
Zavazadla čekována Jsou až k ThtavlAtl
ZSsttvky dovoleny Vlichni jedottelé mohou vál vyprtviti
po Wtbssh O krásnou broíuru "Světová výstava' a vie
chny informace dopilte pod adresou
HARRY E MOORES Cen Agt Pass Dept OMAHA NEB
cenou Sátjíkvu až k vm
om 1 5i6~
yr cis 501-
( tm a 1(1
k2 'C v v--cr X
ť'
Českým dámám !
Abychom uvedli nál modaí
velkoobchod ve valí známost1
a přízeň nabízíme vám tyto
dva druhy oejmodoíjiích
klobouka dle pařížských
vzorkS
Hutni zhotovený elegantní Pom-
pouiir i luiuurl amrny holial
odoljný tkmetoTjml Hubami a imp rtieml a
Hity v Jakťkoll bartř I vypla- čgC} K
Podziiasj obil započalo 1 zsíl
l vvv' i
Katalog
Edarma
majitelé 17 a Douglas ulice
ORtr-Pratldalaf otwhnrtnl rTní BrBťáala Mropltekf tro)tp
Mok lawiraral kraaoplaackf kratorncnlck prátnlck a Ufrtlfmf
VÝHUDT-Kolejnl kaptla koltjai atkaotr Iltariral tanlak aprcbOTé latnl Wloctlk
bnraa tltkiraa a rarajna Ubat
PODZIMNÍ ORDOHÍ-Zaaoriial UK Notí iKdy ta tlack adkoraek
raÁOE Z4 ITHA VC— ttrara pntkrtaata aa trikodlaotna kakdodcaat prací
lATALOO-Eltonlnl no llluitrotaaf katalof kMtmu Kltrma
Adretk KOHEBOltíH BROS OMAHA NEB
NO MORE BLUE-MONDAYS
SWlFPs PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Madeby SWIFT & COMPANT
Swiřtovo Prlda mýdlo Jest nejlepiím mýdlem Jakbollzaka pra ti iiic i
Sctřtc svého prádla— nikoliT obalů?
JONH LINDER velkoobchodník lihovinami
má na tkladě
ůiú Mí wilmn i iioici fi řofalty a ttírr
zvláště ale proslulou zr 1881 BFCá JS Taylor
Za jakost vieho zboží te ručí
Telefon 1815 1209 Doualas ul OMAHA nfr
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychleji! jízda přti
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
NEW YOTIK A IirtEMEN
Prarldalni dourata po rjcmfrh iprtunlch parnlodlck
-naianr mintira ll "Bitr nuiitiaoau
Tkaratla"
rratianintaoprata po oaoinii-n arotiroaboirfcii paroMirk alon
loubjrh aa atop Hmkfrh "(irmmt KurfuvraV" 'MlarliarijMt" "Ku
rirflh A-m Uiu'l olil II I f -1 1
ťrarldtlaá pUutl 4oprara(lik{(l Cmtak) "Ulaala" "Mata" "Kecka"
fotka" Ktooprlai Wllbalai" Kaltarta Maria
tonach Mtttop
l(la Loulaa
natipalubl cea aul obrafta aa oa
JELBICHS & CO 5Broadwayiow York
H CLAUSENIUS & CO SXSSSS™:™
soi
Ituf ní zhotoven turban z pletiva
bubaté ozdobeny hedvábným cblf
fonein a imp sametovými rbteml a lltty Ilodl
te zvlAíií pro paniřky V barvách Černé torno
lilií řernó a rftioví a Černé a avCtl
oiodré 8 vyplač zaaylkou i k vám
Zátylku k vám můžeme
vyplatit jen tenkrátzaílete-lt
peníze i objedoávkou Kdy
byste vlak nebyly t klobou
kem úplol spokojeny a ne-uzoáte-li
Ze maloobchodní
cena jest nejméoí I5 vnťte
bo a my vám zašleme peníze
zpět
Nádherné dívčí klobouky
pro HáH 6 ai 19 rok 5 veikoob caoy tl 60 ai t3
95o a $150
Tyto posýláme vyplacen1 jen dám
tkými jinak objednavatelka musí zaplatit
zásylku samt Při ehjtdndvce udejte barvu
řrviía tto flimáia které objedaajípřidáme
tkvostioi lap zlaceioi jekllcl do klobotkt
Bohomian Ootíitting Co
Central Union Block
Chicago I1L
HAMBURSKO-AMERIGKA LINIE
HpalACaaat UU ndrítole ralj rak pravidelné spnleaí t Evraaaa erta
áratiborynl Mí-ml KrJryrblrUÍ llda 1 New Těrka da ilaoiburka
Lodi Mljtojí re ítrrtf k v sobota
flamturikonirli-k Linie ieet DctaiarM Nfmetki Trana-Atlantlťká Parol 'a
veuni Dpoiecnoti a viaatni w? lodi majlclcb Ohm nou inoaaoit 041 0a lun CA
třebto Jtou v liké nimirnl ptr!l!y íshrsajteí 34 dtoutroubovycb parolodi
které ku pohodil eeatiijldcb zvlAíf isKrenjr Jtou Takov poCet parolodí ni
vlaatnliádná JlnlapoIoCnoit Ohledné přeplave actn vbrattaae na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Jos Vopálka
Řezník a uzenAř
zxa 5 a "Willlam ul
mi tatoht M a)lapti rfhr (trtlíího
mata thodrubu )ltl tývtofuh rmb
kk atnlkích Rupta a nebo na tkoullig
a ajllfujtma rit It iwOrokt pHjdeuuu
Zboíí aa doviti t nbiete al Ja ohled
aati telefonem Tel 1 lrl
Dr C Rosowater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna:
221
'Bee BDfldlnf"
_ Od 11 do lt inpoL
Ůad ni hodiny s MS do a I
Od:adoSÍ °°
Vnadili od II oa U dopol
TeU v iraaVvtl Wé-Tel v byta 1117
Brdh-Otio MIT Joaaa alte
ZtIÍHbi potom ort aaja aa taatka aa
1 a raniMijicatn
Předplaťte se na Pokrok
pouze $1 roiné
Uložení peněz
v ližnlch pozemcích
Takové ulolenl penéz aenf apekuja
tlvnl Jih není norou zemi Olx bodni
a dopravní prostředky Jaou pFiměfené a
nejlepit Podnebí jett mlraé a pMznIvé
Vidor témto a Jiným předaoitem Jlinl
pommky aa prodiTaJÍ aa caoy dalko
pod Jich cenu ikutecnoa a ptl nynéjífch
čenich pHnilaJI valkf ciik t Uloíených
penéa O řadu abMnfko C I ai lOTÍeU
ně lei obdrilte zdarna tkai(Hrh aa
výhod posemkft v Kentucky Západním
Tenaeaaea Mlttlttlppi a Louiaiané leil
cicn na aaeo auta llllaoia Central dráhy
pro bledajfci domovy pro ty jii cbteji
vhodně aloiiti ptali dooliu ai alta
ptaaemu
W H BRILL
Mtraraaai Ma ha i
Oauka Mak lhlaolt Oaalral E K